دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان

تاریخ: 08 آذر 1396

ابلاغ ویرایش جدید مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان (تأسیسات مکانیکی)

سومین ویرایش مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان با عنوان «تأسیسات مکانیکی» (ویرایش 1396) در تاریخ 01/09/96 ابلاغ گردید.

مشاهده متن ابلاغیه