شنبه 01 مهر 1396  |

اعضاء كارگروه

اعضاء كارگروه:
1ـ رئیس کارگروه (مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی - جناب آقای دکتر محمد شکرچی زاده )
2ـ دبیر کارگروه (جناب آقای دکتر علی بیت اللهی) 
3ـ پژوهشكده سوانح طبيعي (نماينده آقاي مهندس عباس جزایری) 
4ـ پژوهشگاه بين‌المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله (نماينده آقاي دكتر ساسان عشقی) 
5ـ  سازمان زمين‌شناسي كشور (نماينده جناب آقاي مهندس محمد جواد لورچی) 
6ـ سازمان شهرداري‌هاي و دهیاری های كشور (نماینده جناب آقای مهندس حمیدرضا حاجوی)
7ـ  سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور (نماينده جناب آقاي مهندس حمیدرضا خاشعی) 
8ـ سازمان نقشه‌برداري كشور (نماينده جناب آقاي دكتر حمیدرضا نانکلی)
9ـ سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران (نماينده سرکار خانم مهندس صالح)
10ـ سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور (نماینده جناب آقای دکتر مرتضی بیکلریان)
11ـ موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران (نماينده جناب آقاي دكتر علی مرادی)
12ـ وزارت جهاد كشاورزي (نماينده جناب آقاي مهندس بهمن اکبری) 
13ـ معاونت امور دولت و مدیریت بحران وزارت راه و شهرسازی (نماینده جناب آقای مهندس حسینیان)
14ـ معاونت معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی (نماینده جناب آقای مهندس نادر نجیمی)
15- شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور (نماینده جناب آقای دکتر علی نورزاد)
16- وزارت علوم تحقيقات و فن¬آوري (نماینده جناب آقای دکتر محمد کاظم جعفری)
17ـ سازمان مدیریت بحران کشور (نماينده جناب آقاي مهندس محمد حسین یزدانی) 
18ـ  وزارت نيرو (نماينده جناب آقاي دكتر نعمت حسنی)
19ـ بنياد مسكن انقلاب اسلامي (نماينده جناب آقاي مهندس محمدعلیزمانی)
20ـ بسيج مهندسين (نماينده آقاي مهندس علي اصغر شهاب) 


مشاوران کارگروه:
جناب آقای دکتر تسنیمی
جناب آقای مهندس سید رضا میرصانعی
جناب آقای دکتر سید محمود فاطمی عقدا


کارشناسان کارگروه:
سرکار خانم مهندس معصومه سلیمانی
سرکار خانم مهندس سعیده نادعلیان


انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج