دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان

تاریخ: 08 مرداد 1396

ابلاغ ویرایش جدید مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان (تأسیسات بهداشتی)

چهارمین ویرایش مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان با عنوان «تأسیسات بهداشتی» (ویرایش 1396) در تاریخ 96/04/25 ابلاغ گردید.


مشاهده متن ابلاغیه