جمعه 31 شهریور 1396  |

شرح وظایف

بسمه تعالي
كارگروه تخصصي زلزله و لغزش لابه هاي زمين با مسئولبت وزارت مسكن و شهرسازي متشكل از سازمانها. دستگاهها و وزارتخانه‌هابا فهرست اعضاء (بند 2) به موجب ماده 35 و به منظور اجراي ماده 31 تصويبنامه هيئت محترم وزيران 2282/ت24412/ﻫ مورخ 23/1/82 (قانون طرح جامع امداد و نجات كشور) تشكيل مي گردد.

شرح وظايف كار گروه:
وزارت مسكن و شهرسازي موظف است موارد ذيل را در جهت پيش‌گيري، آمادگي، مقابله و بازسازي در برابر زلزله و لغزش لايه‌هاي زمين (ماده 2 طرح جامع امداد و نجات) انجام دهد:

1ـ پژوهش:
سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي، پشتيباني، حمايت، هدايت و نظارت بر:
1-1- ايجاد بانك اطلاعاتي دربارة پرسنل، اماكن، تجهيزات و ساير امكانات مربوط به موارد پايش، آموزش و پژوهش زلزله و لغزش لايه‌هاي زمين در سراسر كشور.
1-2- ايجاد بانك اطلاعاتي زلزله و لغزش لايه‌هاي زمين در ايران.
1-3- جمع‌آوري، نگهداري و عرضة منابع و مستندات داخلي و خارجي دربارة زلزله و لغزش لايه‌هاي زمين.
1-4- تهيه نقشه‌هاي پهنه‌بندي خطر زلزله و لغزش لايه‌هاي زمين در مقياسهاي محلي، منطقه‌اي و ملي بر اساس استانداردهاي مصوب كار گروه مربوطه.
1-5- انجام پژوهشهاي كاربردي در زمينه بهبود روشهاي پايش و روشهاي برآورد خطر زلزله و لغزش لايه‌هاي زمين و استانداردسازي شيوه‌هاي مطالعات.
1-6- ارزيابي آسيب‌پذيري سازه‌هاي مختلف و تهيه راهكارهاي لازم به منظور مقابله با خطرات ناشي از زلزله و لغزش لايه‌هاي زمين.
1-7- طراحي نرم‌افزارهاي لازم به منظور آناليز و تحليل زلزله و زمين لغزش‌هاي به وقوع پيوسته.

2- آموزش:
2-1- افزايش آگاهي مسئولان و برنامه‌ريزان سيستم مديريت بحران كشور با لرزه‌خيزي و لغزش لايه‌هاي زمين در كشور.
2-2- آشنا كردن مردم با زلزله و لغزش لايه‌هاي زمين و جلب مشاركت آنها از طريق آموزشهاي عمومي و ايجاد مانور.
2-3- پيگيري تربيت نيروهاي متخصص مورد نياز پايش، آموزش و پژوهش در زمينه زلزله و لغزش لايه‌هاي زمين و فراهم كردن زمينه‌هاي آموزش اصول مقاوم‌سازي سازه‌ها و شريانهاي حياتي.
2-4- ترويج استفاده از دستاوردهاي نوين فني و علمي در مسائل مربوط به خسارات ناشي از زلزله و زمين‌لغزش.

3- برنامه‌ريزي:
3-1- تعيين اولويت‌ها، بررسي و پيشنهاد نيازها و محورهاي مطالعاتي تحقيقاتي در چهارچوب سياستهاي اعلام شده.
3-2- تهيه برنامه پايش مداوم زلزله و لغزش لايه‌هاي زمين.
3-3- تهيه گزارش تحليل عملكرد ساليانه و ارائه توصيه‌هاي لازم در راستاي ارتقاء برنامه‌ها.
3-4- برنامه‌ريزي براي برگزاري همايش‌ها، كارگاههاي علمي و فني در زمينه زلزله و لغزش لايه‌هاي زمين.

4- مديريت منابع:
4-1- هماهنگي و همكاري در تهيه و پيشنهاد نوع و ميزان منابع (امكانات و تجهيزات) مورد نياز پايش، آموزش و پژوهش زلزله و لغزش لايه‌هاي زمين با مؤسسات ذيربط.
4-2- مشاركت در تهيه و تدوين دستورالعملهاي به كارگيري و نگهداري منابع پايش، آموزشي و پژوهشي زلزله و لغزش لايه‌هاي زمين با موسسات زيربط.

5- ايجاد ساختار مديريتي:
5-1- طراحي ساختارهاي مديريتي پايش و بررسي زلزله و لغزش لايه‌هاي زمين با بهره‌گيري از اصول «سامانه فرماندهي حادثه»
5-2- ارائه طريق و پيشنهادهاي لازم براي تعيين احراز صلاحيت در ساختار سازماني پايش، زلزله و لغزش لايه‌هاي زمين.
5-3- توسعه شبكه‌هاي اطلاع‌رساني در زمينه زلزله لغزش لايه‌هاي زمين و راهكارهاي مقابله كاهش خسارات آنها از طريق بازديدهاي علمي تخصصي و رسانه‌هاي گروهي. 
5-4- همكاري و هماهنگي لازم با موسسات تحقيقاتي و مراكز مشابه در زمينه زلزله و زمين لغزش در چهارچوب همكاريهاي في مابين دولتين به منظور تبادل انتقال تجربيات.
5-5- انعقاد توافقنامه، قرارداد و يا پيگيري تصويب آئين‌نامه و يا قانون مناسب توسط مرجع قانونگذار مربوطه به منظور اجرايي شدن روابط بين سازماني و نيز بهره‌گيري از مشاركت مردم در پايش، آموزش و پژوهش زلزله و لغزش لايه‌هاي زمين.

6- تمرين و مانور:
6-1- برگزاري جلسات توجيهي با مديران و كاركنان پايش و بررسي زلزله و لغزش لايه‌هاي زمين.
6-2- برنامه‌ريزي و هماهنگي برگزاري تمرين و مانور و نظارت بر انجام آنها در زمينه زلزله و لغزش لايه‌هاي زمين.
6-3- همكاري با ستاد حوادث و سوانح غيرمترقبه كشور در برگزاري انواع مانور.
6-4- بررسي و تحليل نحوه عملكرد گروه پايش و بررسي زلزله و لغزش لايه‌هاي زمين.

اين شرح وظايف در جلسه مورخ 12/9/82 به تأييد كارگروه ملي آمادگي و در جلسه مورخ 12/10/82 به تصويب ستاد حوادث و سوانح غيرمترقبه كشور رسيده است.
 


انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج