پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396  |
Menu

معرفی همکاران

سعيد بختياري

تلفن مستقيم: 88255941
تلفن داخلي: 285-286
ايميل: bakhtiari@bhrc.ac.ir
سمت: معاون آموزش و توسعه فناوری و مدیر بخش مهندسی آتش

سوابق تحصیلی

مدرک تحصیلی
دانشگاه کشور سال اخذ مدرک
رشته تحصیلی
دکترا
علم و صنعت
ایران 1390
مهندسی شیمی
کارشناسی‌ارشد تربیت مدرس
ایران 1376 مهندسی شیمی
کارشناسی
فنی تهران
 ایران  1369 مهندسی شیمی

فعالیت‌های علمی - پژوهشی:
مقالات چاپ شده در مجلات علمي معتبر داخلي يا خارجي

عنوان مقاله
مشخصات نشریه
اسامي همكاران به ترتيب اولويت
زبان مقاله
فرمت
نام نشریه
نوع مجله
سال صفحه
شماره
“The Experimental Behavior of CFRP-Strengthened Reinforced Concrete Slabs with Fire Protection Systems Subjected to Standard Fire Exposure”
چاپ
International Journal of Disaster Resilience in the Built Environment
ISI
2017


S-Bakhtiyari
A- Kalali
L-Taghi Akbari
F-Farahbo
انگلیسی
“Performance of geosynthetic reinforced soil bridge abutments with modular block facing under fire scenarios”
چاپ
Computers and Geotechnics 85 ISI
2017
28-40

A-Yarivand
C-Behnia
S-Bakhtiyari
A-Ghalandarzadeh
انگلیسی
“A case study on modifying the fire resistance of self-compacting concrete with expanded perlite aggregate and zeolite powder additives”
چاپ

. Asian Journal of Civil Engineering (Building & Housing)
ISI
2014
339-349
15, No. 3
S-Bakhtiyari
A-Allahverdib
M-Rais-Ghasemi
انگلیسی
"Evaluation of thermal fire hazard of 10 polymeric building materials and proposing a classification method based on cone calorimeter results" چاپ
Fire and Materials
ISI
2015
1-13
Vol 39, Issue 1 S-Bakhtiyari
L-Taghi-Akbari
M-Jamali Ashtiani
انگلیسی
"Compressive strength and resistance to elevated temperature (500 c) of self-compacting concretes containing limestone and quartz fillers" چاپ
International Civil Engineering Journal ISI
2011

Vol. 9, No. 3 Bakhtiyari
Allahverdi
Rais-Ghasemi
Ramezanianpour
Parhizkar
Zarrabi
انگلیسی
"Self-compacting concrete containing different powders at elevated temperatures – Mechanical properties and changes in the phase composition of the paste" چاپ
Thermochimica Acta 514 ISI
2011
74-81

Bakhtiyari
Allahverdi
Rais-Ghasemi
Zarrabi
Parhizkar
انگلیسی
The influence of permanent expanded polystyrene formwork on fire resistance of self-compacting and normal vibrated concretes چاپ
Asian Journal of Civil Engineering (Building & Housing) ISI
2011
353-374

S-Bakhtiyari
A-Allahverdi
M-Rais-Ghasemi
انگلیسی
"The effective parameters for reaction-to-fire properties of Expanded Polystyrene foams in bench scale" چاپ
Iranian Polymer Journal ISI
2010

Vol. 19, No. 1 S-Bakhtiyari
L-Taghiakbari
M-Barikani
انگلیسی
"A Functional Approach to Fire Tests on Building Products" چاپ
Asian Journal Of Civil Engineering (Building & Housing)
ISI
2003
63-72
Vol. 4, No. 2 and 3
S-Bakhtiyari انگلیسی
"Thermal and Mechanical Properties of Fire Resistant Gypsum Plasters" چاپ
Asian Journal Of Civil Engineering (Building & Housing) ISI
2000
67-82
Vol. 1, No.2 S-Bakhtiyari
F-Jafarpoor
F-Firoozyar
انگلیسی
بررسي تجربی خطرپذیری حریق و همبستگی پارامترهاي ريسك آتش‌سوزي براي تعدادي مصالح ساختماني پلیمری 
چاپ
مجله عمران مدرس
   1392 29-40
دوره 13، شماره 5
سعيد بختياري، ليلا تقي‌اكبري، مسعود جمالي آشتياني  فارسی
بررسی خواص فیزیکی، مکانیکی و ایمنی در برابر آتش براي بلو كهاي سقفی پلی‌استایرن منبسط شده در سیستم سقف تیرچه- بلوك
چاپ
مجله عمران مدرس 
  1391
 
 دوره 12، شماره 2 سعید بختیاري، کیان خلیلی جهرمی، بهروز محمدکاري، محمدجعفر هدایتی
فارسی
 رفتار فوم سخت پلی‌یورتان و پانل‌های ساندویچی پلی‌یورتان در برابر آتش و ارزیابی خطر مشارکت آنها در آتش‌سوزی
 چاپ مجله علوم و تكنولوژي پليمر
   1388 183-195
سال 22، شماره 3
سعيد بختياري، ليلا تقي‌اكبري، مهدي باريكاني
فارسی
بهبود مقاومت در برابر آتش و خواص فیزیکی – مکانیکی اندود و تخته‌های گچ و گچ/پرلیت به وسیله الیاف شیشه و امولسیون پلی‌وینیل‌استات
چاپ
مجله امیرکبیر
 علمی - پژوهشی
1386
  سال 18، شماره ج-66
سعيد بختياري، فاطمه جعفرپور، فهیمه فیروزیار، محمد جعفر هدایتی، بهروز محمد کاری
فارسی
بررسی آزمایشگاهی رفتار پلی‌استایرن منبسط‌ شده   چاپ مجله علوم و تکنولوژی پلیمر
 علمی - پژوهشی
 1386   سال 20، شماره 3
سعید بختیاری، لیلا تقی‌اکبری
فارسی
تعيين انتظارات عملكردي و روش طبقه‌بندي براي مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني از نظر خطر حريق
چاپ
مجله صفه
  علمی - پژوهشی
 1381      سعيد بختياري، مسعود قاسم‌زاده
فارسی
 محافظت‌سازه‌ها دربرابرحريق بوسيله برخي اندودهاي مقاوم در برابر آتش
چاپ
مجله امیرکبیر
  علمی - پژوهشی
1380
66-75
 سال 13، شماره 49
سعيد بختياري،فاطمه جعفرپور،فهيمه‌فيروزيار
فارسی
بررسي خواص آميزه‌هاي PVC/NBR
 چاپ  مجله علوم و تکنولوژی پلیمر
  علمی - پژوهشی
1376
229-238
 سال 10، شمارة‌ چهارم محمود محراب‌زاده، سعيد بختياري،عبدالصمد زرين‌قلم
 فارسی
درس‌های برگرفته از یک حادثه آتش‌سوزی  چاپ
مجله پیام نظام مهندسی
  1391

سال 15، دوره 5، شماره 7
سعید بختیاری، زهرا درودیانی
 فارسی
 گواهینامه فنی محصولات ساختمانی: فلسفه، مفاهیم و نگاهی به الگوهای جهانی
چاپ
 مجله گواهینامه فنی
  1391
  سال اول، شماره 2
سعید بختیاری
فارسی
 مرور خواص بتن‌های خودتراکم و اثرات پودرهای مورد استفاده در آنها
 چاپ مجله نجمن مهندسي شيمي
 علمی- ترویجی
1390
     بختیاری، اله‌وردی، رمضانیانپور، پرهیزکار، رییس‌قاسمی
فارسی
مروری بر رفتار بتن‌هاي معمولي و متراكم در برابر آتش
چاپ
مجله نجمن مهندسي شيمي
 علمی- ترویجی
1390
     بختیاری، اله‌وردی، رمضانیانپور، پرهیزکار، رییس‌قاسمی
 فارسی
مفاهیم، چالش‌ها و پیشنهاداتی برای توسعه مقررات ملی ساختمان، بررسی موردی: مبحث سوم
 چاپ مجله پیام نظام مهندسی
  1387
  دوره 4، سال 13، شماره 7
سعید بختیاری
فارسی
بررسی مقررات محافظت ساختمان‌ها در برابر آتش در چند کشور مختلف: مفاهیم، چالش‌ها و راه‌حل‌هایی برای توسعه مبحث سوم مقررات ملی ساختمان فناوری‌های مرتبط در ایران
چاپ
مجله مهندسی ساختمان و علوم مسکن
  1386
  دوره پنجم، شماره 11
 سعید بختیاری
 فارسی
 بررسی رفتار برخی مصالح ساختمانی موجود در کشور در برابر آتش چاپ
تازه‌های ساختمان و مسکن
 علمی- ترویجی
1386
  دوره یازدهم، شماره 32
 سعید بختیاری
 فارسی
 بررسی خواص اسفنج پلی‌استایرن و برخی جوانب کاربرد آن به عنوان بلوک سقفی در ساختمان
چاپ
مجله مهندسی ساختمان و علوم مسکن
  علمی- ترویجی
1386
  دوره 5، شماره 10
 بختیاری، تقی‌اکبری، خلیلی
 فارسی
 روش‌های استاندارد طبقه‌بندی مصالح و ایمنی در برابر آتش
چاپ
 مجله پیام نظام مهندسی
  1385
3-7
سال 12، دوره 4، شماره 3
 سعید بختیاری
فارسی
خواص اسفنج پلی‌استایرن و توصیه‌های ایمنی
 چاپ مجله پیام نظام مهندسی
   1385    سال 12، دوره 4، شماره 1  سعید بختیاری
 فارسی
 بررسی ساختار مقررات ساختمانی در کشورهای مختلف
 چاپ  مجله پیام نظام مهندسی
  1385
8-12
 سال 12، دوره 3، شماره 8
سعید بختیاری
فارسی
 آشنایی با برخی کاربردهای اسفنج پلی‌استایرن در ساختمان
   ارائه شده در چند دوره آموزشی در تهران و بم
         سعید بختیاری
 فارسی
اندازه‌گیری سرعت رهایش گرما با استفاده از گرماسنج مخروطی
 چاپ تازه‌های ساختمان و مسکن
  علمی- ترویجی
 1384   شماره 29
سعید بختیاری، لیلا تقی‌اکبری
 فارسی
 آشنايي با سيستم‌هاي محافظت، اعلام و اطفاي حريق  چاپ دوره آموزشي تأسيسات الكتريكي و مكانيكي ساختمان‌هاي بلندمرتبه
  1382
  مجموعه مقالات دوره، ص 117-128
سعيد بختياري
 فارسی
بررسي حوادث حريق ناشي از زمين لرزه در جهان
 چاپ  فصلنامه فرهنگ ايمني
  1381
 54-62 شماره 2

 سعيد بختياري
 فارسی
 استانداردها و مقررات ايمني ساختمان‌ها در برابر آتش
 چاپ فصلنامه فرهنگ ايمني
   1380  14-22
شماره 1، زمستان 80  
 سعيد بختياري
 فارسی

مقالات پذيرفته شده در همايش‌هاي علمي داخلي و بين‌المللي

عنوان مقاله مشخصات همایش

اسامي همكاران به ترتيب اولويت

زبان ارائه
نام همایش
سطح
محل برگزاری
سال
“An Investigation On Fire Hazard And Smoke Toxicity Of Epoxy FRP Composites”
20th CIB World Building Congress
بین‌المللی
Finland
2016
S.Bakhtiyari
L.taghiakbari
M. Jamali Ashtiani
انگلیسی
“The Experimental Behavior Of CFRP-Strengthened Reinforced Concrete Slabs With Fire Protection Systems Subjected To Standard Fire Exposure” 20th CIB World Building Congress بین‌المللی
Finland
2016
S.Bakhtiyari
A. Kalali
L.taghiakbari
F. Farahbod
انگلیسی
"Reaction to fire of CFRP and GFRP epoxy composites in bench-scale "
11th International Seminar on Polymer Science and Technology (ISPST 2014)
بین‌المللی
Iran Polymer and Petrochemical Institute,Tehran,Iran
2014
S.Bakhtiyari
L.taghiakbari
M. Jamali Ashtiani
انگلیسی
"An experimental study on reaction to fire and fire risk of some MDF, HDF and PVC building finishes"
10th International Seminar on Polymer Science and Technology
بین‌المللی

2012
S.Bakhtiyari
L.Taghi-Akbari
M.Jamali Ashtiani
انگلیسی
"Influence of permanent expanded polystyrene formwork on fire resistance of self-compacting concrete"
The proceedings of 4th Int. Conference on Non-Traditional Cement & Concrete
بین‌المللی
Brno University of Technology, Czech Republic 2011
Bakhtiyari
Allahverdi
Rais-Ghasemi
انگلیسی
"Evaluation of heat and smoke release from Expanded Polystyrene foam under fire condition"
13th Iranian National Chemical Engineering Congress & 1st International Regional Chemical and Petroleum Engineering بین‌المللی
Kermanshah, Iran
2010
L.Taghi-Akbari
S.Bakhtiyari
انگلیسی
"Behavior of Self-Compacting Concrete containing quartz and limestone filler at elevated temperature of 500 C" 13th Iranian National Chemical Engineering Congress & 1st International Regional Chemical and Petroleum Engineering بین‌المللی
Kermanshah, Iran
2010
Bakhtiyari
Allahverdi
Rais-Ghasemi
Parhizkar
Ramezanianpour
انگلیسی
"Mix design and compressive strength of self-compacting concretes containing limestone and quartz fillers"
13th Iranian National Chemical Engineering Congress & 1st International Regional Chemical and Petroleum Engineering
بین‌المللی
Kermanshah, Iran
2010
Bakhtiyari
Allahverdi
Rais-Ghasemi
Parhizkar
Ramezanianpour
انگلیسی
"Fire risk assessment on metal faced Polyurethane sandwich panels and polyurethane foam core based on cone calorimeter data"
". 9th International Seminar on Polymer Science and Technology بین‌المللی
Tehran, Iran
2009
S.Bakhtiyari
L.Taghi-Akbari
M.Barikani
انگلیسی
"Reaction-to-fire of Expanded Polystyrene (EPS) foams in bench-scale and effective parameters"
9th International Seminar on Polymer Science and Technology
بین‌المللی
Tehran, Iran
2009
L.Taghi-Akbari
S.Bakhtiyari
M.Barikani
انگلیسی
"Protection Of Buildings Against Fires Following Earthquakes"
". CIB World Building Congress: Building for the future
بین‌المللی
Tornto
2004
B. Bakhtiyari
S.M. Zamani
انگلیسی
"مروری بر تحقیقات آتش در ایران در 20 سال اخیر: مقررات، استانداردها و چشم‌انداز پیش رو"
کنفرانس ملی محافظت ساختمان‌ها و سیستم‌های حمل و نقل در برابر آتش
بین‌المللی
ایران، تهران
1395
سعید بختیاری
مسعود قاسم‌زاده
فارسی
 عملکرد کامپوزیت‌های آلومینیوم نما در برابر آتش
کنفرانس ملی محافظت ساختمان‌ها و سیستم‌های حمل و نقل در برابر آتش
 ملی ایران، تهران
 1395 لیلا تقی اکبری، سعید بختیاری
فارسی
بررسی آزمایشگاهی میزان مقاومت در برابر آتش دال‌های بتن مسلح تقویت نشده و تقویت شده با CFRP
 کنفرانس ملی محافظت ساختمان‌ها و سیستم‌های حمل و نقل در برابر آتش ملی
 ایران، تهران  1395  سعید بختیاری، ارسلان کلالی، فرهنگ فرحبد، لیلا تقی‌اکبری
 فارسی
 بررسی  موردی مشخصات و مدل‌سازی ایمنی در برابر آتش برای سیستم راه خروج یک آپارتمان مسکونی کنفرانس ملی محافظت ساختمان‌ها و سیستم‌های حمل و نقل در برابر آتش
 ملی   ایران، تهران
1395
 مسعود جمالی آشتیانی، سعید بختیاری، مسعود قاسم‌زاده فارسی
 مقاوم‌سازی ساختمان‌ها در برابر آتش: انتخاب مصالح، طرح سازه و مقدمه‌ای بر پوشش‌های محافظت‌کننده
 اولین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات ملی
ایران، مرکز همایش‌های بین‌المللی رازی

 1393 سعید بختیاری، مسعود جمالي آشتياني، لیلا تقی‌اکبری
فارسی
گواهینامه‌های فنی برای محصولات ساختمانی و محصولات ضد حریق: کلیات، نمونه‌های بین‌المللی و تحولات پیش رو در ایران  سمینار تخصصی"محافظت در برابر آتش و گواهینامه‌های فنی در ساختمان و صنایع حمل و نقل
 ملی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی 
 1393  سعید بختیاری
فارسی
 آزمایش‌های آتش و طبقه‌بندی خطرپذیری در برابر آتش برای مواد و مصالح و ارتباط با نشان استاندارد اروپایی (CE)
سمینار تخصصی"محافظت در برابر آتش و گواهینامه‌های فنی در ساختمان و صنایع حمل و نقل
ملی
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
 1393 سعید بختیاری
 فارسی
 مقاومت در برابر آتش: آشنایی با الزامات مقرراتی، استانداردها و فناوری‌های نوین
سمینار تخصصی"محافظت در برابر آتش و گواهینامه‌های فنی در ساختمان و صنایع حمل و نقل
 ملی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
1393
مسعود جمالي آشتياني 
فارسی
پوشش های محافظت کننده در برابر آتش: جداول ضخامت و استانداردهای یوروکد
 سمینار تخصصی"محافظت در برابر آتش و گواهینامه‌های فنی در ساختمان و صنایع حمل و نقل ملی
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی 
1393
 مسعود جمالي آشتياني و ارسلان کلالی
 فارسی
رفتاركامپوزيت‌هاي FRP با رزين اپوكسي و الياف تقويت‌كننده شيشه و كربن در برابر آتش
سومین همایش ملی فناوریهای نوین صنعت ساختمان 
ملی
مشهد مقدس
1393
 لیلا تقی‌اکبری، سعید بختیاری، مسعود جمالي آشتياني
فارسی
 مقدمه‌ای بر اصول و ضوابط ایمنی در برابر آتش در ساختمان‌ها
سمینار آموزشی محافظت ساختمان‌ها در برابر آتش
ملی
 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
1391
 سعید بختیاری
فارسی
مقاومت در برابر آتش: آشنایی با مدارک فنی، گزارش‌ها و گواهینامه‌های فنی آتش
سمینار آموزشی محافظت ساختمان‌ها در برابر آتش
 ملی  مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
1391
سعید بختیاری
فارسی
 تحقيق برروي رفتار برخي فراورده‌هاي ساختماني دربرابر آتش
همايش ملي سازه، راه، معماري
 ملی دانشگاه آزاداسلامي واحدچالوس 1390
ليلا تقي‌اكبري،سعيد بختياري
 فارسی
 مقاوم سازي ساختمان‌ها در برابر آتش: الزامات مصالح و مقدمه‌اي بر پوشش‌هاي محافظت كننده در برابر آتش  همايش ملي سازه، راه، معماري ملی
 دانشگاه آزاد اسلامي واحد چالوس
1390
سعيد بختياري، ليلا تقي‌اكبري
 فارسی
 فناوری‌های نوین و الزامات قانونی ساختمان: مفاهیم، الگوهای جهانی و توصیه‌های راهبردی برای ایران سیزدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران
ملی
  1387
سعید بختیاری
فارسی
پیشینه و فرایند ارزیابی سیستم‌های ساختمان برای ساخت مسکن
 
 سیزدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران
 ملی   1387
 مسعود قاسم‌زاده، بهروز کاری، سعید بختیاری
فارسی
مرور برخی کاربردهای پلی‌استایرن در سیستم‌های نوین ساختمان و توصیه‌های ایمنی در برابر آتش
نخستین همایش بین‌المللی فناوری‌های نوین صنعت ساختمان
بین‌المللی
مرکز همایش‌های صدا و سیما، تهران
 1387 سعید بختیاری، لیلا تقی‌اکبری، الهام عسکری
فارسی
مروری بر خواص بتن‌های خودتراکم
نخستین همایش بین‌المللی فناوری‌های نوین صنعت ساختمان
 بین‌المللی
مرکز همایش‌های صدا و سیما، تهران
1387
بختیاری، اله‌وردی، پرهیزکار، رییس‌قاسمی
فارسی
نگرش بنیادی برای تدوین ویرایش جدید مبحث سوم مقررات ملی ساختمان
 همایش مقررات ملی ساختمان
 ملی  شیراز 1386
سعید بختیاری
فارسی
بررسی ساختارهای مقررات ساختمانی در کشورهای مختلف و ارائه توصیه‌هایی برای ایران
 همایش مقررات ملی ساختمان
ملی
شیراز
1386
سعید بختیاری، دکتر بهروز کاری، مسعود قاسم‌زاده، محمد حسین ماجدی اردکانی
فارسی
روش‌های طبقه‌بندی مصالح و اجزای ساختمانی از نظر ایمنی در برابر آتش و مقدمه‌ای بر پوشش‌های ضدحریق مجموعه مقالات دومین همايش محافظت ساختمان‌ها در برابر آتش
 ملی   1385
سعید بختیاری
 فارسی
 رفتار برخی مواد و سیستم‌های عايق‌كاري حرارتي ساختمان
مجموعه مقالات دومین همايش محافظت ساختمان‌ها در برابر آتش
ملی
  1385
 سعید بختیاری، لیلا تقی‌اکبری، الهام عسکری  فارسی
 بررسی اثر افزودن الیاف شیشه و امولسیون ‌پلی ‌وینیل ‌استات بر روی خواص اندودها و تخته‌های پایه گچی در برابر آتش
مجموعه مقالات دومین همايش محافظت ساختمان‌ها در برابر آتش
ملی
  1385
 سعید بختیاری، فاطمه جعفرپور، فهیمه فیروزیار
 فارسی
 روش‌هاي طبقه‌بندي مصالح و اجزاي ساختماني از نظر خطر حريق
 همايش محافظت ساختمان‌ها در برابر آتش
 ملی وزارت مسكن و شهرسازي
1382
سعيد بختياري
فارسی
 معرفي سيستم‌هاي گچي محافظ ساختمان در برابر حريق
سمينار آموزشي گچ و فرآورده‌هاي گچي در صنعت ساختمان
 ملی مركز تحقيقات ساختمان و مسكن
1382
سعيد بختياري
 فارسی
 حفاظت از ساختمان‌ها به وسيله پوشش‌هاي ضدحريق
 نهمين همايش توسعه مسكن در ايران و دومين گردهمايي فناوري در صنعت ساختمان و مسكن
ملی
وزارت مسكن و شهرسازي
1381
سعيد بختياري
 فارسی
استانداردسازي و طبقه‌بندي مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني از نظر خطر حريق
اولين كنفرانس ايمن‌سازي و بهسازي سازه‌ها
ملی
دانشگاه اميركبير
1381
 سعيد بختياري، مسعود قاسم‌زاده فارسی
 عوامل مؤثر بر ايمني ساختمان‌ها در برابر آتش و نقش آن در صنعت ساختمان و مسكن
همايش فن‌آوري در صنعت ساختمان
ملی
وزارت مسكن و شهرسازي
1379
سعيد بختياري
 فارسی
نقش مطالعات پتروگرافي در انتخاب مناسب سنگهاي ساختماني
 پنجمين كنفرانس بين‌المللي عمران
بين‌المللي
دانشگاه فردوسي مشهد
1379
جمشيد روح‌شهباز، سعيد بختياري، حسين ميرزائي علويجه
 فارسی
اندودهاي مقاوم در برابر آتش بر پايه گچ
اولين كنفرانس علمي – تخصصي انجمن مهندسان راه و ساختمان ايران
 ملی  ایران، تهران
1378
 سعيد بختياري، فاطمه جعفرپور، فهيمه فيروزيار
 فارسی
تعيين كيفيت سنگهاي ساختماني ايران
اولين كنفرانس علمي – تخصصي انجمن مهندسان راه و ساختمان ايران
 ملی ایران، تهران
1378
 سعيد بختياري، حسين ميرزايي علويجه، جمشيد روح‌شهباز
 فارسی
بررسي سازگاري و رفتار حرارتي آميزه‌هاي PVC/NBR
مجموعه مقالات اولين سمينار ملي لاستيك ايران
ملی
ایران، کرمان
1376
 سعيد بختياري، محمود محراب‌زاده، عبدالصمد زرين‌قلم
 فارسی
بررسي و مطالعه فرآيند هوادهي قير
اولين سمينار قير و آسفالت ايران
ملی
ایران، تهران
1373
 سعيد بختياري، ابولفضل حسني
فارسی


طرح‌هاي پژوهشي پایان یافته

عنوان طرح مسئولیت در طرح
دستگاه سفارش دهنده
(داخل يا خارج سازمان)
نوع طرح (داخلي / ملي)
تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

ویرایش سوم مبحث سوم مقررات ملی ساختمان - محافظت ساختمان‌ها در برابر آتش
نویسنده اصلی
-
داخلی
1393
1395
مجموعه دستورالعمل‌های ارزیابی پوشش‌های محافظت‌کننده معدنی پاششی در برابر آتش برای سازه‌ فولادی
مجری
-
داخلی
1393
1395
بررسی تجربی رفتار در برابر آتش کامپوزیت‌های FRP (بر پایه رزین اپوکسی و الیاف شیشه و کربن) مورد استفاده در تقویت خارجی سازه‌های بتن مسلح و ارائه راهکارهایی برای بهبود مقاومت تعدادی از آن‌ها در برابر آتش
مجری
-
داخلی
1392
1393
تدوین و بازنگری پنج استاندارد ملی ایران در زمینه آتش
همکار
-
داخلی
1392
1393
تهیه دستورالعمل و راهنمای طراحی، محاسبه و نصب شبکه‌های بارنده خودکار اطفاء حریق (اسپرینکلرها) بر اساس NFPA 13
مجری
-
داخلی
1392
1393
تعیین جدول ضخامت و درجه مقاومت در برابر آتش برای 2 نوع ماده معدنی محافظت‌کننده سازه در برابر آتش محصول شرکت گیلان میکا و نسبت‌های مختلف hp/A مقاطع ستون فولادی
مجری
-
داخلی
1392
1394
پژوهش (مطالعاتی،میدانی و مدل‌سازی) برروی مشخصات راه‌های خروج ساختمان‌هاي مسكوني از جنبه ايمني در برابرآتش و تدوین‌ راهنما
مجری
-
داخلی
1391
1393
بررسی تجربی رفتار در برابر آتش کامپوزیت‌های FRP (بر پایه رزین اپوکسی و الیاف کربن) مورد استفاده در تقویت خارجی سازه‌های بتن مسلح و ارائه راهکارهایی برای بهبود مقاومت تعدادی از آن‌ها در برابر آتش
همكار
-
داخلی
1391
1393
تعیین الزامات واکنش در برابر آتش برای مصالح در تصرف‌ها و فضاهای درمانی و عمومی
مجری
-
داخلی
1391
1391
ویرایش دوم آیین‌نامه محافظت ساختمان‌ها در برابر آتش
مسئول تدوین
-
داخلی
1391
1392
پیش‌نویس مبحث سوم مقررات ملی ساختمان
مسئول تدوین
-
داخلی
1385
1387
بررسی رفتار بتن‌های معمولی و خودتراکم در برابر آتش و پارامترهای مؤثر
مجری
-
داخلی
1388
1390
تحقيق بر روي پارامترهای آتش برای 10 مصالح ساختمانی مشخص در ترازهای تابشی مختلف و تحليل ریسک حریق به وسیله نرم‌افزارهای شبیه‌سازی آتش
مجری
-
داخلی
1389
1391
نصب و راه‌اندازي آزمايشگاه‌هاي واكنش در برابر آتش و تهيه دستورالعمل‌هاي آزمون‌هاي مربوط
مجری
-
داخلی
1389
1391
بررسی خواص و کاربردهای ساندویچ پانل‌ها و عایق‌های حرارتی پلی‌یورتانی در ساختمان و ارائه توصیه‌ها
مجری
-
داخلی
1385
1386
تأسیس و راه‌اندازی آزمایشگاه کنترل کیفی عایق‌های حرارتی ساختمان
همکار
-
داخلی
1383
1385
ارائه ضوابط پيشنهادي، توصيه‌ها و تكميل تجهيزات آزمايش‌هاي آتش براي كاربردهاي اسفنج پلي‌استايرن در ساختمان: مرحله اول ـ تدوين استانداردهاي عايق، ‌توصيه‌هاي ايمني حريق و تكميل تجهيزات آزمايش مقاومت در برابر آتش براي سيستم‌های سقف
مجری
-
داخلی
1382
1384
بررسي حوادث حريق ناشي از زلزله در جهان و تهيه راهنماي حفاظت ساختمان‌ها در برابر آتش با در نظر گرفتن خطرات و تخريب‌های احتمالي ناشي از زلزله
مجری
-
داخلی
1380
1382
بروشور آموزشی پیشگیری از آتش‌سوزی‌های ناشی از زلزله
تهیه‌کننده
-
داخلی
1383
1384
تدوين آيين‌نامه محافظت ساختمان‌ها در برابر حريق و راهنماي مربوطه
مجری
-
داخلی
1380
1384
اولین همايش محافظت ساختمان‌ها در برابر آتش
دبیر علمی
-
داخلی
1382
1382
راهنماي ارزيابي سيستم‌هاي ساختماني جهت استفاده در طرح و ساخت مسكن
همکار
-
داخلی
1378
1380
راه‌اندازي آزمايشگاه آتش، فاز اول
مجری
-
داخلی
1379
1381
تعيين كيفيت 200 سنگ تزئيني و نماي ايران
مجری
-
داخلی
1379
1380
توسعه كاربرد پليمر در صنعت ساختمان ايران"
همکار
-
داخلی
1379
1381
بررسي خواص و استانداردهاي رنگهاي ضدحريق
مجری
-
داخلی
1379
1381
ساخت نوعي تيغه گچي سبك و مقاوم در برابر آتش
مجری
-
داخلی
1378
1381
 استانداردسازي و طبقه‌بندي مصالح ساختماني از نظر خطر حريق
 مجری -
 داخلی
1377
1380
 توليد آزمايشگاهي و بررسي خواص اندودهاي مقاوم در برابر آتش
 مجری  -  داخلی
1376
 1377
 تدوين آيين‌كار و راهنماي انتخاب، نصب و نگهداري سنگ ساختماني
 مجری  -  داخلی
 1376 1377
 طرح جامع بخش تحقيقات آتش و ساختمان
 مجری  -  داخلی
1376
 
 تعيين كيفيت تعدادي از سنگ‌هاي ساختماني ايران
 مجری -
 داخلی
1374
 1375
9 استاندارد ملي ايران در زمينه مقاومت در برابر آتش  دبیر
 -  داخلی 1375
1376
 استاندارد ایران شماره 1-7271- واکنش در برابر آتش برای مصالح و فرآورده‌های ساختمانی- روشهای آزمون- قسمت اول: روش اندازه‌‌گيري شدت رهايش گرما ناشي از سوختن مصالح و فرآورده‌‌هاي ساختماني به وسيله دستگاه گرماسنجي مخروطي
دبیر
 -  داخلی 1382
1382
 استاندارد ایران شماره 8299 - واکنش در برابر آتش برای مصالح و فرآورده‌های ساختمانی- روش طبقه‌بندی
دبیر
-
 داخلی
1384
1384
 استاندارد ایران شماره 2-7271- واکنش در برابر آتش برای مصالح و فرآورده‌های ساختمانی- روشهای آزمون- قسمت دوم: آزمون قابلیت نسوختن مواد
 دبیر  -  داخلی
1383
1383
 کمیسیون استاندارد ایران شماره 1-7696- آزمون‌های مقاومت در برابر آتش- دمپرهای ضد آتش در سیستم‌های توزیع هوا، هدایت و پخش هوا- قسمت اول: روش آزمون
رئیس
-
 داخلی
 1383
 1383
 کمیسیون استاندارد ایران شماره 2-7696- آزمون‌های مقاومت در برابر آتش- دمپرهای ضد آتش در سیستم‌های توزیع هوا، هدایت و پخش هوا- قسمت دوم: طبقه‌بندی، معیارها، و حدود کاربرد نتایج آزمون
 رئیس
-
 داخلی
 1383
 1383
 کمیسیون استاندارد ایران شماره 3-7696- آزمون‌های مقاومت در برابر آتش- دمپرهای ضد آتش در سیستم‌های توزیع هوا، هدایت و پخش هوا- قسمت سوم: راهنمای استفاده از روش آزمون مندرج در قسمت اول
 رئیس
-
 داخلی
 1383 1383
 کمیسیون استاندارد ایران شماره 7756- گروه‌بندی آتش‌سوزی‌ها
 رئیس
-
 داخلی
 1384  1384
 کمیسیون استاندارد ایران شماره 7757- محافظت در برابر آتش- علائم ایمنی
 رئیس
-
 داخلی
 1384
 1384
 کمیسیون استاندارد ایران شماره 7758- تجهیزات آتش‌نشانی و محافظت در برابر آتش‌سوزی- علائم گرافیکی برای نقشه‌های محافظت در برابر آتش‌سوزی- ویژگی‌ها
 رئیس
-
 داخلی
 1384
 1384
 کمیسیون‌های تخصصی حدود 20 استاندارد دیگر ملی ایران
 رئیس یا عضو
-
 داخلی
   

تالیف یا تصنيف كتاب

عنوان کتاب
نوع کتاب
تاریخ آخرین چاپ
ناشر اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي)
تالیف تصنیف
رفتار کامپوزیت‌های اپوکسی و دال‌های بتن مسلح تقویت‌شده با نوارهای CFRP در برابر آتش و محافظت آنها به وسیله پوشش‌های معدنی ضد حریق


1395
نشریه شماره گ-727، مركز تحقيقات ساختمان و مسكن
بختیاری، تقی‌اکبری، فرحبد، کلالی و همکاران
مجموعه مقالات کنفرانس ملی محافظت ساختمان‌ها و سیستم‌های حمل و نقل در برابر آتش


1395
مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازی، نشریه شماره ک-728
سعید بختیاری، محمد شکرچی‌زاده و محمود صفارزاده
آیین‌نامه محافظت ساختمان‌ها در برابر آتش


1392
مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازی، نشریه شماره ض-682

بررسی پارامترهای آتش برای ده مصالح ساختمانی و تحلیل خطر حریق با نرم افزارهای آتش


1392
نشريه شماره گ-680، مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازی
بختیاری و همکاران
روش های ارزیابی مقاومت اجزای ساختمانی در برابر آتش


1392
نشريه شماره گ-679، مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازی
بختیاری، اکبری، جمالی و عسگری مقدم

آیین نامه طراحی و اجرای سازه‌های فولادی سرد نورد (همکار بخش غیر سازه)


1391
نشریه 613 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی

بررسی رفتار بتن‌های معمولی و خودتراکم در برابر آتش و پارامترهای مؤثر


1391
مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، نشریه گ-633
بختیاری، اله‌وردی، رییس‌قاسمی و پرهیزکار
بلوك سقفي پلي‌استايرن در سيستم تيرچه و بلوك


1390
نشريه شماره گ-597، مركز تحقيقات ساختمان و مسكن
سعید بختیاری، لیلا تقی‌اکبری و كيان خليلي
همكار تدوين‌راهنماي‌طراحي ‌و اجراي سيستم ساختماني ديوار باربر بتن‌مسلح با قالب‌هاي عايق‌ماندگار (ICF) از جنس پلي‌استايرن منبسط‌شده      1389
نشريه شماره ض-575 مركزتحقيقات ساختمان و مسكن
 
بررسي خواص و كاربردهاي پانل‌هاي ساندويچي و عايق‌هاي حرارتي پلي‌يورتان در ساختمان و ارائه توصيه‌هاي ايمني در برابر آتش
    1389
 مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، نشریه شماره گ-547
 سعید بختیاری، لیلا تقی‌اکبری و سهراب ويسه
 سيستم نماي مركب عايق و اندود
     1387 مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، نشریه شماره گ-496
سعید بختیاری
 راهنمای عملکرد مصالح و سیستم‌های ساختمانی دارای پلی‌استایرن منبسط‌ شده در برابر آتش
    1386
 مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، نشریه شماره گ-468
سعید بختیاری و لیلا تقی‌اکبری
 ضوابط و توصیه‌ها برای کاربرد اسفنج پلی‌استایرن در ساختمان
    1386
 مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، نشریه شماره گ-445
سعید بختیاری و همکاران
بررسي حوادث حريق ناشي از زلزله در جهان و تهيه راهنماي حفاظت ساختمان‌ها در برابر آتش با در نظر گرفتن خطرات و تخريبهاي احتمالي ناشي از زلزله
    1386
ستاد حوادث و سوانح غیر مترقبه کشور، کارگروه تخصصی زلزله و لغزش لایه‌های زمین، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (پژوهشکده سوانح طبیعی)
سعید بختیاری، سهیل زمانی، محمد بیات، مسعود قاسم‌زاده و حمزه شکیب
بروشور آموزشي خود را در برابر زلزله ايمن كنيم: پيشگيري از آتش‌سوزي‌هاي ناشي از زلزله
    1386
ستاد حوادث و سوانح غیر مترقبه کشور، کارگروه تخصصی زلزله و لغزش لایه‌های زمین، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (پژوهشکده سوانح طبیعی)
 سعید بختیاری، سهیل زمانی، محمد بیات، مسعود قاسم‌زاده و حمزه شکیب
آشنایی با کاربرد مواد پلیمری در صنعت ساختمان
    1386
مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، نشریه شماره گ-452
بهروز کاری، سعید بختیاری، فاطمه جعفرپور، پرویز قدوسی، مهدیه رضایی و جلیل مرشدیان
آیین‌نامه محافظت ساختمان‌ها در برابر آتش
     1385 مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، ویرایش اول، نشریه شماره ض-444
 
راهنمای آیین‌نامه محافظت ساختمان‌ها در برابر آتش
    1385
مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، نشریه شماره گ-445
سعيد بختياري، سهیل زمانی، مسعود قاسم‌زاده و عباسعلی تسنیمی
مجموعه مقالات دومین همايش محافظت ساختمان‌ها در برابر آتش
    1385
مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، نشریه شماره ک-457
 سعید بختیاری
بررسی خواص برخی اندودهای گچی مقاوم در برابر آتش
    1383
 مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، نشريه شمارة گ-383
سعيد بختياري، فاطمه جعفرپور و فهیمه فیروزیار
برخي از ويژگي‌هاي رنگ‌هاي ضدحريق
    1382
مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، نشريه شمارة گ-379
سعید بختياري، فاطمه جعفرپور و جليل مرشديان
 روشهاي طرح، نصب و نگهداري سنگ نما
    1378
انتشارات مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، نشريه شمارة ك – 313
 سعيد بختياري، زهرا درودياني و علي مزروعي‌
راهنماي انتخاب سنگ‌ساختماني
    زمستان 1378 – چاپ سوم: 1381
 مركزتحقيقات ساختمان و مسكن، نشريه شمارة ك – 314  سعيد بختياري، حسين ميرزائي‌ علويجه و جمشيد روح‌شهباز
 تعيين كيفيت‌تعدادي از سنگهاي‌ساختماني‌ايران
    بهار 1378 – چاپ سوم: 1382
مركزتحقيقات‌ساختمان و مسكن، نشريه شمارة ك – 296
 سعيد بختياري، زهرا درودياني و جمشيد روح‌شهباز
اصول ايمني‌حريق‌درساختمان‌ها      1376- چاپ سوم: 1384
مركزتحقيقات‌ساختمان‌ومسكن، نشريه شمارة 254
پاول استولارد و جان آبرامز، ترجمه عبدالصمد زرين‌قلم و سعيد بختياري
 ضوابط تلفيق و همنشيني مصالح ساختماني
    1376
 مقررات و معيارهاي طراحي و جزئيات تيپ ساختماني، جلد اول: مصالح ساختماني و ضوابط كاربرد آن، فصل دوم، نشريه 1-167 دفتر امور فني و تدوين معيارها، سازمان برنامه و بودجه  
 اطلس سنگ‌های ساختمانی ایران

  1383
  سعید بختیاری (نویسنده دوم)

افتخارات کسب شده

عنوان محل اعطا
تاریخ دریافت
پژوهشگر برتر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور

1391
برگزيده رتبه سوم پژوهش‌هاي کاربردی
دومین یادواره برگزیدگان مهندسی عمران ایران
1386
 مدیریت آزمون و ارزیابی اطلس جامع سنگ‌های ساختمانی و تزئینی ایران (برنده جایزه اول جشنواره علمی خوارزمی)
   1383
مقام سوم پژوهشگر نمونه وزارت مسكن و شهرسازي
جشنواره پژوهشگران نمونه کشور
 1382 و 1384
 پژوهشگر نمونه مركز تحقيقات ساختمان و مسكن
مركز تحقيقات ساختمان و مسكن
1379 و 1380
 دانشجوي برتر پژوهشي دانشگاه تربيت مدرس
 دانشگاه تربيت مدرس
 1376
 بهترين كتاب دانشجويي سال در زمينه ترجمه كتب فني
  1376


سوابق اجرایی

نام و آدرس سازمان و موسسه محل
سمت
مدت مسئولیت
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
پژوهشگر و عضو هیأت علمی مركز

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
معاون آموزش و توسعه فناوری
1393 تاکنون
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
رییس كميته تخصصی مبحث سوم مقررات ملي ساختمان ايران
1393 تاکنون
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
عضو شورای تدوین مقررات ملی ساختمان
1393 تاکنون
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
رییس بخش مهندسی آتش
1394 تاکنون
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
عضو كميته تخصصی مبحث سوم مقررات ملي ساختمان ايران
1376 – 1391 و 1393 تاکنون
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
دبیر کمیته فنی ISIRI TC 92
1386 تاکنون
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
دبير علمی و اجرایی دومین همايش محافظت ساختمان‌ها در برابر آتش، تهران، وزارت مسكن و شهرسازي 1-2 اسفند 1385
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
دبیر علمی کنفرانس ملی محافظت ساختمان ها و سیستم های حمل و نقل در برابر آتش
 اردیبهشت 1395
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
 مشاوره طراحی مهندسی آتش در پروژه‌های مختلف  
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
رییس بخش فیزیک ساختمان و مهندسی آتش
1391 – 1394
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
مدیر کل امور آموزشی و ترویج
1392-1393
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
 رییس بخش آتش و ساختمان
1380-1391
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
مدیر پژوهشی مرکز
1378-1380
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
معاون آموزش و اطلاع رسانی
1377-1378
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
 مدیر دفتر خدمات مهندسی
1374–1378
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
عضو كميته مسكن تدوين برنامه پنج ساله سوم توسعه كشور
1377-1378
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
 عضو كميته آموزش وزارت مسكن و شهرسازي
1378-1380
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
مدیریت طراحی، نصب و راه اندازی آزمایشگاه‌های آتش مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
 
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
 مدیریت آزمون و ارزیابی اطلس جامع سنگ های ساختمانی و تزئینی ایران (برنده جایزه اول جشنواره علمی خوارزمی)
 
 
آشنايي با زبان‌هاي خارجي

عنوان
میزان تسلط
انگلیسی
خوب
آلمانی متوسط
 

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج