- نیازسنجی داده ها و شاخص های آماری مورد نیاز در ایجاد سیستم جامع مرکز اطلاعات ساختمان و مسکن

اصل 31 قانون اساسی ماموریت دولت در بخش مسکن را "داشتن مسکن متناسب با نیاز هر فرد و خانوار ایرانی" تعریف نموده است برای تحقق این امر دولت باید به اجرای سیاستها و برنامه های متعدد در جهت تنظیم بازار مسکن اقدام نماید آنچه در تدوین و اجرای این برنامه ها به عنوان پیش نیاز مطرح است اطلاعات است.به بیان دیگر از یک سو وجود اطلاعات دقیق و صحیح برای برنامه ریزی و سیاستگذاری لازم است و از سوی دیگر این اطلاعات مورد تقاضای محققان و پژوهشگران بخش در اجرای پروژه ها و طرح های تحقیقاتی می باشد.اما هر نوع اطلاعات نمی تواند موجب برآورده شدن این اهداف باشد.ضمن اینکه گستردگی و تعدد عوامل موثر در بازار مسکن،در اختیار داشتن اطلاعات جامع و متمرکز را در امر برنامه ریزی ضروری می سازد.

- سامانه جامع مدیریت طرح­های پژوهشی وزارت راه و شهرسازی

 یکی از مهمترین دغدغه­های محققان، امکان اطلاع از پژوهش­های صورت­گرفته در سابقه هر تحقیق و نیز دستیابی به داده­ها و دستاوردهای آنها است چراکه عدم سازمان­دهی منابع در مراکز اطلاعاتی و تحقیقاتی مانع از دستیابی محققین به اطلاعات مفید می شود و در نتیجه از جامعیت و کیفیت تحقیقات کاسته می­شود و در بسیاری از موارد عدم آگاهی از طرح­های تحقیقاتی موجود در مراکز اطلاعاتی باعث دوباره­کاری­های بیهوده و صرف هزینه­های گزاف و دلسردی محققان شده است. در همین راستا به نظر می­رسد، ایجاد سامانه جامع مدیریت طرح­های پژوهشی بتواند امکان تمرکز اطلاعات طرح­های پژوهشی وزارت راه و شهرسازی را به منظور ایجاد زمینه مساعد جهت سیاستگذاری­های کلان و جلوگیری از پراکنده­کاری، موازی­کاری، تکرار پروژه­های قبلی که منجر به اتلاف هزینه نیز می­گردد، را فراهم آورد .

 

En


home cantactus