دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان

تاریخ: 10 بهمن 1396

ابلاغ ویرایش جدید مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان (الزامات عمومی ساختمان)

سومین ویرایش مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان با عنوان «الزامات عمومی ساختمان» (ویرایش 1396) در تاریخ 10/10/96 ابلاغ گردید.


مشاهده متن ابلاغیه