مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی

تاریخ: 28 مرداد 1398

آگهي مناقصه عمومی بیمه درمان تکمیلی (گروهی) کارکنان مرکزتحقیقات راه، مسکن وشهرسازی - 98/05/28

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی بیمه درمان تکمیلی (گروهی) پرسنل خود به تعداد 920 نفر، مطابق مشخصات فني ارائه شده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، تحت شماره 2098003045000001 اقدام نماید. 
آگهي مناقصه عمومی بیمه درمان تکمیلی (گروهی) کارکنان مرکزتحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

روتیتر
عنوان قرمز: False