جمعه 26 مهر 1398  |

انتشارات شاخص

مقالات در نشریات خارجی
-Heidarinejad G., Bozorgmehr M., Delfani S. and Esmaeelian J.,  Experimental investigation of two-stage indirect/direct evaporative cooling system in various climatic conditions, Building and Environment, Volume 44, Issue 10, October 2009, Pages 2073-2079
-Heidarinejad G., Heidarinejad M., Delfani S. and Esmaeelian J., Feasibility of using various kinds of cooling systems in a multi-climates country, Energy and Buildings, Volume 40, Issue 10, 2008, Pages 1946-1953
- Delfani S., Esmaeelian J., Pasdarshahri H. and Karami M., Energy-saving potential of an indirect evaporative cooler as a pre-cooling unit for mechanical cooling systems in Iran, Energy and Buildings, In Press, Accepted Manuscript, Available online 17 July 2010
- Farmahini M., Heidarinejad G.and Delfani S., A two-stage system of nocturnal radiative and indirect evaporative cooling for conditions in Tehran,Energy and Buildings, In Press, Corrected Proof, Available online 13 July 2010
- Heidarinejad G., Farmahini M. and Delfani S., Investigation of a hybrid system of nocturnal radiative cooling and direct evaporative cooling, Building and Environment, Volume 45, Issue 6, June 2010, Pages 1521-1528
- Delfani S., Karami M. and Pasdarshahri H., The effects of climate change on energy consumption of cooling systems in Tehran, Energy and Buildings, Volume 42, Issue 10, October 2010, Pages 1952-1957
- Heidarinejad G., Khalajzadeh V. and Delfani S., Performance analysis of a ground-assisted direct evaporative cooling air conditioner, Building and Environment, Volume - Issue 11, November 2010, Pages 2421-2429
- Delfani S., Pasdarshahri H. and Karami M., Experimental investigation of dehumidification process in cooling coil by utilizing air-to-air heat exchanger in humid climate of Iran,Energy and Buildings, Volume 42, Issue 6, June 2010, Pages 822-827
- Heidarinejad G., Karami M. and Delfani S.,Numerical simulation of counter-flow wet-cooling towers, International Journal of Refrigeration, Volume 32, Issue 5, August 2009, Pages 996-1002
- Heidarinejad G. and Delfani S., Direct numerical simulation of the wake flow behind a cylinder using random vortex method in medium to high Reynolds number, International journal of engineering, Vol 13.,No 3.,2000
- Heidarinejad G. and Delfani S., Numerical simulation of the wake flow behind an ellipse using random vortex method, International journal of engineering,Vol 16.,No 2., 2003
-Heidarinejad G., Pasdarshahri H. and Delfani S., The effect of geometrical characteristics of desiccant wheel on its performance, International journal of engineering,Vol 22.,No 1., 2009
- Delfani S., Pasdarshahri H. and Karami M., Experimental investigation of heat-recovery system for building air conditioning in hot and humid areas, Energy and buildings, Volume 49, June 2012
-Farmahini-Farahani M., Delfani S., Esmaeelian J., Exergy analysis of evaporative cooling to select the optimum system in diverse climates,Energy, Volume 40, Issue 1, April 2012

مقالات در نشریات داخلی

- G. Heidarinejad and S. Delfani., Direct numerical simulation of the wake flow behind a cylinder using random vortex method in medium to high Reynolds number International Journal of Engineering,  IJE,Volume 13 - 3, August 2000, pp. 33-50
-G. Heidarinejad and S. Delfani., Numerical simulation of the wake flow behind an ellipse using random vortex,  IJE, Volume 16 - 2 June 2003, pp. 183-192
-G. Heidarinejad, H. Pasdar Shahri and S. Delfani.,The effect of geometrical characteristics of desiccant wheel on its performance,IJE, Volume 22 - 1, April 2009, pp. 63-75
-بررسی تجربی سیستم سرمایشی دسیکنت برای تهویه مطبوع در شرایط مختلف آب و هوایی،   مهندسی ساختمان و علوم مسکن، تابستان 1385، قاسم حیدری نژاد، شهرام دلفانی، هادی پاسدار شهری
- بررسی انواع سیستمهای سرمایشی تبخیری برای شهرهای مختلف ایران، مهندسی ساختمان و علوم مسکن،زمستان 1385،قاسم حیدری نژاد، جعفر اسماعیلیان، شهرام دلفانی
- مطالعه آماری وضعیت سیستمهای گرمایی و سرمایی ساختمانهای در حال ساخت شهر تهران، مهندسی ساختمان و علوم مسکن،بهار ،1387 قاسم حیدری نژاد، شهرام دلفانی، مریم کرمی و هادی پاسدار شهری

مقاله در کنفرانس های داخلی و خارجی
- شبیه سازی عددی جریان در اطراف مربع به روش گردابه تصادفی-المان مرزی-یازدهمین کنفرانس مهندسی مکانیک اردیبهشت 1382 شهرام دلفانی، قاسم حیدری نژاد 
- شبیه سازی عددی جریان داخلی با هندسه پیچیده به روش تلفیقی گردابه تصادفی-المان مرزی ، دوازدهمین کنفرانس سالانه و هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک  اردیبهشت 1383  شهرام دلفانی، قاسم حیدری نژاد 
- بررسی ترمودینامیکی سیکل سرمایشی دسیکنت و پارامترهای موثر بر عملکرد آن  پانزدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک  اردیبهشت 1386  هادی پاسدار شهری، قاسم حیدری نژاد، شهرام دلفانی 
- ارزیابی پتانسیل استفاده از سرمایش تشعشی در چند شهر ایران برای استفاده از سرمایش غیرفعال جهت کاهش مصرف انرژی ،   شانزدهمین کنفرانس سالانه(بین المللی) مهندسی مکانیک  اردیبهشت 1387  محمدرضا سلیم شیرازی، قاسم حیدری نژاد، شهرام دلفانی 
- شبیه سازی عددی و تجربی یک سیستم سرمایش تشعشعی شبانه با استفاده از کلکتورهای خورشیدی  ،    شانزدهمین کنفرانس سالانه(بین المللی) مهندسی مکانیک  اردیبهشت 1387  قاسم حیدری نژاد، محمدرضا سلیم شیرازی،  شهرام دلفانی 
- شبیه سازی جریان گذرای احتراقی در اطراف استوانه در زمانهای اولیه برای رینولدز متوسط و بالا  ،    شانزدهمین کنفرانس سالانه(بین المللی) مهندسی مکانیک  اردیبهشت 1387  سودابه شهریاران، قاسم حیدری نژاد، شهرام دلفانی 
- بررسی اثرات تغییر عدد رینولدز بر جریان گذرای احتراقی پیش آمیخته اطراف استوانه    یازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها  خرداد 1387  سودابه شهریاران، قاسم حیدری نژاد، شهرام دلفانی 
- ترکیب المانهای محاسباتی به منظور کاهش زمان و حجم محاسبات در روش گردابه تصادفی،  یازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها  خرداد 1387  قاسم حیدری نژاد، امیر محمد جدیدی، شهرام دلفانی 
- شبیه سازی عددی سرمایش تبخیری در یک ساختمان مسکونی و بررسی شرایط آسایشی آن کنفرانس گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع بین المللی تهران 1388  قاسم حیدری نژاد - جعفر اسماعیلیان - سجاد غرضی - شهرام دلفانی 
- شبیه سازی عددی جریان حول استوانه با استفاده از روش جدید تلفیق گردابه تصادفی-ترکیب  گردابه ها-المان مرزی هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک بین المللی  تهران اردیبهشت 1388 امیرمحمد جدیدی- قاسم حیدری نژاد-شهرام دلفانی
- شبیه سازی ترمودینامیکی سیکل سرمایشی دسیکنت ترکیبی و بررسی پارامترهای حاکم بر عملکرد آن هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک تهران اردیبهشت 1388 هادی پاسدار شهری قاسم حیدری نژاد- مریم کرمی- شهرام دلفانی
- تعیین میزان بار برودتی ساختمان با استفاده از محاسبات آسایش حرارتی و مقایسه آن با نرم افزار کریر هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک بین المللی  تهران اردیبهشت 1388 محمد امین زنگنه- قاسم حیدری نژاد- شهرام دلفانی
- حل جریان حول استوانه چرخان با استفاده از روش تلفیقی گردابه تصادفی-ترکیب المانها دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها بین المللی بابل اردیبهشت 1388 قاسم حیدری نژاد- نیما غیاثی طبری- امیر محمد جدیدی- شهرام دلفانی
- تحلیل مصرف انرژی سیستمهای سرمایشی، گرمایشی و تهویه مطبوعی ساختمانهای شهر تهران اولین کنفرانس گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع بین المللی تهران 1388 شهرام دلفانی- مریم کرمی
- بررسی تجربی بازیافت انرژی در میزان کاهش بار سرمایشی ساختمان در شرایط مختلف اقلیمی تهران اولین کنفرانس گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع بین المللی تهران 1388 شهرام دلفانی- هادی پاسدار- مریم کرمی
- تاثیر فاکتور لوئیس بر عملکرد برج خنک کن با جریان مخالف دومین کنفرانس گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع بین المللی تهران 1389 مریم کرمی- قاسم حیدری نژاد-شهرام دلفانی- هادی پاسدار
- Farmahini M.,Heidarinejad G., Delfani S., Salimshirazi M.R. and Gharazi S.,Theoretical investigation of potential of nocturnal cooling in iranو Iran17th Annual Conference of Mechanical Engineering 2009 
- Heidarinejad G., Heidarinejad M., Delfani S. ,Outdoor design conditions data for the cities of Iran6th International Energy Conversion Engineering Conference (IECEC) Cleveland, Ohio 28 - 30 July 2008 
- Gharazi S.,Heidarinejad G., Implementing a dynamic global, coefficient sbugrid-scale model based on coherent structure for larg-eddy simulation in in open source CFD International conference, Barcelona, Spain,2009
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج