•  
  • EN
ﺳﻪشنبه 21 اردیبهشت 1400

مقاله‌ها

عنوان مقاله نوع مقاله سال چاپ نویسندگان محل ارائه
An Investigation on Fire Hazard and Smoke Toxicity of Epoxy FRP Composites ISI 1396 Bakhtiari, Taghiakbari, Jamali Ashtiani International Journal of Disaster Resilience in the Built Environment
The Experimental Behavior of CFRP-Strengthened Reinforced Concrete Slabs with Fire Protection Systems Subjected to Standard Fire Exposure ISI 1396 S Bakhtiyari, A Kalali,L Taghi Akbari, F Farahbod International Journal of Disaster Resilience in the Built Environment
Performance of geosynthetic reinforced soil bridge abutments with modular block facing under fire scenarios ISI 1396 A Yarivand, C Behnia, S Bakhtiyari, A Ghalandarzadeh Computers and Geotechnics 85
مدلسازی انتقال یون کلراید در بتن در معرض شرایط جزر و مدی: بررسی اثر نسبت آب به سیمان روی غلظت بیشینه کلراید علمی - پژوهشی 1396 مهدی نعمتی چاری، اکبر صفری، محمد شکرچی‌زاده، مهدی چینی مجله تحقیقات بتن
Performance of Steel Beams Strengthened with Pultruded CFRP Plate under Various Exposures ISI 1395 M.Gholami, A.R. Mohd Sam, A.K. Marsono, M.M. Tahir, I. Faridmehr Steel and Composite structures. Vol. 20, No. 5, (2016) 999-1022 ISI - IF=0.95
An Investigation On Fire Hazard And Smoke Toxicity Of Epoxy FRP Composites کنفرانس ها و سمینارها 1395 S.Bakhtiyari, L.taghiakbari, M. Jamali Ashtiani 20th CIB World Building Congress, 30 MAY-3 June 2016, Tampere University of Technology, Finland, Proccedings of the Congress, Vol. 5, pp. 475-483
The Experimental Behavior Of CFRP-Strengthened Reinforced Concrete Slabs With Fire Protection Systems Subjected To Standard Fire Exposure کنفرانس ها و سمینارها 1395 S.Bakhtiyari, A. Kalali, L.taghiakbari, F. Farahbod 20th CIB World Building Congress, 30 MAY-3 June 2016, Tampere University of Technology, Finland, Proccedings of the Congress, Vol. 5, pp. 529-542
مروری بر تحقیقات آتش در ایران در 20 سال اخیر: مقررات، استانداردها و چشم‌انداز پیش رو کنفرانس ها و سمینارها 1395 سعید بختیاری، مسعود قاسم‌زاده کنفرانس ملی محافظت ساختمان‌ها و سیستم‌های حمل و نقل در برابر آتش، تهران، مجموعه مقالات کنفرانس، ص 1-19
عملکرد کامپوزیت‌های آلومینیوم نما در برابر آتش کنفرانس ها و سمینارها 1395 لیلا تقی اکبری، سعید بختیاری کنفرانس ملی محافظت ساختمان‌ها و سیستم‌های حمل و نقل در برابر آتش، تهران، مجموعه مقالات کنفرانس، ص 32-44
بررسی موردی مشخصات و مدل‌سازی ایمنی در برابر آتش برای سیستم راه خروج یک آپارتمان مسکونی کنفرانس ها و سمینارها 1395 مسعود جمالی آشتیانی، سعید بختیاری، مسعود قاسم‌زاده کنفرانس ملی محافظت ساختمان‌ها و سیستم‌های حمل و نقل در برابر آتش، تهران، مجموعه مقالات کنفرانس، ص121-134.
"بررسی آزمایشگاهی میزان مقاومت در برابر آتش دال‌های بتن مسلح تقویت نشده و تقویت شده با CFRP کنفرانس ها و سمینارها 1395 سعید بختیاری، ارسلان کلالی، فرهنگ فرحبد، لیلا تقی‌اکبری کنفرانس ملی محافظت ساختمان‌ها و سیستم‌های حمل و نقل در برابر آتش، تهران، مجموعه مقالات
Evaluation of thermal fire hazard of 10 polymeric building materials and proposing a classification method based on cone calorimeter results ISI 1394 Saeed Bakhtiyari, Leila Taghi-Akbari and Masoud Jamali Ashtiani Fire and Materials, Vol 39, Issue 1, pp 1-13
واکاوی مفهوم «گونه» در مسکن بومی و تبیین رویکردی برای دسته‌بندی گونه‌های مسکن روستایی در ایران ISC 1394 غزال راهب فصلنامه علمی پژوهشی مسکن و محیط روستا
Mohammad Hosein Dehnad “The effect of abrasive minerals on the mechanism of road stones polishing علمی - پژوهشی 1394 Soleymani Kermani Mohammad Reza , Mohammad Hosein Dehnad Petroleum and Coal open access journal, ISSN 1337
طراحی مدل سیستم تغذیه کننده موثر متروی تهران-کرج علمی - پژوهشی 1394 محمد رضا سلیمانی کرمانی، نوید فراهانی پژوهشنامه حمل و نقل
محمد رضا سلیمانی کرمانی، حامد روح الامینی علمی - پژوهشی 1394 پهنه بندی تعیین قیر مناسب بر اساس شاخص عملکردی در ایران پژوهشنامه حمل و نقل
بررسی خواص مکانیکی بتن ساخته شده از نخاله های ساختمانی کنفرانس ها و سمینارها 1394 محسن احمدی، ابوالفضل حسنی، محمدرضا سلیمانی کرمانی اولین کنفرانس ملی رویه های بتنی دانشگاه تربیت مدرس
بررسی تاثیر مقدیر مختلف نانو لوله کربن و کیفیت پخش آن ها بر عملکرد دینامیکی حسکرهای هوشمند بتنی علمی - پژوهشی 1394 مصطفی آدرسی، ابولفظل حسنی، محمد رضا سلیمانی کرمانی و علی یزدیان ورجانی مهندسی زیرساخت‌های حمل و نقل دانشگاه سمنان
عملکرد بتن الیافی سازگار با محیط زیست در روسازی بتنی علمی - پژوهشی 1394 محسن احمدی، ابوالفضل حسنی، محمدرضا سلیمانی کرمانی، حسین یوسفی مجله عمران مدرس دانشگاه تربیت مدرس
نقش الیاف فلزی بازیافتی از لاستیک خودرو بر بتن حاوی سنگ‌دانه‌های بازیافتی ناشی از نخاله‌های ساختمانی علمی - پژوهشی 1394 محسن احمدی، ابوالفضل حسنی، محمدرضا سلیمانی کرمانی مجله تحقیقات بتن دانشگاه گیلان
بررسی نقش الیاف بر خواص مکانیکی بتن ساخته شده از نخاله های ساختمانی کنفرانس ها و سمینارها 1394 محسن احمدی، ابوالفضل حسنی، محمدرضا سلیمانی کرمانی اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری دانشکده آزاد اسلامی واحد سنندج 13، 14، 15 اسفند ماه
بررسی ابعاد طوقه پایه پل در رژیم‌های مختلف جریان با استفاده از تنش برشی کنفرانس ها و سمینارها 1394 امیر محجوب، امیرحسین عباس‌نیا کنفرانس بین المللی پژوهش‌های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
بررسی محل مناسب قرارگیری طوقه بر روی پایه جهت دستیابی به حداکثر کاهش آبشستگی در اطراف پایه‌های پل کنفرانس ها و سمینارها 1394 امیرحسین عباس‌نیا، امیر محجوب کنفرانس بین‌المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط‌زیست
استفاده از آزمایش‌های بارگذاری سریع روسازی در ارزیابی روش‌های تعمیر و نگهداری روسازی کنفرانس ها و سمینارها 1394 محمدرضا سلیمانی کرمانی، امیر محجوب، محسن احمدی، حامد روح الامینی کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مقاوم‌سازی بستر با کاربرد طوقه در پل‌های رودخانه‌ای (مطالعه موردی پل کمر واقع بر رودخانه قزل اوزن) کنفرانس ها و سمینارها 1394 امیر محجوب، امیرحسین عباس‌نیا کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
بهبود عملکرد هیدرولیکی پل‌ها با کاربرد دیوار هدایت آب بیضوی شکل (مطالعه موردی پل کمر واقع بر رودخانه قزل اوزن) علمی - ترویجی 1394 امیرمحجوب، سید محمد منصورزاده مجله جاده - مقاله پذیرفته شده و در نوبت چاپ است.
نشت مجاز آب به داخل تونل‌های راه و راه آهن علمی - ترویجی 1394 سید محمد منصورزاده، امیرمحجوب مجله جاده - مقاله پذیرفته شده و در نوبت چاپ است.
Rock Slope Stability Analysis Using Discrete element Method 1394 Maleki Javan, M.H., Kilanehei F. and Mahjoob, A International Journal of Transportation Engineering, Vol.2, No. 3, pp 199-212
Experimental work on single and double-sided steel sheathed cold-formed steel shear walls for seismic actions, Thin-Walled Structures ISI 1394 Mohebbi, S., Mirghaderi, S. R., Farahbod, F., and Bagheri Sabbagh, A. Elsevier, Vol. 91, 50-62, 2015
The Effect of Concrete Panel Thickness Upon Composite Steel Plate, Journal of Constructional Steel Research ISI 1394 Shafaei, S., Ayazi, A., and Farahbod, F. Elsevier, Vol. 117, 81-90, 2016
Experiments on Seismic Behaviour of Steel Sheathed Cold-Formed Steel Shear Walls Cladded by Gypsum and Fiber Cement Boards, Thin-Walled Structures ISI 1394 Mohebbi, S., Mirghaderi, S. R., Farahbod, F., Bagheri Sabbagh, A., and Torabian, S., Elsevier, Vol. 104, 238-247, 2016
Influence of Mineral Powder Content on the Fracture Behaviors and Ductility of Self-Compacting Concrete ISI 1394 Nikbin, I. M., Davoodi, M. R., Fallahnejad, H., Rahimi, S. and F. Farahbod, F., Journal of materials in Civil engineering, ASCE, Vol. 28, No.3, 1-14, 2016
Analysis and Design Recommendations for Diagonally Stiffened Steel Plate Shear Walls ISI 1394 M. Akhavan, A. Joghataie, Nader K.A. Attari Thin-Walled Structures, Vol.103, pp:72–80, 2016, DOI:10.1016/j.tws.2016.02.008
Cyclic behavior of interior reinforced concrete beam-column connections with Self-Consolidating Concrete ISI 1394 J.Salehi, M.T. Kazemi , Nader K. A. Attari Structural Concrete(FIB journal), Accepted Jan. 2016, DOI: 10.1002/suco.201500133
Investigation of CFS shear walls with one and two-sided steel sheeting ISI 1394 Nader K. A. Attari • s. Alizadeh • S. Hadidi Journal of Constructional Steel Research(JCSR), Vol . 122, PP: 292-307, 2016, DOI: 10.1016/j.jcsr.2016.03.025
Resonance of a rectangular plate influenced by sequential moving masses ISI 1394 M. Ebrahimzadeh, Nader K.A. Attari, A. Nikkhoo, S. Mariani, Coupled Systems Mechanics, Vol. 5, No. 1 (2016) 87-100 DOI: http://dx.doi.org/10.12989/csm.2016.5.1.087
Experimental and finite element study of the reverse faulting effects on buried continuous steel gas pipelines ISI 1394 H. Hojat Jalali, F.R.Rofooei, Nader K. A. Attari, M.Samadian , Soil Dynamics and Earthquake Engineering , Accepted ,2016
An optimum modal superposition approach in the computation of moving mass induced vibrations of a distributed parameter system ISI 1394 M. Ebrahimzadeh , Nader K. A. Attari, A. Nikkhoo, Journal of Mechanical Engineering Science, Vol. 229, PP:1015-1028, 2015, DOI: 10.1177/0954406214542968
Structural Seismic Response Mitigation using Optimized Vibro-Impact Nonlinear Energy Sinks ISI 1394 M. Ahmadi, Nader K. A. Attari, M. Shahrouzi, Journal of Earthquake Engineering, Vol. 19 , PP: 193–219, 2015, DOI: 10.1080/13632469.2014.962671
Experimental investigation of RCS connections performance using self-consolidated concrete ISI 1394 S. Alizadeh, Nader K.A. Attari, M.T. Kazemi, Journal of Constructional Steel Research(JCSR),Vol. 114 ,PP: 204-216, 2015
Parametric study of buried steel and high density polyethylene gas pipelines due to oblique-reverse faulting ISI 1394 F.R.Rofooei, H. Hojat Jalali, Nader K. A. Attari, H. Kenarangi, M.Samadian, Canadian Journal of Civil Engineering, Vol. 42, PP:178-189, 2015
Experimental and Numerical Evaluation of Progressive Collapse Behavior in Scaled RC Beam- Column Sub-assemblage ISI 1394 Rasool Ahamdi,Omid Rashidian , Reza Abbasnia,Foad Mohajeri , and Nima Usefi, Hindawi Publishing Corporation , Shock and Vibration , Volume 2016 , 17 pages
Progressive Collapse of Exterior RC Beam-Column Sub-assemblage considering the effect of Transverse Frame ISI 1394 Omid Rashidian , Reza Abbasnia, Rasool Ahamdi, Foad Mohajeri Nav, Hindawi Publishing Corporation , Shock and Vibration , 2016 , Accepted
مقاوم‌سازی ستون‌های بتن مسلح با استفاده از کامپوزیت‌های FRP چند جهته علمی - پژوهشی 1394 حبیب پور، م.، و فرحبد، ف مجله تحقیقات بتن، دانشگاه گیلان، سال هشتم، شماره دوم، صفحه 101 تا 115، 1394
بررسی رفتار لرزه ای لوله های مدفون فولادی تحت اثر گسلش نرمال علمی - پژوهشی 1394 نادر خواجه احمد عطاری، محمدرضا دلجوان،هیمن حجت جلالی،مهدی مومنی عمران مدرس، جلد 16، شماره1 ، فروردین 95 ، صفحه 35-44
کنترل ارتعاشات سازه ها با استفاده از سیستم های جاذب انرژی غیرخطی ارتعاشی –ضربه ای علمی - پژوهشی 1394 مصطفی احمدی،نادر خواجه احمد عطاری نشریه روش‌های عددی در مهندسی، مقاله پذیرش شده
Experintal Research on Concrete Stiffened Steel Plate Shear Wall کنفرانس ها و سمینارها 1394 Ayazi, A., Farahbod, F., Rassouli, B., and Shafaei, S., 7th International Conference on Seismology & Earthquake Engineering (SEE7), International Institute of Earthquake an d Seismology (IIEES), Tehran, Iran, 18-21 May 2015
Nonlinear Behavior of Concrete Stiffened Steel Plate Shear Wall کنفرانس ها و سمینارها 1394 Shafaei, S., Rassouli, B., Ayazi, A., and Farahbod, F., 7th International Conference on Seismology & Earthquake Engineering (SEE7), International Institute of Earthquake an d Seismology .(IIEES), Tehran, Iran, 18-21 May 2015
ارزیابی عملکرد خارج از صفحه ای میانقابهای گچی بر روی میز لرزان کنفرانس ها و سمینارها 1394 محمدعلی حسنی، مهرتاش معتمدی و طارق مهدی دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، تبریز، اردیبهشت 1394
مقایسه و ارزیابی روش های اجرایی دیوارهای جداکننده با بهره گیری از تولیدات صنعتی کنفرانس ها و سمینارها 1394 طارق مهدی دومین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات، تهران، اسفند 1394
Performance of Essential Facilities ın the 2012 Varzaghan-Ahar Earthquakes کنفرانس ها و سمینارها 1394 Mahdi, T., 7th International Conference on Seismology & Earthquake Engineering, Tehran, Iran, May 2015
بررسی و مقایسه تأثیر به کارگیری انواع مختلف ترکیبات عمل آورنده بر مقاومت فشاری رویه های بتن غلتکی (RCCP) کنفرانس ها و سمینارها 1394 حمیدرضا ربانی، آزاده عسکری نژاد، سید محمود فاطمی عقدا، امیرمازیار رئیس قاسمی، اسماعیل افشار اولین کنفرانس ملی رویه‌‏های بتنی- دانشگاه تربیت مدرس
An investigation on pozzolanic activity of Iranian kaolins obtained by thermal treatment ISI 1394 سهراب ویسه، سوری، گلستانی‌فرد، رحیمی نقی‌زاده Applied Clay Science, 2015
Evaluation of thermal fire hazard of 10 polymeric building materials and proposing a classification method based on cone calorimeter results ISI 1394 سعید بختیاری، لیلا تقی اکبری، مسعود جمالی آشتیانی Fire and Materials, DOI: 10.1002/fam.2219, 2013.Fire and Materials. V39-1.pages:1-13
اصول مدل‌های ناحیه‌ای آتش‌سوزی در فضای بسته علمی - ترویجی 1393 لیلا تقی‌اکبری، سعید بختیاری، مسعود جمالی آشتیانی نشریه مهندسی شیمی ایران، سال سیزدهم، شماره 74
A case study on modifying the fire resistance of self-compacting concrete with expanded perlite aggregate and zeolite powder additives علمی - پژوهشی 1393 سعید بختیاری، الله‌وردی، امیرمازیار رئیس‌قاسمی Asian Journal of Civil Engineering (Building & Housing), 15, No.3 , 2014, 339-349
بررسی شرایط آکوستیکی کلاس‌های درسی با استفاده از نرم افزار ODEON کنفرانس ها و سمینارها 1393 محمدجعفر هدایتی، زینب سهرابی‌کیا چهارمین کنفرانس بین‌المللی آکوستیک و ارتعاشات، تهران-دانشگاه علم و صتعت
Effects of particle packing density on the stability and rheology of self-consolidating concrete containing mineral dmixtures ISI 1393 پرویز قدوسی، شیرزادی جاوید، جعفر سبحانی Construction and Building Materials
بررسی اپیدمیولوژیک تلفات ناشی از تصادفات جاده‌ای ( مطالعه سال‌های 1383تا 1391) علمی - پژوهشی 1393 پیمان پژمان‌زاد مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت‌ها، سال دوم، شماره 4
نوارهای لرزاننده و نقش آن در افزایش ایمنی و کاهش تصادفات کنفرانس ها و سمینارها 1393 محمدرضا احدی دومین کنفرانس بین‌المللی فناوری زمین اطلاعات در مدیریت بلایای طبیعی و مقاوم‌سازی
Measuring wave velocity, damping, stress-strain behaviors of geomaterials using GAP-SENSOR ISI 1393 عطا آقایی آرائی، توآتا، رازقی، سعید هاشمی طباطبایی Scientia Iranica
Rate dependence of rockfill behavior on propagated near fault ground motions ISI 1393 رازقی، عطا آقایی آرائی، عباس قلندرزاده، سعید هاشمی طباطبایی Scientia Iranica
Artificial neural networks for modeling drained monotonic behaviors of rockfill materials ISI 1393 عطا آقایی آرائی، توهاتا، رازقی، سعید هاشمی طباطبایی International Journal of Geomechanics (ASCE)
Impact and cyclic shaking on loose sand properties in laminar box using gap sensors ISI 1393 عطا آقایی آرائی، توهاتا Soil dynamic and earthquake engineering
بهره وری در بخش حمل و نقل با استفاده از رهیافت کالمن فیلتر 1393 پریسا بازدار اردبیلی، میرحسین موسوی و پیمان پژمان¬زاد پژوهشنامه حمل و نقل
Experimental and analytical investigation on bond performance of the interfacial debonding in flexural strengthened RC beams with CFRP sheets at tensile face علمی - پژوهشی 1393 صدرممتازی، رسمی عتیق، جعفر سبحانی Asian Journal of Civil Engineering
توسعه پایگاه داده‌ها برای مدل تخلیه اضطراری کنفرانس ها و سمینارها 1393 سعید بختیاری، زهرا درودیانی، مسعود جمالی آشتیانی، ، لیلا تقی‌اکبری همایش ملی رفتار شناسی حریق
ایمنی ساختمان و رفتار انسان‌ها هنگام حریق کنفرانس ها و سمینارها 1393 مسعود جمالی آشتیانی، سعید بختیاری، مسعود قاسم زاده، لیلا تقی‌اکبری همایش ملی رفتار شناسی حریق
رفتارکامپوزیت‌های FRP با رزین اپوکسی و الیاف تقویت‌کننده شیشه و کربن در برابر آتش کنفرانس ها و سمینارها 1393 لیلا تقی‌اکبری، سعید بختیاری، مسعود جمالی آشتیانی سومین همایش ملی فناوریهای نوین صنعت ساختمان، مشهد مقدس
مقاوم‌سازی ساختمان‌ها در برابر آتش: انتخاب مصالح، طرح سازه و مقدمه‌ای بر پوشش‌های محافظت‌کننده کنفرانس ها و سمینارها 1393 سعید بختیاری، مسعود جمالی آشتیانی، لیلا تقی‌اکبری اولین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات، مرکز همایش های بین المللی رازی
گونه‌شناسی پهنه‌های شکل‌گیری مسکن در سکونتگاه‌های روستایی ایران در تعامل با عوامل محیطی ISC 1393 غزال راهب فصلنامه علمی - پژوهشی هنرهای زیبا
بررسی عوامل موثر بر کارکرد فضای نیمه باز خصوصی واحدهای مسکونی شهر تهران ISC 1393 غزال راهب – محیا نظری فصلنامه علمی پژوهشی آرمانشهر
Appropriate type of green roof considering urban typology and climatic zoning in Iran ISC 1393 غزال راهب Environmental Science Journal
الگویی برای طراحی مسکن روستایی مبتنی بر مشارکت و تأمین نیازهای ساکنین ISC 1393 غزال راهب فصلنامه علمی پژوهشی مسکن و محیط روستا، نسخه 33 شماره 146
واکاوی علل عدم مطلوبیت مناسب‌سازی‌های انجام شده در مسیرهای پیاده شهر تهران ISC 1393 ندا رفیع زاده مجله علمی پژوهشی معماری و شهرسازی آرمانشهر
A case study on modifying the fire resistance of self-compacting concrete with expanded perlite aggregate and zeolite powder additives ISI 1393 S Bakhtiyari, A Allahverdib, M Rais-Ghasemi Asian Journal of Civil Engineering (Building & Housing), 15, No. 3 ,339-349
Reaction to fire of CFRP and GFRP epoxy composites in bench-scale کنفرانس ها و سمینارها 1393 S.Bakhtiyari, L.taghiakbari, M. Jamali Ashtiani 11th International Seminar on Polymer Science and Technology (ISPST 2014), Iran Polymer and Petrochemical Institute,Tehran,Iran
بررسی تجربی خطرپذیری حریق و همبستگی پارامترهای ریسک آتش‌سوزی برای تعدادی مصالح ساختمانی پلیمری ISI 1392 سعید بختیاری، لیلا تقی‌اکبری، مسعود جمالی آشتیانی مجله عمران مدرس، دوره 13، شماره 5، ص 29-40
بررسی مدل‌سازی اطفاء حریق اسپرینکلر در ساختمان و انبار کنفرانس ها و سمینارها 1392 سعید بختیاری، مسعود جمالی آشتیانی، لیلا تقی‌اکبری نخستین همایش تخصصی ایمنی در انبار و ایمن‌سازی خدمات انبارداری
Concrete made with zeolite and metakaolin: A comparison on the strength and durability properties علمی - پژوهشی 1392 مدن‌دوست، جعفر سبحانی، آشوری Asian Journal of Civil Engineering
برآورد تابع تقاضای سفر در بخش حمل و نقل جاده ای با استفاده از روش خودرگرسیون برداری(VAR) 1392 پریسا بازدار اردبیلی فصلنامه جاده
تأثیر تقاضای متغیر بر مسیرهای اتوبوس تندرو 1392 محمود صفارزاده، امیررضا ممدوحی و سیدشهاب حسنی نسب پژوهشنامه حمل و نقل
تحلیل مکانی و زمانی بلایای جوی مؤثر بر حمل و نقل جادهای کشور 1392 مجید وظیفه دوست، میترا لاله سیاه پیرانی و امیر محجوب پژوهشنامه حمل و نقل
Direction and Velocity Determination Of the Conductive Contaminated Groundwater Using Mise-a-la-masse Surveys کنفرانس ها و سمینارها 1392 علی بیت‌اللهی، محمدصادق رودسری، زهرا فقیه 4th international multidisciplinary conference on Hydro Eco,
Tunable Wettability and Rewritable Wettability-Gradient in Self-Cleaning Composites Containing Nano-Photo Catalysts ISI 1392 مرادپور، طاهری، توسلی، پرهیزکار، قدسیان Journal of Nanoscience and Nanotechnology
Hydrothermal preparation of natural pozzolan nanostructures as a new route to activate cement replacement materials ISI 1392 آزاده عسگری‌نژاد، زیستی، علیرضا پورخورشیدی، طیبه پرهیزکار Synthesis and Reactivity in Inorganic and Nano-metal Chemistry
Transport and strength properties of ternary concrete mixtures containing combinations of natural zeolite with silica fume or fly ash ISI 1392 احمدی، جعفر سبحانی، محمد شکرچی‌زاده، میثم نجیمی Magazine of Concrete Research
Electrochemical impedance behavior and transport properties of silica fume contained concrete ISI 1392 جعفر سبحانی، میثم نجیمی Construction and Building Materials
An experimental study on durability properties of concrete containing zeolite as a highly reactive natural pozzolan ISI 1392 میثم نجیمی، جعفر سبحانی، احمدی، محمد شکرچی‌زاده Construction and Building Materials
An experimental study on the flexural performance of agro-waste cement composite boards ISI 1392 مرتضی خرمی، جعفر سبحانی International Journal of Civil Engineering
Predicting rapid chloride permeability of self-consolidating oncrete: A Comparative study on statistical and neural network models ISI 1392 غفوری، میثم نجیمی، جعفر سبحانی، آگل Construction and Building Materials
Modeling compressive strength of EPS lightweight concrete using regression, neural network and ANFIS ISI 1392 صدرممتازی، جعفر سبحانی، میرگذار، میثم نجیمی Construction and Building Materials
Support vector machine for prediction of the compressive strength of no-slump concrete ISI 1392 جعفر سبحانی، خانزادی، موحدیان Computers and Concrete is An International Journal
Sonochemical nano fabrication as a new method for activation of Ground Granulated Blast Furnace Slag (GGBFS) ISI 1392 آزاده عسگری‌نژاد، فاطمه زیستی، علیرضا پورخورشیدی، طیبه پرهیزکار QScience Connect
Sunlight absorbing potential of carbon nanoball water and ethylene glycol-based nanofluids ISI 1392 مریم کرمی، مهرداد رئیسی دهکردی، شهرام دلفانی، علیکراد رشیدی Optics and Spectroscopy, Volume 115, No 3
A new application of carbon nanotubes nanofluid as working fluid of direct absorption solar collector ISI 1392 مریم کرمی، محمدعلی اخوان بهابادی، شهرام دلفانی، قضاتلو Solar Energy Materials and Solar Cells, Volume 121, No 114-118
برآورد ضرائب ظرفیت باربری لرزه‌ای پی نواری مجاور شیروانی با روش خطوط مشخصة تنش علمی - پژوهشی 1392 محسن کمالیان، محمدحسن گلدسته، روزبه صفائیان آملی، ایرج رحمانی مجله علمی و پژوهشی مهندسی عمران شریف
بررسی تجربی خطرپذیری حریق و همبستگی پارامترهای ریسک آتش‌سوزی برای تعدادی مصالح ساختمانی پلیمری علمی - پژوهشی 1392 سعید بختیاری، لیلا تقی‌اکبری، مسعود جمالی آشتیانی مجله عمران مدرس، دوره 13، شماره 5
بررسی تجربی خطرپذیری حریق و همبستگی پارامترهای ریسک آتش‌سوزی برای تعدادی مصالح ساختمانی پلیمری علمی - پژوهشی 1392 سعید بختیاری، لیلا تقی‌اکبری، مسعود جمالی آشتیانی مجله عمران مدرس، دوره 13، شماره 5، ص 29-40
توسعه مدل عددی دوبعدی در پلان به منظور بررسی شکل دیوار هدایت آب پل‌ها علمی - پژوهشی 1392 فواد کیلانه‌ئی، امیر محجوب، مسعود منتظری نمین پژوهشنامه حمل و نقل، سال دهم، شماره اول
تحلیل مکانی و زمانی بلایای جوی موثر بر حمل و نقل جاده‌ای کشور علمی - پژوهشی 1392 مجید وظیفه دوست، میترا لاله سیاه پیرانی، امیر محجوب پژوهشنامه حمل و نقل، سال دهم، شماره سوم
بررسی اثرات تخریبی آبها بر تونل‌ها علمی - ترویجی 1392 محمد منصورزاده، ایرج رحمانی، مسعود ظهیری مجله علمی- ترویجی جاده، ، شماره 75
Prioritizing Iranian Provinces In The National Seismic Risk Reduction Program کنفرانس ها و سمینارها 1391 علی بیت‌اللهی، اعظم نعمتی، فاطمه دهقان World Conference on Earthquake Engineering,
تحلیل عملکرد پل‌های حرارتی محل اتصال پنجره‌های نوین به دیوارهای ساختمانی با عایق حرارتی از خارج علمی - پژوهشی 1391 مهدیه آبروش، بهروز محمدکاری فصلنامه فنی مهندسی مدرس، شماره 3
مقررات بهینه‌سازی مصرف انرژی و پایداری در ساختمان کنفرانس ها و سمینارها 1391 بهروز محمدکاری نهمین همایش بین‌المللی انرژی
معرفی گونه‌های مختلف دیوارهای سبز و تأثیر آنها در کاهش میزان مصرف انرژی کنفرانس ها و سمینارها 1391 هدا گنجی، بهروز محمد کاری نهمین همایش بین‌المللی انرژی
مطالعه میدانی رفتار پایه‌های سنگریزه‌ای کوبشی (نسبت به تغییر قطر) علمی - پژوهشی 1391 حمیدرضا رازقی، بهمن نیرومند، محمد منصورزاده مجله علمی - پژوهشی شریف، شماره 4
بررسی خواص فیزیکی، مکانیکی و ایمنی در برابر آتش برای بلوک‌های سقفی پلی‌استایرن منبسط شده در سیستم سقف تیرچه- بلوک علمی - پژوهشی 1391 سعید بختیاری، کیان خلیلی جهرمی، بهروز محمدکاری، محمدجعفر هدایتی مجله عمران مدرس، دوره 12، شماره 2
فعال‌سازی پوزولان‌های طبیعی با استفاده از مواد شیمیایی علمی - ترویجی 1391 فاطمه جعفرپور، فهیمه فیروزیار ماهنامه علمی، فنی، اقتصادی سیمان، شماره 170، سال نوزدهم
تولید آجر و بلوک سفالی سبک با استفاده از افزودنی ‌پلی‌استایرن منبسط علمی - ترویجی 1391 سهراب ویسه، علی‌اکبر یوسفی مجله علمی- ترویجی بسپارش، سال دوم، شماره 3
ارزیابی اثر انتخاب مدل‌های رفتاری بر پیش‌بینی جابه‌جایی خاک در مجاورت ترانشه‌های عمیق علمی - ترویجی 1391 ایرج رحمانی، ایمان گل‌پذیر فصلنامه علمی ترویجی جاده
طراحی و اجرای تزریق سیمانی جهت آب‌بندی تونل‌ها و فضاهای زیرزمینی (مطالعه موردی خط 2 متروی تهران) کنفرانس ها و سمینارها 1391 عباس مجدی، مسعود ظهیری، محمد منصورزاده اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل، دانشگاه علم و صنعت ایران
تعیین ظرفیت باربری پوشش نگهداری سگمنتی تونل‌ها کنفرانس ها و سمینارها 1391 عباس مجدی، حامد عجم‌زاده، مسعود ظهیری، محمد منصورزاده اولین کنفرانس ملی زیرساخت‌های حمل و نقل، دانشگاه علم و صنعت ایران
بررسی تاثیر موقعیت سگمنت کلید بر روی ظرفیت باربری پوشش نگهداری سگمنتی تونل‌ها کنفرانس ها و سمینارها 1391 عباس مجدی، حامد عجم‌زاده، مسعود ظهیری، محمد منصورزاده اولین کنفرانس ملی زیرساخت‌های حمل و نقل، دانشگاه علم و صنعت ایران
روش‌های طراحی پوشش نگهداری سگمنتی تونل‌ها علمی - ترویجی 1391 عباس مجدی، حامد عجم‌زاده، محمد منصورزاده مجله علمی- ترویجی جاده، شماره 73
تحلیل و بررسی عوامل محیطی و پدیده‌های آب و هوایی موثر بر حمل و نقل جاده‌ای کنفرانس ها و سمینارها 1391 مجید وظیفه دوست، میترا لاله سیاه، امیر محجوب اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل، دانشگاه علم و صنعت ایران
شهروز شریفی، امیر محجوب کنفرانس ها و سمینارها 1391 نگرشی بر الگوی صحیح مطالعات زمین شناسی مهندسی راه و ابنیه اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل، دانشگاه علم و صنعت ایران
بررسی اثرات زاویه بیه پل بر شکل هندسی دیوار هدایت آب پلها با استفاده از مدلسازی عددی کنفرانس ها و سمینارها 1391 فواد کیلانه‌ئی، مهدی حیدری، امیر محجوب اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل، دانشگاه علم و صنعت ایران
بررسی خواص فیزیکی، مکانیکی و ایمنی در برابر آتش برای بلوک‌های سقفی پلی‌استایرن منبسط‌شده در سیستم سقف تیرچه علمی - ترویجی 1391 سعید بختیاری، کیان خلیلی جهرمی، بهروز محمدکاری ، محمد جعفر هدایتی مجله عمران مدرس، دوره دوازدهم، شماره 2
تحلیل عملکرد پل‌های حرارتی محل اتصال پنجره‌های نوین به دیوارهای ساختمانی با عایق حرارتی از خارج علمی - ترویجی 1391 مهدیه آبروش، بهروز محمدکاری مجله مهندسی مدرس شماره 3
مقدمه ای بر اصول و ضوابط ایمنی در برابر آتش در ساختمان‌ها کنفرانس ها و سمینارها 1391 سعید بختیاری سمینار آموزشی محافظت ساختمان‌ها در برابر آتش
مقاومت در برابر آتش: آشنایی با مدارک فنی، گزارش‌ها و گواهینامه‌های فنی آتش کنفرانس ها و سمینارها 1391 سعید بختیاری سمینار آموزشی محافظت ساختمان‌ها در برابر آتش
Experimental investigation of heat recovery system for building air conditioning in hot and humid areas ISI 1391 شهرام دلفانی، هادی پاسدار شهری، مریم کرمی Energy and Buildings, Vol. 49
Energy analysis of evaporative cooling to select the optimum system in diverse climates ISI 1391 معین فراهانی، شهرام دلفانی، جعفر اسماعیلیان Energy, Volume 40, Issue 1
Prediction of Effective thermal conductivity of moistened insulation materials by neural network علمی - پژوهشی 1391 سهراب ویسه، مصطفی سفیدگر Asian Journal of Civil Engineering, Vol. 13, No. 3, June 2012
Results of 3-D Geoelectrical Anomaly Investigation کنفرانس ها و سمینارها 1391 سهراب نظام خیاوی، علی بیت‌اللهی، خسرو نظام خیاوی The 15th Geophysics Conference of Iran
Cyclic and post-cyclic monotonic behavior of crushed conglomerate rockfill material under dry and saturated conditions ISI 1391 عطا آقایی آرائی، سعید هاشمی طباطبایی، رازقی Scientia Iranica A
Loading frequency effect on stiffness, damping and cyclic strength of modeled rockfill materials, Soil Dynamic and Earthquake Engineering ISI 1391 عطا آقایی آرائی، رازقی، سعید هاشمی طباطبایی، عباس قلندرزاده Soil Dynamic and Earthquake Engineering
Transverse Resistivity Values Modifications in Estimation Of Aquifer yield Using the Resistivity Method کنفرانس ها و سمینارها 1391 زهرا فقیه، علی بیت‌اللهی International Symposium on Geophysics for Discovery and Exploration Fostering International Collaboration in Geophysics, Republic of Korea
Study of Minimum Average Temperature changes of Chaharmahal and Bakhtiari Province for Disaster Response Planning کنفرانس ها و سمینارها 1391 فاطمه دهقان، علی بیت‌اللهی، اعظم نعمتی International Disaster and Risk Conference (IDRC), Davos , Switzerland
Roadmap for Implementation of Performance Based Navigation (PBN) in Iran کنفرانس ها و سمینارها 1391 - 16th Air Transport Research Society, Tainan, Taiwan
Recommendations for Separation of Regulatory and Operational Activities in Iranian Civil Aviation کنفرانس ها و سمینارها 1391 - 16th Air Transport Research Society, Tainan, Taiwan
طراحی شبکه اتوبوسرانی با استفاده از الگوریتم کلونی مورچگان با هدف بیشینه سازی رضایت استفاده کنندگان 1391 فاطمه چگینی، محمود صفارزاده، امیرعلی زرین مهر، هیما ساکی فصلنامه جاده
تعیین گسل سناریو بر اساس منحنی‌های مشارکت چشمه‌های لرزه‌ای محدوده دماوند 1391 علی بیت اللهی، زینب حسن زاده کاهانی، شیدا شاطریان پانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
Durability of Concretes Containing Natural Pozzolan ISI 1391 میثم نجیمی، جمشیدی، علیرضا پورخورشیدی Construction Materials
A comprehensive study on no-slump concrete: From laboratory towards manufactory ISI 1391 میثم نجیمی، جعفر سبحانی، علیرضا پورخورشیدی Construction and Building Materials
Effects of retempering methods on the compressive strength and water permeability of concrete ISI 1391 جعفر سبحانی، میثم نجیمی، علیرضا پورخورشیدی International Journal of Science and Technology
Properties of multi-strength grade EPS concrete containing silica fume and rice husk ash ISI 1391 صدرممتازی، جعفر سبحانی، میرگذار، میثم نجیمی Construction and Building Materials
Effects of retempering methods on the compressive strength and water permeability of concrete ISI 1391 جعفر سبحانی، میثم نجیمی، علیرضا پورخورشیدی Scientia Iranica: Transactions A: Civil Engineering
A comprehensive study on no-slump concrete: From laboratory towards manufactory ISI 1391 میثم نجیمی، جعفر سبحانی، علیرضا پورخورشیدی Construction and Building Materials
بررسی تاثیر نوع پوزولان بر روی خواص مکانیکی و دوام روسازی‌های بتنی خود تراکم مورد استفاده در سطوح پروازی فرودگاه‌ها کنفرانس ها و سمینارها 1391 پرهام حیاتی، حسن زیاری، سبحانی پنجمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
روش الکتروشیمیایی در بررسی رفتار خوردگی فولاد در بتن خود تراکم کنفرانس ها و سمینارها 1391 جعفر سبحانی چهارمین سمینار ملی بتن خود تراکم ایران
خواص مکانیکی بتن های توانمند سه جزئی حاوی پوزولان‌های متاکائولن و زئولیت کنفرانس ها و سمینارها 1391 پوریا عاشوری، جعفر سبحانی، رحمت مدندوست چهارمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
تخمین مقاومت فشاری بتن با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی کنفرانس ها و سمینارها 1391 علی اکبر رمضانیانپور، امیررضا پیلوار، جعفر سبحانی چهارمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
بررسی طیف امپدانس و ارائه مدار الکتریکی معادل برای بتن‌های سه جزئی و دو جزئی حاوی زئولیت طبیعی و سرباره مس کنفرانس ها و سمینارها 1391 جعفر سبحانی، میثم نجیمی، علیرضا پورخورشیدی، مهندس بابک احمدی چهارمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
معرفی توف‌های آهکی به عنوان منابع جدید پوزولان بر اساس مطالعه توف‌ های سازند کرج در جنوب غرب بلده علمی - پژوهشی 1391 فریبرز مسعودی سیدمحمود فاطمی عقدا، مهناز خادمی پارسا، طیبه پرهیزکار نشریه زمین شناسی کاربردی پیشرفته
فرآیند دگرگونی آب گرمایی،‌روشی نوین جهت فعال سازی پوزولان‌های طبیعی علمی - پژوهشی 1391 آزاده عسکری نژاد، علیرضا پورخورشیدی، طیبه پرهیزکار مجله مهندسی ساختمان و علوم مسکن
تاثیر نانورس بر خواص مکانیکی ملات سیمان علمی - پژوهشی 1391 آزاد عرفانی جاودانی، احمد خدادادی، طیبه پرهیزکار، بیتا آیتی مجله علمی و پژوهشی بتن – انجمن بتن ایران
اثرات اندرکنش خاک و سازه در سازه های سنگین و نیمه مدفون کنفرانس ها و سمینارها 1391 سیدمحمد حسینی، فرامرز یوسف‌پور، فریدون سینائیان، کاوه کریمی، عطا آقایی آرائی هفتمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی 7thsastech2013
مطالعه اعتبار سنجی اندرکنش خاک و سازه در کد SASSI2000 با استفاده از داده های تجربی کنفرانس ها و سمینارها 1391 سیدمحمد حسینی، فرامرز یوسف‌پور، فریدون سینائیان، کاوه کریمی، عطا آقایی آرائی هفتمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی7thsastech2013
بررسی تحلیل احتمالاتی ریسک لرزه ای (Seismic PRA) و کاربرد آن در ایران کنفرانس ها و سمینارها 1391 سیدمحمد حسینی، فرامرز یوسف‌پور، فریدون سینائیان، کاوه کریمی، عطا آقایی آرائی دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک
بررسی نیروهای وارد بر شمع تکی تحت اثر بروز روانگرایی با نرم افزار OpenSeesPL0.8.0 کنفرانس ها و سمینارها 1391 ایرج رحمانی، میرحاجی نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
بررسی عملکرد ستونهای سنگی در کاهش اثرات گسترش جانبی ناشی از روانگرایی بر گروه شمع انعطاف پذیر با استفاده از آزمایشات بزرگ مقیاس میز لرزان کنفرانس ها و سمینارها 1391 سید محسن حائری، علی کاوند، جواد رییسیان زاده، علی بخشی، ایرج رحمانی نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
معرفی دستورالعمل ارزیابی سریع سازه اسکله های بنادر ایران کنفرانس ها و سمینارها 1391 بهروز عسگریان، ایرج رحمانی، سیدحامد بدری، جواد مهدوی، ساناز فتوحی، علی‌اکبر آقاکوچک نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
مقدمه ای بر اصول و ضوابط ایمنی در برابر آتش در ساختمان‌ها کنفرانس ها و سمینارها 1391 سعید بختیاری سمینار آموزشی محافظت ساختمان‌ها در برابر آتش
مقاومت در برابر آتش: آشنایی با مدارک فنی، گزارش‌ها و گواهینامه‌های فنی آتش کنفرانس ها و سمینارها 1391 سعید بختیاری سمینار آموزشی محافظت ساختمان‌ها در برابر آتش
An experimental study on reaction to fire and fire risk of some MDF, HDF and PVC building finishes کنفرانس ها و سمینارها 1391 سعید بختیاری، مسعود جمالی آشتیانی، لیلا تقی‌اکبری 10th International Seminar on Polymer Science and Technology, 21-25 Oct
بررسی خواص فیزیکی، مکانیکی و ایمنی در برابر آتش برای بلو کهای سقفی پلی‌استایرن منبسط شده در سیستم سقف تیرچه- بلوک ISI 1391 سعید بختیاری، کیان خلیلی جهرمی، بهروز محمدکاری، محمدجعفر هدایتی مجله عمران مدرس، دوره 12، شماره 2
An experimental study on reaction to fire and fire risk of some MDF, HDF and PVC building finishes کنفرانس ها و سمینارها 1391 Bakhtiyari, S., Taghi-Akbari, L., Jamali Ashtiani., M 10th International Seminar on Polymer Science and Technology, 21-25 Oct
Single Versus Shared Hospital Accommodation: Paients' Perspective In A Developing Country ISI 1391 ملیحه باقری، کسری حسن پور Turkish medical journal (ISI Journal), دردست چاپ
درس‌های برگرفته از یک حادثه آتش‌سوزی علمی - ترویجی 1391 سعید بختیاری، زهرا درودیانی مجله پیام نظام مهندسی، سال 15، دوره 5، شماره 7
گواهینامه فنی محصولات ساختمانی: فلسفه، مفاهیم و نگاهی به الگوهای جهانی علمی - ترویجی 1391 سعید بختیاری مجله گواهینامه فنی، سال 1ول، شماره 2
ملاحظات طراحی معماری در کاهشِ آلودگی‌های صوتیِ محیط‌های درمانی ISC 1391 هاشم هاشم نژاد، کریم مردمی، ملیحه باقری، کسری حسن پور مجله علمی پژوهشی هنرهای زیبا
معماری مسیریابی،طراحی فرآیندِ مسیریابی در معماریِ بناهای درمانی ISC 1391 کریم مردمی، هاشم هاشم نژاد، ملیحه باقری، کسری حسن پور مجله علمی پژوهشی هنرهای زیبا
Toxicity of building materials ISI 1391 زهرا درودیانی، بابک درودیانی، سعید درودیانی chapter 9-pp: 241-289,"Materials that release toxic fumes during fire" Woodhead Publishing"
باغ ایرانی، باغ شفابخش (ارتقاء کیفیت شفابخشی محیط‌های درمانی با نگاه اسلامی) ISC 1390 هاشم هاشم نژاد، کریم مردمی، ملیحه باقری، کسری حسن پور نشریه علمی-پژوهشی آرمانشهر
مرور خواص بتن‌های خودتراکم و اثرات پودرهای مورد استفاده در آنها علمی - ترویجی 1390 بختیاری، اله‌وردی، رمضانیانپور، پرهیزکار، رییس‌قاسمی مجله علمی-ترویجی انجمن مهندسی شیمی
مروری بر رفتار بتن‌های معمولی و متراکم در برابر آتش علمی - ترویجی 1390 بختیاری، اله‌وردی ، رمضانیانپور، پرهیزکار، رییس‌قاسمی مجله علمی- ترویجی انجمن مهندسی شیمی
Influence of permanent expanded polystyrene formwork on fire resistance of self-compacting concrete کنفرانس ها و سمینارها 1390 Bakhtiyari, Allahverdi, Rais-Ghasemi The proceedings of 4th Int. Conference on Non-Traditional Cement & Concrete, Brno University of Technology, Czech Republic
Compressive strength and resistance to elevated temperature (500 c) of self-compacting concretes containing limestone and quartz fillers ISI 1390 Bakhtiyari, Allahverdi, Rais-Ghasemi, Ramezanianpour, Parhizkar, Zarrabi International Civil Engineering Journal, Vol. 9, No. 3
Self-compacting concrete containing different powders at elevated temperatures – Mechanical properties and changes in the phase composition of the paste ISI 1390 Bakhtiyari, Allahverdi, Rais-Ghasemi, Zarrabi, T. Parhizkar Thermochimica Acta 514/74–81
The influence of permanent expanded polystyrene formwork on fire resistance of self-compacting and normal vibrated concretes ISI 1390 Bakhtiyari, S, Allahverdi, A, Rais-Ghasemi, M Asian Journal of Civil Engineering (Building & Housing), 12, No.3 ,353-374
Influence of permanent expanded polystyrene formwork on fire resistance of self-compacting concrete کنفرانس ها و سمینارها 1390 سعید بختیاری، الله‌وردی، امیرمازیار رئیس‌قاسمی The proceedings of 4th Int. Conference on Non-Traditional Cement & Concrete, Brno University of Technology, Czech Republic
تحلیل قابلیت اطمینان دیوارهای میخکوبی شده با استفاده از روش احتمالاتی مونت کارلو کنفرانس ها و سمینارها 1390 حامد اردلان‌اکبری ، محمد مقدری‌پور، ایرج رحمانی دومین کنفرانس مهندسی قابلیت اطمینان
آنالیز حساسیت در دیوارهای میخکوبی شده خط راه آهن تهران،تبریز از طریق بررسی تغییرات پارامترهای موثر در تحلیل پایداری کنفرانس ها و سمینارها 1390 حامد اردلان‌اکبری ، محمد مقدری‌پور، ایرج رحمانی دومین کنفرانس مهندسی قابلیت اطمینان
مقایسه نتایج تحلیل های عددی و تحلیل های تجربی جهت بررسی پتانسیل روانگرایی کنفرانس ها و سمینارها 1390 ایرج رحمانی، امین رضایی ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
بهینه سازی آرایش نامنظم گروه شمع ها با بهره گیری از الگریتم ژنتیک تحت بارگذاری نامتقارن کنفرانس ها و سمینارها 1390 مجید خندان بکاولی، جعفر بلوری بزاز، جعفر رحمانی، ایرج نجفی زاده ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
بررسی پاسخ گروه شمع چهار تایی به پدیده گسترش جانبی ناشی از روانگرایی با استفاده از آزمایشات بزرگ مقیاس میز لرزان کنفرانس ها و سمینارها 1390 سید محسن حائری، آرین آصف زاده، علی کاوند، ایرج رحمانی ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
گزارشی از تهیه دستورالعمل انجام عملیات شناسایی های ژئوتکنیک دریایی ایران کنفرانس ها و سمینارها 1390 علی فاخر، مهدی احسانی، ایرج رحمانی ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
ارزیابی لرزه ای دیواره میخکوبی شده هتل نرگس مشهد تحت بارهای دینامیکی لرزه ای و شبه استاتیکی، اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران: زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریان های حیاتی کنفرانس ها و سمینارها 1390 ایرج رحمانی، سهیل حسین قره، حامد اردلان اکبری، محمد مقدری‌پور
تحقیق بر روی رفتار برخی فراورده های ساختمانی در برابر آتش کنفرانس ها و سمینارها 1390 لیلا تقی‌اکبری، سعید بختیاری همایش ملی سازه، راه، معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، مجموعه خلاصه مقالات، صفحه 121
مقاوم سازی ساختمان‌ها در برابر آتش: الزامات مصالح و مقدمه‌ای بر پوشش‌های محافظت کننده در برابر آتش کنفرانس ها و سمینارها 1390 سعید بختیاری، لیلا تقی‌اکبری همایش ملی سازه، راه، معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
امیرمازیار رئیس قاسمی، طیبه پرهیزکار، هرمز فامیلی کنفرانس ها و سمینارها 1390 طرح اختلاط بتن‌های سبکدانه با استفاده از مدل دوفازی اولین کنفرانس ملی بتن سبک
Properties of concrete containing copper-slag-waste ISI 1390 علیرضا پورخورشیدی، میثم نجیمی Magazine of Concrete Research
Modified polyester resins as an effective binder for polymer concretes ISI 1390 علیرضا پورخورشیدی، جمشیدی Materials and Structures
Service life of the reinforced concrete bridge deck in corrosive environments: A soft computing system ISI 1390 علی اکبر رمضانیانپور، جعفر سبحانی Applied Soft Computing
Durability of copper slag contained concrete exposed to sulfate attack ISI 1390 میثم نجیمی، جعفر سبحانی، علیرضا پورخورشیدی Construction and Building Materials
Requirements for Implementing Integrated Airport Management in Iran کنفرانس ها و سمینارها 1390 - 15th Air Transport Research Society, Sydney, Australia
Implementation of Air Traffic Management Operational Concept in Iran کنفرانس ها و سمینارها 1390 - 15th Air Transport Research Society, Sydney, Australia
تحقیق بر روی رفتار برخی فراورده های ساختمانی در برابر آتش کنفرانس ها و سمینارها 1390 لیلا تقی‌اکبری، سعید بختیاری همایش ملی سازه، راه، معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، مجموعه خلاصه مقالات، صفحه 121
مقاوم سازی ساختمان‌ها در برابر آتش: الزامات مصالح و مقدمه‌ای بر پوشش‌های محافظت کننده در برابر آتش کنفرانس ها و سمینارها 1390 سعید بختیاری، لیلا تقی‌اکبری همایش ملی سازه، راه، معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
اجرای پوسته خارجی ساختمان با استفاده از سیستم‌های نوین ساختمانی کنفرانس ها و سمینارها 1390 بهروز محمدکاری سمینار اقتصادی-کاربردی «عایق با رویکردی بر بهینه‌سازی مصرف انرژی»، نمایشگاه بین‌المللی، تهران
روش‌های نوین عایق‌کاری حرارتی پوسته خارجی ساختمان کنفرانس ها و سمینارها 1390 بهروز محمدکاری همایش سراسری کاربرد مصالح و فن‌آوری‌های نوین در صنعت ساختمان
بررسی پدیده میعان و تأثیر آن بر عملکرد حرارتی و رطوبتی بتن سبک در جدارهای ساختمانی کنفرانس ها و سمینارها 1390 مهدیه آبروش، بهروز محمدکاری اولین کنفرانس ملی بتن سبک
مروری بر وضعیت ژئوفیزیک در پروژه‌های راهسازی در ایران و لزوم تهیه دستورالعملی در این رابطه کنفرانس ها و سمینارها 1390 ابراهیم حق شناس، هادی گریوانی، منصورزاده محمد، کیومرث عماد مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران، دانشگاه صنعتی شاهرود
مدلسازی دوبعدی توزیع آلودگی نفتی در رودخانه کنفرانس ها و سمینارها 1390 سپهر گرشاسبی، رضا غیاثی، امیر محجوب پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، انجمن مهندسی محیط زیست ایران
تحلیل پایداری کف ترانشه های مهار شده در خاک های نرم با استفاده از روش عددی علمی - ترویجی 1390 ایرج رحمانی، ایمان گل‌پذیر فصلنامه علمی ترویجی جاده
غلظت و منشا هیدروکربن های نفتی در رسوبات بندر انزلی علمی - پژوهشی 1390 ناصر حاجی‌زاده ذاکر، ایرج رحمانی، رامین شادی، مونا مقدم، عزیز عابسی فصلنامه علمی،پژوهشی محیط شناسی، شماره 60
مرور خواص بتن‌های خودتراکم و اثرات پودرهای مورد استفاده در آنها علمی - ترویجی 1390 سعید بختیاری، اله‌وردی، رمضانیانپور، طیبه پرهیزکار، امیرمازیار رئیس‌قاسمی مجله علمی-ترویجی انجمن مهندسی شیمی
مروری بر رفتار بتن‌های معمولی و متراکم در برابر آتش علمی - ترویجی 1390 سعید بختیاری، الله‌وردی، امیرمازیار رئیس‌قاسمی، طیبه پرهیزکار، رمضانیانپور مجله علمی-ترویجی انجمن مهندسی شیمی
Self-compacting concrete containing different powders at elevated temperatures – Mechanical properties and changes in the phase composition of the paste ISI 1390 سعید بختیاری، الله‌وردی، امیرمازیار رئیس‌قاسمی،‌ضرابی، طیبه پرهیزکار Thermochimica Acta 514 (2011) 74–81
بررسی تولید مسکن در ایران و آلمان نگاهی به مسکن مهر‏، ساختمان علمی - ترویجی 1390 مریم زارعیان نشریه سازمان نظام مهندسی
Mix design, compressive strength and resistance to elevated to elevated temperature (500°C) of self-compacting concretes containing limestone and quartz fillers ISI 1390 سعید بختیاری، الله‌وردی، امیرمازیار رئیس‌قاسمی،‌ضرابی، طیبه پرهیزکار، رمضانیانپور International Civil Engineering Journal, Vol. 9, No. 3
بازسازی شرایط جریان آواری ماسوله تحت تاثیر بارندگی شدید علمی - پژوهشی 1390 سعید هاشمی طباطبائی، علی اکبر موسی‌وند، سید محمد صفوی، بهمن اکبری مجله علوم زمین، شماره 77
رویکرد روش‌های مختلف مطالعاتی جهت ریزپهنه‌‌بندی لرزه‌ای شهر بم علمی - پژوهشی 1390 سعید هاشمی طباطبایی، اشکان محمدی، امیرسعید سلامت مجله علوم زمین، شماره 78
طبقه‌بندی نوع زمین با استفاده از سرعت موج برشی در گستره شهر شیراز بر اساس آیین نامه‌های ساختمانی علمی - پژوهشی 1390 سعید هاشمی طباطبایی، اشکان محمدی، امیرسعید سلامت مجله علوم زمین، شماره 82
مدل‌سازی عددی انتقال حرارت مرکب رسانش و تابشی گذرا در عایق‌های حرارتی الیاف معدنی علمی - پژوهشی 1390 سهراب ویسه، علی حکاکی‌فرد، محمدعلی میرمحمدی نشریه علمی پژوهشی امیرکبیر، سال 43، شماره 1
Comparison of Experimental and analytical Results in Rammed Aggregate Piers with Variable diameters علمی - پژوهشی 1390 رازقی، نیرومند، محمد منصورزاده Transportation Research Journal, Vol. 1
نقش بتن سبک در عایق‌کاری حرارتی جدارهای پوسته خارجی ساختمان‌ها کنفرانس ها و سمینارها 1390 هروز محمدکاری، الهام هراتیان، فرهنگ کوشا اولین کنفرانس ملی بتن سبک
تحلیل تأثیرگذاری میزان مقاومت حرارتی و جهت جداره‌های نورگذر بر اندازۀ بهینۀ پنجره در اقلیم تهران کنفرانس ها و سمینارها 1390 منا ‌خاتمی، ماریا‌ کردجمشیدی، بهروز‌ محمدکاری، سید‌علیرضا‌ ذوالفقاری همایش عایق‌های حرارتی
روشی جدید برای طراحی پنجره با توجه به مصرف انرژی علمی - پژوهشی 1390 عبدالسلام ابراهیم‌پور، بهروز محمدکاری فصلنامه فنی مهندسی مدرس، شماره 1
بررسی عملکرد گرمایشی گلخانه‌های خورشیدی در ساختمان‌های مسکونی اقلیم سرد کنفرانس ها و سمینارها 1390 سارا گیلانی، بهروز محمدکاری فصلنامه فنی مهندسی مدرس، شماره 2
تشریح مبانی در نظر گرفته شده در ویرایش جدید مبحث 19 مقررات ملی ساختمان کنفرانس ها و سمینارها 1389 بهروز محمدکاری سومین همایش مقررات ملی ساختمان، وزارت مسکن، هتل المپیک، تهران
Zero Extension Line Method for Three-Dimensional Stability Analysis in Soil Engineering ISI 1389 جهان‌اندیش، محمد منصورزاده، عماد Iranian Journal of Science and Technology, Transaction B: Engineering, Vol. 34, No. B1
Application of a coupling algorithm for the simulation of flow and pollution in open channels ISI 1389 امیر محجوب، غیاثی World Applied Sciences Journal, Vol. 12
مدلسازی عددی جریان در محل کوله پل‌های رودخانه‌ای و بررسی تأثیر دیوار هدایت آب بر گرداب‌های افقی کنفرانس ها و سمینارها 1389 امیر محجوب، رضا غیاثی، زهرا گواشیری پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران- مشهد
The effective parameters for reaction-to-fire properties of Expanded Polystyrene foams in bench scale ISI 1389 سعید بختیاری، لیلا تقی اکبری، باریکانی Iranian Polymer Journal, Vol. 19, No. 1
A two-stage system of nocturnal radiative and indirect evaporative cooling for conditions in Tehran ISI 1389 معین فراهانی، قاسم حیدری‌نژاد، شهرام دلفانی Energy and Buildings, Volume 42, Pages 2131–2138
Investigation of a hybrid system of nocturnal radiative cooling and direct evaporative cooling ISI 1389 قاسم حیدری‌نژاد، معین فراهانی، شهرام دلفانی Building and Environment, Volume 45, Issue 6, Pages 1521-1528
بهینه‌سازی اندازه بلوک (بین) با استفاده از تابع هدف مدل ریاضی علمی - ترویجی 1389 سعید هاشمی طباطبایی، محمد علی ریاحی، حکیم اسماعیلی اوغاز مجله فیزیک زمین و فضا
بررسی موردی پل دسترسی برج میلاد، نخستین نشیمن گاه ژئوگریدی پل در ایران کنفرانس ها و سمینارها 1389 ایرج رحمانی، سید علیرضا میرلطیفی، امین سلمان زاده زنوز چهارمین همایش بین‌المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
بررسی تاثیر گسترش جانبی ناشی از روانگرایی بر پی‌های عمیق منفرد با استفاده از آزمایش میز لرزان کنفرانس ها و سمینارها 1389 آرین آصف‌زاده، ایرج رحمانی، علی کاوند، هومن ترابی، سید محسن حائری چهارمین همایش بین‌المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
مسکن روستایی و ضوابط صرفه‌جویی در مصرف انرژی علمی - ترویجی 1389 مسعود قاسم‌زاده، بهروز محمدکاری، فرهنگ طهماسبی مجله مسکن و محیط روستایی
Presentation of Strategies to Promote the Performance of Iranian Airlines کنفرانس ها و سمینارها 1389 - 14th Air Transport Research Society, Porto, Portugal, 7-9 July
Development of a Strategy for using Global Navigation Satellite System (GNSS) in Iran کنفرانس ها و سمینارها 1389 - 14th Air Transport Research Society, Porto, Portugal
Study Of Effective Socio-Economic Indices In Earthquake Disaster Risk Reduction In Rural Area(Case Study: CHAHAR MAHAL VA BAKHTIARI Province) کنفرانس ها و سمینارها 1389 فاطمه دهقان، اعظم نعمتی، علی بیت‌اللهی International Conference on Seismology and Earthquake Engineering
Experimental investigation of dehumidification process in cooling coil by utilizing air-to-air heat exchanger, in humid climate of Iran, Energy and Buildings ISI 1389 شهرام دلفانی، هادی پاسدار شهری، مریم کرمی Energy and Buildings, Volume 42, Issue 6
Performance analysis of a ground-assisted direct evaporative cooling air conditioner ISI 1389 قاسم حیدری‌نژاد، وحید خلج‌زاده، شهرام دلفانی Building and Environment, Volume 45, Issue 11
The effects of climate change on energy consumption of cooling systems in Tehran ISI 1389 شهرام دلفانی، هادی پاسدار شهری، مریم کرمی Energy and Buildings, Volume 42, Issue 10
Energy-saving potential of an indirect evaporative cooler as a pre-cooling unit for mechanical cooling systems in Iran ISI 1389 شهرام دلفانی، جعفر اسماعیلیان، هادی پاسدار شهری، مریم کرمی Energy and Buildings, , Volume 42, Issue 11
بررسی وضعیت آکوستیکی مدارس- تأثیر نوفه ناشی از ورزش دانش‌آموزان بر کلاس‌های درس کنفرانس ها و سمینارها 1389 مینا مکانیک، خسرو مولانا پنجمین کنفرانس بین‌المللی عمران، مشهد - دانشگاه فردوسی مشهد
Propozing a new approach for qualification of natural pozzolans ISI 1389 طیبه پرهیزکار، علیرضا پورخورشیدی، میثم نجیمی، فاطمه جعفرپور، هیله مایر scientia iranica, transaction A: civil engineering مجله دانشگاه شریف
Applicability of the standard specification of ASTM C618 for evaluation of natural pozzolans ISI 1389 علیرضا پورخورشیدی، میثم نجیمی، طیبه پرهیزکار، فاطمه جعفرپور، هیله مایر Construction and Building Materials
Self Compacting Concrete Containing different powders at elevated temperatures – mechanical properties and change in the phase composition of the paste" ISI 1389 سعید بختیاری، الله‌وردی، امیرمازیار رئیس‌قاسمی Thermochimica Acta
Durability of copper slag contained concrete exposed to sulfate attack ISI 1389 میثم نجیمی، جعفر سبحانی، علیرضا پورخورشیدی Construction and Building Materials
Effects of w/c ratio on Portland limestone cement concrete ISI 1389 علیرضا پورخورشیدی، جمشیدی، میثم نجیمی Construction Materials
Influence of colloridal nano-sio2 addition as silica fume replacement materials in properties of concrere کنفرانس ها و سمینارها 1389 امیرمازیار رئیس قاسمی – طیبه پرهیزکار - علی‌اکبر رمضانیانپور Second International conference on sustainable construction materials and technologies
Influence of fly ash and dense packing method for increase durability of high performance concrete against to acid corrosion کنفرانس ها و سمینارها 1389 طیبه پرهیزکار، امیرمازیار رئیس قاسمی – علیرضا پورخورشیدی - علی‌اکبر رمضانیانپور Second International conference on sustainable construction materials and technologies
Properties and application of polymer modified and sulphur repair mortarz in aggressive environments کنفرانس ها و سمینارها 1389 همایون صادق پویا، اسماعیل گنجیان، طیبه پرهیزکار، آرش زمانی Second International conference on sustainable construction materials and technologies
Production of cement composite board using cellulose fibers کنفرانس ها و سمینارها 1389 اسماعیل گنجیان، مرتضی خرمی، طیبه پرهیزکار Second International conference on sustainable construction materials and technologies
Behavior of self –compacting concrete containing quartz and limestone filler at elevated temperature of 500 C کنفرانس ها و سمینارها 1389 سعید بختیاری، علی اله وردی، مازیار رئیس قاسمی، طیبه پرهیزکار، علی اکبر رمضانیانپور 13th Iranian national chemical engineering congress & 1th International regional chemical and petroleum engineering
Mix design and compressive strength of self-compacting concretes containing limestone and quartz fillers کنفرانس ها و سمینارها 1389 سعید بختیاری، علی اله وردی، امیرمازیار رئیس قاسمی، طیبه پرهیزکار،علی اکبر رمضانیانپور 13th Iranian national chemical engineering congress & 1th International regional chemical and petroleum engineering
تاریخچه‌ای از پیدایش و توسعه صنعت بتن آماده علمی - ترویجی 1389 جعفر سبحانی، حسین فروتن‌مهر، محسن کلانتری فصلنامه انجمن بتن ایران
مروری بر رفتار بتن های معمولی و متراکم در برابر آتش علمی - ترویجی 1389 سعید بختیاری، علی اکبر رمضانیانپور، مازیار رئیس قاسمی، طیبه پرهیزکار مجله علمی – ترویجی انجمن مهندسی شیمی ایران
مروری بر ترکیب و برخی خواص بتن های خودتراکم علمی - ترویجی 1389 سعید بختیاری، علی اکبر رمضانیانپور، مازیار رئیس قاسمی، طیبه پرهیزکار مجله علمی – ترویجی انجمن مهندسی شیمی ایران
طراحی و اصلاح خواص بتن بدون اسلامپ و پیش‌بینی مقاومت آن با استفاده از شبکه‌های عصبی تطبیقی علمی - پژوهشی 1389 میثم نجیمی، جعفر سبحانی، علیرضا پورخورشیدی مجله تحقیقات بتن-دانشگاه گیلان، انجمن بتن ایران
جمع‌شدگی خودزا و عمل‌آوری داخلی بتن خودمتراکم پرمقاومت علمی - پژوهشی 1389 هرمز فامیلی، مهدی خداداد سریزدی، طیبه پرهیزکار نشریه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز
A comparative study on physical/mechanical properties of polymer concrete and Portland cement concrete علمی - پژوهشی 1389 جمشیدی، علیرضا پورخورشیدی Asian Journal of Civil Engineering
A genetic rule-based fuzzy system to estimate the cover thickness of durable RC structures علمی - پژوهشی 1389 جعفر سبحانی Asian Journal of Civil Engineering
مقیاس کردن مصالح لایروبی دانه ای به منظور مدلسازی فیزیکی سازه ژئوسینتتیکی سلولی کنفرانس ها و سمینارها 1389 ایرج رحمانی، حسین غیاثیان، مهدی جلیلی چهارمین همایش بین‌المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
پهنه بندی خطر روانگرایی در سواحل جنوبی ایران با استفاده از تفسیر تصاویر ماهواره ای کنفرانس ها و سمینارها 1389 ابراهیم حق شناس، ایرج رحمانی، هادی گریوانی، معصومه رخشنده چهارمین همایش بین‌المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
بررسی مدل های رفتاری جهت تعیین نشست های زیاد ناشی از تحکیم و خزش کنفرانس ها و سمینارها 1389 ایرج رحمانی، بهرام نادی همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
The effective parameters for reaction-to-fire properties of Expanded Polystyrene foams in bench scale ISI 1389 Bakhtiyari, S., Taghiakbari, L., Barikani, M Iranian Polymer Journal, Vol. 19, No. 1
Evaluation of heat and smoke release from Expanded Polystyrene foam under fire condition کنفرانس ها و سمینارها 1389 Taghi-Akbari, L., Bakhtiyari, S 13th Iranian National Chemical Engineering Congress & 1st International Regional Chemical and Petroleum Engineering, Kermanshah, Iran, 25-28 October
Behavior of Self-Compacting Concrete containing quartz and limestone filler at elevated temperature of 500 C کنفرانس ها و سمینارها 1389 Bakhtiyari, Allahverdi, Rais-Ghasemi, Parhizkar, Ramezanianpour 13th Iranian National Chemical Engineering Congress & 1st International Regional Chemical and Petroleum Engineering, Kermanshah, Iran, 25-28 Oct
Mix design and compressive strength of self-compacting concretes containing limestone and quartz fillers کنفرانس ها و سمینارها 1389 Bakhtiyari, Allahverdi, Rais-Ghasemi, Parhizkar, Ramezanianpour 13th Iranian National Chemical Engineering Congress & 1st International Regional Chemical and Petroleum Engineering, Kermanshah, Iran, 25-28 Oct
روش‌های مناسب‌سازی ساختمان‌های اداری برای افراد دارای معلولیت ISC 1389 شعله نوذری نشریه علمی-پژوهشی صفه، سال نوزدهم
Adaptation Methods of Off Official Buildings for Disabled in Iran ISI 1389 شعله نوذری Open House International Journal
جایگاه پایه‌ای اتاق در طراحی مسکن ISC 1389 مسعود قاسم زاده مجلة هنرهای زیبا
مسکن روستایی و ضوابط صرفه‌جویی در مصرف انرژی ISC 1389 مسعود قاسم زاده، بهروز محمد کاری، فرهنگ طهماسبی مجلة مسکن و محیط روستا
Evaluation of heat and smoke release from Expanded Polystyrene foam under fire condition کنفرانس ها و سمینارها 1389 سعید بختیاری، لیلا تقی‌اکبری 13th Iranian National Chemical Engineering Congress & 1st International Regional Chemical and Petroleum Engineering, Kermanshah
Behavior of Self-Compacting Concrete containing quartz and limestone filler at elevated temperature of 500 C کنفرانس ها و سمینارها 1389 سعید بختیاری، الله‌وردی، امیرمازیار رئیس‌قاسمی، طیبه پرهیزکار، رمضانیانپور 13th Iranian National Chemical Engineering Congress & 1st International Regional Chemical and Petroleum Engineering, Kermanshah
Mix design and compressive strength of self-compacting concretes containing limestone and quartz fillers کنفرانس ها و سمینارها 1389 سعید بختیاری، الله‌وردی، امیرمازیار رئیس‌قاسمی، طیبه پرهیزکار، رمضانیانپور 13th Iranian National Chemical Engineering Congress & 1st International Regional Chemical and Petroleum Engineering, Kermanshah
Fire risk assessment on metal faced Polyurethane sandwich panels and polyurethane foam core based on cone calorimeter data کنفرانس ها و سمینارها 1388 سعید بختیاری، لیلا تقی‌اکبری، باریکانی 9th International Seminar on Polymer Science and Technology, Iran Polymer and Petrochemical Institute, Tehran, Iran
Reaction-to-fire of Expanded Polystyrene (EPS) foams in bench-scale and effective parameters کنفرانس ها و سمینارها 1388 سعید بختیاری، لیلا تقی‌اکبری، مهدی باریکانی 9th International Seminar on Polymer Science and Technology, Iran Polymer and Petrochemical Institute, Tehran, Iran
نقش «انتزاع» در پرورش «درک» کل‌نگر و توانایی «بیان» دانشجویان درس درک و بیان معماری ISC 1388 عباس ترکاشوند، غزال راهب فصلنامه علمی پژوهشی هنرهای زیبا
بررسی میزان توجه به محیط طبیعی و حفظ محیط زیست در برپایی مسکن روستایی در سکونتگاه‌های روستایی حاشیه دریای خزر ISC 1388 مهران علی‌الحسابی- غزال راهب فصلنامه علمی پژوهشی علوم محیطی
Fire risk assessment on metal faced Polyurethane sandwich panels and polyurethane foam core based on cone calorimeter data کنفرانس ها و سمینارها 1388 Bakhtiyari, S., Taghi-Akbari, L., Barikani, M 9th International Seminar on Polymer Science and Technology, Iran Polymer and Petrochemical Institute, Tehran, Iran, 17-21 Oct
Reaction-to-fire of Expanded Polystyrene (EPS) foams in bench-scale and effective parameters کنفرانس ها و سمینارها 1388 Taghi-Akbari, L., Bakhtiyari, S., Barikani, M 9th International Seminar on Polymer Science and Technology, Iran Polymer and Petrochemical Institute, Tehran, Iran, 17-21 Oct
رفتار فوم سخت پلی‌یورتان و پانل‌های ساندویچی پلی‌یورتان در برابر آتش و ارزیابی خطر مشارکت آنها در آتش‌سوزی ISI 1388 سعید بختیاری، لیلا تقی‌اکبری، مهدی باریکانی مجله علوم و تکنولوژی پلیمر، سال 22، شماره 3، ص 183-195
بررسی تأثیر سوانح هوایی بر رشد ارزش افزوده بخش حمل و نقل هوایی کشور با استفاده از تابع تولید کاب داگلاس کنفرانس ها و سمینارها 1388 آرشام پژمان‌زاد سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده‌ای سوانح ریلی و هوایی زنجان
بررسی نقش سوانح ریلی در رشد اقتصادی کشور کنفرانس ها و سمینارها 1388 آرشام پژمان‌زاد اولین کنفرانس ملی تصادفات و سوانح جاده‌ای و ریلی
تاثیر عوامل بصری در ایمنی ترافیک علمی - ترویجی 1388 آرشام صلاحی‌مقدم مجله فناوری حمل و نقل
برآورد تابع تولید در بخش حمل ونقل جاده‌ای کشور با استفاده از تابع تولید ترانسلوگ علمی - ترویجی 1388 پیمان پژمان‌زاد مجله علمی- ترویجی جاده
تأثیر سرمایه‌گذاری بر رشد اقتصادی بخش حمل و نقل جاده‌ای ایران با استفاده از مدل رشد نئوکلاسیک علمی - ترویجی 1388 پیمان پژمان‌زاد مجله علمی- ترویجی جاده
The role of supplementary cementing materials on durability and sustainability of concrete structures International congress on civil engineering کنفرانس ها و سمینارها 1388 علی اکبر رمضانیانپور، طیبه پرهیزکار، علیرضا پورخورشیدی هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران – دانشگاه شیراز
High performance concrete for repair of sewer network کنفرانس ها و سمینارها 1388 طیبه پرهیزکار، مازیار رئیس قاسمی، علیرضا پورخورشیدی کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
Using simple paste and mortar tests results to optimize self consolidating concrete کنفرانس ها و سمینارها 1388 خداداد سریزدی، هرمز فامیلی، طیبه پرهیزکار، امیرمازیار رئیس قاسمی کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
Contrdictory effects of silica fume concretes in sulfuric acid environments کنفرانس ها و سمینارها 1388 حمیدرحمانی، علی اکبر رمضانیانپور، طیبه پرهیزکار، هیله مایر کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
Application of polymeric latexes to improve concrete performance کنفرانس ها و سمینارها 1388 مسعود جمشیدی، علیرضا پورخورشیدی، حمیدرضا پاکروان، طیبه پرهیزکار 9 th international seminar on polymer science and technology – Iran Polymer and Petrochemical Institure
عملکرد و تأثیر سیستم GPS در حوادث و تخلفات جاده‌ای (مطالعه موردی اتوبوس‌های مسافربری محور تهران- شیراز) کنفرانس ها و سمینارها 1388 محمدرضا احدی Switzerland, Davos IDRC
Evaluating the Factors Affecting Student Travel Mode Choice کنفرانس ها و سمینارها 1388 محمدرضا احدی چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران و پدافند غیرعامل در پایداری ملی
راهکارهای بسته‌بندی کالاهای خطرناک و مواد سمی کنفرانس ها و سمینارها 1388 محمدرضا احدی چهارمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت جامع بحران و پدافند غیرعامل در پایداری ملی
EVALUATING SKID RESISTANCE OF USING STEEL SLAG AGGREGATE IN ASPHALT MIXTURE کنفرانس ها و سمینارها 1388 محمدرضا احدی 14th World Conference on Earthquake Engineering (14WCEE
ارزیابی استفاده از مصالح سنگی GSLA در مخلوطهای آسفالتی متخلخل علمی - پژوهشی 1388 محمدرضا احدی پژوهشنامه حمل و نقل
ارزیابی آزمایشگاهی افزودنی الیاف تایر بازیافت شده در مسلح نمودن مخلوط های آسفالتی کنفرانس ها و سمینارها 1388 محمدرضا احدی 14th World Conference on Earthquake Engineering (14WCEE
ارزیابی بازتابندگی مواد خط‌کشی رویه‌ها تحت شرایط پیوسته مرطوب علمی - پژوهشی 1388 محمدرضا احدی مجله انسان راه وسیله نقلیه
کاربرد روش ابداعی سری‌های زمانی برای ارتباط بین بازتابندگی خط‌کشی جاده و تصادفات علمی - پژوهشی 1388 محمدرضا احدی پژوهشنامه حمل و نقل
Experimental Investigation of Performance of Asphalt Mixtures Containing Polymer Modifiers علمی - ترویجی 1388 محمدرضا احدی فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک
Application of Hydrated Lime in Asphalt Mixture for Moisture Damage and Rutting Resistance علمی - ترویجی 1388 محمدرضا احدی مجله انسان راه وسیله نقلیه
Barriers to Students Walking and Biking to School علمی - ترویجی 1388 محمدرضا احدی 9th National Injury Prevention Conf Melbourne
A Strategy for Pedestrian Safety in Iran علمی - پژوهشی 1388 روزیخواه، شعبانی دومین سمینار رنگ‌های ترافیکی خط کشی و ایمنی راه‌ها
اصلاح فرمولاسیون رنگ‌های ترموپلاستیکی گرم علمی - ترویجی 1388 بختیاری، شعبانی دومین سمینار رنگ‌های ترافیکی خط کشی و ایمنی راه‌ها
اصلاح خواص ویسکوالاستیک رنگ‌های ترموپلاستیکی گرم علمی - ترویجی 1388 سعید بختیاری، شعبانی 1st International Bitumen Conference
پایانه های حمل و نقل کنفرانس ها و سمینارها 1388 سعید بختیاری 1st International Bitumen Conference
Uncertainty analysis of corroded reinforced concrete structures علمی - پژوهشی 1388 جعفر سبحانی، علی‌اکبر رمضانیانپور Asian Journal of Civil Engineering
مدل‌سازی احتمالاتی مسائل مهندسی عمران توسط شبیه‌سازی مونت‌کارلو علمی - پژوهشی 1388 جعفر سبحانی مجله تحقیقات بتن-دانشگاه گیلان، انجمن بتن ایران
بررسی حذف فلز سرب از محلول‌های آبی توسط ملات سیمان اصلاح شده با نانورس علمی - پژوهشی 1388 آزاد عرفانی جاودانی، احمد خدادادی، بیتا آیتی، طیبه پرهیزکار مجله دانش و فناوری امیرکبیر
ارائه مدل دو فاز خمیر – دانه برای تعیین نسبت اختلاط بتن های سبکدانه حاوی لیکا علمی - پژوهشی 1388 امیرمازیار رئیس قاسمی، طیبه پرهیزکار، هرمز فامیلی مجله فنی و مهندسی تربیت مدرس
مرور طرح های اختلاط و خواص بتن‌های خودتراکم کنفرانس ها و سمینارها 1388 سعید بختیاری، علی الله‌وردی، طیبه پرهیزکار، مازیار رئیس قاسمی کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
بتن های توانمند نسل جدید کنفرانس ها و سمینارها 1388 امیرمازیار رئیس قاسمی، طیبه پرهیزکار سومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
The cumulative sum (susum) system for quality control of ready mixed concrete: fundamentals and application - International conference on concrete technology کنفرانس ها و سمینارها 1388 جعفر سبحانی، طیبه پرهیزکار، علیرضا پورخورشیدی، میثم نجیمی، محسن کلانتری کنفرانس بین المللی تکنولوژی بتن تبریز
کنترل و پایش کیفی بتن در کارگاه های تولید بتن آماده کنفرانس ها و سمینارها 1388 جعفر سبحانی، علیرضا پورخورشیدی، میثم نجیمی، طیبه پرهیزکار،محسن تدین، محسن کلانتری اولین کنفرانس ملی بتن
شبیه سازی رفتار حرکتی رانندگان با استفاده از مدل بهینه سازی رانندگان 1388 رسول جوادیان فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه حمل و نقل- شماره 7
Mathematical Models For Thermal Conductivity-Density Relationship In Fibrous Thermal Insulations for Practical Applications علمی - پژوهشی 1388 سهراب ویسه، ناهید خدابنده، حکاکی‌فرد Asian Journal of Civil Engineering, Vol. 10, No. 2, 2009
Investigation on expansion of mortars containing tuff natural pozzolan due to sulfate attack علمی - پژوهشی 1388 میثم نجیمی، جمشیدی، علیرضا پورخورشیدی Asian Journal of Civil Engineering
بهبود مقاومت در برابر آتش و خواص فیزیکی – مکانیکی اندود و تخته‌های گچ و گچ/ پرلیت به وسیله الیاف شیشه و امولسیون پلی‌وینیل‌استات علمی - پژوهشی 1388 سعید بختیاری، فاطمه جعفرپور، فهیمه فیروزیار، محمدجعفر هدایتی، بهروز محمدکاری مجله علمی- پژوهشی امیرکبیر
Numerical simulation of counter-flow wet-cooling towers ISI 1388 قاسم حیدری‌نژاد، مریم کرمی، شهرام دلفانی International Journal of Refrigeration, Volume 32, Issue 5
Forward Modeling And Inversion Of Self-potential Anomalies Caused by 2D Inclined Sheets ISI 1388 محمدصادق رودسری Journal of Exploration geophysics
A Framework for Air Traffic Management System of Iran کنفرانس ها و سمینارها 1388 - 13th Air Transport Research Society, Abu Dhabi, United Arab Emirates
Numerical Modeling of Combined Radiation and Conduction Heat Transfer in Mineral Wool Insulations ISI 1388 سهراب ویسه، حکاکی‌فرد Heat Transfer Engineering,Vol.30, No. 5, 2009
Determination of the Air/Fiber Conductivity of Mineral Wool Insulations in Building Applications Using Nonlinear Estimation Methods ISI 1388 سهراب ویسه، حکاکی‌فرد، کوثری Journal of Building Physics,Vol. 32, No. 3, 2009
Prediction of the compressive strength of no-slump concrete: A comparative study of regression, neural network and ANFIS models ISI 1388 جعفر سبحانی، میثم نجیمی، علیرضا پورخوشیدی، طیبه پرهیزکار Construction and Building Materials
Experimental investigation of two-stage indirect/direct evaporative cooling system in various climatic conditions ISI 1388 قاسم حیدری‌نژاد، مجتبی بزرگمهر، شهرام دلفانی، جعفر اسماعیلیان Building and Environment, Volume 44, Issue 10, 2009
شبیه سازی رفتار حرکتی رانندگان با استفاده از مدل بهینه سازی رانندگان علمی - پژوهشی 1388 - پژوهشنامه حمل و نقل-شماره 7
Site Effect Information Layer In Providing Earthquake Scenario Of Gorgan City In IRAN کنفرانس ها و سمینارها 1388 علی بیت‌اللهی، اعظم نعمتی، حامد طاهری 8th General Assembly ASC 2010, Hanoi, Vietnam
Fault- Kinematic and geomorphic observations along the North Tehran Thrust and mosha Fasham Fault, Alborz mountains Iran, implications for fault- system evolution and interaction in a changing tectonic regime ISI 1388 Landgraf, A., Ballato, P., Strecker, M. R., Friedrich, A. and Tabatabaei, S. H, M. Shahpasandzadeh Journal of Geophysic
Forward Modeling And Inversion Of Self-potential Anomalies Caused by 2D Inclined Sheets ISI 1388 محمدصادق رودسری، علی بیت‌اللهی Journal of Exploration geophysics
اولویت‌بندی استان‌های ایران بر اساس میزان خطرپذیری دانش آموزان در برابر زلزله علمی - ترویجی 1388 - فصلنامه علمی تخصصی دانش پیشگیری و مدیریت بحران
برآورد نرخ لغزش گسل‌های پیرامون بم و کاربرد آن در ارزیابی خطر زمین لرزه علمی - پژوهشی 1388 مرتضی طالبیان، سعید هاشمی ‌طباطبایی، مرتضی فتاحی، منوچهر قریشی، علی بیت‌الهی، عباس قلندرزاده، محمدعلی ریاحی فصلنامه علمی،پژوهشی علوم زمین
بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی تأثیرات تسلیح در بهبود خواص ژئوتکنیکی خاک علمی - پژوهشی 1388 غیاثیان، سهیل حسین قره، حسین صالح زاده، رزا رسولی، ایرج رحمانی فصلنامه علمی،پژوهشی علوم زمین
روش های نوین پایدارسازی و تثبیت سواحل کنفرانس ها و سمینارها 1388 سهیل حسین قره، ایرج رحمانی یازدهمین همایش صنایع دریایی
ارائه روش‌های مناسب در استفاده از مصالح بوم آورد، مسکن و محیط روستا علمی - ترویجی 1388 سهراب ویسه، ناهید خدابنده، حمیدرضا حکاکی‌فرد، فرهنگ طهماسبی فصلنامه تخصصی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
انتخاب عایق حرارتی و روش‌های اجرا با در نظر گرفتن انتظارات آکوستیکی کنفرانس ها و سمینارها 1388 محمدجعفر هدایتی دوره آموزشی آشنایی با مبحث 19 مقررات ملی ساختمان، صرفه‌جویی در مصرف انرژی
مبحث عایق‌بندی صوتی در فناوری‌های نوین کنفرانس ها و سمینارها 1388 محمدجعفر هدایتی سمینار آموزشی معرفی مصداق‌های فناوری‌های نوین جهت اعطای تسهیلات برای مسکن مهر
مبانی آکوستیک در ساختمان کنفرانس ها و سمینارها 1388 محمدجعفر هدایتی سمینار آموزشی تخصصی مبحث 18 مقررات ملی ساختمان عایق‌بندی صدا در ساختمان
راه‌های افزایش صدابندی در ساختمان کنفرانس ها و سمینارها 1388 محمدجعفر هدایتی سمینار آموزشی تخصصی مبحث 18 مقررات ملی ساختمان عایق‌بندی صدا در ساختمان
بررسی و دسته بندی محتوای پژوهش های انجام شده در حوزه معماری اسلامی- ایرانی در دوران پس از انقلاب در ایران کنفرانس ها و سمینارها 1388 مهتا میرمقتدایی، فهیمه یاری، هانیه هجری، نیکو نوراللهی -
پیشنهاداتی برای اصلاح رویکرد تدریس درس روش تحقیق با تأکید بر الگوی دانشجو محور کنفرانس ها و سمینارها 1388 مهتا میر مقتدایی -
مسکن در برنامه‌های توسعه ایران علمی - ترویجی 1388 فرزانه کردی مجله مهندسی ساختمان و علوم مسکن
رفتار اسفنج سخت پلی‌یورتان و دیواره‌های ساندویچی پلی‌یورتانی فلزپوش در برابر آتش و ارزیابی خطر مشارکت آنها در آتش‌سوزی علمی - پژوهشی 1388 سعید بختیاری، لیلا تقی‌اکبری، مهدی باریکانی مجله علوم و تکنولوژی پلیمر، سال 22، شماره 3، شهریور 88، ص 183-195.
برآورد نرخ لغزش گسل‌های پیرامون بم و کاربرد آن در ارزیابی خطر زمین لرزه علمی - پژوهشی 1388 مرتضی طالبیان، سعید هاشمی ‌طباطبایی، مرتضی فتاحی، منوچهر قریشی، علی بیت‌الهی، علی قلندرزاده، محمدعلی ریاحی فصلنامه علوم زمین، شماره 74
ریزپهنه‌بندی ژئوتکنیک لرزه‌ای شهر بم (مطالعات زمین‌شناسی مهندسی و ژئوتکنیک لرزه‌ای) کنفرانس ها و سمینارها 1388 سعید هاشمی طباطبایی، اشکان محمدی، امیرسعید سلامت سمینار ارزیابی تجارب و آموزه‌های بازسازی بم
مروری بر رویکرد آیین‌نامه‌های ساختمانی بر حرکات دامنه‌ای کنفرانس ها و سمینارها 1388 سعید هاشمی طباطبایی، اشکان محمدی، نریمان سعید چهارمین همایش نگرشی بر آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد2800)؛ حال و آینده
مروری بر ضوابط طبقه‌بندی نوع زمین بر اساس آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد 2800) کنفرانس ها و سمینارها 1388 سعید هاشمی طباطبایی، اشکان محمدی، سعید نریمان چهارمین همایش نگرشی بر آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد2800)؛ حال و آینده
بررسی عملکرد استاندارد 2800 در شهرهای نزدیک گسل (مطالعه موردی شهر بم) کنفرانس ها و سمینارها 1388 سعید هاشمی طباطبایی، اشکان محمدی، سعید نریمان چهارمین همایش نگرشی بر آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد2800)؛ حال و آینده
کاربرد تزریق در سنگ‌های درزه‌دار در تونل‌ها علمی - ترویجی 1388 عباس مجدی، مسعود ظهیری، محمد منصورزاده مجله علمی- ترویجی جاده، شماره 65
تصحیح تحلیل دو بعدی جریان در رودخانه با استفاده از مقادیر دقیق یک بعدی کنفرانس ها و سمینارها 1388 امیر محجوب، رضا غیاثی هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشگاه شیراز
Design of Masonry Infilled Reinforced Concrete Frames in Different Seismic Codes کنفرانس ها و سمینارها 1388 طارق مهدی، مریم خرمی‌آذر the Third International Conference on Concrete & Development
مدلسازی عددی حوضچه های بنادر رودخانه‌ای و بررسی تاثیر رژیم جریان بر گردابه‌های افقی علمی - پژوهشی 1388 امیر محجوب، رضا غیاثی مجله علمی-پژوهشی مهندسی دریا، شماره 10
Comparison of energy conservation building codes of Iran, Turkey, Germany, China, ISO 9164 and EN 832 ISI 1388 ریما فیاض، بهروز محمدکاری Applied Energy, Vol. 86, Issue 10
بررسی نقش نگهداری و تعمیرات ابنیه فنی راه آهن در افزایش بهره وری شبکة حمل و نقل ریلی کنفرانس ها و سمینارها 1387 - پنجمین کنفرانس بین المللی نگهداری و تعمیرات-تهران مرکز همایشهای رازی
کاربرد نظریه خاک غیراشباع در بررسی پایداری خاکریزها علمی - پژوهشی 1387 محمدمنصورزاده، محمود وفائیان، مسعود میرمحمد صادقی پژوهشنامه حمل و نقل
بررسی و مدلسازی تاثیر جریان‌های چرخشی بر روی رسوب گذاری و آب‌شستگی پشت پایه پل‌ها کنفرانس ها و سمینارها 1387 امیرحسین عباس نیا، رضا غیاثی، امیر محجوب سومین کنفرانس بین‌المللی پل
Lateral Response of Structures Containing a Cylindrical Liquid Tank under the 1:1 Internal Fluid/Structure Resonances ISI 1387 رفوعی، نادر خواجه احمد عطاری Journal of Applied Mathematics, Vol 1, No.1
Performance of Historical Monuments in the 2003 Bam's Earthquake کنفرانس ها و سمینارها 1387 طارق مهدی International Conference on Earthquake Engineering and Disaster Mitigation
عایق‌های صوتی کنفرانس ها و سمینارها 1387 محمدجعفر هدایتی دوره آموزشی مصالح و فرآورده‌های ساختمانی
مطالعه پایداری شیبهای خاکی غیراشباع با استفاده از شکل تعمیم یافته روش تعادل حدی علمی - ترویجی 1387 محمد منصورزاده مجله علمی- ترویجی جاده، شماره 61
توصیه‌هایی برای طراحی تونل‌های راه و راه‌آهن در مناطق لرزه‌خیز علمی - ترویجی 1387 کامران گشتاسبی، محمد منصورزاده، کیومورث عماد مجله علمی- ترویجی جاده، شماره 62
مدلسازی هیدرولیکی تالاب انزلی، مقدمه ای بر مدلسازی زیست محیطی کنفرانس ها و سمینارها 1387 رضا غیاثی، امیر محجوب، سمیه یوسفی چهارمین کنگره مهندسی عمران، دانشگاه تهران
فناوری‌های نوین و الزامات قانونی ساختمان: مفاهیم، الگوهای جهانی و توصیه‌های راهبردی برای ایران کنفرانس ها و سمینارها 1387 سعید بختیاری سیزدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران
بررسی زیرساخت های جاده ای و ریلی منتهی به بندر چابهار و ارائه راهکار مناسب برای دستیابی به ظرفیت بیشتر کنفرانس ها و سمینارها 1387 - همایش بین المللی چابهار ترانزیت و توسعه محور شرق
اولویت بندی به کارگیری سیستمهای هوشمندحمل و نقل در شناورها و بنادر کشور کنفرانس ها و سمینارها 1387 - همایش بین المللی ترانزیت و توسعه محور شرق
بررسی نقش سیستمهای هوشمند حمل و نقل (ITS) در تامین ایمنی حمل و نقل ریلی علمی - ترویجی 1387 - ماهنامه تحلیلی، پژوهشی مهندسی زیر ساخت‌ها- شمارة 3
راهکارهای بسته‌بندی کالاهای خطرناک و مواد سمّی علمی - ترویجی 1387 محمدرضا احدی فصلنامه علمی تخصصی راهور
کاربرد حصارهای حاشیه مسیرهای ریلی جهت افزایش ایمنی علمی - ترویجی 1387 محمدرضا احدی فصلنامه علمی تخصصی راهور
ارائه یک مدل کاربردی جهت مدیریت بحران در حوزه ایمنی جاده‌ای علمی - ترویجی 1387 آرشام صلاحی‌مقدم مجله فناوری حمل و نقل
تأثیر سرمایه‌گذاری بر رشد اقتصادی بخش حمل و نقل جاده‌ای ایران با استفاده از مدل رشد نئوکلاسیک علمی - ترویجی 1387 پیمان پژمان‌زاد مجله جاده
Feasibility of using various kinds of cooling systems in a multi-climates country ISI 1387 قاسم حیدری‌نژاد، محمد حیدری‌نژاد، شهرام دلفانی، جعفر اسماعیلیان Energy and Buildings, Volume 40, Issue 10, 2008
بررسی نقش سیستمهای هوشمند حمل و نقل (ITS) در تامین ایمنی حمل و نقل ریلی 1387 رسول جوادیان ماهنامه تحلیلی،پژوهشی مهندسی زیر ساختها- شماره 3
بررسی نقش نگهداری و تعمیرات ابنیه فنی راه آهن در افزایش بهره وری شبکة حمل و نقل ریلی 1387 رسول جوادیان پنجمین کنفرانس بین المللی نگهداری و تعمیرات
اولویت بندی به کارگیری سیستمهای هوشمندحمل و نقل در شناورها و بنادر کشور 1387 رسول جوادیان همایش بین المللی ترانزیت و توسعه محور شرق
ارزیابی لرزه‌ای ساختمان‌های بتن مسلح با شکل پذیری معمولی و پلان نامتقارن طراحی شده بر اساس آیین‌نامه‌های طراحی ایران» کنفرانس ها و سمینارها 1387 طارق مهدی و حسینعلی دره‌شیری اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه‌ای فارسی - تبریز، ایران
بررسی استفاده از فولاد با تنش جاری شدن پائین در کنترل کننده محوری جهت افزایش شکل پذیری مهاربندهای هم محور کنفرانس ها و سمینارها 1387 رسول احمدی، رضا عباس‌نیا کنفرانس ملی مقاوم سازی - دانشگاه یزد
مدل‌سازی عمر بهره‌برداری سازه‌های بتنی مسلح در محیط‌های خورنده کلرایدی علمی - پژوهشی 1387 جعفر سبحانی مجله تحقیقات بتن-دانشگاه گیلان، انجمن بتن ایران
شبکه‌های عصبی مصنوعی برای پیش‌بینی مقاومت فشاری بتن: پس انتشار خطا و شبکه المان علمی - پژوهشی 1387 زهرا سبحانی، جعفر سبحانی،منصور شیخان مجله تحقیقات بتن-دانشگاه گیلان، انجمن بتن ایران
خواص‌ و موارد مصرف‌ بتن‌ کفی‌ کنفرانس ها و سمینارها 1387 علیرضا باقری‌، طیبه‌ پرهیزکار، امیرمازیار رئیس‌ قاسمی‌ کنفرانس‌ انجمن‌ مهندسین‌ عمران‌ (C.S.C.E) کشور کانادا
مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی کنفرانس ها و سمینارها 1387 سعید بختیاری Communities Conference 2008
فناوری‌های نوین و الزامات قانونی ساختمان: مفاهیم، الگوهای جهانی و توصیه‌های راهبردی برای ایران کنفرانس ها و سمینارها 1387 سعید بختیاری سیزدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران
پیشینه و فرایند ارزیابی سیستم‌های ساختمان برای ساخت مسکن کنفرانس ها و سمینارها 1387 مسعود قاسم‌زاده، بهروز کاری، سعید بختیاری سیزدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران
مرور برخی کاربردهای پلی‌استایرن در سیستم‌های نوین ساختمان و توصیه‌های ایمنی در برابر آتش کنفرانس ها و سمینارها 1387 سعید بختیاری، لیلا تقی‌اکبری، الهام عسکری نخستین همایش بین‌المللی فناوری‌های نوین صنعت ساختمان، مرکز همایش‌های صدا و سیما، تهران
مروری بر خواص بتن‌های خودتراکم کنفرانس ها و سمینارها 1387 سعید بختیاری، اله‌وردی، طیبه پرهیزکار، امیرمازیار رئیس‌قاسمی نخستین همایش بین‌المللی فناوری‌های نوین صنعت ساختمان، مرکز همایش‌های صدا و سیما، تهران
دستورالعمل کاربرد پانل های ساندویچی و عایق های حرارتی پلی یورتان (PUR) در ساختمان کنفرانس ها و سمینارها 1387 سعید بختیاری، لیلا تقی اکبری، الهام عسگری مقدم دوره آموزشی مصالح و فرآورده های ساختمانی
فناوری‌های نوین و الزامات قانونی ساختمان: مفاهیم، الگوهای جهانی و توصیه‌های راهبردی برای ایران کنفرانس ها و سمینارها 1387 سعید بختیاری سیزدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران
پیشینه و فرایند ارزیابی سیستم‌های ساختمان برای ساخت مسکن کنفرانس ها و سمینارها 1387 مسعود قاسم‌زاده، بهروز کاری، سعید بختیاری سیزدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران
مرور برخی کاربردهای پلی‌استایرن در سیستم‌های نوین ساختمان و توصیه‌های ایمنی در برابر آتش کنفرانس ها و سمینارها 1387 سعید بختیاری، لیلا تقی‌اکبری، الهام عسکری نخستین همایش بین‌المللی فناوری‌های نوین صنعت ساختمان، مرکز همایش‌های صدا و سیما، تهران
مروری بر خواص بتن‌های خودتراکم". نخستین همایش بین‌المللی فناوری‌های نوین صنعت ساختمان کنفرانس ها و سمینارها 1387 بختیاری، اله‌وردی، پرهیزکار، رییس‌قاسمی مرکز همایش‌های صدا و سیما، تهران
مفاهیم، چالش‌ها و پیشنهاداتی برای توسعه مقررات ملی ساختمان، بررسی موردی: مبحث سوم علمی - ترویجی 1387 سعید بختیاری مجله پیام نظام مهندسی، دوره 4، سال 13، شماره 7
Performance of Confined Partial Height URM Partitions under Lateral Loads کنفرانس ها و سمینارها 1387 رضوانی اصل، طارق مهدی، علی کاوه International Conference on Earthquake Engineering and Disaster Mitigation
The Effects of Tie-Columns and Bond Beams on the Behavior of Masonry Walls Under Lateral Loads", , Famagusta کنفرانس ها و سمینارها 1387 طارق مهدی و احسان آقابیگی، رضوانی‌اصل Proceedings of 8th International Congress on Advances in Civil Engineering, Eastern Mediterranean University
Simplified Modeling of Confined Masonry Walls کنفرانس ها و سمینارها 1387 طارق مهدی، رضوانی‌اصل Proceedings of 12th Interntional Conference on Computing in Civil and Building Enginnering & 2008 International Conference on Information Technology in Construction
Evaluating Strength and Stiffness of Confined Partial Height Masonry Walls under Lateral Loads کنفرانس ها و سمینارها 1387 طارق مهدی، احسان آقابیگی، رضوانی‌اصل Proceedings of the 1st International Conference on Seismic Retrofitting
درنگی در مفهوم روستا ISC 1386 غزال راهب فصلنامه محیط شناسی
بررسی مقررات محافظت ساختمان‌ها در برابر آتش در چند کشور مختلف: مفاهیم، چالش‌ها و راه‌حل‌هایی برای توسعه مبحث سوم مقررات ملی ساختمان فناوری‌های مرتبط در ایران علمی - ترویجی 1386 سعید بختیاری مجله مهندسی ساختمان و علوم مسکن، دوره پنجم، شماره 11، 27-42
بررسی رفتار برخی مصالح ساختمانی موجود در کشور در برابر آتش علمی - ترویجی 1386 سعید بختیاری تازه‌های ساختمان و مسکن، دوره یازدهم، شماره 32
بررسی خواص اسفنج پلی‌استایرن و برخی جوانب کاربرد آن به عنوان بلوک سقفی در ساختمان علمی - ترویجی 1386 بختیاری، تقی‌اکبری، خلیلی مجله مهندسی ساختمان و علوم مسکن، دوره 5، شماره 10
Performance of Confined Masonry Walls under Cyclic Testing کنفرانس ها و سمینارها 1386 طارق مهدی و احسان آقابیگی First International Workshop on Performance, Protection & Strengthening of Structures under Extreme Loading
نگرش بنیادی برای تدوین ویرایش جدید مبحث سوم مقررات ملی ساختمان کنفرانس ها و سمینارها 1386 سعید بختیاری همایش مقررات ملی ساختمان، شیراز
بررسی ساختارهای مقررات ساختمانی در کشورهای مختلف و ارائه توصیه‌هایی برای ایران کنفرانس ها و سمینارها 1386 سعید بختیاری، دکتر بهروز کاری، مسعود قاسم‌زاده، محمد حسین ماجدی اردکانی همایش مقررات ملی ساختمان، شیراز
بهبود مقاومت در برابر آتش و خواص فیزیکی – مکانیکی اندود و تخته‌های گچ و گچ/پرلیت به وسیله الیاف شیشه و امولسیون پلی‌وینیل‌استات ISI 1386 سعید بختیاری، فاطمه جعفرپور، فهیمه فیروزیار، محمد جعفر هدایتی، بهروز محمد کاری مجله علمی-پژوهشی امیرکبیر، سال هجدهم، شماره ج-66
بررسی آزمایشگاهی رفتار پلی‌استایرن منبسط‌شده ISI 1386 سعید بختیاری، لیلا تقی‌اکبری مجله علمی-پژوهشی علوم و تکنولوژی پلیمر، سال بیستم، شماره 3
بررسی رفتار برخی مصالح ساختمانی موجود در کشور در برابر آتش علمی - ترویجی 1386 سعید بختیاری نشریه تازه‌های ساختمان و مسکن، دوره یازدهم، شماره 32
بررسی مقررات محافظت ساختمان‌ها در برابر آتش در چند کشور مختلف: مفاهیم، چالش‌ها و راه‌حل‌هایی برای توسعه مبحث سوم مقررات ملی ساختمان فناوری‌های مرتبط در ایران علمی - ترویجی 1386 سعید بختیاری مجله مهندسی ساختمان و علوم مسکن، دوره پنجم، شماره 11
بررسی خواص اسفنج پلی‌استایرن و برخی جوانب کاربرد آن به عنوان بلوک سقفی در ساختمان علمی - ترویجی 1386 سعید بختیاری، لیلا تقی‌اکبری، خلیلی مجله مهندسی ساختمان و علوم مسکن، دوره 5، شماره 10
نگرش بنیادی برای تدوین ویرایش جدید مبحث سوم مقررات ملی ساختمان کنفرانس ها و سمینارها 1386 سعید بختیاری همایش مقررات ملی ساختمان، شیراز
بررسی ساختارهای مقررات ساختمانی در کشورهای مختلف و ارائه توصیه‌هایی برای ایران کنفرانس ها و سمینارها 1386 سعید بختیاری، دکتر بهروز کاری، مسعود قاسم‌زاده، محمد حسین ماجدی اردکانی همایش مقررات ملی ساختمان، شیراز
Prediction of performance of fiber reinforced cementitious composite using dynamic mechanical analysis (DMA) کنفرانس ها و سمینارها 1386 مسعود جمشیدی، محمد کریمی، علی اکبر رمضانیانپور، طیبه پرهیزکار International conference on "Advances in cement based materials and applications in civil infrastructure – (ACBM-ACI)" Lahore –Pakistan
نقش راه آهن در حمل و نقل ترکیبی کالا و بررسی مزایای حاصل از آن 1386 رسول جوادیان نهمین کنفرانس بین المللی حمل و نقل ریلی
روش تعیین قیمت بهینه دسترسی به خطوط ریلی جهت افزایش در آمد راه آهن 1386 رسول جوادیان نهمین کنفرانس بین المللی حمل و نقل ریلی
بررسی مدلهای تعیین شاخص کیفیت هندسی خطوط راه آهن 1386 رسول جوادیان نهمین کنفرانس بین المللی حمل و نقل ریلی
بررسی ضوابط ساختمان‌های بنایی غیر مسلح در استاندارد 2800 کنفرانس ها و سمینارها 1386 سید مهدی زهرایی، لیلی ارشاد پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران-اردیبهشت
سنجش تطبیقی گونه های مسکن متراکم ، روش تحقیق برای خط و مشی بین المللی علمی - ترویجی 1386 وندلین لانس، مترجم: لیلی ارشاد نشریه تازه های ساختمان و مسکن - مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
بررسی ضوابط ساختمان‌های بنایی غیر مسلح در استاندارد 2800 کنفرانس ها و سمینارها 1386 طارق مهدی و لیلی ارشاد پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله - تهران
بررسی آسیب پذیری لغزشی اجزای غیر سازه‌ای بلوک مانند تحت اثر تحریکات لرزه‌ای کنفرانس ها و سمینارها 1386 طارق مهدی و رضا اتحادی پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله - تهران
مسائل سازه‌ای و معماری در ترکیب ظاهری ساختمان کنفرانس ها و سمینارها 1386 طارق مهدی و رضا اتحادی اولین کنفرانس سازه و معماری دانشگاه تهران
اثرمیانقاب‌ها و دیوارهای غیرسازه‌ای‌بر‌ رفتار جانبی کلاف‌های بتنی علمی - ترویجی 1386 طارق مهدی، حسین آقابیگی و کیان خلیلی جهرمی نشریه مهندسی ساختمان و علوم مسکن شماره 10 ص 37-50
بررسی‌عملکرد تجهیزات برقی و قطعات مکانیکی هنگام وقوع زلزله کنفرانس ها و سمینارها 1386 طارق مهدی و مازیار رادان مقاله 8610، مجموعه مقالات کنفرانس ملی مرمت و بهسازی لرزه‌ای ایران - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
ضوابط طراحی قاب‌های فولادی و بتنی با جداگرهای میانقابی در آئین‌نامه‌های لرزه‌ای علمی - ترویجی 1386 طارق مهدی و مریم خرمی آذر نشریه تازه‌های ساختمان و مسکن، دوره یازدهم، شماره 33 ص 1-12
Modeling Drivers' Behavior as a crash risk Reduction Process ISI 1386 سادات حسینی، وزیری PROMET- Traffic & Transportation
Estimating Crash Risk Using a Microscopic Traffic Model علمی - پژوهشی 1386 سادات حسینی، وزیری Scientia Iranica,Sharif University of Technology
بررسی تاخیر جریان ترافیکی در نواحی تداخلی نوعA علمی - پژوهشی 1386 خاکی، پوررضا، محمدجو پژوهشنامه حمل و نقل
تاثیرات نمک پاشی زمستانی بر مقاومت لغزشی سطح جاده علمی - پژوهشی 1386 سلیمانی پژوهشنامه حمل و نقل
استفاده از روش بیز در برآورد مخاطره مناطق در محورهای همسان علمی - پژوهشی 1386 محمود صفارزاده، گنجی زهرایی، بروجردیان پژوهشنامه حمل و نقل
ارتقای ارزش صیقل‌پذیری (PSV ) سنگدانه‌ها علمی - پژوهشی 1386 سلیمانی پژوهشنامه حمل و نقل
Seismic microzonation and damage assessment of bam city, Southeastern Iran ISI 1386 معتمد، عباس قلندرزاده، سعید هاشمی طباطبایی، توهاتا Journal of earthquake engineering, Vol 11, No 110
Assessment of Parameters Affecting Compressive Behavior of Mineral Wool Insulations علمی - پژوهشی 1386 سهراب ویسه، میرمحمدی، ناهید خدابنده، حکاکی‌فرد Asian Journal of Civil Engineering, Vol. 8, No. 4, August 2007
Chloride-Induced Corrosion of RC Structures علمی - پژوهشی 1386 جعفر سبحانی، علی‌اکبر رمضانیانپور Asian Journal of Civil Engineering
نقش راه آهن در حمل و نقل ترکیبی کالا و بررسی مزایای حاصل از آن کنفرانس ها و سمینارها 1386 - نهمین کنفرانس بین المللی حمل و نقل ریلی
روش تعیین قیمت بهینه دسترسی به خطوط ریلی جهت افزایش در آمد راه آهن کنفرانس ها و سمینارها 1386 - نهمین کنفرانس بین المللی حمل و نقل ریلی
تحلیل و بررسی مسایل قیمت گذاری در راه آهن کنفرانس ها و سمینارها 1386 - نهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی- 19 و 20 آبان ماه
نگرشی بر خصوص سازی راه‌آهن ملی ژاپن کنفرانس ها و سمینارها 1386 - نهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی
رفتار مکانیکی خاکهای غیراشباع علمی - ترویجی 1386 محمد منصورزاده مجله ژئوتکنیک و مقاومت مصالح، شماره 110
ارائه مدل پیش‌بینی واژگونی ناشی از خروج از جاده با استفاده از شاخص خطر حاشیه راه علمی - پژوهشی 1386 برادران، شعبانی پژوهشنامه حمل و نقل
ارائه مدل پیش‌بینی واژگونی ناشی از خروج از جاده با استفاده از شاخص خطر حاشیه راه علمی - پژوهشی 1386 شعبانی، برادران رحمانیان پژوهشنامه حمل و نقل
مدل پیش‌بینی تصادفات در قوس‌های واقع در راه‌های دو خطه برون‌شهری علمی - پژوهشی 1386 محمود صفارزاده، شعبانی، آذرمی پژوهشنامه حمل و نقل
تخمین ایمنی راه با روش EB علمی - ترویجی 1386 محمدرضا احدی، توکلی کاشانی مجله علمی- ترویجی جاده
بهبود مقاومت در برابر آتش، خواص مکانیکی، حرارتی و صوتی اندود و تخته‌های گچ و گچ / پرلیت به وسیله الیاف شیشه و امولسیون پلی‌وینیل استات علمی - پژوهشی 1386 سعید بختیاری، فاطمه جعفرپور، فهیمه فیروزیار، محمدجعفر هدایتی، بهروز محمدکاری نشریه علمی پژوهشی امیرکبیر، سال هجدهم، شماره ج- 66
بررسی مقررات محافظت ساختمان‌ها در برابر آتش در چند کشور مختلف: مفاهیم، چالش‌ها و راه‌حل‌هایی برای توسعه مبحث سوم مقررات ملی ساختمان فناوری‌های مرتبط در ایران علمی - ترویجی 1386 سعید بختیاری مجله مهندسی ساختمان و علوم مسکن، دوره پنجم، شماره 11
بررسی خواص اسفنج پلی‌استایرن و برخی جوانب کاربرد آن به عنوان بلوک سقفی در ساختمان علمی - ترویجی 1386 سعید بختیاری، لیلا تقی‌اکبری، خلیلی مجله مهندسی ساختمان و علوم مسکن، دوره 5، شماره 10
بررسی خواص اسفنج پلی‌استایرن و برخی جوانب کاربرد آن به عنوان بلوک سقفی در ساختمان علمی - ترویجی 1386 سعید بختیاری، لیلا تقی اکبری، کیان خلیلی جهرمی مجلة مهندسی ساختمان و علوم مسکن- شمارة 10
بررسی موردی عملکرد دیافراگمی سقف‌های مرکب تحت تاثیر بار درون صفحه‌ای ناشی از زلزله توام با بار ثقلی علمی - ترویجی 1386 کیان خلیلی جهرمی مجلة مهندسی ساختمان و علوم مسکن شماره 11
بهبود مقاومت در برابر آتش و خواص فیزیکی – مکانیکی اندود و تخته‌های گچ و گچ/پرلیت به وسیله الیاف شیشه و امولسیون پلی‌وینیل‌استات علمی - پژوهشی 1386 سعید بختیاری، فاطمه جعفرپور، فهیمه فیروزیار، محمد جعفر هدایتی، بهروز محمد کاری مجله علمی-پژوهشی امیرکبیر، سال هجدهم، شماره ج-66
بررسی آزمایشگاهی رفتار پلی‌استایرن منبسط‌شده علمی - پژوهشی 1386 سعید بختیاری، لیلا تقی‌اکبر مجله علمی-پژوهشی علوم و تکنولوژی پلیمر، سال بیستم، شماره 3
بررسی تأثیر نسبی پوزولان‌ها و مخلوط آنها روی سیستم‌های سیمانی با استفاده از روش‌های آنالیز حرارتی علمی - ترویجی 1386 فاطمه جعفرپور، فهیمه فیروزیار مجله فنی، مهندسی، اقتصادی صنعت سیمان، تهران، سال هشتم، شماره 87
بررسی ضوابط ساختمان‌های بنایی غیر مسلح در استاندارد 2800 کنفرانس ها و سمینارها 1386 طارق مهدی و لیلی ارشاد پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
بررسی مدل‌های تعیین شاخص کیفیت هندسی خطوط راه‌آهن کنفرانس ها و سمینارها 1386 - نهمین کنفرانس بین المللی حمل و نقل ریلی- سالن همایشهای بین المللی سازمان صدا و سیما
بهینه‌سازی هندسه بلوک‌های سفالی برای کاهش انتقال حرارت و صرفه‌جویی در مصرف انرژی علمی - پژوهشی 1386 عبدالسلام ابراهیم‌پور، بهروز محمدکاری فصلنامه فنی مهندسی مدرس، شماره 29
کارآیی سامانه مدیریت نگهداری خطوط راه آهن(TMMS) درافزایش کیفیت وکاهش هزینه های تعمیر و نگهداری شبکه راه آهن کنفرانس ها و سمینارها 1385 - هشتمین کنفرانس بین المللی حمل و نقل ریلی- دانشگاه علم و صنعت
Static and Dynamic PUSHOVER Analysis of Steel Moment Resisting Frames کنفرانس ها و سمینارها 1385 رفوعی، راسخ، نادر خواجه‌احمد عطاری EASEC10, the Tenth Asia-Pacific Conference on Structural Engineering and Construction, August 3-5
Comparison of static and dynamic pushover analysis in assessment of the target displacement ISI 1385 رفوعی، نادر خواجه احمد عطاری، راسخ International journal of civil engineering, Vol.4, No.3
تولید آجر سبک با استفاده ازباطله کارخانه‌های زغالشویی کشور علمی - ترویجی 1385 سهراب ویسه، ناهید خدابنده مجله مهندسی ساختمان و علوم مسکن، شماره 8
Constraining orogenic evolution of the South-Central Alborz Mountains, northern Iran: insights from preliminary sedimentary provenance and basin architecture studies کنفرانس ها و سمینارها 1385 Ballato, P.; Landgraf, A.; Strecker, M. R., Friedrich, A.; Tabatabaei, S. H. GV International Conference and 96th Annual Meeting of the Geologische Vereinigung e. V., Potsdam
افزایش ایمنی با تعمیر و بهسازی رویه‌های آسفالتی علمی - ترویجی 1385 محمدرضا احدی مجله فناوری حمل و نقل
مقایسه بازیافت آسفالت متخلخل با آسفالت متراکم علمی - ترویجی 1385 محمدرضا احدی مجله علمی- ترویجی جاده
بررسی سیستم‌های حمل و نقل هوشمند و ارائه مدل ارزیابی منافع حاصل از آنها علمی - ترویجی 1385 - فصلنامه فناوری حمل و نقل
ارائه مدل زوال خط به منظور مدیریت نت در خطوط ریلی ایران کنفرانس ها و سمینارها 1385 - هشتمین کنفرانس بین المللی عمران- دانشگاه تربیت مدرس
Compatibillity of Repair Concretes in the Aggressive Environment of the South of Iran ISI 1385 طیبه پرهیزکار، علی اکبر رمضانیانپور، پروفسور هیله مایر، امیرمازیار رئیس‌قاسمی، نرگس مظفری مجله عربی علوم مهندسی سال
بررسی میزان مطابقت رفتار حرکتی رانندگان با قوانین رانندگی در ایران علمی - ترویجی 1385 - فصلنامه جاده
ارائه روش تعیین و آنالیز وضعیت ماشین‌آلات مربوط به ساخت و نگهداری راه‌ها کنفرانس ها و سمینارها 1385 - هشتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی عمران-دانشگاه تربیت مدرس
استفاده از پردازش تصویر برای شناخت رفتار خرد ترافیک علمی - پژوهشی 1385 - پژوهشنامه حمل و نقل-شماره 7
بررسی عملکرد بناهای تاریخی در زلزله بم کنفرانس ها و سمینارها 1385 طارق مهدی و علی طیبی اولین همایش ملی مدیریت بحران زلزله در شهرهای دارای بافت تاریخی - یزد
بررسی مقررات و ضوابط ساختمان‌ها بر اساس تجربیات حاصل از زمین‌لرزه‌های گذشته علمی - ترویجی 1385 طارق مهدی نشریه تازه‌های ساختمان و مسکن، سال دهم، شماره 30، ، ص 17-25
آسیب‌پذیری‌غیر‌سازه‌ای بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی کنفرانس ها و سمینارها 1385 رضا انحادی و طارق مهدی خلاصه مقالات کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران-دانشگاه صنعتی شریف
ایمن سازی ساختمانهای سنتی روستایی کنفرانس ها و سمینارها 1385 طارق مهدی مقاله 18، خلاصه مقالات کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران- دانشگاه صنعتی شریف
نگرشی بر ضوابط ساختمان های مصالح بنایی در دستور العمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود کنفرانس ها و سمینارها 1385 طارق مهدی و احسان آقابیگی مقاله 71، خلاصه مقالات کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران- دانشگاه صنعتی شریف
تاثیر ترکیبات گوناگون سیستم های سازه‌ای ،سقف و تیغه های جداگر در وزن اسکلت فولادی علمی - ترویجی 1385 لیلی ارشاد نشریه بنا
استفاده از پردازش تصویر برای شناخت رفتار خرد ترافیک 1385 رسول جوادیان فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه حمل و نقل-شماره 7
بررسی میزان مطابقت رفتار حرکتی رانندگان با قوانین رانندگی در ایران 1385 رسول جوادیان فصلنامه علمی ترویجی جاده
کارآیی سامانه مدیریت نگهداری خطوط راه آهن(TMMS) درافزایش کیفیت وکاهش هزینه های تعمیر و نگهداری شبکه راه آهن 1385 رسول جوادیان هشتمین کنفرانس بین المللی حمل و نقل ریلی
ارایه روش تعیین و آنالیز وضعیت ماشین آلات مربوط به ساخت ونگهداری راه‌ها 1385 رسول جوادیان هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
ارائه مدل زوال خط به منظور مدیریت نت در خطوط ریلی ایران 1385 رسول جوادیان هشتمین کنفرانس بین المللی عمران
بررسی رفتار میانقاب‌های تک لایه و چند لایه علمی - ترویجی 1385 حسن مقدم، مجید محمدی قاضی محله، کیان خلیلی جهرمی مجله مهندسی ساختمان و علوم مسکن- شمارة 9
اثرات سختی ستونها بر روی رفتار لرزه ای قابهای مهاربندی شده علمی - ترویجی 1385 مریم خرمی آذر نشریه تازه های ساختمان و مسکن،دوره 10 ، شماره 30
Comparative study of concrete surface treatment materials on reinforcing steel corrosion behavior کنفرانس ها و سمینارها 1385 پرویز قدوسی، امیرمازیار رئیس قاسمی - طیبه پرهیزکار 2 th International congress of FIB, Naples, Italy
روش‌های طبقه‌بندی مصالح و اجزای ساختمانی از نظر ایمنی در برابر آتش و مقدمه‌ای بر پوشش‌های ضدحریق کنفرانس ها و سمینارها 1385 سعید بختیاری مجموعه مقالات دومین همایش محافظت ساختمان‌ها در برابر آتش، انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، نشریه شماره ک-457
رفتار برخی مواد و سیستم‌های عایق‌کاری حرارتی ساختمان کنفرانس ها و سمینارها 1385 سعید بختیاری، لیلا تقی‌اکبری، الهام عسکری مجموعه مقالات دومین همایش محافظت ساختمان‌ها در برابر آتش، انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، نشریه شماره ک-457
بررسی اثر افزودن الیاف شیشه و امولسیون ‌پلی ‌وینیل ‌استات بر روی خواص اندودها و تخته‌های پایه گچی در برابر آتش کنفرانس ها و سمینارها 1385 سعید بختیاری، فاطمه جعفرپور، فهیمه فیروزیار مجموعه مقالات دومین همایش محافظت ساختمان‌ها در برابر آتش، انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، نشریه شماره ک-457
بتن کفی و نقش آن در سبک سازی ساختمان (چکیده مقاله) کنفرانس ها و سمینارها 1385 طیبه پرهیزکار، میثم نجیمی اولین همایش مقابه با سوانح طبیعی
بررسی برخی از خواص نوعی بتن توانمند برای تعمیر سازه‌های بتنی در شرایط محیطی حاشیه خلیج فارس کنفرانس ها و سمینارها 1385 طیبه پرهیزکار، امیرمازیار رئیس قاسمی هفتمین کنگره بین‌‌المللی مهندسی عمران دانشگاه تربیت مدرس
روش‌های طبقه‌بندی مصالح و اجزای ساختمانی از نظر ایمنی در برابر آتش و مقدمه‌ای بر پوشش‌های ضدحریق کنفرانس ها و سمینارها 1385 سعید بختیاری مجموعه مقالات دومین همایش محافظت ساختمان‌ها در برابر آتش، انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، نشریه شماره ک-457
رفتار برخی مواد و سیستم‌های عایق‌کاری حرارتی ساختمان کنفرانس ها و سمینارها 1385 سعید بختیاری، لیلا تقی‌اکبری، الهام عسکری مجموعه مقالات دومین همایش محافظت ساختمان‌ها در برابر آتش، انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، نشریه شماره ک-457
بررسی اثر افزودن الیاف شیشه و امولسیون ‌پلی ‌وینیل ‌استات بر روی خواص اندودها و تخته‌های پایه گچی در برابر آتش کنفرانس ها و سمینارها 1385 سعید بختیاری، فاطمه جعفرپور، فهیمه فیروزیار مجموعه مقالات دومین همایش محافظت ساختمان‌ها در برابر آتش، انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، نشریه شماره ک-457
روش‌های استاندارد طبقه‌بندی مصالح و ایمنی در برابر آتش علمی - ترویجی 1385 سعید بختیاری مجله پیام نظام مهندسی، سال 12، دوره 4، ص 3-7
خواص اسفنج پلی‌استایرن و توصیه‌های ایمنی علمی - ترویجی 1385 سعید بختیاری مجله پیام نظام مهندسی، سال 12، دوره 4، شماره 1، ص 34-39
بررسی ساختار مقررات ساختمانی در کشورهای مختلف علمی - ترویجی 1385 سعید بختیاری مجله پیام نظام مهندسی، سال 12، دوره 3، شماره 8، ص 8-12
آشنایی با برخی کاربردهای اسفنج پلی‌استایرن در ساختمان علمی - ترویجی 1385 سعید بختیاری ارائه شده در چند دوره آموزشی در تهران و بم
Adaptive Pushover Analysis”, Asian Journal of Civil Engineering کنفرانس ها و سمینارها 1385 رفوعی، نادر خواجه احمد عطاری، راسخ International journal of civilengineering, Iranian society of civil engineering, Vol.4, , pp:212-225
Behavior of Adobe Buildings in the 2003 Bam Earthquake کنفرانس ها و سمینارها 1384 طارق مهدی International Seminar SismoAdobe 2005
بررسی تجارب بازسازی سیل شهرستان نکا از منظر توسعه ISC 1384 غزال راهب فصلنامه هنرهای زیبا
site selection and physical proportions in tall buildings علمی - پژوهشی 1384 ندا رفیع زاده Asian journal of Civil Engineering
اندازه‌گیری سرعت رهایش گرما با استفاده از گرماسنج مخروطی علمی - ترویجی 1384 سعید بختیاری، لیلا تقی‌اکبری تازه‌های ساختمان و مسکن، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، شماره 29
بررسی برخی از خواص نوعی بتن توانمند برا تعمیر سازه‌های بتنی در شرایط محیطی خلیج فارس کنفرانس ها و سمینارها 1384 طیبه پرهیزکار، امیرمازیار رئیس قاسمی کنگره مهندسی عمران
کیفیت شن و ماسه مورد مصرف در بازسازی ساختمان‌های شهرستان بم کنفرانس ها و سمینارها 1384 ناهید خدابنده، سهراب ویسه، طیبه پرهیزکار همایش زلزله بم، بازسازی دورنمای آینده
بررسی نقش لاتکس پلیمری در عملکرد بتن تعمیری در شرایط محیطی منطقه خلیج فارس کنفرانس ها و سمینارها 1384 طیبه پرهیزکار، علی اکبر رمضانیانپور، امیرمازیار رئیس قاسمی، پرویز قدوسی، نرگس مظفری دومین کنفرانس بین‌المللی بتن و توسعه
مطالعه عوامل موثر بر مقاومت چسبندگی بتن تعمیری پلیمری کنفرانس ها و سمینارها 1384 هانی جان‌نثاری، علی مشرف،کیاچهر بهفرنیا، طیبه پرهیزکار دومین کنفرانس بین‌المللی بتن و توسعه
بررسی موردی کیفیت سنگدانه‌های مورد استفاده در بازسازی منطقه زلزله زده بم کنفرانس ها و سمینارها 1384 سهراب ویسه، ناهید خدابنده،طیبه پرهیزکار دومین کنفرانس بین‌المللی بتن و توسعه
اندازه‌گیری سرعت رهایش گرما با استفاده از گرماسنج مخروطی علمی - ترویجی 1384 سعید بختیاری، لیلا تقی‌اکبری نشریه تازه‌های ساختمان و مسکن، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، شماره 29
The effect of cilica fume and polymer on properties of repair concrete in simulated conditions of the Persian Gulf کنفرانس ها و سمینارها 1384 طیبه پرهیزکار، علی اکبر رمضانیانپور، امیرمازیار رئیس قاسمی، نرگس مظفری کنفرانس بین المللی آفریقای جنوبی
بررسی عملکرد دیافراگمی سقف‌های مرکب تحت تاثیر بار درون‌صفحه‌ای متناوب توام با بار ثقلی کنفرانس ها و سمینارها 1384 کیان خلیلی جهرمی، سید مهدی زهرایی، لئون سرکیسیان دومین کنفرانس بین‌المللی بتن و توسعه - مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
ساختمان‌های روستایی بنا شده با خشت و گل با سقف‌های قوسی و عملکرد آنها در زلزله تربت جام علمی - ترویجی 1384 کیان خلیلی جهرمی، طارق مهدی نشریه بنا شماره 23
سامانه مدیریت نگهداری روسازی و ارتباط آن با سامانه مدیریت نگهداری یکپارچه زیر ساختهای حمل ونقل 1384 رسول جوادیان سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات(نت)
طراحی و ساخت سیستم نمونه ثبت وضبط اطلاعات ماشین آلات راهداری و راهسازی جهت آنالیز وضعیت 1384 رسول جوادیان سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات (نت)
ارزیابی آسیب پذیری ساختمان های موجود در قزوین کنفرانس ها و سمینارها 1384 سید مهدی زهرایی، لیلی ارشاد اولین کنگره ملی مهندسی عمران 22 -24 اردیبهشت- دانشگاه صنعتی شریف، تهران
ساخت آزاد : بررسی تجارب کشور ژاپن علمی - ترویجی 1384 مهتا میر مقتدایی، لیلی ارشاد مجله علمی ترویجی بنا
بررسی آسیب پذیری لرزه ای ساختمان های شهر قزوین علمی - پژوهشی 1384 سید مهدی زهرایی، لیلی ارشاد نشریه علمی و پژوهشی دانشکده فنی
تعیین تجربی رابطه زمان تناوب اصلی نوسان (T) ساختمان ها با پارمترهای عرض و ارتفاع علمی - ترویجی 1384 سید سهیل مجید زمانی، لیلی ارشاد ‌مجله مهندسی ساختمان و علوم مسکن،‌شماره اول
کنترل سطح عملکرد ساختمانهای بتنی مسکونی متعارف طراحی‌شده با آیین‌نامه‌های موجود در کشور کنفرانس ها و سمینارها 1384 طارق مهدی و حمیدرضا نصیری دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه، تهران، کد مقاله CD4-006
نحوه کاربرد مصالح مختلف در سبک سازی غیر سازه‌ای کنفرانس ها و سمینارها 1384 طارق مهدی اولین همایش بین المللی زلزله و سبک سازی ساختمان، ، ص 168-175
ایمن‌سازی ساختمان‌های خشت و گلی علمی - پژوهشی 1384 طارق مهدی نشریه اساس، سال هشتم، شماره 17، بهار 1384، ص 14-22 - همایش «زلزله بم، بازسازی، دورنمای آینده»
پارامترهای مؤثر در نیروهای وارده بر قطعات الحاقی–بررسی مقایسه‌ای با استاندارد 2800 ایران کنفرانس ها و سمینارها 1384 طارق مهدی نشریه تازه‌های ساختمان و مسکن، سال نهم، شماره 28، ، ص 15-26
عملکرد قطعات الحاقی ساختمانها در زلزله‌های گذشته علمی - ترویجی 1384 طارق مهدی و سید مصطفی رسولی نشریه تازه‌های ساختمان و مسکن، سال نهم، شماره 29، ص 11-22
ساختمان‌های‌روستایی‌بناشده‌با خشت و‌گل با سقف‌های قوسی و عملکرد آنها در زلزله تربت جام در سال 1382 علمی - ترویجی 1384 کیان خلیلی و طارق مهدی نشریه بنا، 23، ص 45-54
اثر کاربرد پودر سنگ آهک بر خواص آجر ساختمانی علمی - پژوهشی 1384 سهراب ویسه، ناهید خدابنده نشریه علمی - پژوهشی، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، سال شانزدهم، شماره 61،
سامانه مدیریت نگهداری روسازی و ارتباط آن با سامانه مدیریت نگهداری یکپارچه زیر ساختهای حمل ونقل کنفرانس ها و سمینارها 1384 - سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات(نت)
طراحی و ساخت سیستم نمونه ثبت وضبط اطلاعات ماشین آلات راهداری و راهسازی جهت آنالیز وضعیت کنفرانس ها و سمینارها 1384 - سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات (نت)- پذیرش با عنوان مقاله علمی و پژوهشی برگزیده
تعیین تجربی رابطه زمان تناوب اصلی نوسان (T) ساختمان ها با پارمترهای عرض و ارتفاع علمی - پژوهشی 1384 سیدسهیل مجید زمانی، لیلی ارشاد ‌مجله مهندسی ساختمان و علوم مسکن،‌ شماره اول
بررسی عملکرد دیافراگمی سقف‌های مرکب تحت تاثیر بار درون‌صفحه‌ای متناوب توام با بار ثقلی کنفرانس ها و سمینارها 1384 کیان خلیلی جهرمی، سید مهدی زهرایی، لئون سرکیسیان اولین کنفرانس بین‌المللی بتن و توسعه، تهران
بررسی کیفیت کلینکر سیمان با استفاده از روش‌های آنالیز حرارتی علمی - ترویجی 1384 فاطمه جعفرپور، فهیمه فیروزیار ماهنامه علمی، فنی، اقتصادی سیمان، شماره 96، سال دوازدهم
تولید آجر سبک برای کاهش جرم ساختمان علمی - پژوهشی 1383 سهراب ویسه مجله بین المللی علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران، جلد 15، شماره 2
Performance of Traditional Arches, Vaults and Domes in the 2003 Bam Earthquake علمی - پژوهشی 1383 طارق مهدی Asian Journal of Civil Engineering, Vol. 5, No. 3-4
برررسی تجربی رفتار خمشی پانلهای ساندویچی علمی - پژوهشی 1383 رسول احمدی، مرتضی زاهدی، رضا عباس نیا مجله بین‌المللی علوم مهندسی، جلد 15، شماره 2 صفحه 62-45
بررسی جمع شدگی خمیری بتن های حاوی میکروسیلیس علمی - پژوهشی 1383 پرویز قدوسی، طیبه پرهیزکار، امیرمازیار رئیس قاسمی مجله فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدر س
مدل هوشمند تقاضای سفر/تحلیل و بازشناسی الگوی مدل تقاضای سفرهای جاده‌ای کنفرانس ها و سمینارها 1383 - همایش اقتصاد حمل و نقل
Prediction of the Behaviour of Exterior Reinforced Concrete Joints Using Artificial Neural Networks. علمی - پژوهشی 1383 مستوفی‌نژاد، جعفر سبحانی Amirkabir Journal of Science and Technology
Application of Network-Based Neuro-Fuzzy System for Prediction of the Strength of High Strength Concrete علمی - پژوهشی 1383 رمضانیانپور، سبحانی، جعفر سبحانی Amirkabir Journal of Science and Technology
بررسی ساخت و ساز و آسیب پذیری لرزه ای کیفی در شهر قزوین علمی - ترویجی 1383 سید مهدی زهرایی، لیلی ارشاد ‌نشریه تازه های ساختمان و مسکن
مقایسه عملکرد روشهای مقیاس سازی رکوردهای زلزله علمی - ترویجی 1383 فیاض رحیم زاده، نادر خواجه احمد عطاری، حمید سلطانی نشریه مهندسی ساختمان و علوم مسکن، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ،شماره 4
مطالعه فشار دینامیکی در مخازن مدفون با در نظر گرفتن اثر ضربه و لغزش بین خاک و سازه کنفرانس ها و سمینارها 1383 نادر خواجه احمد عطاری اولین کنگره ملی مهندسی عمران - تهران- ایران
تحلیل لرزه‌ای مخازن مدفون کنفرانس ها و سمینارها 1383 نادر خواجه احمد عطاری اولین کنگره ملی مهندسی عمران
کاربرد روش اجزاء محدود در مسائل پوسته‌های استوانه‌ای دارای یک و دو سوراخ کنفرانس ها و سمینارها 1383 طارق مهدی و علی طیبی اولین کنگره ملی مهندسی عمران، کد مقاله 1190-83، دانشگاه صنعتی شریف
بررسی تجربی رفتار خمشی پانلهای ساندویچی علمی - ترویجی 1383 رسول احمدی، مرتضی زاهدی، رضا عباس‌نیا مجله بین‌المللی علوم مهندسی، جلد 15، شماره 2 صفحه 62-45
پنجره‌های پیش ساخته با بتن سبک سازه‌ای کنفرانس ها و سمینارها 1383 رسول احمدی اولین کنگره علمی مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی شریف
خوردگی بتنهای مسلح مختلف در شرایط محیطی گرم و خورنده کنفرانس ها و سمینارها 1383 علی اکبر رمضانیانپور، علیرضا پورخورشیدی، طیبه پرهیزکار، امیرمازیار رئیس قاسمی هشتمین کنگره ملی خوردگی – دانشکده فنی دانشگاه تهران
تاثیر استفاده از مواد پوزولانی جایگزین سیمان در کنترل واکنش قلیایی های سیمان با سنگدانه ها کنفرانس ها و سمینارها 1383 علی اکبر رمضانیانپور، طیبه پرهیزکار، امیرمازیار رئیس قاسمی همایش بین المللی سیمان – تهران
بررسی روشهای اندازه‌گیری یون کلرید در بتن های سخت شده کنفرانس ها و سمینارها 1383 فاطمه جعفرپور، طیبه پرهیزکار، ناهید خدابنده، علی اکبر رمضانیانپور، فهیمه فیروزیار، پرویز قدوسی، سهراب ویسه همایش بین‌المللی سیمان – تهران
آسیب‌دیدگیهای بتن در محیطهای اسیدی و ارائه راه حل مناسب جهت کاهش خرابی ها کنفرانس ها و سمینارها 1383 علی اکبر رمضانیانپور، طیبه پرهیزکار، حمید رحمانی اولین کنگره مهندسی عمران دانشگاه شریف
The use of natural pozzolans to control Alkali-silica reaction کنفرانس ها و سمینارها 1383 علی اکبر رمضانیانپور، طیبه پرهیزکار، امیرمازیار رئیس قاسمی دوازدهمین کنفرانس بین المللی واکنش قلیایی سنگدانه – چین
Influence of silica fume on Alkali-silika mitigation کنفرانس ها و سمینارها 1383 علی اکبر رمضانیانپور، طیبه پرهیزکار، امیرمازیار رئیس قاسمی دوازدهمین کنفرانس بین المللی واکنش قلیایی سنگدانه – چین
Evaluation of plastic shrinkage in concrete containting Iranian silica fume کنفرانس ها و سمینارها 1383 پرویز قدوسی، امیرمازیار رئیس قاسمی، طیبه پرهیزکار بیست و نهمین کنفرانس بین‌المللی بتن در جهان ما – سنگاپور
The use of polymer in concrete repair systems for the Gulf Regine کنفرانس ها و سمینارها 1383 طیبه پرهیزکار، مالتس، هیله مایر سمینار بین المللی کاربرد پلیمر در ساختمان – آلمان
Comparative study of several repair mortars in simulated Persian Gulf علمی - پژوهشی 1383 علی اکبر رمضانیانپور، طیبه پرهیزکار مجله دانشگاه امیرکبیر
Protection Of Buildings Against Fires Following Earthquakes کنفرانس ها و سمینارها 1383 Saeed B. Bakhtiyari, Soheil M. Zamani CIB World Building Congress: Building for the future, Tornto
طراحی معماری برای سالمندان ISC 1383 ندا رفیع زاده مجله علمی پژوهشی صفه
رهنمودهای طراحی فضاهای باز مسکونی ISC 1383 شعله نوذری نشریه علمی-پژوهشی صفه، سال چهاردهم، شماره 39
انتخاب عایق‌های حرارتی با توجه به مخاطرات حریق در ساختمان کنفرانس ها و سمینارها 1382 سعید بختیاری دوره آموزشی آشنایی با مبحث 19 مقررات ملی ساختمان
معرفی سیستم‌های گچی محافظ ساختمان در برابر حریق کنفرانس ها و سمینارها 1382 سعید بختیاری سمینار آموزشی گچ و فرآورده‌های گچی در صنعت ساختمان، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، مجموعه مقالات سمینار، ص 43-53
روش‌های طبقه‌بندی مصالح و اجزای ساختمانی از نظر خطر حریق کنفرانس ها و سمینارها 1382 سعید بختیاری همایش محافظت ساختمان‌ها در برابر آتش، وزارت مسکن و شهرسازی، مجموعه مقالات همایش، ص 3-12
آشنایی با سیستم‌های محافظت، اعلام و اطفای حریق علمی - ترویجی 1382 سعید بختیاری دوره آموزشی تأسیسات الکتریکی و مکانیکی ساختمان‌های بلندمرتبه، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، مجموعه مقالات دوره، ص 117- 128
انتخاب عایق‌های حرارتی با توجه به مخاطرات حریق در ساختمان علمی - ترویجی 1382 سعید بختیاری ارائه‌شده در بیش از 40 دوره آموزشی "آشنایی با مبحث 19 مقررات ملی ساختمان" در تهران و شهرستان‌ها، از 1382 تاکنون
روش‌های طبقه‌بندی مصالح و اجزای ساختمانی از نظر خطر حریق کنفرانس ها و سمینارها 1382 سعید بختیاری همایش محافظت ساختمان‌ها در برابر آتش، وزارت مسکن و شهرسازی،مجموعه مقالات همایش، ص 3-12
A Functional Approach to Fire Tests on Building Products ISI 1382 Bakhtiyari, S. B Asian Journal Of Civil Engineering (Building & Housing), Vol. 4, No. 2 and 3,pp 63-72.
استفاده از طرح اختلاط بهینه به منظور خواص مکانیکی و کاهش‌ نفوذپذیری بتن در شرایط آزمایشگاهی و شبیه‌ سازی‌ شده‌ خلیح‌ فارس‌ کنفرانس ها و سمینارها 1382 طیبه‌ پرهیزکار، علی‌ اکبر رمضانیانپور ششمین‌ کنفرانس‌ بین‌ المللی‌ مهندسی‌ عمران‌ اصفهان‌
بررسی دوام بتن مسلح با سیمانها و پوزولانهای مختلف در شرایط محیطی خلیج فارس کنفرانس ها و سمینارها 1382 علی اکبر رمضانیانپور، علیرضا پورخورشیدی، طیبه پرهیزکار، امیرمازیار رئیس قاسمی ششمین‌ کنفرانس‌ بین‌ المللی‌ مهندسی‌ عمران‌ اصفهان‌
Performance of pozzolanic cement concretes on hot and aggressise environment کنفرانس ها و سمینارها 1382 علی اکبر رمضانیانپور، هیله مایر، علیرضا پورخورشیدی، طیبه پرهیزکار، امیرمازیار رئیس قاسمی هفتمین کنفرانس بین المللی بتن – بحرین
The role of non-destructive tests for evaluation a concrete structure in the persion Gulf کنفرانس ها و سمینارها 1382 طیبه پرهیزکار، هیله مایر، علی اکبر رمضانیانپور، نرگس مظفری کنفرانس بین المللی آزمایشهای مخرب جهت ارزیابی بتن
Durability of mortars in hot-weather conditions کنفرانس ها و سمینارها 1382 طیبه پرهیزکار، هیله مایر، علی اکبر رمضانیانپور، نرگس مظفری ششمین کنفرانس بین المللی بتن – یونان
آشنایی با سیستم‌های محافظت، اعلام و اطفای حریق کنفرانس ها و سمینارها 1382 سعید بختیاری دوره آموزشی تأسیسات الکتریکی و مکانیکی ساختمان‌های بلندمرتبه- مجموعه مقالات دوره، ص 117-128
برآورد روابط میرایی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی با روش انتشار برگشتی علمی - ترویجی 1382 علی کاوه، مریم خرمی آذر نشریه تازه های ساختمان و مسکن،دوره 7، شماره 24
عملکرد ساختمان‌های خشتی سنتی در زمین‌لرزه بم کنفرانس ها و سمینارها 1382 طارق مهدی در مجموعه مقالات همایش علمی یافته‌های زلزله بم یادمان چهلمین روز وقوع زمین‌لرزه بم، ، تهران، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ص 226-227
بررسی آسیب‌دیدگی‌ ساختمانهای بنایی در زمین‌لرزه چنگوره-آوج و ارائه سیستم‌های ساختمانی مناسب علمی - ترویجی 1382 طارق مهدی نشریه تازه‌های ساختمان و مسکن، ص 23- 35
بررسی صدابندی سیستم‌های جداکننده گچی کنفرانس ها و سمینارها 1382 محمدجعفر هدایتی سمینار آموزشی گچ و فرآورده‌های گچی در ساختمان
A Functional Approach to Fire Tests on Building Products علمی - پژوهشی 1382 سعید بختیاری Asian Journal Of Civil Engineering (Building & Housing), Vol. 4, No. 2 and 3, July 2003, pp 63-72.
بررسی پایداری شیبهای خاکی براساس تئوری خاک غیر اشباع و مقایسه با وضعیت خشک و اشباع کنفرانس ها و سمینارها 1382 محمد منصورزاده، محمود وفائیان، مسعود میرمحمد صادقی مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، جلد 5، صفحه 151-158
تعیین انتظارات عملکردی و روش طبقه‌بندی برای مصالح و فرآورده‌های ساختمانی از نظر خطر حریق علمی - پژوهشی 1381 سعید بختیاری، مسعود قاسم‌زاده مجله علمی – پژوهشی صفه
تعیین تجربی رابطه زمان تناوب اصلی نوسان (T) ساختمان‌ها با پارامترهای عرض و ارتفاع به روش بررسی ارتعاشات محیطی کنفرانس ها و سمینارها 1381 سیدسهیل مجید زمانی، لیلی ارشاد همایش ملی نقد و بررسی آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد 2800)
کاربرد GIS در مهندسی عمران کنفرانس ها و سمینارها 1381 امیر محجوب، محمد واقفی همایش دانشجویی عمران_دانشگاه خلیج فارس بوشهر
Finite Element Analysis of Cylinder-to-Cylinder Shell Structures علمی - پژوهشی 1381 طارق مهدی Asian Journal of Civil Engineering, Vol. 3
بررسی روشهای کاهش تمرکز تنش در اطراف سوراخهای سازه‌های پوسته‌ای کنفرانس ها و سمینارها 1381 طارق مهدی مجموعه مقالات اولین کنفرانس سازه‌های جدار نازک کشور، ص 190-198، دانشکده فنی دانشگاه ارومیه
مطالعه رفتار دینامیکی مخازن مدفون کنفرانس ها و سمینارها 1381 نادر خواجه احمد عطاری هشتمین همایش ملی رفتار سازه ها تحت اثر زلزله -ایران، گیلان
تعیین تجربی رابطه زمان تناوب اصلی نوسان (T) ساختمانها با پارامترهای عرض و ارتفاع به روش بررسی ارتعاشات محیطی کنفرانس ها و سمینارها 1381 سید سهیل مجید زمانی، لیلی ارشاد همایش ملی نقد و بررسی آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد 2800)
نقش عایق‌های الیافی در آکوستیک کنفرانس ها و سمینارها 1381 محمدجعفر هدایتی همایش فنی تخصصی عایق‌های حرارتی ساخت داخل
نقش عایق‌های حرارتی در مسائل آکوستیکی ساختمان کنفرانس ها و سمینارها 1381 محمدجعفر هدایتی دوره آموزشی آشنایی با مبحث 19 مقررات ملی ساختمان
بررسی‌ تاثیر استفاده‌ از میکروسیلیس‌ و حفاظت‌ سطحی‌ بر خوردگی‌ آرماتور در شرایط شبیه‌سازی‌ شده کنفرانس ها و سمینارها 1381 طیبه‌ پرهیزکار،پرویز قدوسی‌، امیرمازیار رئیس‌ قاسمی‌ پنجمین‌ همایش‌ بین‌ المللی‌ سواحل‌، بنادر و سازه‌ های‌ دریایی‌ رامسر
تعیین انتظارات عملکردی و روش طبقه‌بندی برای مصالح و فرآورده‌های ساختمانی از نظر خطر حریق ISI 1381 سعید بختیاری، مسعود قاسم‌زاده مجله علمی – پژوهشی صفه
حفاظت از ساختمان‌ها به وسیله پوشش‌های ضدحریق کنفرانس ها و سمینارها 1381 سعید بختیاری نهمین همایش توسعه مسکن در ایران و دومین گردهمایی فناوری در صنعت ساختمان و مسکن، تهران، وزارت مسکن و شهرسازی، مجموعه مقالات همایش، ص 555-572
استانداردسازی و طبقه‌بندی مصالح و فرآورده‌های ساختمانی از نظر خطر حریق کنفرانس ها و سمینارها 1381 سعید بختیاری، مسعود قاسم‌زاده اولین کنفرانس ایمن‌سازی و بهسازی سازه‌ها، دانشگاه امیرکبیر
بررسی حوادث حریق ناشی از زمین لرزه در جهان علمی - ترویجی 1381 سعید بختیاری فصلنامه فرهنگ ایمنی، شماره 2، ص 54-62
استانداردسازی و طبقه‌بندی مصالح و فرآورده‌های ساختمانی از نظر خطر حریق کنفرانس ها و سمینارها 1381 سعید بختیاری، مسعود قاسم‌زاده اولین کنفرانس ایمن‌سازی و بهسازی سازه‌ها، دانشگاه امیرکبیر
حفاظت از ساختمان‌ها به وسیله پوشش‌های ضدحریق کنفرانس ها و سمینارها 1381 سعید بختیاری نهمین همایش توسعه مسکن در ایران و دومین گردهمایی فناوری در صنعت ساختمان و مسکن، تهران، وزارت مسکن و شهرسازی، مجموعه مقالات همایش، ص 555-572
ملاحظات محیطی در طراحی معابر شهری ISC 1381 بهناز امین زاده، فرامرز داعی نژاد مجله علمی پژوهشی هنرهای زیبا
تعییـن انتظـارات عملکردی و روش طبقه‌بندی برای مصالح و فرآورده‌های ساختمانی ازنظر حریق ISC 1381 سعید بختیاری، مسعود قاسم زاده نشریه علمی-پژوهشی صفه، شماره 34
استانداردها و مقررات ایمنی ساختمان‌ها در برابر آتش علمی - ترویجی 1380 سعید بختیاری اولین همایش مهندسی ایمنی و پیشگیری از آتش‌سوزی"، ستاد هماهنگی امور ایمنی و آتش‌نشانی کشور، تهران، مهر 1380، فصلنامه فرهنگ ایمنی، شماره 1، ص 14-22
محافظت سازه‌ها در برابر حریق به وسیله برخی اندودهای مقاوم در برابر آتش ISI 1380 سعید بختیاری، فاطمه جعفرپور، فهیمه فیروزیار مجله علمی – پژوهشی امیرکبیر، سال سیزدهم، شماره 49، ص 66-75
بررسی‌ خزش‌ و جمع‌شدگی‌ حاوی‌ مواد افزودنی‌ معدنی‌ ایران‌ کنفرانس ها و سمینارها 1380 پرویز قدوسی‌ - طیبه‌ پرهیزکار - علی‌ اکبر رمضانیانپور - امیرمازیار رئیس‌ قاسمی‌ اولین‌ کنفرانس‌ بین‌المللی‌ بتن‌ و توسعه‌
بررسی‌ خواص‌ فیزیکی‌ و مکانیکی‌ و دوام‌ ملاتهای‌ تعمیری‌ کنفرانس ها و سمینارها 1380 طیبه‌ پرهیزکار، برند هیله‌ مایر،علی‌ اکبر رمضانیانپور، پرویز قدوسی‌ اولین‌ کنفرانس‌ بین‌المللی‌ بتن‌ و توسعه‌
بتن‌ گازی‌ (AAC) - خواص‌ و زمینه‌های‌ کاربرد کنفرانس ها و سمینارها 1380 علیرضا باقری، طیبه‌ پرهیزکار، امیرمازیار رئیس‌ قاسمی اولین‌ کنفرانس‌ بین‌المللی‌ بتن‌ و توسعه‌
بررسی‌ و ارزیابی‌ خواص‌ فیزیکی‌ و مکانیکی‌ بتن‌ دانه‌ سبک‌ (لیکا بتن) کنفرانس ها و سمینارها 1380 طیبه‌ پرهیزکار، امیرمازیار رئیس‌ قاسمی‌، پرویز قدوسی‌ ، نرگس‌ مظفری‌ اولین‌ کنفرانس‌ بین‌المللی‌ بتن‌ و توسعه‌
بررسی‌ عملکرد ملاتهای‌ تعمیری‌ در شرایط اقلیمی‌ گرم‌ و مرطوب‌ کنفرانس ها و سمینارها 1380 طیبه‌ پرهیزکار، علی‌ اکبر رمضانیانپور هفتمین‌ کنفرانس‌ بین‌المللی‌ تعمیر و نگهداری‌ سازه‌های‌ بتنی‌ انگلستان‌
مشکل نوفه در کلاس‌های درس مدارس – بررسی وضعیت موجود علمی - ترویجی 1380 مینا مکانیک، خسرو مولانا مجله تازه‌های ساختمان و مسکن، ویژه‌نامه هفته پژوهش
بررسی رفتار سقف‌های انعطاف‌پذیر ارتوتروپ تحت اثر بارهای جانبی کنفرانس ها و سمینارها 1380 کیان خلیلی جهرمی، علیرضا مصیبی اولین کنفرانس بین‌المللی بتن و توسعه - مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
بررسی مشخصات بتن با سیستم بتن پاشی در پانلهای ساندویچی کنفرانس ها و سمینارها 1380 رسول احمدی، رضا عباس‌نیا اولین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه- مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
بررسی رفتار سقف‌های انعطاف‌پذیر ارتوتروپ تحت اثر بارهای جانبی کنفرانس ها و سمینارها 1380 کیان خلیلی جهرمی، علیرضا مصیبی اولین کنفرانس بین‌المللی بتن و توسعه، تهران
Finite Element Analysisof Cylindrical shells with Large Holes علمی - پژوهشی 1380 طارق مهدی Amir-Kabir Journal, Vol. 12, No. 45, pp. 10-17
بررسی مشخصات بتن با سیستم بتن پاشی در پانل‌های ساندویچی کنفرانس ها و سمینارها 1380 رسول احمدی، رضا عباس نیا اولین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
محافظت سازه‌ها در برابر حریق به وسیله برخی اندودهای مقاوم در برابر آتش علمی - پژوهشی 1380 سعید بختیاری، فاطمه جعفرپور، فهیمه فیروزیار مجله علمی – پژوهشی امیرکبیر، سال سیزدهم، شماره 49، ص 66-75.
Thermal and Mechanical Properties of Fire Resistant Gypsum Plasters علمی - پژوهشی 1379 سعید بختیاری، فاطمه جعفرپور، فهیمه فیروزیار Asian Journal of Civil Engineering (Building And Housing), Vol. 1, No.2, (2000), PP67-82
مروری بر وضع موجود تولید صنعتی ساختمان در ایران کنفرانس ها و سمینارها 1379 مسعود قاسم زاده، لیلی ارشاد سمینار آموزش انبوه‌سازی و روش‌های تولید صنعتی ساختمان در ایران
بررسی تاثیر عوامل موثر بر صلبیت جانبی سقف‌ها کنفرانس ها و سمینارها 1379 کیان خلیلی جهرمی، مرتضی واثقی امیری، حسینعلی بیگی پنجمین کنفرانس بین‌المللی عمران- دانشگاه فردوسی مشهد
ارزیابی‌ واکنش‌ قلیائی‌ سنگدانه‌ و تأثیر میکروسیلیس‌ در خصوص‌ چند سنگدانه‌ مورد مصرف‌ درسدهای‌ ایران‌ کنفرانس ها و سمینارها 1379 علی‌ اکبر رمضانیاپور، طیبه‌ پرهیزکار، نرگس‌ مظفری‌، امیرمازیار رئیس‌ قاسمی‌ یازدهمین‌ کنفرانس‌ بین‌ المللی‌ (ICAAR) کشور کانادا
اثر میکروسیلیس‌ در کاهش‌ واکنش‌ قلیائی‌ سنگدانه‌های‌ مورد مصرف‌ در ساخت‌ برخی‌ از سدها کنفرانس ها و سمینارها 1379 علی‌ اکبر رمضانیانپور، طیبه‌ پرهیزکار، نرگس‌ مظفری‌، امیرمازیار رئیس‌ قاسمی‌ سمینار بین‌المللی‌ مهندسی‌ عمران‌، مشهد
روش‌ارزیابی‌ سازه‌های‌ بتن‌ مسلح‌ آسیب‌دیده‌ ناشی‌ از عوامل‌ محیطی‌ مخرب‌ بر اساس‌ مطالعات‌ میدانی کنفرانس ها و سمینارها 1379 پرویز قدوسی‌، طیبه‌ پرهیزکار، نرگس‌ مظفری‌ سمینار بین‌المللی ‌ بتن‌ دانشگاه‌ امیرکبیر
بررسی‌ آزمایشگاهی‌ خواص‌ فیزیکی‌ و مکانیکی‌ بتن‌های‌ کفی‌ کنفرانس ها و سمینارها 1379 علیرضا باقری‌، طیبه‌ پرهیزکار، نرگس‌ مظفری‌ سمینار بین‌المللی‌ بتن‌ - دانشگاه‌ امیرکبیر
بررسی‌ عملکرد ملات‌ تعمیری‌ اصلاح‌ شده‌ با پلیمر در شرایط محیطی‌ خلیج‌ فارس‌ کنفرانس ها و سمینارها 1379 طیبه‌ پرهیزکار چهارمین‌ کنفرانس‌ بین‌المللی‌ سواحل‌، بنادر و سازه‌های‌ دریایی‌
Thermal and Mechanical Properties of Fire Resistant Gypsum Plasters ISI 1379 Bakhtiyari, S.B.; Jafarpoor, F.; Firoozyar, F Asian Journal of Civil Engineering (Building And Housing), Vol. 1, No.2,PP67-82
عوامل مؤثر بر ایمنی ساختمان‌ها در برابر آتش و نقش آن در صنعت ساختمان و مسکن کنفرانس ها و سمینارها 1379 سعید بختیاری همایش فن‌آوری در صنعت ساختمان، تهران، وزارت مسکن و شهرسازی، مجموعه مقالات سمینار، ص 747 – 762
عوامل مؤثر بر ایمنی ساختمان‌ها در برابر آتش و نقش آن در صنعت ساختمان و مسکن کنفرانس ها و سمینارها 1379 سعید بختیاری همایش فن‌آوری در صنعت ساختمان، تهران، وزارت مسکن و شهرسازی، مجموعه مقالات سمینار، ص 747 – 762
اندودهای مقاوم در برابر آتش بر پایه گچ کنفرانس ها و سمینارها 1378 سعید بختیاری، فاطمه جعفرپور، فهیمه فیروزیار اولین کنفرانس علمی – تخصصی انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران، تهران، مجموعه مقالات کنفرانس، جلد دوم، ص 619-631
ارزیابی‌ عملکرد ملات‌ های‌ سیمانی‌ و پلیمری‌ در شرایط محیطی‌ خلیج‌ فارس‌ کنفرانس ها و سمینارها 1378 هیله‌ مایر، طیبه‌ پرهیزکار ششمین‌ کنفرانس‌ بین‌المللی‌ تعمیر و نگهداری‌ سازه‌ها، استرالیا
بررسی صدابندی دیوار آجری در مقایسه با دیوار یک یا دوجدار سبک علمی - ترویجی 1378 محمد جعفر هدایتی مجله تازه‌های ساختمان و مسکن
اندودهای مقاوم در برابر آتش بر پایه گچ کنفرانس ها و سمینارها 1378 سعید بختیاری، فاطمه جعفرپور، فهیمه فیروزیار اولین کنفرانس علمی – تخصصی انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران، تهران، مجموعه مقالات کنفرانس، جلد دوم، ص 619-631
کاربرد روش اجزاء محدود در مسائل پوسته‌های استوانه‌ای دارای حفره کنفرانس ها و سمینارها 1378 علی طیبی و طارق مهدی مجموعه مقالات اولین کنفرانس علمی تخصصی انجمن مهندسان راه وساختمان ایران، ص 123-129 - تهران
مطالعه‌ و بررسی‌ خواص‌ فیزیکی‌ و مکانیکی‌ بتن‌ کفی‌ کنفرانس ها و سمینارها 1377 علیرضا باقری‌، طیبه‌ پرهیزکار ششمین‌ سمینار بین‌ المللی‌ سیمان‌ و مصالح‌ ساختمانی‌
ارزیابی‌ و مقایسه‌ عملکرد ملات‌ های‌ تعمیری‌ سازه‌ های‌ بتن‌ مسلح‌ کنفرانس ها و سمینارها 1377 طیبه‌ پرهیزکار، پرویز پرویز قدوسی، علی‌ اکبر رمضانیانپور، نرگس‌ مظفری‌ سومین‌ کنفرانس‌ بین‌ المللی‌ سواحل‌، بنادر و سازه‌های‌ دریایی‌
ارزیابی‌ انواع‌ ملات‌ های‌ تعمیری‌ بتن‌ کنفرانس ها و سمینارها 1377 طیبه‌ پرهیزکار سمینار تکنولوژی‌ بتن‌ در سواحل‌ جنوبی‌ کشور
ملاحظات آکوستیکی در طراحی یک فضا کنفرانس ها و سمینارها 1377 خسرو مولانا دوره آموزشی فیزیک ساختمان ـ مبحث آکوستیک
صدارسانی در تالارها کنفرانس ها و سمینارها 1377 غلامعلی لیاقتی دوره آموزشی فیزیک ساختمان ـ مبحث آکوستیک
تنظیم آکوستیکی فضاهای داخلی کنفرانس ها و سمینارها 1377 حمید باقری ارائه شده در دوره آموزشی فیزیک ساختمان ـ مبحث آکوستیک
ضرورت کنترل آلودگی صوتی در ساختمان و محیط زیست کنفرانس ها و سمینارها 1377 پروین نصیری دوره آموزشی فیزیک ساختمان ـ مبحث آکوستیک
ضوابط و مقررات صدابندی در ساختمان‌های مسکونی کنفرانس ها و سمینارها 1377 محمدجعفر هدایتی دوره آموزشی فیزیک ساختمان ـ مبحث آکوستیک
ارزیابی‌ میکروسیلیس‌ بعنوان‌ عامل‌ حفاظتی‌ سازه‌ های‌ بتنی‌ در مقابل‌ خوردگی‌ آرماتور کنفرانس ها و سمینارها 1376 پرویز قدوسی‌، طیبه‌ پرهیزکار، اسماعیل‌ گنجیان‌، علی‌ اکبر رمضانیانپور پنجمین‌ کنگره‌ ملی‌ خوردگی‌
بررسی‌ اثر پوشش‌های‌ سطحی‌ پلیمری‌ در افزایش‌ دوام‌ بتن‌ کنفرانس ها و سمینارها 1376 پرویز قدوسی‌، طیبه‌ پرهیزکار، علی‌ اکبر رمضانیانپور سمینار بین‌ المللی‌ علوم‌ و تکنولوژی‌ پلیمر (انگلیسی‌)
اثر میکروسیلیس‌ در مقاومت‌ سایشی‌ بتن‌ در سازه‌ های‌ هیدرولیکی‌ کنفرانس ها و سمینارها 1376 طیبه‌ پرهیزکار - علی‌ اکبر رمضانیانپور - پرویز قدوسی‌ سومین‌ همایش‌ بزرگ‌ سدسازی
نقش‌ پلیمرها در ملات‌ های‌ تعمیری‌ بکار رفته‌ در محیط واقعی‌ خلیج‌ فارس‌ کنفرانس ها و سمینارها 1376 طیبه‌ پرهیزکار، علی‌ اکبر رمضانیانپور، پرویز قدوسی‌، نرگس‌ مظفری‌ سمینار بین‌ المللی‌ علوم‌ و تکنولوژی‌ پلیمر
بررسی سازگاری و رفتار حرارتی آمیزه‌های PVC/NBR کنفرانس ها و سمینارها 1376 سعید بختیاری، محمود محراب‌زاده، عبدالصمد زرین‌قلم مجموعه مقالات اولین سمینار ملی لاستیک ایران، کرمان، ص 117-130
بررسی خواص آمیزه‌های PVC/NBR علمی - پژوهشی 1376 محمود محراب‌زاده، سعید بختیاری، عبدالصمد زرین‌قلم مجله علمی-پژوهشی علوم و تکنولوژی پلیمر، تهران، سال دهم، شمارة‌ چهارم، ص 229-238
کاربرد مواد پوشش‌ سطحی‌ برای‌ افزایش‌ دوام‌ بتن‌ مسلح‌ کنفرانس ها و سمینارها 1375 پرویز قدوسی‌، علی‌ اکبر رمضانیانپور، افشین‌ طاهری، طیبه‌ پرهیزکار کنگره‌ بین‌ المللی‌ بتن‌ در خدمت‌ بشر انگلستان‌ - دانشگاه‌ داندی‌
نقش‌ خواص‌ بتن‌ جدید در کارهای‌ تعمیراتی‌ بتن‌های‌ تخریب‌ شده‌ کنفرانس ها و سمینارها 1375 علی‌‌اکبر رمضانیانپور، صدرائی‌ ، طیبه پرهیزکار دومین‌ سمینار بین‌ المللی‌ سواحل‌ و بنادر و سازه‌ های‌ دریایی
اثر میکروسیلیس‌ در مقاومت‌ سایشی‌ بتن‌ کنفرانس ها و سمینارها 1375 اسماعیل‌ گنجیان‌، طیبه‌ پرهیزکار، پرویز قدوسی‌ سمینار بین‌المللی‌ کاربرد میکروسیلیس‌ در بتن‌
بتن‌ مناسب‌ در ساخت‌ و سازهای‌ آینده‌ کنفرانس ها و سمینارها 1373 علی‌‌اکبر رمضانیانپور، پرویز قدوسی‌، طیبه پرهیزکار سمینار سیاست‌های‌ توسعه‌ مسکن‌ در ایران‌
لزوم‌ تدوین‌ طرح‌ اختلاط بر اساس‌ مصالح‌ کنفرانس ها و سمینارها 1373 علی‌‌اکبر رمضانیانپور، پرویز قدوسی‌، طیبه پرهیزکار سمینار سیاستهای‌ توسعه‌ مسکن‌ در ایران‌
بررسی و مطالعه فرآیند هوادهی قیر کنفرانس ها و سمینارها 1373 سعید بختیاری، ابولفضل حسنی اولین سمینار قیر و آسفالت ایران، تهران، مجموعه مقالات سمینار، ص 231-251
On the Implementation of Finite Element For Tunnelling in Soft Ground علمی - پژوهشی 1373 طارق مهدی Amir-Kabir Journal, Vol. 7, No.25
مواد و مصالح‌ جهت‌ تعمیر سازه‌ های‌ بتنی‌ و روش‌های‌ متداول‌ آن کنفرانس ها و سمینارها 1371 طیبه‌ پرهیزکار سمینار تعمیر و نگهداری‌ ساختمان‌

عنوان
نوع مقاله
کلید واژه
سال انتشار

جستجو

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
اندازه فونت