العربية  |   English  |   خانه  |   درباره مرکز  |   تماس با مرکز  |   پست الکترونیک  |   نقشه سایت  |  
 
مقالات کمينه

مقالات چاپ شده در مجلات معتبر علمي داخلي
- قاسم‌زاده، مسعود. تعييـن انتظـارات عملكردي و روش طبقه‌بندي براي مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني ازنظر حريق- مجله علمي - پژوهشي صُفه شمارة 34 – 1381.
- رفيع‌زاده،ندا. طراحي معماري مناسب براي سالمندان، مجله علمي – پژوهشي صفه، شماره 38، پاييز و زمستان 1382.
- میرمقتدایی، مهتا. «معیارهای شناخت و ارزیابی هویت کالبدی شهرها». مجله علمی-پژوهشی هنرهای زیبا، شماره 19، پاییز 1383.
- نوذري، شعله. رهنمودهای طراحی فضاهای باز مسکونی، نشریه علمی- پژوهشی صفه، دانشکده ‌معماری دانشگاه ‌شهید ‌بهشتی، سال چهاردهم، شماره 39، زمستان 1383.
- میرمقتدایی، مهتا و ارشاد، لیلی. «ساخت آزاد: بررسی تجارب کشور ژاپن»، مجله علمی- ترویجی بنا، شماره 23، اردیبهشت 1384.
- راهب، غزال. بررسی تجارب بازسازی سیل 1387 شهرستان نکا از منظر توسعه ، فصلنامه علمی - ‌پژوهشی هنرهای زیبا، شماره 43، پاييز 1384.
- رفيع‌زاده، ندا. معرفي فرهنگ مهرازي ايران، مجله علمي- پژوهشي نامه فرهنگستان، بهار 1385.
- میرمقتدایی، مهتا. «پیشنهاد روشی برای تحلیل شخصیت شهر»، مجله علمی-پژوهشی محیط شناسی، شماره 39، تابستان 1385.
- راهب، غزال. درنگی در مفهوم روستا، فصلنامه علمی - ‌پژوهشی محیط‌شناسی، شماره 41، بهار 1386.
- رفيع‌زاده، ندا. " اوی" در زندگی ترکمن‌ها، فصلنامه علمی- ترویجی بنا. شماره 29. 1387.
- نوذري، شعله. بررسی وضعیت موجود تولید صنعتی ساختمان در ایران، نشریه علمی- ترويجي بنا، انجمن ‌مهندسان راه ‌و ‌ساختمان ایران، شماره 31، زمستان1387.
- علي‌الحسابي، مهران- راهب، غزال، "مسکن روستایی، فرایندی از ذهنیت تا عینیت"، مجله آبادي، سال هجدهم، تابستان 1387، صص. 73-68
- میرمقتدایی، مهتا. «معیارهای سنجش امکان شکل‌گیری، ثبت و انتقال خاطرات جمعی در شهر». مجله علمی- پژوهشی هنرهای زیبا، شماره 37، بهار 1388.
- علي‌الحسابي، مهران. راهب، غزال. آسیب‌شناسی توجه به محیط طبیعی و حفظ محیط زیست در برپایی مسکن روستایی در سکونتگاه‌های روستایی حاشیه دریای خزر، فصلنامه علمی - ‌پژوهشی علوم محيطي، سال ششم، شماره 3، بهار 1388.
- نوذري، شعله. روشهای مناسب سازی ساختمانهای اداری برای افراد داراي معلوليت، نشريه علمي-پژوهشي صفه، دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه شهيد بهشتي، دي 1388.
- عباس ترکاشوند- غزال راهب،"نقش انتزاع در پرورش درک کل‌نگر و بیان دانشجویان در درس درک و بیان معماری"، نشریه هنرهای زیبا، زمستان 1388، ص. 129-121
 - دکتر مژگان نیک‌روان مفرد، " طرح و اجرای دیوارهای سبک بتنی و دارای نمای نیک‌پانل در پکیج فناوری نیک‌سیستم
 - دکتر مژگان نیک‌روان مفرد، " بررسی عوامل مؤثر در طراحی معماری ساختمان با کیفیت برتر"
 - دکتر مژگان نیک‌روان مفرد، " مجموعه فناوری نیک‌سیستم جهت ساخت سریع و صنعتی مسکن برای خانه‌های یک تا پنج‌طبقه"

 

مقالات چاپ شده در نشريات بین‌المللی
- Rafizadeh, Neda."Site Selection and Physical Proporations in Tall Buildings". Asian  Journal of Civil Engineering . Tehran, Iran. 2005
-Mirmoghtadaee, Mahta. " Process of Housing Transformation in Iran". Journal of Counstruction in Developing Countries", Vol. 14, No.1, 2009.
-Mirmoghtadaee, Mahta. "Demands and Feasibilities of Open Building in Iranian Urban Context". In "Open House International", Vol. 33, No.1, 2008- ISI Journal
 مقالات چاپ شده در مجلات تخصصي
  - رستم‌خاني، پروانه. اصول طراحي فضاي سبز در محيط‌هاي مسكوني، مجله سرپناه (بولتن وزارت مسكن و شهرسازي)، شماره 89، آبان و آذر 1372،
- میرمقتدایی، مهتا. «تامین مسکن از طریق طرح‌های خودیاری حمایتی». تازه‌های ساختمان و مسکن، سال چهارم، شماره دوم، پاییز 1378.
- پترسیان، باریس. «فرصت‌ها و محدودیت‌های توسعه بخش ساختمان به منظور ایجاد مسکن و زیرساختهای ارزانقیمت». ترجمه: مهتا میرمقتدایی. مسکن و انقلاب، شماره 87. تابستان و پاییز 1378.
- قاسم‌زاده، مسعود. برآورد ميزان مصرف مصالح ساختماني در دورة برنامه پنجساله سوم توسعه،  بولتن اقتصاد مسكن شماره 285، تابستان 1378.
- تسنیمی، عباسعلی و میرمقتدایی، مهتا. «کاربرد بامبو در ساخت مسکن». تازه‌های ساختمان و مسکن، سال چهارم شماره چهارم و سال پنجم شماره اول، بهار و تابستان 1379.
- رفيع‌زاده، ندا. نمونه‌هايي از كاربرد بتن در معماري قرن بيستم. ماهنامه تخصصي دنياي فردا. مهرماه 1382.
- نوذري، شعله. رفيع‌زاده، ندا. راهکارهای تولید صنعتی مسکن در ایران، فصلنامه علمی-پژوهشی مسکن و انقلاب،  بنیاد مسکن انقلاب‌ اسلامی، شماره 105، بهار 1383.
- رفيع‌زاده، ندا. نوذري، شعله. روش‌های یهینه نمودن تکنولوژی ساخت مدارس، فصلنامه علمی-پژوهشی مسکن و انقلاب،  بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شماره 106، تابستان 1383.
- میرمقتدایی، مهتا. «انتخاب محدوده مطالعات گونه‌شناسی بافت شهری در کلانشهر، نمونه تهران». مسکن و انقلاب، شماره 113، بهار 1385.
- میرمقتدایی، مهتا. «تاثیر فضای مجازی بر آینده شهر و انسان». مسکن و انقلاب، شماره 115، پاییز 1385.
- رفيع‌زاده، ندا. تعيين محدوده آسايش حرارتي مدارس در اقليم‌هاي گرم و مرطوب و سردسير. تازه‌های ساختمان و مسکن. پاييز و زمستان 1385.
- راهب، غزال. زبان الگو، فصلنامه تخصصی معماری بنا، زمستان 1385.
- نوذري، شعله. جایگاه فضاهای باز محله‌های مسکونی در روابط اجتماعی سالمندان، نشریه علمی- پژوهشی تازه‌های ساختمان و مسکن، سال یازدهم، شمارة اول و دوم (32)، بهار و تابستان 1386.
- رفيع‌زاده، ندا. ارزیابی تعلق اجتماعی گروههای سنی ساکن در محلات تهران. تازه‌های ساختمان و مسکن. شماره 32، بهار و تابستان 1386.
- راهب، غزال. جستجوی معنا در شهر-کنکاشی در محلات شهر تهران، تازه‌های ساختمان و مسکن، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، پاییز و زمستان 1386.
- میرمقتدایی، مهتا. «عوامل مؤثر در شکل‌گیری سبک معماری«. تازه‌های ساختمان و مسکن. سال یازدهم، شماره پیاپی 33، پاییز و زمستان 1386.
- میرمقتدایی، مهتا. « امکان‌پذیری کاربرد نظریه ساخت آزاد به منظور ارتقاء پروژه‌های انبوه‌سازی در ایران»، مهندسی ساختمان و علوم مسکن، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، شماره یازدهم، دوره پنجم، پاییز و زمستان 1386.
- راهب، غزال. مسکن روستایی، فرایندی از ذهنیت تا عینیت، آبادی ویژه‌نامه روستا, شماره 59؛ 1387.
- میرمقتدایی، مهتا. «کاربرد فن‌آوری‌های نوین در رویکرد  «ساخت آزاد»- معرفی سیستم کی اس آی». آبادبوم، شهریور 1387.
- ميرمقتدايي، مهتا. «مقدمه‌اي بر مباني توسعه دروني (ميان‌افزا)». مهندسی ساختمان و علوم مسکن، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، شماره سيزدهم، دوره ششم، پاییز و زمستان 1387.
- غزال راهب، "بررسی قابلیت‌ها و محدودیت‌های سیستم ساختمانی قالب تونلی از دیدگاه معماری"، مجله راه و ساختمان، سال هشتم، فروردین و اردیبهشت 1389، ص. 51-40
- نوذری، شعله. «چالش‌های تولید صنعتی ساختمان در ایران و ارائه راهکارها»، نشریه دانش نما، نظام مهندسی ساختمان اصفهان، شماره 193 ، خرداد 1390.
   

مقالات ارائه شده در همايش‌ها و كنفرانس‌هاي ملي و  بين‌المللي
- رفيع‌زاده، ندا. مسكن روستايي و اصول طراحي مناسب آن. سمينار سياستهاي توسعه مسكن در ايران. وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان ملي زمين و مسكن. 1373.
-    رفيع‌زاده، ندا. راهنمايي بر چگونگي طراحي معماري خانه‌هاي سالمندان. مجموعه مقالات نخستین كنفرانس  بين‌المللی سالمندي در ايران. 1378.
- رفيع‌زاده، ندا. سير تحول كاربرد بتن در معماري. مجموعه مقالات نخستين كنفرانس بين‌المللي بتن و توسعه. 1380.
- خرمي، مرتضي. رفيع‌زاده، ندا. عوامل موثر در طراحي و اجراي سازه ساختمانهاي آموزشي در مناطق سردسير ( مطالعه موردي استان آذربايجان شرقي) . ششمين كنفرانس بين‌المللي مهندسي عمران. اصفهان. ارديبهشت 1382.
- رستم‌خاني، پروانه. ملاحظاتي در طراحي فضاي سبز محله‌اي جهت ساماندهي محيط‌هاي مسكوني، مجموعه مقالات همايش توسعه محله‌اي، چشم‌انداز توسعه پايدار شهر تهران. 1383.
- رستم‌خاني، پروانه .توسعه فضاي سبز در تعامل يا توسعه اجتماعي، مجموعه مقالات همايش توسعه محله‌اي، چشم‌انداز توسعه پايدار شهر تهران. 1383.
- رستم‌خاني، پروانه. پاركينگ‌هاي باز و پيشنهادهايي براي پوشش آنها از ديد مستقيم. مجموعه مقالات همايش توسعه محله‌اي، چشم‌انداز توسعه پايدار شهر تهران. 1383.
- رفيع‌زاده، ندا. بررسی تجارب برخی کشورهای جهان در زمینه‌های بهسازی محله‌های مسکونی. مجموعه مقالات همايش توسعه محله‌اي، چشم‌انداز توسعه پايدار شهر تهران. 1383.
- رفيع‌زاده، ندا. بررسی میزان تعلق اجتماعی گروههای سنی مختلف محله‌های تهران. مجموعه مقالات همايش توسعه محله‌اي، چشم‌انداز توسعه پايدار شهر تهران. 1383.
- نوذري، شعله. تأثیر طراحی فضاهای باز مسکونی متناسب با شرایط سالمندان در توسعة اجتماعی محله، . مجموعه مقالات همايش توسعه محله‌اي، چشم‌انداز توسعه پايدار شهر تهران. 1383.
- راهب، غزال. بازشناسي هويت محلات از طريق نمادها و نشانه‌هاي محله‌اي در شهر تهران، مجموعه مقالات همايش توسعه محله‌اي، چشم‌انداز توسعه پايدار شهر تهران. 1383.
- میرمقتدایی، مهتا. «پیشنهاد چارچوبی برای بازنگری در ضوابط و مقررات احداث ساختمانهای مسکونی، به منظور حفظ و ارتقاء تنوع کالبدی محله‌های شهر تهران» مجموعه مقالات همايش توسعه محله‌اي، چشم‌انداز توسعه پايدار شهر تهران. 1383.
- نوذري، شعله. بهسازی روشهای ساخت با استفاده از تولیدات صنعتی ساختمان، پیش‌ساخته بتنی،‌ مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین‌المللی بتن و توسعه، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، تهران، ‌اردیبهشت 1384.
- رفيع‌زاده، ندا. مناسب‌سازي مدارس جهت تردد بدون مانع دانش آموزان كم‌توان جسمي، همايش ملي مناسب‌سازي محيط شهري. پژوهشكده مهندسي و علوم پزشكي جانبازان. 1385.
- نوذري، شعله. روش‌هاي مناسب‌سازی ساختمان‌های اداری برای افراد کم‌توان جسمی وحرکتی، مجموعه مقالات همایش ملی مناسب‌سازی محیط شهری، بنیاد شهید و امور ایثارگران، تهران، 17 آبان 1385.
- نوذري، شعله. راهکارهای مناسب‌سازی سامانه‌های حمل و نقل، دومین همایش ملی مناسب‌سازی محیط شهری برای جانبازان، معلولین و سالمندان، پزوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان، سالن اجلاس، تهران، 20 آذر 1386.
- نوذري، شعله. چالشهای تولید صنعتی ساختمان در ایران و ارائه راهکارها، مجموعه مقالات نخستین همایش بین‌المللی «فناوری‌های نوین صنعت ساختمان»،مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا وسیما، 9 خرداد1387.
- نوذري، شعله. راهكارهاي مناسب‌سازي ساختمانهاي اداري ، اولين همايش بين‌المللي مناسب‌سازي- دسترسي براي همه، سازمان بهزيستي كشور، تهران، خرداد 1388.
- نوذري، شعله. آشنايي با ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد معلول جسمي و حركتي، اولين همايش بين‌المللي مناسب‌سازي-دسترسي براي همه، سازمان بهزيستي كشور، تهران، خرداد 1388.
 - غزال راهب، ارائه روشی برای سنجش مطلوبیت خانه از دید استفاده‌کننده در سکونتگاه‌های روستایی و کاربرد آن در یک منطقه نمونه، اولین کنفرانس بین‌المللی سکونتگاه‌های روستایی- مسکن و بافت، تهران، ایران، 1389
-نوذری، شعله. اصول و مباني مناسب‌سازي با تأكيد بر ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد معلول، همايش تخصصي مناسب‌سازي،تبيين چالش‌ها و فرصتها براي دستيابي به شهر بدون مانع براي همه، سازمان بهزيستي كشور، تهران، تیر 1389.

 

مقالات ارائه شده در کنفرانس‌های بین‌المللی خارج از كشور
--Mimoghtadaee, Mahta. "Sustaining Physical Identity in the Residential Districts by Urban Design Guidelines" in the proceedings of the XXXIAHS World Congress on Housing, Coimbra, Portugal, 2002.
-Nozari, Sholeh. The status of industrial production of building in Iran, The workshop on Industrial Production of Building, Technical University of Berlin, Germany, 2003.
-Rafizadeh, Neda. Industrialization challenges toward housing production in Iran, The workshop on Industrial Production of Building, Technical University of Berlin, Germany, 2003.
-Khorami, Morteza. Rafizadeh, Neda. Rafii, Hassan. Stabile wohnungsbaupolitik und entwicklung in bezug auf steigerung der energieverbrauch, Sustainability of resource utilization: globalization and local structures. September 14-18. 2003.
-Rafizadeh, Neda. Urban design considerations, Workshop Accessibility,UNDP. Bam, Iran. 2004.
-Nozari, Sholeh. Social – Cultural impact of living in tall residential buildings.CIB world building congress, Toronto, Canada. 2004.
-Rafizadeh, Neda. "Site Selection and Physical Proporations in Tall Buildings", abstract accepted for: CIB world building congress, Toronto, Canada. 2004.
- Raheb, Ghazal. Mirmoghtadaee, Mahta. Design Process in New Towns, Workshop of Development of Urban Areas & Mega-Cities.BHRC & Berlin Technical University, November 27-28, 2004.
-Mirmoghtadaee, Mahta. "Open residential building in Iranian context", CIB World Congress 2007: Construction for Development, Cape Town, South Africa.
- Raheb, Ghazal. Verifying & Evaluating of Rural Housing Erection Factors basis on Vernacular Culture of Construction in Iran, Securing High Performance through cultural awareness & dispute avoidance, CIB W12 International conference, 2008.
-Mirmoghtadaee, Mahta. "Process of housing transformation in Iran", abstract accepted for: CIB W069 conference, entitled "Ways of residing in trans-disciplinary focus", held at Tallinn University of Technology, June 13-15 2008, Tallinn, Estonia.
-Nozari, Sholeh. Design Guidelines to Provide Participation Opportunities for the Elderly in Residential Open Spaces, 5th Warwick Healthy Housing Conference, The University of Warwick, Coventry,U.K., 17 th-19 th April 2009.
- Rafizadeh, Neda. Activityb Ageing and Adopting the Environment For the Elderly. Abstract accepted for: 5th Warwick Healthy Housing Conference, The University of Warwick, Coventry, U.K. 17 th-19th April 2009.
-Nozari, Sholeh Design Guidelines of Accessible Open Spaces for the Elderly, International coference on "Accessibility and Safety for All, CIB-W084, Aristtotle University, Thessaloniki, Grecce, 7th-8th May 2009.
- Nozari, Sholeh Adaptation Methods of Official Buildings for People with Disabilities, CIB 2010 - World Congress  on "Building a Better World", May 2010, Salford, U.K.
-Mirmoghtadaee, Mahta. "Deteriorated urban fabrics of Tehran-a case study", abstract accepted for: CIB W104 & W110 conference, entitled "Education for an open architecture", held at Ball State University College of Architecture & Planning, October 19-22, Muncie, IN, USA.
-Ghazal Raheb- Abbas tarkashvand, Feasibility of Concrete Usage in Rural Housing in Iran, The Third International Conference on Concrete & Development, Tehran, Iran, 2009
-Ghazal Raheb- Abbas tarkashvand, Interaction between Vernacular architecture and nature, First International conference on Sustainability and the Future, BUE- FISC, Cairo, Egypt, 2010
-Abbas tarkashvand- Ghazal Raheb, Challenges of Intervention in Built Environment of Rural Settlements- Case Study: Rural Guide Plans, First International conference on Sustainability and the Future, BUE- FISC, Cairo, Egypt, 2010.
-Nozari, Sholeh,"Adaotation of Residential Open Spaces for the Elderly in Iran", World  Sustainable Building Conference, SB 11 Helsinki, Finland, 18th-21th Nov. 2011.
-Nozari, Sholeh. ' Universal Design Adaptation of Public Buildungs in Iran" Universal Design 2012 Conference< Oslo, Norway, 2012.
.

 

 

مقالات ارائه شده در كنفرانس‌ها و دوره‌هاي آموزشي
- رفيع‌زاده، ندا. نقش نيازهاي رواني، اجتماعي و فيزيكي سالمندان در طراحي معماري. دوره آموزشي كاربرد علوم رفتاري در طراحي محيط. مركز تحقيقات ساختمان و مسكن. 1378.
- میرمقتدایی، مهتا. «ساخت آزاد، نگرشی نوین در طراحی و ساخت مسکن». همایش فن‌آوری در صنعت ساختمان و مسکن، مهرماه 1379.
- میرمقتدایی، مهتا. «ضرورت تولید صنعتی و پیش‌ساخته به منظور حل مشکل مسکن، نگاهی به تجربیات کشور هندوستان». پنجمین کنفرانس بین‌المللی عمران، مشهد، بهار 1379.
- رفيع‌زاده، ندا. رهنمودهاي طراحي معماري خانه‌هاي سالمندان. هفته پژوهش ( پروژه‌هاي كاربردي در بخش ساختمان و مسكن و رهيافت‌هاي آن). وزارت مسكن و شهرسازي. 1381.
- رفيع‌زاده، ندا. معماري مدارس در اقليم گرم و مرطوب. دومين همايش بهينه‌سازي مصرف سوخت در بخش ساختمان( دریافت لوح تقدیر جهت انتخاب مقاله بعنوان مقالات برگزیده). سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت در كشور. 1381.
- راهب، غزال. "جستجوي مفهوم تداوم در ساختار شهر بم"، سمينار چهلمين روز سانحه بم، 1382
- راهب، غزال."مفهوم سکونت، خاستگاهها و ريشه‌ها"، کنگره معماري و شهرسازي ارگ بم، ارائه مقاله:1382.
-  نوذري، شعله.  بررسی وضع موجود صنعت پیش‌ساختگی در ایران، دورة آموزشی سیستم‌های پیش‌ساخته وکاربرد آن در طرح‌های عمرانی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، آبادان، بهمن 1383.
- رفيع‌زاده، ندا. ماندگار، مهران. پيوسته‌سازي معابر پياده، مشكلات و راهكارهاي اجرايي. همایش طراحي فضاهاي عمومي قابل دسترس براي كم‌توانان جسمي. مركز تحقيقات ساختمان و مسكن. 1383.
- نوذري، شعله.  طراحی فضاهای باز مسکونی با توجه به مشکلات بینایی در سالمندان، کارگاه تخصصی طراحی فضاهای عمومی قابل دسترس برای کم‌توانان جسمی براساس ضوابط ومقررات شهرسازی ومعماری برای افراد معلول، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن،‌آذر 1383.
- راهب، غزال. "اصول طراحي کتابخانه"، ارائه‌شده در سمينارگروه کتابداري دانشگاه آزاد، 1383
- نوذري، شعله. مبلمان شهری متناسب با شرایط کم‌توانان جسمی- حرکتی، دورة آموزشی طراحی فضاهای عمومی قابل دسترس برای کم‌توانان جسمی- حرکتی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، دی 1384.
- راهب، غزال. فرايند ساخت و ساز در روستا، سمينار در سازمان فني و حرفه‌اي کل کشور، 1384.
- رفيع‌زاده، ندا. دسترسي بدون مانع در مدارس. دوره آموزشي " نگهداري از ساختمانها و تجهيزات تخصصي مدارس" دوره ضمن خدمت سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور. 1385.
- رفيع‌زاده، ندا. بررسي مشكلات وضع موجود در تقاطع‌ها و روش‌هاي مناسب‌سازي، كارگاه آموزشی مناسب‌سازی فضاهای شهری جهت آسیب‌مندان جسمی و حرکتی، معاونت عمرانی شهرداری تهران، آذر 1385.
- نوذري، شعله. مبلمان شهری متناسب با شرایط آسيب‌مندان، کارگاه آموزشی مناسب‌سازی فضاهای شهری جهت آسیب‌مندان جسمی و حرکتی، معاونت عمرانی شهرداری تهران، آذر 1385.
- راهب، غزال، ترکاشوند، عباس، ارزیابی الگوی مصرف انرژی از نظر کالبدی در خانه‌های نوساز روستایی حاشیه دریای خزر، پنجمین همایش بهینه‌سازی مصرف سوخت در ساختمان، اردیبهشت 1385.
- راهب، غزال و همكاران. فرایند برپایی مسکن روستایی در ایران، تدوین جزوه آموزشی برای دوره آموزشی: طراحی مسکن روستایی در ایران همراه مقاله- مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، تابستان 1386.
- نوذري، شعله. ضوابط طراحی فضاهای باز مسکونی برای‌کودکان‌و‌سالمندان، مجموعه مقالات دوره آموزشی «ضوابط ‌واستانداردهای‌طراحی ‌معماری» ، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، 23 مهر 1386.
- نوذري، شعله. مروری بر وضع موجود تولیدصنعتی ساختمان در ایران،  مجموعه مقالات دوره‌آموزشی «روشهای تولید صنعتی ساختمان»، مرکز تحقیقات ساختمان‌ومسکن، آذر 1386.
- نوذري، شعله. چالش‌ها‌و‌راهکارهای توسعه روشهای تولید صنعتی در ایران، مجموعه مقالات دوره‌آموزشی «روشهای تولید صنعتی ساختمان» مرکز تحقیقات ساختمان‌ومسکن، 1386.
- نوذري، شعله. رهنمودهاي طراحي مبلمان شهري مناسب براي افراد داراي معلوليت، مجموعه مقالات دورة آموزشي ستاد مناسب‌سازي شهرداري تهران، 1386.
- رفيع‌زاده، ندا. ضوابط طراحی معماری ساختمانهای مناسب سالمندان. دوره آموزشی ساخت و ساز بر اساس ضوابط و استانداردهای معماری. مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن. 1386.
- نوذري، شعله. راهنماي مناسب‌سازي ساختمان‌هاي اداري براي افراد داراي معلوليت، مجموعه مقالات دورة آموزشي ستاد مناسب‌سازي شهرداري تهران، 1386.
- رفيع‌زاده، ندا. درسهایی از مناسب‌سازی‌های انجام شده در معابر نمونه موردی خیابان دردشت. مجموعه مقالات دورة آموزشي ستاد مناسب‌سازي شهرداري تهران، 1386.
- رفيع‌زاده، ندا. دسترسی بدون مانع در ساختمانهای مسکونی. مجموعه مقالات دورة آموزشي ستاد مناسب‌سازي شهرداري تهران، 1386.
- راهب، غزال. انتزاع، عامل پويايي معماري ايراني، نخستين همايش دانشجويي معماري دانشجويان کشور، 1376.
- راهب، غزال. مسکن مطلوب در تعامل فن‌ورزی و معماری، همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، مهر 1387.
-  راهب، غزال. ارزیابی معمارانه فن‌آوری‌های نوین ساختمان، همایش فن‌آوری های نوین ساخت، سازمان مسکن و شهرسازی خراسان رضوی، مهر 1387.
-  میرمقتدایی، مهتا. «بررسی عوامل مؤثر در انعطاف‌پذیری سیستم‌های ساختمانی». همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران، مهر 1387.
- میرمقتدایی، مهتا. «کاربرد فن‌آوری‌های نوین در رویکرد ساخت آزاد» در نخستین همایش فن‌اوری‌های نوین صنعت ساختمان. تهران، مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما، 9 خرداد 1387.
- نوذري، شعله. موانع و چالش‌های توسعه تولید صنعتی ساختمان، مجموعه مقالات همایش« سیاست‌های توسعه مسکن، فناوریهای نوین درصنعت ساختمان»، دانشگاه تربیت معلم تهران، 1387.
-  نوذري، شعله. چالش‌های  تولید صنعتی در فرآيند بومي‌سازي ساخت‌ و ساز، مجموعه مقالات كارگاه تخصصي فناوريهاي بومي ايران، دانشگاه علم و صنعت ايران، ارديبهشت 1388.
- رفيع‌زاده، ندا. طراحي معماري مناسب براي سالمندان، دورة‌ آموزشي الزامات معماري ساختمان، وزارت مسكن و شهرسازي، خرداد 1388.
- نوذري، شعله.  ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد معلول، دورة‌ آموزشي مبحث چهارم مقررات ملي ساختمان، وزارت مسكن و شهرسازي، خرداد 1388.
- ميرمقتدايي، مهتا. «بررسي امكان احياي انعطاف‌پذيري در مسكن ايراني با استفاده از رويكرد ساخت آزاد». دومين همايش فناوري‌هاي بومي ايران، دانشگاه علم و صنعت ايران، ارديبهشت 1388.
- غزال راهب، معيارهاي انتخاب فناوري مناسب ساخت مسكن بومي در ايران، دومين همايش ملي فناوري‌هاي بومي ايران (كارگاه تخصصي)- دانشگاه علم و صنعت. تهران، ايران، 1388
- غزال راهب، امکان‌سنجی کاربرد چند سیستم ساختمانی نوین در معماری، همایش و کارگاه آموزشی ساخت‌وساز با کیفیت برتر، تهران، ایران، 1389
- غزال راهب، معماری ایران- فناوری‌های نوین و تولید صنعتی ساختمان، سلسله سخنرانی‌های فناوری‌های نوین ساختمان- دانشگاه تهران، 1389
- رفيع‌زاده، ندا، " دسترسي بدون مانع در ساختمانهاي مسكوني"، دوره آموزشي تخصصي" ضوابط و مقررات معماري و شهرسازي براي افراد معلول جسمي – حركتي"، شهرداري منطقه 22، 1389.
- رفيع‌زاده، ندا. " راهنماي كاربردي ضوابط در طراحي و مناسب‌سازي فضاهاي شهري"، دوره آموزشي تخصصي " ضوابط و مقررات معماري و شهرسازي براي افراد معلول جسمي – حركتي." شهرداري منطقه 22،1389.
-رفيع‌زاده، ندا. " دسترسي بدون مانع در ساختمانها" ، دوره آموزشي "مناسب‌سازي ساختمانهاي عمومي و محيط شهري"،  سازمان بهزيستي استان كرمان در بم. دي ماه 1389.
- رفيع‌زاده، ندا. " بررسي مناسب‌سازي‌هاي انجام شده در داخل و خارج كشور"، دوره آموزشي "مناسب‌سازي ساختمانهاي عمومي و محيط شهري".  سازمان بهزيستي استان كرمان در بم. دي ماه 1389.
- رفيع‌زاده، ندا. "دسترسي بدون مانع در ساختمانها"، دوره آموزشي "مناسب‌سازي ساختمانهاي عمومي و محيط شهري".  فرمانداري جيرفت. دي ماه 1389.
- رفيع‌زاده، ندا. " بررسي مناسب‌سازي‌هاي انجام شده در داخل و خارج كشور"، دوره آموزشي "مناسب‌سازي ساختمانهاي عمومي و محيط شهري".  فرمانداري جيرفت. دي ماه 1389.
- نوذري، شعله. «طراحي و مناسب‌سازي ساختمان‌هاي عمومي براي افراد داراي معلوليت»، دوره آموزشي آشنايي با ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد معلول جسمي و حركتي ، شهرداري منطقه 22 تهران شهریور 1389.
- نوذري، شعله. «طراحي و مناسب‌سازي مبلمان شهری برای افراد معلول »، دوره آموزشي آشنايي با ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد معلول جسمي و حركتي، شهرداري منطقه 22 تهران شهریور 1389.
- نوذري، شعله. «آشنايي با ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد داراي معلوليت»، سمينار آموزشي اصول عناصر كالبدي در معماري، دانشكده معماري دانشگاه شهيد بهشتي، اردیبهشت و آبان 1389.
- نوذري، شعله. «الزامات طراحي معماري براي افراد داراي معلوليت» دوره آموزشي الزامات، هماهنگي، مديريت و اجراي ساختمان، سازمان مجري ساختمانهاي دولتي وزارت مسكن و شهرسازی، دی 1389.

 BHRC
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت برای مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازي محفوظ می باشد