Menu

مقدمه ویرایش پنجم (1396)
مجموعه پیش رو ویرایش پنجم مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان با عنوان " مصالح و فرآورده‌های ساختمانی" می باشد و هدف از تدوین آن ارائه مشخصات فنی مواد، مصالح و فرآورده‌های ساختمانی به منظور حفظ ایمنی، بهداشت، محیط زیست، دوام مناسب و صرفه اقتصادی در ساختمان است.
با توجه به اهمیت مواد و مصالح و فرآورده‌های ساختمانی در صنعت ساختمان و تولیدات جدید که با هدف مصرف انرژی کمتر، آلایندگی کمتر، دوام بیشتر و در راستای توسعه پایدار پایه گذاری شده‌اند، کمیته مبحث پنجم در پروژه ای اکثر آئین نامه ها و دستورالملهای کشورهای پیشرفته و در حال توسعه جهان را مطالعه و بررسی نموده و در انتها شیوه بین المللی ISO برای فصل بندی مبحث پنجم جدید را انتخاب نموده است.
تولیدات و فرآورده‌های جدید مصالح ساختمانی، ویژگی‌ها و مشخصات فنی مصالح و آخرین استانداردهای تدوین شده جهانی و سازمان ملی استاندارد ایران در این ویرایش مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
تغییرات دیگری که در ویرایش فعلی صورت پذیرفته است در زیر خلاصه می گردد:
1- ترتیب ارائه فصول مبحث کاملاً تغییر یافته و بر اساس دستورالعمل ISO منظم گردیده است.
2- فصول جدیدی نظیر یراق الات ساختمانی، فلزات غیر آهنی، مصالح نوین و واژه نامه به مبحث اضافه گردید.
3- تولیدات جدید و استاندارد شده در هر یک از مصالح ساختمانی در فصول مربوطه گنجانیده شد.
4- جداول اخذ شده از استانداردهای ایران که در ویرایش چهارم مبحث در متن قرار گرفته بود حذف گردید. این جداول عمدتاً در فصول سیمان و فرآورده‌های سیمانی، ملاتها، بتن ها، افزودنی‌های بتن، سنگدانه ها، آجرها و بلوکهای سفالی، کاشی، سنگهای ساختمانی، آهک، گچ و فلزات قرار داشت. دلیل این امر تغییرات و بازنگریها در استاندارد این مصالح بوده است. بهرحال عنوان آخرین استانداردهای تدوین شده سازمان ملی استاندارد ایران در پیوست 2 آورده شده است.
5- مصالح ویژه تأسیسات الکتریکی، مکانیکی، بهداشتی و ویژه حریق با توافق با رؤسای کمیته‌های تخصصی مباحث مربوطه به آن مباحث منتقل گردید.
6- در پیوست 1 تحت عنوان مصالح نوین به مواد جدید نانویی نظیر رنگ‌های نانویی، شیشه‌های نانویی و شیشه های جدید با خواص گوناگون، کاربرد فناوری نانو در مصالح ساختمانی نظیر سیمان، گچ، سرامیک، چوب، قیر، کاشی و محصولات جدید نانویی مانند نانوسیلیس و نانو تیتانیم اشاره گردیده است. در این پیوست همچنین به مصالح در کاربرد صفحات روکش دار گچی، عایق های حرارتی مرکب، میراگرها، ژئوسینتتیک ها پرداخته شده است.
در اینجا لازم می دانیم از پیشنهادها و نظرات ارزشمند اعضاء شورای تدوین، ریاست شورا، کارشناسان دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان، روسای مباحث مربوطه، نظام های مهندسی استانهای کشور و برخی متخصصین دانشگاهی و صنعت در جهت ارتقاء این مبحث صمیمانه سپاسگزاری نماییم.
امید است ویرایش جدید مبحث قدم کوچکی در راستای توسعه پایدار در صنعت ساخت و ساز کشور برداشته و برای کاربران مفید واقع گردد. بدیهی است نظرات ارزشمند کاربران در آینده برای تهیه ویرایش های بعدی راهگشای کمیته مبحث پنجم خواهد بود.

کمیته تخصصی مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان
                              1396فهرست مطالب

5-1 کلیات
5-1-1 هدف و دامنة کاربرد
5-1-2 دسته‌بندی مصالح
5-1-3 استانداردها    
5-1-4 ویژگی‌ها و مشخصات فنی    
5-1-5 تأیید کیفیت
5-1-6 مطابقت با استاندارد
5-1-7 استفاده مجدد
5-1-8 مصالح و فرآورده‌های نوین
5-1-9 انبار کردن
5-1-10 ساخت و تولید در کارگاه
5-1-11  الزامات واکنش در برابر آتش برای مصالح ساختمانی

5-2 سیمان هیدرولیکی
5-2-1 تعریف
5-2-2 دسته‌بندی
5-2-3 استاندارد‌ها
5-2-4 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی
5-2-5 سازگاری
5-2-6  بسته‌بندی، حمل و نگهداری

5-3 آهک و فرآورده‌های آن
5-3-1 آهک ساختمانی
5-3-2  فرآورده‌های آهکی
5-3-3 استانداردها
5-3-4 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی
5-3-5 سازگاری
5-3-6  بسته‌بندی، حمل و نگهداری

5-4 گچ و فرآورده‌های آن
5-4-1 تعریف
5-4-2 دسته‌بندی
5-4-3 استانداردها
5-4-4 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی
5-4-5 سازگاری
5-4-6 بسته‌بندی، حمل و نگهداری

5-5 ملات‌‌های ساختمانی
5-5-1 تعریف
5-5-2 دسته‌بندی
5-5-3 استاندارد‌ها
5-5-4 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی
5-5-5 سازگاری
5-5-6 بسته‌بندی، حمل و نگهداری 

5-6 سنگ‌های ساختمانی
5-6-1 تعریف
5-6-2 دسته‌بندی
5-6-3 استانداردها
5-6-4 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست‌محیطی
5-6-5 سازگاری
5-6-6 بسته‌بندی، حمل و نگهداری

5-7 سنگدانه‌ها
5-7-1 تعریف 
5-7-2 دسته‌بندی
5-7-3  استانداردها
5-7-4  ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی
5-7-5 سازگاری 
5-7-6 بسته‌بندی، حمل و نگهداری

5-8 کاشی سرامیکی
5-8-1 تعریف
5-8-2 دسته‌بندی
5-8-3 استانداردها
5-8-4 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی
5-8-5 سازگاری
5-8-6 بسته‌بندی، حمل و نگهداری

5-9 فرآورده‌های سفالی و آجرها
5-9-1 تعریف
5-9-2 دسته‌بندی
5-9-3 استاندارد‌ها
5-9-4 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی
5-9-5 سازگاری
5-9-6 بسته‌بندی، حمل و نگهداری
5-10 فرآورده‌های سیمانی
5-10-1 تعریف
5-10-2 دسته‌بندی
5-10-3 استاندارد‌ها
5-10-4 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی
5-10-5 سازگاری
5-10-6  بسته‌بندی، حمل و نگهداری

5-11  قیر و قطران
5-11-1 تعریف 
5-11-2 دسته‌بندی 
5-11-3 استانداردها
5-11-4 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی
5-11-5 سازگاری
5-11-6 بسته بندی، حمل و نگهداری

5-12 عایق‌های رطوبتی
5-12-1 تعریف
5-12-2 دسته بندی
5-12-3 استاندارد‌ها
5-12-4 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی
5-12-5 بسته بندی، حمل و نگهداری 

5-13 عایق‌های حرارتی
5-13-1 تعریف
5-13-2 دسته‌بندی
5-13-3 استاندارد‌ها
5-13-4 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی
5-13-5 سازگاری 
5-13-6 بسته‌بندی، حمل و نگهداری 

5-14 شیشه
5-14-1 تعریف
5-14-2  دسته‌بندی
5-14-3 استانداردها
5-14-4 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی
5-14-5 سازگاری
5-14-6 بسته‌بندی، حمل و نگه¬داری

5-15 یراق آلات ساختمانی
5-15-1 تعریف
5-15-2 دسته بندی
5-15-3 استاندارد‌ها
5-15-4 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی
5-15-5 بسته بندی، حمل و نگهداری 

5-16 رنگ و پوشش‌های ساختمانی
5-16-1 تعریف
5-16-2 دسته‌بندی
5-16-3 استانداردها
5-16-4 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی 
5-16-5 سازگاری
5-16-6 بسته‌بندی، حمل و نگهداری

5-17 پلیمرهای ساختمانی
5-17-1 تعریف
5-17-2 دسته‌بندی
5-17-3 استانداردها
5-17-4 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست‌محیطی
5-17-5 سازگاری
5-17-6 بسته‌بندی، حمل و نگهداری

5-18 چوب و فرآورده‌های آن
5-18-1 تعریف
5-18-2 دسته‌بندی
5-18-3 استانداردها
5-18-4 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی
5-18-5 سازگاری
5-18-6 بسته‌بندی، حمل و نقل و نگهداری

5-19 آهن، فرآورده‌های آهنی و مصالح جوشکاری
5-19-1 تعریف
5-19-2 دسته‌بندی
5-19-3 استانداردها
5-19-4 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی
5-19-6 بسته‌بندی، حمل و نگهداری

5-20  فلزات غیرآهنی
5-20-1 تعریف
5-20-2 دسته‌بندی
5-20-3 استانداردها
5-20-4 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی

5-21 نانو مواد
5-21-1 تعریف
5-21-2 دسته‌بندی
5-21-3 استانداردها
5-21-4 ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست‌محیطی
5-21-5 سازگاری
5-21-6  بسته‌بندی، حمل و نگهداری

پیوست 1: مصالح نوین
پیوست 2: استانداردهای مرجع
پیوست 3: واژه نامه

ابلاغیه مبحث

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج