•  
  • EN
پنجشنبه، 19 تیر 1399

معرفی همکاران

محمدرضا سلیمانی کرمانی

تلفن مستقيم: 88259985
نمابر: 88259985
تلفن داخلي: 570
ايميل: soleimani@bhrc.ac.ir
رشته تحصيلي: راه و ترابری
سمت: عضو هیات علمی و رئیس بخش مهندسی راه و روسازی
محل خدمت: پژوهشکده حمل و نقل

اطلاعات شخصی 
نام و نام خانوادگی : محمدرضا سلیمانی کرمانی 
سمت فعلی : عضو هیآت علمی و سرپرست پژوهشکده حمل و نقل مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی


سوابق تحصیلی
1- دکترا (PhD) راه از دانشگاه لندن، دانشکده کوئین مری (انگلستان) درسال 1995 
2- کارشناسی ارشد (MSc) طراحی راه از دانشگاه استراتکلاید (اسکاتلند) در سال 1989
3- کارشناسی (PGD) حمل و نقل و ترافیک از پلی تکنیک بیرمنگام (انگلستان) در سال 1985
4- فوق دیپلم (HND) عمران از دانشگاه شرق لندن ( انگلستان) 1984 
5- دیپلم ریاضی و آمار (A Levels) از پلی تکنیک هورینگ (انگلستان) 1982 
6- مدرک زبان انگلیسی پیشرفته از کالج بروکساید کمبریج (انگلستان) 1980 
7- دیپلم ریاضی دبیرستان شاهپور (شریعتی) کرمان (ایران) 1977


سوابق کاری تجربی در کشور انگلستان و ایران
1- مدرس، آزمایشگاه حمل و نقل وتدریس دروس ترافیک در دانشگاه لندن 1992-1995 
2- محقق در آزمایشگاه قیر واسفالت وابسته به شهرداری شمال لندن 1997- 1993 
3- مهندس طراح و بازرس راههای شمال لندن منطقة هارتفوردشایر 2003 – 1999
4- مشاور معاونت پژوهشی پژوهشکده حمل و نقل 1383-1382
5- مشاور مدیر عامل سازمان ترافیک شهرداری تهران 1389-1387
6- مدیر امور پژوهش پژوهشکده حمل و نقل   1391 -1383 
7- مدرس به صورت مأموریت در دانشگاه تربیت مدرس 1391- 1393
8- سرپرست پژوهشکده حمل و نقل مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی 1393- تا کنون
9- مدرس دانشگاه علم و فرهنک تدریس دروس: 1- روسازی راه، 2- ترافیک و 3- ترابری 4- ماشین آلالت 1382-1386
10- ناظر پروژة "راهنمای جزئیات طرح خط کشی در راه های برون شهری کشور"، پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری سال 1387
11- ناظر پروژة " طرح هندسی راه ها و خیابانها" پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری سال 1388
12- ویراستار علمی و فنی پروژة " دستورلعمل ساخت رویه های آسفالتی نیمه گرم" پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری سال 1389
13- داور پروژه " امکان سنجی ایجاد تعاونی حمل و نقل ترکیبی" دفتر تحقیقات وزارت تعاون سال 1390
14- داور پروژه " آسیب شناسی تعاونیهای حمل و نقل دریایی " دفتر تحقیقات وزارت تعاون سال 1390
15- داور پروژة " تهیه نقشه پهنه بندی مصالح سنگی برای استانهای تهران، قم و قزوین در پروژه های راه و راه آهن به همراه نرم افزار مربوطه (در محیط GIS)  " پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری سال 1391


استاد راهنما و استاد مشاور پروژه های کارشناسی ارشد و دکتری
1- استاد مشاور پایان نامة " مدلسازی میدانی انتخاب فونت برتر تابلوهای اطلاع رسانی در بزرگراه ها" کارشناسی ارشد آقای آرش نوروزی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب 1385.
2- استاد راهنمای پایان نامة " ارزیابی عوامل موثر بر خستگی آسفالت در راستای افزایش عمر روسازی آن با روش فازی" کارشناسی ارشد آقای فرخ نقیبی محمود آبادی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب 1387.
3- استاد راهنمای پایان نامة " استفاده از GIS در ارتقاء ایمنی بزرگراه ها " کارشناسی ارشد خانم تهمینة جهانی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب 1387.
4- استاد مشاور پایان نامة " ریشه یابی علل کاهش عمر و خرابی زودهنگام پروژه های روسازی و روکش آسفالتی و نحوة تأثیر مصالح سنگی و انواع قیر مصرفی بر آن" کارشناسی ارشد آقای شاهین اسکندر صفت از دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب 1387.
5- استاد راهنمای پایان نامة " ارائة الگوی معماری ITS  در کلان شهرها" کارشناسی ارشد خانم متین دخت صالحی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب 1388.
6- استاد مشاور پایان نامة " ارزیابی ومدلسازی خواص رئولوژی قیرهای اصلاح شده و پیرشده" کارشناسی ارشد آقای سید اسماعیل سخایی فر از دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب 1388.
7- - استاد مشاور پایان نامة " بازبینی معیارهای طرح هندسی در قوس و شیب به منظور افزایش ایمنی حرکت " کارشناسی ارشد آقای آرش خدابخشی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب 1389.
8- داور خارجی پایان نامة " ارائة فرمولاسیون مناسب قیرهای امولسیونی اصلاح شده با پلیمر مورد مصرف در آسفالت نازک امولسیونی" کارشناسی ارشد آقای علیرضا خدیور از دانشگاه تربیت مدرس 1389.
9- استاد راهنمای پایان نامة " تخصیص سفر از طریق سیستم ناوبری ماهواره ای مبتنی بر ترافیک و نیاز کاربر" کارشناسی ارشد آقای یاسر کمالی نژاد از دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب 1390.
10- استاد راهنمای پایان نامة " مکان مناسب شمارش ترافیک به منظور تخمین ماتریس O-D" کارشناسی ارشد آقای حسین خراسانی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب 1390.
11- داور خارجی پایان نامة " مدل ریاضی تعیین نحوه کنترل تقاطعات همسطح در معابر شهری" پایان نامه کارشناسی ارشد آقای نوید نثیر از دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب 1390.
12- داور خارجی پایان نامة " بررسی عوامل مؤثر بر مقاومت لغزشی روسازی های بتنی راه" پایان نامه کارشناسی ارشد آقای میلاد طاری بخش از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 1390.
13- استاد راهنمای پایان نامة " بررسی عوامل مؤثر بر مقاومت لغزشی روسازی های بتنی راه" پایان نامه کارشناسی ارشد آقای میلاد طاری بخش از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 1390.
14- داور خارجی پایان نامة " مدل جانمایی دوربینهای کنترل سرعت در شبکه راه ها" پایان نامه کارشناسی ارشد آقای پیمان پژمانزاد از دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب 1390.
15- داور خارجی پایان نامة " بررسی تأثیر استفاده از سنگدانه سرباره فولاد در مخلوط های آسفالتی حاوی مصالح آهکی" پایان نامه کارشناسی ارشد آقای امین احمدی از دانشگاه تربیت مدرس 1390.
16- داور خارجی پایان نامة " بررسی عوامل موثر بر مقاومت لغزشی روسازی های بتنی راه" پایان نامه کارشناسی ارشد آقای میلاد طاری بخش از دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب 1390.
17- استاد راهنمای پایان نامة "طراحی و ارزیابی سیستم حمل و نقل عمومی مکمل Feeder)) مترو – پایانه کرج " کارشناسی ارشد آقای نوید فرمهینی فراهانی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 1390.
18- استاد راهنمای پایان نامة " مکانیابی پایانه‌های مسافربری برونشهری با استفاده از مدل بهینه‌سازی چند معیاره در شهر تهران " کارشناسی ارشد آقای سعید مزرعه از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 1391.
19- استاد راهنمای پایان نامة " اثر غیرخطی حجم تردد برای شناسایی نقاط پرحادثه راه‌های دوخطه در مدل تصادفات ارائه شده توسط PIARC " کارشناسی ارشد آقای نمازیان از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 1390.
20- استاد راهنمای پایان نامة " مکانیابی پایانه های مسافربری برونشهری بر مبنای یک روش مدل بهینه سازی چند معیاره " کارشناسی ارشد آقای سعید مزرعه از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 1391.
21- استاد راهنمای پایان نامة " تحلیل تأثیر استفاده از خطوط برگشت پذیر در بهبود شاخص ها و شرایط ترافیکی معابر بزرگراهی " کارشناسی ارشد آقای فرهاد احدی عالی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 1391.
22- استاد راهنمای پایان نامة " توسعه الگوی مناسب پیاده سازی سیستمهای هوشمند در شهرهای پرجمعیت " کارشناسی ارشد آقای مجتبی صومی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 1391.
23- داور داخلی پایان نامة " همبستگی نتایج دستگاه های    PFWD و DCP  در تعیین مدول درجا لایه های روسازی" پایان نامه کارشناسی ارشد آقای ایمان صالحی هیکویی از دانشگاه تربیت مدرس 1392.
24- داور داخلی پایان نامة " تأثیر نانو مواد بر عملکرد خستگی مخلوطهای آسفالتی" پایان نامه کارشناسی ارشد آقای پیمان برقبانی از دانشگاه تربیت مدرس 1392.
25- داور داخلی پایان نامة " تحلیل ریسک وقوع تصادف در تقاطع بدون چراغ با استفاده از شاخص های تداخلات ترافیکی" پایان نامه کارشناسی ارشد آقای ارسطو کریمی مسکونی از دانشگاه تربیت مدرس 1392.
26- استاد راهنما پایان نامة " تاثیر کاه بر طاقت مخلوط بتن غلتکی روسازی " پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد بذرافکن از دانشگاه تربیت مدرس 1392
27- استاد مشاور پایان نامة " ارائه مدل تحلیل تصادف وسیله نقلیه با عابر پیاده در مناطق شهری " پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مرتضی نعمتی از دانشگاه تربیت مدرس 1392
28- استاد مشاور پایان نامة " ارائه مدل تصادف موتورسیکلت با عابر پیاده در مناطق شهری " پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد رضا الیاسی از دانشگاه تربیت مدرس 1392
29- استاد راهنما پایان نامة " تأثیر الیاف بر مشخصات مکانیکی بتن حاوی سنگدانه های بازیافتی" پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محسن احمدی از دانشگاه تربیت مدرس 1392
30- استاد راهنما پایان نامة " بررسی رفتار ویسکوالاستوپلاستیک آسفالت لاستیکی" پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهدی آذرنیا از دانشگاه تربیت مدرس 1392
31- استاد مشاور پایان نامة " تحلیل تعیین عمر باقیمانده رویه های بتنی مبتنی بر عملکرد حسگر سنجش خصارت در مقیاس آزمایشگاهی" پایان نامه دکتری آقای مصطفی آدرسی از دانشگاه تربیت مدرس 1392.
32- استاد راهنما پایان نامة " استفاده از پلیمر در بهبود مشخصات بتن" پایان نامه دکتری آقای محمد دانشفر از دانشگاه تربیت مدرس 1392.
33- استاد راهنما پایان نامة " بررسی اثر پلیمر در بهبود مشخصات بتن" پایان نامه دکتری آقای حامد روح الامینی از دانشگاه تربیت مدرس 1392.
34- استاد مشاور پایان نامة " اثر بافت روسازی بر مقاومت لغزندگی و پدیده هیدروپلنینگ" پایان نامه دکتری آقای سید محمد حسین دهناد از دانشگاه امیر کبیر 1392

 


رساله دکتری
1- احیا کردن مقاومت لغزشی سنگدانه های  به کار گرفته شده در روسازی راه 
2- Re- texturing of the Road Surface Aggregates


پایان نامه کارشناسی ارشد
1- طراحی بزرگراه با استفاده از سیستم Moss
2- Highway Design using Modeling systems


مقالات و انتشارات
1- محمد رضا سلیمانی کرمانی “موارد استفادة تکنیک سند بلاستینگ در احیای رویه های آسفالتی”
دانشگاه تهران، هفتمین کنفرانس دانشجویی مقام دوم  (مقاله علمی) تهران 1379

2- محمد رضا سلیمانی کرمانی “برآورد سنگ شناختی ارزش صیقل پذیری  و پارامترهای دیگر سنگهای روسازی جاده ها”     1993 (مقاله علمی) در انگلستان

3- محمد رضا سلیمانی کرمانی “کنترل کیفی بازیافت مقاومت لغزشی سنگدانه ها” 1385 فصلنامه علمی و پژوهشی  پژوهشنامه حمل و نقل  

4- محمد رضا سلیمانی کرمانی “تاثیرات نمک پاشی زمستانی برارزش صیقل پذیری سنگدانه ها”  فصلنامه علمی و پژوهشی  پژوهشنامه حمل و نقل 1385

5- محمد رضا سلیمانی کرمانی “بالابردن ارزش صیقل پذیری  (PSV) سنگدانه ها” فصلنامه علمی و پژوهشی  پژوهشنامه حمل و نقل 1385

6- محمود صفار زاده، محمد رضا سلیمانی کرمانی، مهرابیان، "ظرفیت سنجی بنادر تجاری کشور برای بیست سال آینده"، مجله جاده، شماره ۶۲ ، تابستان ۸۷.

7- محمد رضا سلیمانی کرمانی، محمود صفار زاده ، آرش نوروزی،" بررسی قابلیت خوانایی تابلوهای اطلاع رسانی جاده ها با روش مدل سازی"، فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک ، سال سوم، شماره ۱۱ ، زمستان ۱۳۸۷.

8- محمد رضا سلیمانی کرمانی، متین دخت صالحی الگوی معماری ITS  در کلان شهرها فصلنامة علمی پژوهشی حمل و نقل 1388 

9- استفاده از GIS در ارتقاء ایمنی بزرگراه ها 1388 فصلنامة علمی پژوهشی

10- محمد رضا سلیمانی کرمانی، آقای فرخ نقیبی محمود آبادی “عوامل موثر بر خستگی آسفالت در راستای افزایش عمر روسازی آن با روش فازی”  فصلنامة علمی پژوهشی1388

11- M. R. Soleymani Kermani Petrographic assessment of re-textured road surface aggregate International conference of Material Characterization, WIT transportation on engineering science, volume 64 Wessex, England 2009

12- مدیریت پژوهش در پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری همایش ملی مدیریت پژوهش و فنآوری 1389

13- تحلیل وضعیت کیفی پروژه های تحقیقاتی در پژوهشکدة حمل و نقل، همایش ملی مدیریت پژوهش و فنآوری1389

14- M. Fakhri. M. R. Soleymani Kermani, Controlling of Fatigue and Rutting Index of Modified and Aged Bitumen, 7th ICPT International conference of  Road and Airfield Pavement Technology  in Bangkok Thailand 2011.

15- M. R. Soleymani Kermani, Yasser Kamalinezhad Innovative tourist route assignment through IT based navigation system, January 7-8, 2012, Chengdu, China.

16- M. R. Soleymani Kermani, Yasser Kamalinezhad Trip Assignment through User Demand Based Satellite Navigationn system, 2012 International Conference on Traffic and Transportation Engineering (ICTTE 2012), IPCSIT vol. 26 (2012) © (2012) IACSIT Press, Singapore

17- M. R. Soleymani Kermani, A. Namazian Jam "Modification of the PIARC’s linear model of accident severity index, considering the nonlinear effect of traffic volume, to identify accident prone spots on roads", 17th HKSTS International Conference to be held in Hong Kong on 15-17 December 2012.

18- محمد رضا سلیمانی کرمانی، نوید فراهانی “طراحی مدل سیستم تغذیه کننده موثر متروی تهران-کرج" فصلنامه علمی و پژوهشی  پژوهشنامه حمل و نقل 1391.

19- محمد رضا سلیمانی کرمانی، امیر نمازیان "اثر غیرخطی حجم تردد برای شناسایی نقاط پرحادثه راه‌های کوهستانی در مدل تصادفات ارائه شده توسط PIARC" فصلنامه علمی و پژوهشی  پژوهشنامه حمل و نقل 1391.

20- محمد رضا سلیمانی کرمانی، امیر نمازیان "اثر غیرخطی حجم تردد برای شناسایی نقاط پرحادثه در مدل تصادفات " فصلنامه علمی و پژوهشی  پژوهشنامه حمل و نقل 1391.

21- محمد رضا سلیمانی کرمانی، سعید مزرعه "مدل بهینه سازی چند معیاره مکانیابی پایانه های مسافربری برونشهری " فصلنامه علمی و پژوهشی  پژوهشنامه حمل و نقل 1391.


ابداعات و اختراعات 
1- ابداع و طراحی دستگاه لغزش سنج ثابت 1384 پژوهشکده حمل و نقل
2- ابداع و طراحی دستگاه لغزش سنج متحرک (در حال ساخت) 1385 پژوهشکده حمل و نقل 
3- ساخت دستگاه آزمایشگاهی ارتقاء کیفیت مقاومت لغزشی 1990 دانشگاه لندن
4- ابداع روش کنترل کیفی مقاومت لغزشی سنگدانه های احیاء شده از طریق مقطع نازک
 1991 دانشگاه لندن 
5- طراحی روش کنترل کیفی احیا کردن رویه های صیقل یافته آسفالتی  دانشگاه لندن 1993 
6- استفاده از روش سوخت اسفالت و آنالیز آن بجای استفاده از دی کلرومتان در آزمایشگاه قیر و آسفالت شمال لندن 2001 لندن 


تألیف
1- راهنمای ارزیابی زمین شناختی (ژئولوژیکی) مصالح سنگی جهت استفاده در پروژه های عمرانی و راه سازی1390 پژوهشکده حمل و نقل.
2- دستورالعمل شناخت ژئولوژیکی مصالح سنگی جهت استفاده در پروژه های عمرانی و راه سازی1390 پژوهشکده حمل و نقل.


ترجمه
1- احیا کردن مقاومت لغزشی سنگدانه های  به کار گرفته شده در روسازی راه 
2- Re- texturing of the Road Surface Aggregates
 

 

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
اندازه فونت