چشم انداز

بی‌تردید اطلاعات و آمار از یک سو و سیاستگذاری‌های خرد و کلان از سوی دیگر معادله توسعه‌یافتگی و پیشرفت یک کشور را تشکیل می‌دهند، به‌ طوری که هر گونه تصمیم‌گیری بدون برنامه‌ریزی، نتایج غیر قابل پیش‌بینی و گاه زیان‌باری در پی خواهد داشت. بسط این نکته در سطح کلان و لزوم دارا بودن زیر ساخت‌های اطلاعاتی جهت هر گونه سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، تعیین خط‌مشی، هدایت، اجرا و ارزیابیِ میزانِ موفقیتِ امور بر کسی پوشیده نیست. امروزه حجم پایگاه‌های اطلاعاتی و آماری هر کشور یکی از شاخص‌های مهم پیشرفت و توسعه محسوب می‌گردد. از سوی دیگر اهمیت ساخت و ساز به عنوان بخش مهمی از سرمایه فیزیکی کشور و دارا بودن یک نظام کارآمد اطلاعاتی و آماری به عنوان پیش نیاز برنامه‌ریزی در این بخش ضروری می‌نماید.
مرکز اطلاعات ساختمان و مسکن با آگاهی از اهمیت و ارزش اطلاعات در کلیه عرصه‌ها، همسو با اهداف کلان کشور و وزارت مسکن و شهرسازی درصدد دستیابی به جایگاه واقعی خود به عنوان یکی از برجسته‌ترین و کارآمدترین مراکز اطلاعاتی و آماری در حوزه ساختمان و مسکن می‌باشد.
آرمان مرکز، تأثیرگذاری مطلوب در توسعه کشور با گردآوری و تولید اطلاعات و آمار کاربردی هماهنگ با مقتضیات و نیازهای ملی و محلی در قالب شبکه وسیعی از پایگاه‌های اطلاعاتی و آماری و کارشناسان و متخصصان در سطح کشور می‌باشد. همزمان، گسترش فعالیت‌های علمی و پژوهشی در جهت شناسایی کمبودها و موانع، ایجاد ارتباط با سایر کشورها جهت تبادل تجربیات و امکانات همگام با دانش روز، از فعالیت‌های عمده مرکز خواهد بود.

En


home cantactus