جمعه 31 شهریور 1396  |

آیین نامه

كليات:  
به منظور اجرايي شدن وظايف كارگروه مخاطرات زلزله، لغزش لايه هاي زمين، ابنيه، ساختمان و شهرسازي (مصوبه شماره 31/12036مورخ 4/2/1391 شوراي هماهنگي مديريت بحران كشور)، آئين نامه داخلي آن به شرح زير است:

ماده 1: دبیرخانه و چگونگی اداره جلسات:
1- به منظور ایجاد هماهنگی، پشتیبانی، پیگیری امور کارگروه و گروه هاي تخصصي، دبیرخانه کارگروه در مرکز تحقیقات راه، مسكن و شهرسازي تشکیل می‌گردد.
2- پیشنهادهای اعضا برای درج در دستور جلسات به دبیرخانه ارسال خواهد شد.
3- کلیه مکاتبات اداری و پشتیبانی کارگروه، از طریق دبیرخانه، با امضا دبیر انجام می‌گیرد، مگر در مواردی که ضرورت تائید و امضا آن با رئیس باشد.
4- دبیرخانه، به استناد تصمیمات کارگروه و حسب ضرورت، موضوعات مربوطه رابرای بررسی و ارائه راه کار، به گروه-هاي تخصصي ارجاع می‌نماید.
5- دبیرخانه موظف است صورتجلسات و ضمائم مربوطه را حداکثر ظرف یک هفته پس از برگزاری جلسات، برای اعضا کارگروه، ارسال نماید.


ماده 2: وظایف دبیر کارگروه:
1- دبیر، مسئولیت دبیرخانه را بر عهده دارد.
2- دبیر که حداقل باید سطح شغلي مدیريتي را داشته باشد، با حکم رئیس کارگروه منصوب شده و بدون حق رأي، در جلسات كارگروه، حضور مي يابد. 
3- دبیر  موظف است دستور جلسات را حداقل یک هفته پیش از برگزاری جلسات، برای اعضا ارسال نماید.
4- محل برگزاری جلسات توسط دبیر(پس از تائید رییس)، اعلام می‌شود.
5- دعوت از اعضای جلسه، تهیه دستور جلسه، انضمام اسناد و مدارک و صورتجلسات و پیگیری اجرای مصوبات بر عهده دبیر است.
6- دبیر موظف است در مقاطع سه ماهه، گزارش عملکرد کارگروه و گروه های تخصصی و میزان مشارکت اعضا را تهیه و به رئیس کارگروه ارائه نماید.

ماده 3: ترکیب، نحوه تشكيل و اداره  جلسات و ابلاغ مصوبات:
1- جلسات عادی کارگروه بطور معمول هر ماه یک بار و بر اساس برنامه تنظیم شده، برگزار می شود.
2- تعیین زمان جلسات، دعوت از اعضا با هماهنگی ریاست کارگروه انجام می‌گیرد. در صورت ضرورت، بنا به  تشخیص رئیس، جلسات فوق‌العاده کارگروه، تشکیل خواهد داد. همچنين با درخواست يكي از اعضا و موافقت رئيس، تشكيل جلسه فوق العاده بلامانع است.
3- در غیاب رئیس، اداره جلسات بر عهده عضو تعيين شده از سوي ايشان يا دبير خواهد بود.
4- معرفي شدگان دستگاه هاي اصلي و همکار، نمایندگان ثابت و تام الاختیار خواهند بود. حضور  افـرادی غیر از آنان در جلسات، مجاز نیست. نمایندگان  معرفی شده حداقل برای مدت 2 سال، ثابت خواهند بود.
5- جلسات با حضور حداقل نصف به علاوه یک اعضا، رسمیت مي يابد و تصمیمات متخذه با رأی حداکثر نسبی اعضای حاضر در جلسه، به عنوان مصوبه منظور می‌شود. 
6- مصوبات جلسات، توسط رئیس کارگروه برای اجرا، ابلاغ خواهد شد.
7- اسامی حاضرین و غایبین در صورتجلسات درج شده و برای اعضاي کارگروه، ارسال می‌شود.
8- در صورتیکه نمایندگان اعضا، بیش از 2 جلسه متوالی یا 3 جلسه متناوب در یک سال در جلسات حضور نیابند، مراتب  توسط رئیس، ‌به دستگاه اجرایی ذیربط اعلام می‌گردد تا نسبت به معرفي فرد جايگزين، اقدام نمايند.
9- نماینده سازمان مدیریت بحران کشور به عنوان عضو اصلی و با وظیفه نظارت و هماهنگ‌کننده در جلسات شرکت می‌نماید.
10- همـكاري در پيگيري و تسهيل در اجراي مصوبات برحـسب ارتباط موضوعي، از طريق نمايندگان سازمـان ها و ارگان هاي عضو كارگروه، توسط دبيرخانه صورت مي گيرد.

ماده 4: اعتبارات، هزينه ها و موارد مالي:
1- براساس وظايف ابلاغی، اعتبارات مورد نیاز سال بعد، در شهریور ماه هر سال تعيين شده و حداکثرتا پانزدهم مهرماه، براي درج در بودجه سال آتی، به سازمان مديريت بحران كشور، ارسال می شود.
2- رئيس كارگروه موظف است كليه اقدامات لازم را براي تحقق برنامه و بودجه سالانه به عمل آورده و با حضور در مراجع ذيربط از آن دفاع نمايد.
3- حق‌‌الزحمه اعضا، متخصصین و مشاورين کارگروه و گروه هاي تخصصي در قبال فعالیت‌ها، شرکت در جلسات، انجام بررسی‌ها، تحقیقات و سايرامور مرتبط، با رعایت مقررات و دستورالعمل‌های ماده 11 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور و ماده 23 آئین‌نامه اجرائی آن، برآورد شده و در اعتبارات سالانه كارگروه منظور خواهد شد. مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي مجاز است بخشي از هزينه هاي كارگروه را، از محل اعتبارات خود، تأمين و پرداخت نمايد.

ماده 5: گروه های تخصصی:  
1- با توجه به وظایف کارگروه، گروه هاي تخصصي:"گروه زلزله و لرزه زمين ساخت"، "گروه ابنيه، ساختمان و شريانهاي حياتي"، "گروه زمين لغزش و مخاطرات ژئوتكنيكي"، "گروه كاهش خطرپذيري پهنه هاي شهري و روستايي" و "گروه آموزش و ترويج فرهنگ ايمني" تشکیل می‌گردد.
2- در صورت نياز، گروه های تخصصی ديگر (علاوه بر موارد مذكور در بند 1) متناسب با وظايف و نيازها، بنابه پيشنهاد اعضا و تصويب كارگروه، تشكيل خواهدشد.
3- دبيران گروه ها، از بین نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي عضو كارگروه، انتخاب شده و با حكم رئيس، براي مدت دو سال، منصوب مي‌شوند.
4- اعضای گروه ها، هفت تا نه نفر مي‌باشند که از بین هيات‌ علمي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي، انجمن هاي تخصصي، متخصصان و كارشناسان دستگاه‌هاي اجرايي، به پیشنهاد دبير هرگروه‌  و تایید کارگروه، تعیین می شوند.

تبصره1: علاوه بر دبير گروه، اعضای کارگروه نیز می‌توانند در يك گروه تخصصي عضو باشند. 


5- جلسات براساس برنامه زمان‌بندي كه به تصويب گروه ها رسيده و با دستور جلسه‌اي كه در دعوتنامه قيد شده، تشكيل مي‌گردد.

تبصره 2: در صورت ضرورت و تشخيص، جلسات فوق‌العاده گروه ها، با هماهنگی اعضا ، تشكيل مي شود.

6- فراهم نمودن امكان برگزاري مناسب جلسات و هماهنگي‌هاي لازم با اعضا و همچنين پيگيري اجراي مصوبات گروه ها بر عهده دبيران(با کمک دبیرخانه) است.
7- جلسات گروه ها، با حضور نصف به اضافه يك اعضا، رسميت یافته و مصوبات با رأي موافق حداكثر نسبي اعضا، قابل اجرا خواهد بود.

تبصره 3: در صورت عدم حضور دبير گروه، جلسات با رياست يكي از اعضا كه از طرف دبير گروه به دبيرخانه معرفي شده، تشكيل می شود.

8- به منظور برقراري ارتباط و انجام هماهنگي‌ها با دبيرخانه، تنظیم صورتجلسات و پیگیری ها، يكي از كارشناسان دبيرخانه بعنوان رابط، در جلسات گروه ها، بدون حق رأي، حضور خواهد داشت.

تبصره 4: دعوت اعضا به جلسات، تنظيم صورتجلسات وارسال به اعضا؛ توسط رابط و با امضا دبيران گروه ها صورت مي‌گيرد.

9- مكاتبات اداري و پشتيباني گروه ها از طريق دبيران و دبيرخانه و با امضا دبير كارگروه،  انجام می شود.
10- چنانچه هر يك از اعضا گروه ها راساً و يا از طريق شخصيت حقوقي یا حقیقی، در انجام پروژه ای مشاركت داشته باشد، از دادن رأي درآن پروژه، معذور خواهد بود.
11- ساعات همكاري اعضا، توسط دبيران(برای پرداخت حق‌الجلسات) به دبيرخانه، اعلام مي‌شود.
12- در صورتيكه هر يك از اعضا گروه ها، بنا به دلايلي بيش از 2 جلسه متوالي و یا 3 جلسه متناوب بدون اطلاع قبلي ، در طول سال، در جلسات  حضور نيابد موضوع به دبير كارگروه منعكس و اتخاذ تصميم خواهد شد.

این آئین‌نامه، در پنج (5) ماده، سي وپنج (35) بند و چهار(4) تبصره در جلسه مورخ 25/4/1393 به تصويب كارگروه مخاطرات زلزله، لغزش لايه هاي زمين، ابنيه، ساختمان و شهرسازي رسیده است.


انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج