شنبه 01 مهر 1396  |

گروههای تخصصی

نام گروه شرح وظایف اعضاء
گروه زلزله و لرزه زمين ساخت شرح وظایف اعضاء
گروه زمين لغزش و مخاطرات ژئوتكنيكي شرح وظایف اعضاء
گروه تخصصي آموزش و ترويج فرهنگ ايمني شرح وظایف اعضاء
گروه تخصصي ابنيه، ساختمان و شريانهاي حياتي شرح وظایف اعضاء
گروه تخصصي كاهش خطرپذيري پهنه هاي شهري و روستايي شرح وظایف اعضاء
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج