مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی

تاریخ: 16 تیر 1398

تجدید مزایده عمومی اقلام مازاد مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی - 98/05/23

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در نظر دارد نسبت به فروش اقلام مازاد خود (تعداد1352 قلم کالا مطابق لیست ارائه شده) با قیمت پایه 3151190000 ریال، ازطریق برگزاری مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت،تحت شماره 1098003045000002 اقدام نماید.
آگهی مزایده عمومی اقلام مازاد مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

روتیتر
عنوان قرمز: False