جمعه 31 شهریور 1396  |

رزومه ریاست

      مقصود پورياري


مليت : ايراني
شغل : مهندسي عمران- راه و ترابري 
تخصص : مهندسي ساختمان،مهندسي ترافيك و طرح هندسي راه، مهندسي ايمني حمل و نقل
پست الكترونيكي : mpooryari@yahoo.com
تلفن: 09122062577


قابليتهاي كليدي
* طراحي و محاسبه انواع ابنيه 
* طراحي راه 
* ارايه طرحهاي ساماندهي معابر
* ايمن سازي شبكه معابر
* مديريت بحران در حمل و نقل


وضعيت تحصيلي
* ديپلم دبيرستان نمونه دولتي امام جعفر صادق (ع)،فومن با رتبه ممتاز و  كسب رتبه اول كنكورسراسري رشته رياضي و فيزيك، سال 1376 در  منطقه 3 
* كارشناسي مهندسي عمران- عمران، دانشكده فني دانشگاه تهران،1380
* كارشناسي ارشد مهندسي عمران- راه و ترابري، دانشكده فني دانشگاه تربيت مدرس تهران،1382
*دانشجوي دكتراي مهندسي عمران- زلزلهقابليت زبان خارجي
* زبان انگليسي

سوابق 
1380 تا 1383( مهندسين مشاور رهروان عمران)
*  كارشناس پروژه ( برنامه ريزي حمل ونقل، شبكه راهها و سيستمهاي حمل ونقل شهر انديشه در جنوبغربي تهران)
 * كارشناس پروژه ( مطالعات بهبود ايمني تردد ترافيك و عابر پياده در معبر فدائيان اسلام، سازمان حمل ونقل وترافيك شهرداري تهران)
* كارشناس پروژه ( مطالعات بهبود ايمني تردد ترافيك و عابر پياده در معبر كريمخان زند- بلوار كشاورز، سازمان حمل ونقل وترافيك شهرداري تهران)
* كارشناس پروژه ( مطالعات بهبود ايمني تردد ترافيك و عابر پياده در معبر سيد جمال الدين اسدآبادي، سازمان حمل ونقل وترافيك شهرداري تهران)
* مدير پروژه مطالعات ترافيك و حمل و نقل طرح تفصيلي منطقه 16 تهران
* كارشناس  پروژه مطالعات ترافيك و حمل و نقل طرح تفصيلي منطقه 13 تهران
* مدير پروژه مطالعات ترافيك و حمل و نقل طرح تفصيلي منطقه 4 شيراز
*كارشناس  پروژه مطالعات ترافيك و حمل و نقل طرح تفصيلي منطقه 5 شيراز
*مدير پروژه تحليل عملكرد 23 تقاطع چراغدار شهر تهران
*كارشناس پروژه ساماندهي ترافيك و بهبود ايمني تردد در رينگ دوم اصفهان1383 تا 15/5/1384 ( پژوهشكده حمل ونقل ) كارشناس پژوهشكده حمل و نقل)
كارشناس پژوهشي بخش ايمني پژوهشكده حمل و نقل و مسئول پروژه هاي مطالعاتي ذيل:
*دستورالعمل ايمني در كاهش تصادفات عابران پياده و ارايه راهكارهاي مربوط( مطالعه موردي در استان گيلان و مازندران)
 * مطالعه و بررسي كاربري اراضي اطراف راهها و خطوط راه آهن 
* دستورالعمل نحوه ساماندهي ،ايمن سازي و كنترل دسترسيها به راههاي اصلي
* دستورالعمل نحوه ايمن سازي گلوگاههاي راه
* دستورالعمل اجرايي ايمن سازي مدارس حاشيه راه
* بررسي رنگهاي ترافيكي و تهيه دستورالعمل طراحي و اجرا


15/5/ 1384 تا 15/10/1384 (اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان گيلان)
 كارشناس ترافيك و حمل ونقل، مشاور مدير
15/10/1384 تاكنون:  عضو هيات علمي پژوهشكده حمل و نقل
مدير و يا ارزياب پروژه تحقيقاتي
* بررسي وضعيت سيستم هاي اطلاع رساني و مخابراتي بخش حمل و نقل 
* بررسي آسيب پذيري ابنيه فني و ساختمانهاي شبكه حمل و نقل و ارايه طرح اولويت بندي مرمت و بهسازي در مناطق منتخب
*دستورالعمل تهيه انجام آزمايشهاي مخرب و غير مخرب در پلهاي فلزي
* تهيه طرح عملياتي حادثه سيل در بخش ريلي
* تهيه طرح عملياتي حادثه ريزش، رانش و بهمن
*تهيه و تدوين منابع ده دوره شغلي تخصصي بخش حمل ونقل
*تعيين معيارهاي خطر پذيري قابل قبول در شبكه حمل و نقل جاده اي در مقابل سوانح طبيعي
*بررسی عملکرد شبکه حمل و نقل جاده‌ای کشور در زمان بحران با تاكيد بر ظرفيت راهها
*راهنماي طراحي، ساخت و مكانيابي روگذر و زيرگذرهاي سريع‌النصب پس از وقوع سوانح طبيعي
 *  طراحي ساختار سازماني مديريت بحران در حمل ونقل ريلي 
* دستورالعمل مستندسازي حادثه سيل در وزارت راه و ترابري
*مديريت حادثه طوفان شن در راهها
*روشهاي غير مخرب ژئوفيزيكي و سنجش از راه دور در شناسايي خطرات ساختگاهي  
                                  
مجري يا همكار  پروژه‌هاي پژوهشي:
* راهنماي نگهداري از علايم و تجهيزات ايمني راه، نشريه شماره 370، وزارت راه و ترابري، پژوهشكده حمل ونقل، 1385
* راهنماي كاربري اراضي اطراف حريم راهها و راه  آهن ، وزارت راه و ترابري، پژوهشكده حمل ونقل، 1387
* مجري پروژه تحقيقاتي "بررسي شبكه راههاي دسترسي به شهر تهران در هنگام وقوع زلزله"،1390
* ارائه شاخص ارزيابي توسعه ايمني راه در كشور،1390


 تدوين گزارشات علمي:
* گزارش تصادف مورخ 29/10/83  محور شيراز-كازرون، كميسيون ايمني راهها، 1384
*  توصيفي از مدلهاي پيش بيني تصادفات در راهها براي ايران و ساير كشورها، پژوهشكده حمل ونقل ، 1383


دوره های آموزشی

رديف موضوع دوره سال انجام محل برگزاري
1 Road Safety Audit(2 days) 2004 IRAN- TEHRAN
2 Transportation Risk Management(3 days) 2004 IRAN- TEHRAN
3 كارگاه فني همزيستي با سيلاب(8 ساعت) 1385 ايران- تهران
4 Basics, Structure, Documentation &Auditing of Occupational Health& Safety Management Based on OHSAS 18001:1999 (3 days) 2006 IRAN- TEHRAN
5 مهارتهاي پرسشگري،تفكر خلاق-1 و تفكر سيستمي(18 ساعت) 1385 ايران- تهران
6 مسيريابي و طراحي هندسي راه به روش كامپيوتري(42 ساعت) 1385 ايران- تهران
7 پلسازي و طراحي آن(42 ساعت) 1385 ايران- تهران
8 مديريت جامع بحران در حوادث غير مترقبه طبيعي(20 ساعت) 1385 ايران- تهران
9 anti-earthquake countermeasures in Japan (15 days) 2008 JAPAN- KOBE
10 مديريت بحران(20 ساعت) 1386 ايران- تهران
11 آشنايي با مباني بهسازي لرزه اي تكيه گاه پلها" (4 ساعت) 1386 ايران- تهران
12 دوره جامع مديريت ريسك-دانشگاه تهران(200 ساعت) 1387 ايران- تهران
13 Comprehensive Project Management Workshop Based on PMBOK(40 hours) 1388 ايران- تهران
14 دستورالعمل انجام آزمايشهاي مخرب و غبر مخرب در پلهاي فلزي ( 4 ساعت) 1388 ايران- تهران
15 پيشرفتهاي اخير در روشهاي بهسازي زمين ( 4 ساعت) 1388 ايران- تهران
16 Managing Safely(IOSH)- 7 days 1388 IRAN- TEHRAN
17 Disaster and Risk-7 days 2010 SWITZERLAND-DAVOS
18 Flood Disaster Management-7 days 2011 Australia, Gold Coast
 
 عضویت در مجامع
1- سازمان نظام مهندسي 1383
2- انجمن مهندسي حمل و نقل ايران
1385
3- كانون فارغ التحصيلان دانشكده فني دانشگاه تهران
1380
4- انجمن مهندسي روسازي ايران
1387
5- عضویت در کمیته تخصصی زلزله مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی

6- عضویت در کمیته تخصصی مدیریت بحران و مدیریت سیستم مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی

7- عضو کمیته ساماندهی آموزشکده های مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی


 
 مقالات
 الف- مجلات 
1- Accident Prediction Model Based on Traffic and Geometric Design Characteristics, International Journal of Civil Engineering(ISSN)- Scientific-Research, VOL3-NO.2, JUNE 2005
2 -  ارايه مدل رياضي تعيين شاخص ايمني راه، مجله علمي- پژوهشي فني و مهندسي مدرس،شماره 25، پاييز 1385
3-  بررسي و تحليل امكانات مخابراتي  بخش جاده اي وزارت راه و ترابري  از ديدگاه عملکرد مؤثر در حوادث غيرمترقبه، مجله علمي – ترويجي جاده ، شماره 57 ، بهار 1386 
4- معرفي انواع حفاظهاي جديد ايمني راه، فصلنامه فناوري حمل ونقل ، شماره 3، بهار 1384 
5- بررسي ميزان مخاطرات سفر با اتوبوس در يك راه اصلي بين شهري، فصلنامه علمي- ترويجي مطالعات مديريت ترافيك،نشريه دانشكده راهنمايي و رانندگي- سال چهارم- شماره 14- پاييز 1388
6- برآورد ظرفیت راه در زمان وقوع بحران با استفاده از مفهوم گلوگاه ترافیک و شبیه‌سازی،فصلنامه علمي- پژوهشي مهندسي حمل و نقل
7- نقش سيستمهاي هوشمند در بهبود عملكرد مديريت بحران در حمل ونقل جاده اي، فصلنامه علمي- ترويجي راهور 
8-واكاوي يك تصادف جاده اي از نگاه نظريه چند عاملي، فصلنامه علمي- ترويجي راهور 
9- روشهای تعیین مدارس پرخطر حاشیه راه برای اقدامات ایمن سازی، فصلنامه علمي- ترويجي راهور 

10 - Estimation of reconstruction cost and traffic functionality relating to roadway transportation lifelines after natural disasters, Transportation engineering, 2014
 11- بکارگیری فناوریهای نوین در عملیات امداد و نجات جاده ای، فصلنامه علمي- ترويجي راهور 
 
 ب- كنفرانس ملي و بين المللي 
 1 - بررسي وضعيت ايمني عابرين پياده ( مطالعه موردي در استان گيلان) ، هفتمين كنگره بين المللي مهندسي عمران، بهار 1385، تهران، ايران
2- مقايسه و كاركرد مديريت ايمني، مديريت بحران و مديريت ريسك در بخش حمل و نقل، دومين كنفرانس بين المللي مديريت جامع بحران در حوادث غيرمترقبه طبيعي، بهمن ماه 1385، تهران، ايران
3  - بررسي و تحليل امكانات مخابراتي وزارت راه و ترابري با در نظر گرفتن پارامتر خطر، دومين كنفرانس بين المللي مديريت جامع بحران در حوادث غيرمترقبه طبيعي، بهمن ماه 1385، تهران، ايران
   4-  بررسی و تحليل امکانات مخابراتی سازمان بنادر و كشتيراني  از ديدگاه عملکرد مؤثر در حوادث غيرمترقبه ،نهمين همايش بين المللي  صنايع دريايي، آبان 1386 ، مازندران،ايران
5-  بررسي نقش و كاركرد سيستم مديريت حمل و نقل اضطراري در شهر تهران، سومين كنفرانس بين المللي مديريت جامع بحران در حوادث غيرمترقبه طبيعي، بهمن ماه 1386، تهران، ايران
6- بررسي انواع و نقش آزمونهاي مخرب و غير مخرب در پلهاي فلزي با ديدگاه بهسازي دوره اي، سومين كنفرانس بين المللي پل، خرداد ماه 1387، تهران، ايران
7-حفظ زيرساختهاي سيستم حمل و نقل شهري با نگاه پدافند غيرعامل، چهارمين كنفرانس بين المللي مديريت جامع بحران و پدافند غيرعامل در پايداري ملي، اسفند ماه 1387، تهران، ايران 
8- تحليل خطرپذيري بنادر كشور در برابر زلزله ،دهمين همايش بين المللي  صنايع دريايي ، آبان 1387، خوزستان، ايران
9-بررسی ريسك تصادف حمل و نقل جاده اي  مواد خطرناك، اولين كنفرانس بين المللي حمل ونقل مواد خطرناك و اثرات زيست محيطي آن، آبان 1387 ، تهران، ايران
10- تدوين برنامه بازرسي‌هاي غيرمخرب پل‌هاي فلزي کشور ، نهمين کنفرانس ملي جوش و بازرسي، آبان‌ماه  ، 1387 ، اصفهان،ايران
11- ارائه مدل تهيه طرح عملياتي مقابله با سيلاب براي محورهاي حمل و نقل ريلي ، چهارمين كنفرانس بين المللي مديريت جامع بحران و پدافند غيرعامل در پايداري ملي، اسفند‌ماه  ، 1387 ، تهران،ايران
12- ساختار و مدل فرآيندي جهت استخراج وظايف و ارائه راهكارهايي جهت بهبود مديريت بحران در بخش حمل ونقل جاده اي  ، چهارمين كنفرانس بين المللي مديريت جامع بحران و پدافند غيرعامل در پايداري ملي، اسفند‌ماه  ، 1387 ، تهران،ايران
13- مانور حادثه سیل در بخش حمل و نقل ریلی ، اولين كنفرانس ملي تصادفات و سوانح جاده اي و ريلي،زنجان،آذر 1388
14-  رتبه بندي استانهاي كشور بر اساس امكانات مخابراتي و اطلاع رساني شبكه حمل ونقل در برابر سوانح طبيعي  و ارائه ساختار فرماندهي حادثه، سومين كنفرانس ملي انجمن علمي فرماندهي و كنترل ايران،دانشگاه مالك اشتر،1388  
15- اولويت بندي زيرساختها در حوزه صنايع دريايي با نگاه پدافند غيرعامل،دوازهمين همايش بين المللي  صنايع دريايي (MIC2010) ، ايران، زيباكنار،27 الي 29  مهر ماه 1389 
16- پياده نمودن نظام مستندسازي در سازمان هاي اجرايي، راهكاري بنيادي جهت بهبودي پيوسته مديريت بحران-مطالعه موردي:مستندسازي سانحه سيل در وزارت راه و ترابري،همايش مديريت بحران در صنعت ساختمان،سازه هاي زيرزميني و شريانهاي حياتي، اصفهان آذرماه 1390

17- Risk Assessment of Intercity Bus travel, International Disaster and Risk Conference, August 25-29 2008, Davos , Switzerland.

18- GIS Based Data Bank of Telecommunication Facilities for Disaster Management in Iranian Transportation network,GIT4NDM&Rehabilitation,30-31 JANUARY ,2009,
Bangkok,Thailand

19- Study on the Vulnerability of Inter-City Transportation Network Components Using Geographic Information System( GIS) ,GIT4NDM&Rehabilitation, 30-31 JANUARY ,2009, Bangkok,Thailand

20- Action Levels of Rock Fall Accidents in Disaster Management of Railroads ( A case Study in Islamic Republic of Iran Railways), 3th International Disaster and Risk Conference, 30.May -03.June 2010, Davos , Switzerland.

21- To Level the Flood Disasters in Iranian Railway, 3th International Disaster and Risk Conference, 30.May -03.June 2010, Davos , Switzerland.

22- Experience of Flood Event Documentation in Transportation System" 5rd Australasian Natural Hazard Management Conference18-21 july 2011, Gold Coast,Australia

23- Measuring functionality of roads after earthquake, 4th International Disaster and Risk Conference, 26-30 August 2012, Davos , Switzerland.
 24- ارائه الگويي به عنوان ساختار سازماني مديريت بحران در حمل ونقل ريلي، اولين كنفرانس زيرساختهاي حمل ونقل، تهران – دانشگاه علم وصنعت ايران،اسفندماه 1391
25- نقش سيستمهاي هوشمند در بهبود عملكرد مديريت بحران در حمل ونقل جاده اي، اولين كنفرانس زيرساختهاي حمل ونقل، تهران – دانشگاه علم وصنعت ايران،اسفندماه 1391
 
 سوابق آموزشي

موسسه ترم دروس تدريس شده
دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندر انزلي تابستان 87-86 اصول مهندسي ترافيك- مهندسي ترابري
دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندر انزلي نيمسال اول 88-87 پروژه راه سازي- راه سازي- راه آهن- روسازي راه
دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندر انزلي نيمسال دوم 88-87 پروژه راه سازي- راه آهن-روسازي راه-اصول مهندسي ترافيك-مهندسي ترابري
موسسه آموزش عالي صدرالمتالهين(صدرا) نيمسال دوم 89-88 پروژه راه سازي- راه آهن-راه سازي
موسسه آموزش عالي صدرالمتالهين(صدرا) نيمسال اول 90-89 مهندسي ترافيك
آموزشکده فنی لوشان نیمسال اول 93-94 راهسازی، طرح هندسی راه، اصول راهسازی عمرانی-معدنی، ترافیک و عملیات، روسازی راه
آموزشکده فنی لوشان نیمسال دوم 93-94 تعمیر و نگهداری راه،تجهیزات و تاسیسات ایمنی راهها،آسفالت و آزمایشگاه،روسازی راه
 
 تاليف كتاب:
-  مديريت برنامه ريزي  حمل ونقل و كنترل ترافيك در بحران/تاليف محمدرضا احدي،مقصود پورياري،دانشگاه علوم انتظامي، تهران،1391
 
 مجري كارگاههاي آموزشي

عنوان كارگاه زمان مكان
مديريت حمل و نقل در شرايط بحران شهريور1390 اصفهان
نگهداري زمستاني و مقابله با برف ديماه 1389 قم
رويكردهاي نوين مهندسي زلزله در شريانهاي حياتي ديماه 1390 پژوهشگاه بين المللي زلزله
پدافند غيرعامل در مديريت حمل و نقل زمستان 90 تهران
مديريت حمل و نقل در شرايط بحران بهار1390 اردبيل
بررسي سيستمهاي اطلاع رساني ومخابراتي در حمل ونقل در شرايط بحران زمستان 91 تهران- دانشگاه علم وصنعت زمستان 91 تهران- دانشگاه علم وصنعت
مستندسازي حوادث غيرمترقبه در شبكه حمل ونقل زمستان91 تهران- دانشگاه علم وصنعت
اصول و کلیات برنامه جامع کاهش خطرپذیری لرزه ای
 
 داوري اختراعات

عنوان اختراع مورد ادعا پديد آوردنگان معرفي شده از سازمان
طراحي و ساخت دستگاه تشخيص دهنده صورت چشم،وضعيت چشم و هشدار خواب آلودگي با روشهاي پردازش تصوير بر وي ARM ماهرخ شايسته غني، سيدمحسن موسوي، هاشم كلب خاني اداره كل ثبت اختراع
متدي براي كنترل تردد خودروها با استفاده از تكنولوژي RFID ( شهر بدون تخلف) عليرضا مقدسي اداره كل ثبت اختراع


نام كنفرانس مكان و زمان برگزاري تعداد مقالات داوري شده
ششمین کنگره‌ی ملی مهندسی عمران دانشگاه سمنان-ارديبهشت1390 12
دومين كنفرانس ملي مديريت بحران تهران-وزارت كشور- خرداد 1391 12
اولين كنفرانس زيرساخت دانشگاه علم وصنعت-اسفند 1391 18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج