•  
  • EN
پنجشنبه، 10 مهر 1399
عنوان مقاله نوع مقاله سال چاپ نویسندگان محل ارائه
The Effect of Concrete Panel Thickness Upon Composite Steel Plate, Journal of Constructional Steel Research ISI 1394 Shafaei, S., Ayazi, A., and Farahbod, F. Elsevier, Vol. 117, 81-90, 2016
Structural Seismic Response Mitigation using Optimized Vibro-Impact Nonlinear Energy Sinks ISI 1394 M. Ahmadi, Nader K. A. Attari, M. Shahrouzi, Journal of Earthquake Engineering, Vol. 19 , PP: 193–219, 2015, DOI: 10.1080/13632469.2014.962671
Resonance of a rectangular plate influenced by sequential moving masses ISI 1394 M. Ebrahimzadeh, Nader K.A. Attari, A. Nikkhoo, S. Mariani, Coupled Systems Mechanics, Vol. 5, No. 1 (2016) 87-100 DOI: http://dx.doi.org/10.12989/csm.2016.5.1.087
Progressive Collapse of Exterior RC Beam-Column Sub-assemblage considering the effect of Transverse Frame ISI 1394 Omid Rashidian , Reza Abbasnia, Rasool Ahamdi, Foad Mohajeri Nav, Hindawi Publishing Corporation , Shock and Vibration , 2016 , Accepted
Parametric study of buried steel and high density polyethylene gas pipelines due to oblique-reverse faulting ISI 1394 F.R.Rofooei, H. Hojat Jalali, Nader K. A. Attari, H. Kenarangi, M.Samadian, Canadian Journal of Civil Engineering, Vol. 42, PP:178-189, 2015
Lateral Response of Structures Containing a Cylindrical Liquid Tank under the 1:1 Internal Fluid/Structure Resonances ISI 1387 رفوعی، نادر خواجه احمد عطاری Journal of Applied Mathematics, Vol 1, No.1
Investigation of CFS shear walls with one and two-sided steel sheeting ISI 1394 Nader K. A. Attari • s. Alizadeh • S. Hadidi Journal of Constructional Steel Research(JCSR), Vol . 122, PP: 292-307, 2016, DOI: 10.1016/j.jcsr.2016.03.025
Influence of Mineral Powder Content on the Fracture Behaviors and Ductility of Self-Compacting Concrete ISI 1394 Nikbin, I. M., Davoodi, M. R., Fallahnejad, H., Rahimi, S. and F. Farahbod, F., Journal of materials in Civil engineering, ASCE, Vol. 28, No.3, 1-14, 2016
Experiments on Seismic Behaviour of Steel Sheathed Cold-Formed Steel Shear Walls Cladded by Gypsum and Fiber Cement Boards, Thin-Walled Structures ISI 1394 Mohebbi, S., Mirghaderi, S. R., Farahbod, F., Bagheri Sabbagh, A., and Torabian, S., Elsevier, Vol. 104, 238-247, 2016
Experimental work on single and double-sided steel sheathed cold-formed steel shear walls for seismic actions, Thin-Walled Structures ISI 1394 Mohebbi, S., Mirghaderi, S. R., Farahbod, F., and Bagheri Sabbagh, A. Elsevier, Vol. 91, 50-62, 2015
Experimental investigation of RCS connections performance using self-consolidated concrete ISI 1394 S. Alizadeh, Nader K.A. Attari, M.T. Kazemi, Journal of Constructional Steel Research(JCSR),Vol. 114 ,PP: 204-216, 2015
Experimental and Numerical Evaluation of Progressive Collapse Behavior in Scaled RC Beam- Column Sub-assemblage ISI 1394 Rasool Ahamdi,Omid Rashidian , Reza Abbasnia,Foad Mohajeri , and Nima Usefi, Hindawi Publishing Corporation , Shock and Vibration , Volume 2016 , 17 pages
Experimental and finite element study of the reverse faulting effects on buried continuous steel gas pipelines ISI 1394 H. Hojat Jalali, F.R.Rofooei, Nader K. A. Attari, M.Samadian , Soil Dynamics and Earthquake Engineering , Accepted ,2016
Cyclic behavior of interior reinforced concrete beam-column connections with Self-Consolidating Concrete ISI 1394 J.Salehi, M.T. Kazemi , Nader K. A. Attari Structural Concrete(FIB journal), Accepted Jan. 2016, DOI: 10.1002/suco.201500133
Comparison of static and dynamic pushover analysis in assessment of the target displacement ISI 1385 رفوعی، نادر خواجه احمد عطاری، راسخ International journal of civil engineering, Vol.4, No.3
Analysis and Design Recommendations for Diagonally Stiffened Steel Plate Shear Walls ISI 1394 M. Akhavan, A. Joghataie, Nader K.A. Attari Thin-Walled Structures, Vol.103, pp:72–80, 2016, DOI:10.1016/j.tws.2016.02.008
An optimum modal superposition approach in the computation of moving mass induced vibrations of a distributed parameter system ISI 1394 M. Ebrahimzadeh , Nader K. A. Attari, A. Nikkhoo, Journal of Mechanical Engineering Science, Vol. 229, PP:1015-1028, 2015, DOI: 10.1177/0954406214542968
کنترل ارتعاشات سازه ها با استفاده از سیستم های جاذب انرژی غیرخطی ارتعاشی –ضربه ای علمی - پژوهشی 1394 مصطفی احمدی،نادر خواجه احمد عطاری نشریه روش‌های عددی در مهندسی، مقاله پذیرش شده
مقاوم‌سازی ستون‌های بتن مسلح با استفاده از کامپوزیت‌های FRP چند جهته علمی - پژوهشی 1394 حبیب پور، م.، و فرحبد، ف مجله تحقیقات بتن، دانشگاه گیلان، سال هشتم، شماره دوم، صفحه 101 تا 115، 1394
تعیین تجربی رابطه زمان تناوب اصلی نوسان (T) ساختمان ها با پارمترهای عرض و ارتفاع علمی - پژوهشی 1384 سیدسهیل مجید زمانی، لیلی ارشاد ‌مجله مهندسی ساختمان و علوم مسکن،‌ شماره اول
بررسی آسیب پذیری لرزه ای ساختمان های شهر قزوین علمی - پژوهشی 1384 سید مهدی زهرایی، لیلی ارشاد نشریه علمی و پژوهشی دانشکده فنی
برررسی تجربی رفتار خمشی پانلهای ساندویچی علمی - پژوهشی 1383 رسول احمدی، مرتضی زاهدی، رضا عباس نیا مجله بین‌المللی علوم مهندسی، جلد 15، شماره 2 صفحه 62-45
ایمن‌سازی ساختمان‌های خشت و گلی علمی - پژوهشی 1384 طارق مهدی نشریه اساس، سال هشتم، شماره 17، بهار 1384، ص 14-22 - همایش «زلزله بم، بازسازی، دورنمای آینده»
Performance of Traditional Arches, Vaults and Domes in the 2003 Bam Earthquake علمی - پژوهشی 1383 طارق مهدی Asian Journal of Civil Engineering, Vol. 5, No. 3-4
On the Implementation of Finite Element For Tunnelling in Soft Ground علمی - پژوهشی 1373 طارق مهدی Amir-Kabir Journal, Vol. 7, No.25
Finite Element Analysisof Cylindrical shells with Large Holes علمی - پژوهشی 1380 طارق مهدی Amir-Kabir Journal, Vol. 12, No. 45, pp. 10-17
Finite Element Analysis of Cylinder-to-Cylinder Shell Structures علمی - پژوهشی 1381 طارق مهدی Asian Journal of Civil Engineering, Vol. 3
بررسی رفتار لرزه ای لوله های مدفون فولادی تحت اثر گسلش نرمال علمی - پژوهشی 1394 نادر خواجه احمد عطاری، محمدرضا دلجوان،هیمن حجت جلالی،مهدی مومنی عمران مدرس، جلد 16، شماره1 ، فروردین 95 ، صفحه 35-44
مقایسه عملکرد روشهای مقیاس سازی رکوردهای زلزله علمی - ترویجی 1383 فیاض رحیم زاده، نادر خواجه احمد عطاری، حمید سلطانی نشریه مهندسی ساختمان و علوم مسکن، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ،شماره 4
عملکرد قطعات الحاقی ساختمانها در زلزله‌های گذشته علمی - ترویجی 1384 طارق مهدی و سید مصطفی رسولی نشریه تازه‌های ساختمان و مسکن، سال نهم، شماره 29، ص 11-22
ضوابط طراحی قاب‌های فولادی و بتنی با جداگرهای میانقابی در آئین‌نامه‌های لرزه‌ای علمی - ترویجی 1386 طارق مهدی و مریم خرمی آذر نشریه تازه‌های ساختمان و مسکن، دوره یازدهم، شماره 33 ص 1-12
سنجش تطبیقی گونه های مسکن متراکم ، روش تحقیق برای خط و مشی بین المللی علمی - ترویجی 1386 وندلین لانس، مترجم: لیلی ارشاد نشریه تازه های ساختمان و مسکن - مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
ساختمان‌های‌روستایی‌بناشده‌با خشت و‌گل با سقف‌های قوسی و عملکرد آنها در زلزله تربت جام در سال 1382 علمی - ترویجی 1384 کیان خلیلی و طارق مهدی نشریه بنا، 23، ص 45-54
ساختمان‌های روستایی بنا شده با خشت و گل با سقف‌های قوسی و عملکرد آنها در زلزله تربت جام علمی - ترویجی 1384 کیان خلیلی جهرمی، طارق مهدی نشریه بنا شماره 23
ساخت آزاد : بررسی تجارب کشور ژاپن علمی - ترویجی 1384 مهتا میر مقتدایی، لیلی ارشاد مجله علمی ترویجی بنا
تعیین تجربی رابطه زمان تناوب اصلی نوسان (T) ساختمان ها با پارمترهای عرض و ارتفاع علمی - ترویجی 1384 سید سهیل مجید زمانی، لیلی ارشاد ‌مجله مهندسی ساختمان و علوم مسکن،‌شماره اول
تاثیر ترکیبات گوناگون سیستم های سازه‌ای ،سقف و تیغه های جداگر در وزن اسکلت فولادی علمی - ترویجی 1385 لیلی ارشاد نشریه بنا
بررسی موردی عملکرد دیافراگمی سقف‌های مرکب تحت تاثیر بار درون صفحه‌ای ناشی از زلزله توام با بار ثقلی علمی - ترویجی 1386 کیان خلیلی جهرمی مجلة مهندسی ساختمان و علوم مسکن شماره 11
بررسی مقررات و ضوابط ساختمان‌ها بر اساس تجربیات حاصل از زمین‌لرزه‌های گذشته علمی - ترویجی 1385 طارق مهدی نشریه تازه‌های ساختمان و مسکن، سال دهم، شماره 30، ، ص 17-25
بررسی ساخت و ساز و آسیب پذیری لرزه ای کیفی در شهر قزوین علمی - ترویجی 1383 سید مهدی زهرایی، لیلی ارشاد ‌نشریه تازه های ساختمان و مسکن
بررسی رفتار میانقاب‌های تک لایه و چند لایه علمی - ترویجی 1385 حسن مقدم، مجید محمدی قاضی محله، کیان خلیلی جهرمی مجله مهندسی ساختمان و علوم مسکن- شمارة 9
بررسی خواص اسفنج پلی‌استایرن و برخی جوانب کاربرد آن به عنوان بلوک سقفی در ساختمان علمی - ترویجی 1386 سعید بختیاری، لیلا تقی اکبری، کیان خلیلی جهرمی مجلة مهندسی ساختمان و علوم مسکن- شمارة 10
بررسی تجربی رفتار خمشی پانلهای ساندویچی علمی - ترویجی 1383 رسول احمدی، مرتضی زاهدی، رضا عباس‌نیا مجله بین‌المللی علوم مهندسی، جلد 15، شماره 2 صفحه 62-45
بررسی آسیب‌دیدگی‌ ساختمانهای بنایی در زمین‌لرزه چنگوره-آوج و ارائه سیستم‌های ساختمانی مناسب علمی - ترویجی 1382 طارق مهدی نشریه تازه‌های ساختمان و مسکن، ص 23- 35
برآورد روابط میرایی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی با روش انتشار برگشتی علمی - ترویجی 1382 علی کاوه، مریم خرمی آذر نشریه تازه های ساختمان و مسکن،دوره 7، شماره 24
اثرمیانقاب‌ها و دیوارهای غیرسازه‌ای‌بر‌ رفتار جانبی کلاف‌های بتنی علمی - ترویجی 1386 طارق مهدی، حسین آقابیگی و کیان خلیلی جهرمی نشریه مهندسی ساختمان و علوم مسکن شماره 10 ص 37-50
اثرات سختی ستونها بر روی رفتار لرزه ای قابهای مهاربندی شده علمی - ترویجی 1385 مریم خرمی آذر نشریه تازه های ساختمان و مسکن،دوره 10 ، شماره 30
کنترل سطح عملکرد ساختمانهای بتنی مسکونی متعارف طراحی‌شده با آیین‌نامه‌های موجود در کشور کنفرانس ها و سمینارها 1384 طارق مهدی و حمیدرضا نصیری دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه، تهران، کد مقاله CD4-006
کاربرد روش اجزاء محدود در مسائل پوسته‌های استوانه‌ای دارای یک و دو سوراخ کنفرانس ها و سمینارها 1383 طارق مهدی و علی طیبی اولین کنگره ملی مهندسی عمران، کد مقاله 1190-83، دانشگاه صنعتی شریف
کاربرد روش اجزاء محدود در مسائل پوسته‌های استوانه‌ای دارای حفره کنفرانس ها و سمینارها 1378 علی طیبی و طارق مهدی مجموعه مقالات اولین کنفرانس علمی تخصصی انجمن مهندسان راه وساختمان ایران، ص 123-129 - تهران
نگرشی بر ضوابط ساختمان های مصالح بنایی در دستور العمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود کنفرانس ها و سمینارها 1385 طارق مهدی و احسان آقابیگی مقاله 71، خلاصه مقالات کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران- دانشگاه صنعتی شریف
نحوه کاربرد مصالح مختلف در سبک سازی غیر سازه‌ای کنفرانس ها و سمینارها 1384 طارق مهدی اولین همایش بین المللی زلزله و سبک سازی ساختمان، ، ص 168-175
مقایسه و ارزیابی روش های اجرایی دیوارهای جداکننده با بهره گیری از تولیدات صنعتی کنفرانس ها و سمینارها 1394 طارق مهدی دومین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات، تهران، اسفند 1394
مطالعه فشار دینامیکی در مخازن مدفون با در نظر گرفتن اثر ضربه و لغزش بین خاک و سازه کنفرانس ها و سمینارها 1383 نادر خواجه احمد عطاری اولین کنگره ملی مهندسی عمران - تهران- ایران
مطالعه رفتار دینامیکی مخازن مدفون کنفرانس ها و سمینارها 1381 نادر خواجه احمد عطاری هشتمین همایش ملی رفتار سازه ها تحت اثر زلزله -ایران، گیلان
مسائل سازه‌ای و معماری در ترکیب ظاهری ساختمان کنفرانس ها و سمینارها 1386 طارق مهدی و رضا اتحادی اولین کنفرانس سازه و معماری دانشگاه تهران
مروری بر وضع موجود تولید صنعتی ساختمان در ایران کنفرانس ها و سمینارها 1379 مسعود قاسم زاده، لیلی ارشاد سمینار آموزش انبوه‌سازی و روش‌های تولید صنعتی ساختمان در ایران
عملکرد ساختمان‌های خشتی سنتی در زمین‌لرزه بم کنفرانس ها و سمینارها 1382 طارق مهدی در مجموعه مقالات همایش علمی یافته‌های زلزله بم یادمان چهلمین روز وقوع زمین‌لرزه بم، ، تهران، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ص 226-227
تعیین تجربی رابطه زمان تناوب اصلی نوسان (T) ساختمانها با پارامترهای عرض و ارتفاع به روش بررسی ارتعاشات محیطی کنفرانس ها و سمینارها 1381 سید سهیل مجید زمانی، لیلی ارشاد همایش ملی نقد و بررسی آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد 2800)
تعیین تجربی رابطه زمان تناوب اصلی نوسان (T) ساختمان‌ها با پارامترهای عرض و ارتفاع به روش بررسی ارتعاشات محیطی کنفرانس ها و سمینارها 1381 سیدسهیل مجید زمانی، لیلی ارشاد همایش ملی نقد و بررسی آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد 2800)
تحلیل لرزه‌ای مخازن مدفون کنفرانس ها و سمینارها 1383 نادر خواجه احمد عطاری اولین کنگره ملی مهندسی عمران
پنجره‌های پیش ساخته با بتن سبک سازه‌ای کنفرانس ها و سمینارها 1383 رسول احمدی اولین کنگره علمی مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی شریف
پارامترهای مؤثر در نیروهای وارده بر قطعات الحاقی–بررسی مقایسه‌ای با استاندارد 2800 ایران کنفرانس ها و سمینارها 1384 طارق مهدی نشریه تازه‌های ساختمان و مسکن، سال نهم، شماره 28، ، ص 15-26
بررسی‌عملکرد تجهیزات برقی و قطعات مکانیکی هنگام وقوع زلزله کنفرانس ها و سمینارها 1386 طارق مهدی و مازیار رادان مقاله 8610، مجموعه مقالات کنفرانس ملی مرمت و بهسازی لرزه‌ای ایران - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
بررسی مشخصات بتن با سیستم بتن پاشی در پانلهای ساندویچی کنفرانس ها و سمینارها 1380 رسول احمدی، رضا عباس‌نیا اولین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه- مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
بررسی مشخصات بتن با سیستم بتن پاشی در پانل‌های ساندویچی کنفرانس ها و سمینارها 1380 رسول احمدی، رضا عباس نیا اولین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
بررسی عملکرد دیافراگمی سقف‌های مرکب تحت تاثیر بار درون‌صفحه‌ای متناوب توام با بار ثقلی کنفرانس ها و سمینارها 1384 کیان خلیلی جهرمی، سید مهدی زهرایی، لئون سرکیسیان اولین کنفرانس بین‌المللی بتن و توسعه، تهران
بررسی عملکرد دیافراگمی سقف‌های مرکب تحت تاثیر بار درون‌صفحه‌ای متناوب توام با بار ثقلی کنفرانس ها و سمینارها 1384 کیان خلیلی جهرمی، سید مهدی زهرایی، لئون سرکیسیان دومین کنفرانس بین‌المللی بتن و توسعه - مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
بررسی عملکرد بناهای تاریخی در زلزله بم کنفرانس ها و سمینارها 1385 طارق مهدی و علی طیبی اولین همایش ملی مدیریت بحران زلزله در شهرهای دارای بافت تاریخی - یزد
بررسی ضوابط ساختمان‌های بنایی غیر مسلح در استاندارد 2800 کنفرانس ها و سمینارها 1386 طارق مهدی و لیلی ارشاد پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله - تهران
بررسی ضوابط ساختمان‌های بنایی غیر مسلح در استاندارد 2800 کنفرانس ها و سمینارها 1386 سید مهدی زهرایی، لیلی ارشاد پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران-اردیبهشت
بررسی ضوابط ساختمان‌های بنایی غیر مسلح در استاندارد 2800 کنفرانس ها و سمینارها 1386 طارق مهدی و لیلی ارشاد پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
بررسی روشهای کاهش تمرکز تنش در اطراف سوراخهای سازه‌های پوسته‌ای کنفرانس ها و سمینارها 1381 طارق مهدی مجموعه مقالات اولین کنفرانس سازه‌های جدار نازک کشور، ص 190-198، دانشکده فنی دانشگاه ارومیه
بررسی رفتار سقف‌های انعطاف‌پذیر ارتوتروپ تحت اثر بارهای جانبی کنفرانس ها و سمینارها 1380 کیان خلیلی جهرمی، علیرضا مصیبی اولین کنفرانس بین‌المللی بتن و توسعه، تهران
بررسی رفتار سقف‌های انعطاف‌پذیر ارتوتروپ تحت اثر بارهای جانبی کنفرانس ها و سمینارها 1380 کیان خلیلی جهرمی، علیرضا مصیبی اولین کنفرانس بین‌المللی بتن و توسعه - مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
بررسی تاثیر عوامل موثر بر صلبیت جانبی سقف‌ها کنفرانس ها و سمینارها 1379 کیان خلیلی جهرمی، مرتضی واثقی امیری، حسینعلی بیگی پنجمین کنفرانس بین‌المللی عمران- دانشگاه فردوسی مشهد
بررسی استفاده از فولاد با تنش جاری شدن پائین در کنترل کننده محوری جهت افزایش شکل پذیری مهاربندهای هم محور کنفرانس ها و سمینارها 1387 رسول احمدی، رضا عباس‌نیا کنفرانس ملی مقاوم سازی - دانشگاه یزد
بررسی آسیب پذیری لغزشی اجزای غیر سازه‌ای بلوک مانند تحت اثر تحریکات لرزه‌ای کنفرانس ها و سمینارها 1386 طارق مهدی و رضا اتحادی پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله - تهران
ایمن سازی ساختمانهای سنتی روستایی کنفرانس ها و سمینارها 1385 طارق مهدی مقاله 18، خلاصه مقالات کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران- دانشگاه صنعتی شریف
ارزیابی لرزه‌ای ساختمان‌های بتن مسلح با شکل پذیری معمولی و پلان نامتقارن طراحی شده بر اساس آیین‌نامه‌های طراحی ایران» کنفرانس ها و سمینارها 1387 طارق مهدی و حسینعلی دره‌شیری اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه‌ای فارسی - تبریز، ایران
ارزیابی عملکرد خارج از صفحه ای میانقابهای گچی بر روی میز لرزان کنفرانس ها و سمینارها 1394 محمدعلی حسنی، مهرتاش معتمدی و طارق مهدی دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، تبریز، اردیبهشت 1394
ارزیابی آسیب پذیری ساختمان های موجود در قزوین کنفرانس ها و سمینارها 1384 سید مهدی زهرایی، لیلی ارشاد اولین کنگره ملی مهندسی عمران 22 -24 اردیبهشت- دانشگاه صنعتی شریف، تهران
آسیب‌پذیری‌غیر‌سازه‌ای بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی کنفرانس ها و سمینارها 1385 رضا انحادی و طارق مهدی خلاصه مقالات کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران-دانشگاه صنعتی شریف
The Effects of Tie-Columns and Bond Beams on the Behavior of Masonry Walls Under Lateral Loads", , Famagusta کنفرانس ها و سمینارها 1387 طارق مهدی و احسان آقابیگی، رضوانی‌اصل Proceedings of 8th International Congress on Advances in Civil Engineering, Eastern Mediterranean University
Static and Dynamic PUSHOVER Analysis of Steel Moment Resisting Frames کنفرانس ها و سمینارها 1385 رفوعی، راسخ، نادر خواجه‌احمد عطاری EASEC10, the Tenth Asia-Pacific Conference on Structural Engineering and Construction, August 3-5
Simplified Modeling of Confined Masonry Walls کنفرانس ها و سمینارها 1387 طارق مهدی، رضوانی‌اصل Proceedings of 12th Interntional Conference on Computing in Civil and Building Enginnering & 2008 International Conference on Information Technology in Construction
Performance of Historical Monuments in the 2003 Bam's Earthquake کنفرانس ها و سمینارها 1387 طارق مهدی International Conference on Earthquake Engineering and Disaster Mitigation
Performance of Essential Facilities ın the 2012 Varzaghan-Ahar Earthquakes کنفرانس ها و سمینارها 1394 Mahdi, T., 7th International Conference on Seismology & Earthquake Engineering, Tehran, Iran, May 2015
Performance of Confined Partial Height URM Partitions under Lateral Loads کنفرانس ها و سمینارها 1387 رضوانی اصل، طارق مهدی، علی کاوه International Conference on Earthquake Engineering and Disaster Mitigation
Performance of Confined Masonry Walls under Cyclic Testing کنفرانس ها و سمینارها 1386 طارق مهدی و احسان آقابیگی First International Workshop on Performance, Protection & Strengthening of Structures under Extreme Loading
Nonlinear Behavior of Concrete Stiffened Steel Plate Shear Wall کنفرانس ها و سمینارها 1394 Shafaei, S., Rassouli, B., Ayazi, A., and Farahbod, F., 7th International Conference on Seismology & Earthquake Engineering (SEE7), International Institute of Earthquake an d Seismology .(IIEES), Tehran, Iran, 18-21 May 2015
Experintal Research on Concrete Stiffened Steel Plate Shear Wall کنفرانس ها و سمینارها 1394 Ayazi, A., Farahbod, F., Rassouli, B., and Shafaei, S., 7th International Conference on Seismology & Earthquake Engineering (SEE7), International Institute of Earthquake an d Seismology (IIEES), Tehran, Iran, 18-21 May 2015
Evaluating Strength and Stiffness of Confined Partial Height Masonry Walls under Lateral Loads کنفرانس ها و سمینارها 1387 طارق مهدی، احسان آقابیگی، رضوانی‌اصل Proceedings of the 1st International Conference on Seismic Retrofitting
Design of Masonry Infilled Reinforced Concrete Frames in Different Seismic Codes کنفرانس ها و سمینارها 1388 طارق مهدی، مریم خرمی‌آذر the Third International Conference on Concrete & Development
Behavior of Adobe Buildings in the 2003 Bam Earthquake کنفرانس ها و سمینارها 1384 طارق مهدی International Seminar SismoAdobe 2005
Adaptive Pushover Analysis”, Asian Journal of Civil Engineering کنفرانس ها و سمینارها 1385 رفوعی، نادر خواجه احمد عطاری، راسخ International journal of civilengineering, Iranian society of civil engineering, Vol.4, , pp:212-225
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
اندازه فونت