• EN
چهارشنبه 09 بهمن 1398
نحوه درخواست و مکان اخذ خدمت
از طریق سامانه
زمان تحویل درخواست
شبانه روزی
زمان ارائه خدمت
حداکثر دو ماه
مشخص بودن هزینه و شیوه واریز
رایگان
واجدین شرایط و ضوابط دریافت خدمت
مدعیان ثبت اختراع معرفی شده از طرف اداره ثبت اختراعات
نحوه تحویل خدمت و مکان آن
اداره ثبت از طریق سامانه مربوط این اختراعات را به مرکز تحقیقات ارجاع میدهد.
مدارک مورد نیاز
ادعانامه، اظهارنامه و مدارک فنی توصیف مورد ادعایی برای ثبت اختراع

داوری طرح‌های مدعیان ثبت اختراع در حوزه راه، مسکن و شهرسازی

مراحل انجام کار
1- دریافت نامه و مدارک فنی طرحهای مدعیان اختراع از اداره ثبت اختراعات
2- بررسی و ارزیابی طرحها در کمیته ثبت اختراع مرکز
3- ارسال نتیجه داوری طرحها به اداره ثبت اختراعات
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
اندازه فونت