جمعه 31 شهریور 1396  |

معرفی همکاران

 

رئیس
مقصود پوریاری

معاون پشتیبانی
محمدرضا نجارپور

متصدی امور آموزش و قرارداد
محمدرضا حمزه لو

حسابدار
موسی احمدی

مسئول دفتر و حراست
صمد بهرنگی

متصدی امور آموزش اپراتور
سید اسحاق حسینی

کارشناس آموزش
سید اکبر موسوی

متصدی امور آموزش اپراتور
هادی فرزا م فر - حبیب فروجی

امور فنی ماشین آلات
جمال میرخوند

امور تاسیسات
محمد حکمی راد

امور فضای سبز
علی وارسته

 

انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج