مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی

تاریخ: 26 فروردین 1397

آگهی مناقصه عمومی ساخت، نصب و راه اندازی چهار دستگاه چیلر هوایی جهت نوسازی تاسیسات سرمایشی ساختمان اداری مرکز تحقیقات راه،مسکن وشهرسازی/ 97.01.26

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی ساخت، نصب و راه اندازی چهار دستگاه چیلر هوایی جهت نوسازی تاسیسات سرمایشی ساختمان اداری اقدام نماید.
مناقصه عمومی ساخت، نصب و راه اندازی چهار دستگاه چیلر هوایی جهت نوسازی تاسیسات سرمایشی ساختمان اداری 

روتیتر
عنوان قرمز: False