شنبه 01 مهر 1396  |

انتشارات

1. ارزيابي لرزه‌اي ساختمانهاي موجود به روش ATC 
2. برنامه‌هاي آموزشي جهت پيشگيري از فعاليتهاي انساني موثر در ايجاد زمين لغزش
3. راهنماي مقاوم‌سازي ساختمانهاي فولادي موجود
4. روشي براي ارزيابي آسيب‌پذيري لرزه‌اي ساختمانهاي بتن مسلح 
5. مباني و ضوابط طرح و اجراي ساختمانهاي بنايي
6. روشهاي ساخت و مقاوم‌سازي ساختمانهاي چوبي
7. شناسنامه فني ساختمانهاي بتن مسلح و آجري
8. شناسنامه فني ساختمانهاي فولادي
9. كاهش خطرپذيري لرزه‌اي شهر تهران
10. شرحي بر ويرايش دو آئين‌نامه طراحي ساختمانها در برابر زلزله
11. بررسي تجربي روشهاي مقاوم‌سازي ساختمانهاي آجري نيم اسكلت
12. مدل رفتاري اعضاء بتني تحت بارهاي فشاري و تناوبي
13. مطالعات موردنياز جهت جلوگيري ازوقوع و يا كاهش خسارات ناشي از زمين‏لغزش در كشور
14. شـرح زمين شناسي ساختـماني و ساز و كار گسله هاي فعـال پيـرامون شهر كـاشان مقيـاس 1:100000
15. تهيه نقشه بهينه پهنه‌بندي خطرزمين لغزش در حوزه آبخيز دماوند در مقياس1:50000
16. پهنه ‏بندي خطر و ريسك ويژه زمين‏ لغزش در حوزه ‏هاي بحراني (البرز مركزي)
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج