دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان

تاریخ: 08 آذر 1396

ابلاغ ویرایش جدید مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان (علائم و تابلوها)

دومین ویرایش مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان با عنوان «علائم و تابلوها» (ویرایش 1396) در تاریخ 10/07/96 ابلاغ گردید.

مشاهده متن ابلاغیه