جمعه 31 شهریور 1396  |

مربیان آموزشی

ردیف نام و نام خانوادگی رشته آموزش
1 جاوید رحیمی فرد مربی بلدوزر
2 امیر خیبر مربی و مکانیک
3 رسول طلابری مربی و مکانیک
4 محسن خالقی مکانیک
5 محسن شعبانی مربی
6 یونس میرزایی مربی
7 سهراب خانی مربی
8 زبیع الله رحیمی مربی
9 علی اصغر چگینی  
10 جواد بهادینود مکانیک
11 بهروز رفیعی مربی لودر
12 محسن عادلی مربی و مکانیک
13 هاشم رسولی مربی و مکانیک
14 ظریفیان
15 مجید محمد پور
16 حسن نیرومند
17 هوشنگ قلی زاده
18 رضا خوشنام
19 هادی پوستین دوز
20 مهندس چراچی
21 حسینی مکانیک
22 رزداری مکانیک
23 رعنا شیجانی مکانیک
24 بهادری مکانیک
25 انصاف پور مکانیک
26 خیرآبادی مکانیک و مربی
27 تهرانی مکانیک و مربی
28 قدیانم لو مکانیک و مربی
29 رستمی مکانیک و مربی
30 پراش مکانیک و مربی
31 خدادای مکانیک و مربی
32 فروغی مربی
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج