انتشارات

جستجو

کاربر گرامی، خواهشمند است از فرم جستجوی فوق برای یافتن نشریات مورد نظر استفاده نمایید.
شماره نشریه عنوان نشریه فایل
1 زلزله­ خيزي ایران از سال 1900 تا سال 1969 Code1
2 زلزله 8 مرداد 1349 ماه قرناوه، گنبدکاووس Code002
3 بررسی­های فنی Code3
17 برنامه­ریزي فيزیکي بيمارستان­هاي عمومي از 150 تا 720 تخت Code17
006 ضمائم فني دستورالعمل طرح و محاسبه و اجراي رویه­هاي بتني در فرودگاه­ها Code6
7 دفترچه تيپ شرح قيمت­هاي عمليات راه­هاي فرعي Code7
12 روسازي شني و حفاظت رویه آن Code12
013 زلزله17 آبان ماه 1350 بندرعباس Code13
016 شرح قيمت هاي واحد تيپ براي کارهاي ساختماني Code16
020 جوشکاري در ساختمان­هاي فولادي Code20
021 تجهيز و سازمان دادن کارگاه جوشکاري Code21
022 جوش پذیري فولادهاي ساختماني Code22
26 جوشکاري در درجات حرارت پایين Code26
027 مشخصات فني عمومي لوله کشي آب سرد و گرم و فاضلاب ساختمان Code27
28 تجزیه و تحليل هزینه کارهاي ساختماني و راهسازي ملات­ها Code28
029 بررسي نحوه توزیع منطقي تخت هاي بيمارستاني در کشور Code29
31 تجزیه و تحليل هزینه کارهاي ساختماني و راهسازي )اندودها، قرنيزها و بندکشي ( Code31
50 گزارش شماره 1 مربوط به نمودارهاي شتاب نگار در ایران Code50
119-2 دستورالعمل هاي همسان نقشه برداري - جلد دوم : نقشه برداري هوایي (کليات) Code119-2
32 شرح قيمتهاي واحد تيپ براي کارهاي لوله کشي آب و فاضلاب ساختمان Code32
33 مشخصات فني عمومي راه­هاي اصلي Code33
34 مشخصات فني عمومي اسکلت فولادي ساختمان Code34
35 مشخصات فني عمومي کارهاي بتني Code35
36 مشخصات فني عمومي کارهاي بنایي Code36
37 استانداردهاي نقشه کشي Code37
38 مشخصات فني عمومي اندودکاري Code38
39 شرح قيمت هاي واحد تيپ براي کارهاي تاسيسات حرارتي و تهویه مطبوع Code39
40 مشخصات فني عمومي در و پنجره Code40
41 مشخصات فني عمومي شيشه کاري در ساختمان Code41
42 مشخصات فني عمومي کاشي کاري و کف پوش در ساختمان Code42
43 تجزیه و تحليل هزینه کارهاي ساختماني و راه­سازي (کاشي کاري، سراميک کاري، فرش کف و عایقکاري) Code43
44 استاندارد پيشنهادي لوله هاي سخت پي .وي .سي در لوله­کشي آب آشاميدني Code44
45 استاندارد پيشنهادي لوله هاي سخت پي .وي .سي در مصارف صنعتي Code45
46 زلزله 16 اسفند ماه 1353 سرخون بندرعباس Code46
47 استاندارد پيشنهادي اتصال­هاي لوله­هاي تحت فشار پي .وي .سي Code47
48 مشخصات فني عمومي راه­هاي فرعي درجه یک و دو Code48
49 بحثي پيرامون فضا در ساختمان­هاي اداري Code49
51 مشخصات فني عمومي کارهاي نصب ورق­هاي پوششي سقف Code51
52 شرح قيمت­هاي واحد تيپ براي کارهاي تاسيسات برقي Code52
53 زلزله­هاي سال 1970 کشور ایران Code53
54 راهنماي طرح واجراي عمليات نصب لوله هاي سخت پي .وي .سي درلوله کشي آب سرد Code54
55 مشخصات فني عمومي کارهاي ساختماني تجدید نظر دوم Code55
56 راهنماي طرح و اجراي عمليات نصب لوله هاي سخت پي .وي .سي Code56
57 شرایط لازم براي طرح و محاسبه ساختمان هاي بتن آرمه Code57
58 موقعيت 170 دستگاه شتاب نگار حرکات شدید Code58
59 شرح قيمتهاي واحد تيپ براي خطوط انتقال آب Code59
60 شرح قيمتهاي واحد تيپ براي شبکه توزیع آب Code60
61 طرح و محاسبه قاب هاي شيبدار و قوسي فلزي Code61
62 شناخت کارکردهاي یک مجموعه مسکوني Code62
63 زلزله هاي سال 1969 کشور ایران Code63
64 مشخصات فني عمومي درزهاي انبساط Code64
66 تحليلي بر روند دگرگوني هاي سکونت در شهر Code66
67 راهنمایي براي اجراي ساختمان بناهاي اداري Code67
68 ضوابط تجزیه و تحليل قيمتهاي واحد اقلام مربوط به خطوط انتقال آب Code68
69 زلزله هاي سال 1968 کشور ایران Code69
71 محافظت ابنيه فني آهني و فولادي در مقابل خورندگي Code71
72 راهنمایي براي تجزیه قيمت هاي واحد کارهاي تاسيساتي Code72
73 تجزیه و تحليل هزینه کارهاي ساختماني و راهسازي )عمليات خاکي با وسایل مکانيکي ( Code73
74 ضوابطي براي طرح و اجراي ساختمان هاي فولادي Code74
76 مجموعه راهنماي تجزیه قيمت­هاي واحد براي کارهاي ساختماني و راهسازي Code76
77 زلزله 4 مارس 1977 کشور روماني Code77
79 شرح خدمات نقشه برداري Code79
81 سيستم گازهاي طبي در بيمارستان - محاسبات و اجرا Code81
82 راهنماي اجراي سقفهاي تيرچه بلوک Code82
86 معيارهاي طرح هندسي راه هاي روستایي Code86
87 معيارهاي طرح هندسي تقاطع­ها Code87
89 مشخصات فني تاسيسات برق بيمارستان Code0089
90 دیوارهاي سنگي Code90
91 الفباي کالبدي خانه سنتي Code91
93 گزارش فني ساختمان مرکز بهداشت قم Code93
95 مشخصات فني نقشه برداري Code95
97 ضوابط طراحي فضاهاي آموزشگاه هاي فني و حرفه اي کارگاه هاي مربوط به رشته ساختمان Code97
98 ضریبها و جدولهاي تبدیل واحدها و مقياسها Code98
99 وسایل کنترل ترافيک Code99
100 بلوک بتني و کاربرد آن در دیوار Code100
101 مشخصات فني عمومي راه تجدید نظر اول Code101
104 ضوابط و معيارهاي فني شبکه هاي آبياري و زهکشي )هيدروليک کانالها و مجاري ( Code104
105 ضوابط و معيارهاي فني شبکه هاي آبياري و زهکشي هيدروليک لوله ها و مجاري Code105
106 ضوابط و معيارهاي فني شبکه هاي آبياري و زهکشي اندازه گيرهاي جریان Code106
108 ضوابط و معيارهاي فني شبکه هاي آبياري و زهکشی مشخصات فني عمومي Code108
109 ضوابط و معيارهاي فني شبکه هاي آبياري و زهکشي خدمات فني دوران بهره برداري و نگهداري Code109
110-1 مشخصات فني عمومي و اجرایي تاسيسات برقي کارهاي ساختماني - تاسيسات برقي فشار ضعيف و فشار متوسط Code110-1
110-2 مشخصات فني عمومي و اجرایي تاسيسات برقي کارهاي ساختماني - جلد دوم : تاسيسات برقي جریان ضعيف Code110-2
111 محافظت ساختمان در برابر حریق Code111
112 دستورالعمل اجرایي محافظت ساختمان در برابر آتش سوزي Code112
113 کتابنامه تونل و تونل سازی Code113
114 کتابنامه بندر Code114
115 مشخصات فني عمومي ساختمانهاي گوسفندداري Code115
119-1 دستورالعمل هاي همسان نقشه برداري - جلد اول : ژئودزي و ترازیابي Code119-1
119-3 دستورالعمل هاي همسان نقشه برداري - جلد سوم : سيستم اطلاعات مکاني (کليات ) Code119-3
119-4 دستورالعمل هاي همسان نقشه برداري - جلد چهارم : کارتوگرافي(کليات) Code119-4
119-5 دستورالعمل­هاي همسان نقشه برداري - جلد پنجم : ميکروژئودزي Code119-5
119-6 دستورالعمل هاي همسان نقشه برداري - جلد ششم : داده هاي شبکه اي و تصویري Code119-6
119-7 دستورالعمل هاي همسان نقشه برداري - جلد هفتم : آبنگاري Code119-7
120 آیين نامه آبا Code120
123 ضوابط و معيارهاي طرح و محاسبه مخازن آب زميني Code123
124 مشخصات فني عمومي مخازن آب زميني Code124
127 آزمایش هاي تيپ مکانيک خاک (شناسایي و طبقه بندي خاک) Code127
128-3 مشخصات فني عمومي تاسيسات مکانيکي ساختمان ها - جلد سوم : کانال کشي Code128-3
128-4 مشخصات فني عمومي تاسيسات مکانيکي ساختمان ها - عایق کاري Code128-4
128-6-2 مشخصات فني عمومي تاسيسات مکانيکي ساختمان )جلد ششم ( نقشه هاي جزئيات )قسمت دوم ( Code128-6-2
131 راهنماي طرح، اجرا و بهره برداري راه هاي جنگلي Code131
132-1 موازین فني ورزشگاههاي کشور - مطالعات وضع موجود مراکز ورزشي Code132-1
132-2 موازین فني ورزشگاه هاي کشور - مقررات و معيارهاي طراحي مراکز ورزشي Code132-2
132-3 موازین فني ورزشگاه هاي کشور - مشخصات کالبدي و مقررات رشته هاي ورزشي متداول در کشور Code132-3
132-4 موازین فني ورزشگاه هاي کشور - اقليم و ورزش در هواي آزاد Code132-4
133 راهنماي نگهداري وتعميرات تصفيه خانه هاي آب و حفاظت و ایمني تاسيسات Code133
134 نيروي انساني در تصفيه خانه هاي آب و مراقبت بهداشتي و کنترل سلامت آنان Code134
135 مجموعه مقالات : 1- پي و شالوده در تحليل ساختمان ها در برابر زلزله 2- افتادگي، ارتعاش و انتقال جانبي در ساختمان ها؛ 3- بنایي مسلح با بلوک مجوف بتني Code135
136-1 طرح جامع مصالح ساختماني کشور - استان خوزستان Code136-1
136-2 طرح جامع مصالح ساختماني کشور - استان سيستان و بلوچستان Code136-2
136-3 طرح جامع مصالح ساختماني کشور - استان کرمان Code136-3
136-4 طرح جامع مصالح ساختماني کشور- استان کرمانشاه Code136-4
136-5 طرح جامع مصالح ساختماني کشور - استان هرمزگان Code136-5
136-6 طرح جامع مصالح ساختماني کشور - استان همدان Code136-6
137 راهنماي بهره برداري و نگهداري از مخازن آب Code137
140 توسعه پایدار و مدیریت مالي منابع آب Code140
141 راهنماي طراحي کارگاه هاي پرورش ماهي هاي گرم آبي Code141
142 ضوابط طراحي کارگاه هاي پرورش ماهي هاي گرم آبي Code142
143 برنامه ریزي و طراحي هتل Code143
146 آموزش ایمني تردد به خردسالان و نوجوانان Code146
147 ضوابط طراحي ساختمان هاي نگهداري و پرورش گاو شيري در اقاليم مختلف کشور Code147
148 دستورالعمل تهيه پروژه راه هاي جنگلي Code148
150 سازه هاي بتني مهندسي محيط زیست و آزمون آب بندي سازه هاي بتن آرمه Code150
151 راهنماي طراحي و اجراي سقف تيرچه هاي فولادي با جان باز در ترکيب با بتن Code151
152 راهنماي اجراي بتن در مناطق گرمسير Code152
153 دستورالعمل لایه بندي خاک در مطالعات زهکشي اراضي Code153
154 دستورالعمل حفر و تجهيز چاهک­هاي مشاهده­ای Code154
155 دستورالعمل تعيين هدایت هيدروليک خاک Code155
156 راهنماي تعيين منحني دبي-اشل رودخانه با استفاده از روش انيشتين Code156
157 دستورالعمل بهره برداري ونگهداري از ماشين آلات موردنياز شبکه هاي آبياري و زهکشي Code157
158 دستورالعمل بهره برداري و نگهداري از تاسيسات و تجهيزات شبکه هاي آبياري و زهکشي Code158
159 ژئوفيزیک و نقش آن در مهندسي آب، استاندارد و مطالعات الکتریک با روش مقاومت ویژه Code159
160 دستورالعمل مطالعات فيزیوگرافي در حوضه هاي آبخيز Code160
161 آیين نامه طرح هندسي راهها Code161
162 دستورالعمل حفر و تجهيز پيزومترهاي مرکب Code162
164 دستورالعمل هدایت هيدروليک خاک با روش پيزومتري Code164
163 مکمل ضوابط طراحي شبکه هاي جمع آوري آب هاي سطحي و فاضلاب شهري Code163
165 دستورالعمل برف سنجي Code165
166 معيارهاي هيدروليکي طراحي کانالهاي آبياري و زهکشي روباز Code166
169 آیين­نامه طراحي سازه­هاي فولادي به روش حالات حدي Code169
170 دستورالعمل اجرایي خدمات بهره برداري و نگهداري شبکه­هاي آبياري و زهکشي Code170
171 ژئوفيزیک و نقش آن در مهندسي آب، استاندارد مطالعات لرزه­اي باروش شکست مرزي Code171
172 عملکرد، نگهداري و بهينه سازي سيستم هاي گرمایي، تعویض هوا و تهویه مطبوع Code172
173 پوشش جدار لوله هاي فولادي با ملات ماسه سيمان Code173
174 جداول راهنماي اطلاعات پایه مورد نياز براي بررسي هاي اقتصاديِ تامين،انتقال و توزیع آب کشاورزي Code174
175 علایم و نشانه هاي نقشه هاي منابع آب زیرزميني Code175
176 راهنماي کاربرد اقتصاد مهندسي در پروژه هاي توسعه و مدیریت منابع آب Code176
177 راهنماي بهره برداري و نگهداري واحدهاي تصفيه خانه آب Code177
178 ضوابط طراحي ساختمان هاي اداري Code178
179 راهنماي کنترل کيفيت در مراحل مختلف تصفيه آب آشاميدني Code179
180 راهنماي مطالعات پایه زمين شناسي مهندسي در پروژه هاي مهندسي آب Code180
254-1 دستورالعمل عمومي ارزیابي پيامدهاي زیست محيطي طرح هاي عمراني Code254-1
181 دستورالعمل نامگذاري و حفاري چاههاي آب Code181
182 راهنماي حفاظت کمي و کيفي منابع آب زیرزميني و تجهيزات بهره برداري از آن ها Code182
183 مباني طراحي کلينيک ها و آزمایشگاه هاي دامپزشکي همراه با نقشه هاي همسان اجرایي Code183
184 بتن در مناطق گرمسير (ارائه شده در سمينار بندرسازي) Code184
185 ضوابط طراحي سازه اي مجاري آب بر زیرزميني بتني Code185
186 راهنماي تزریق در سازه هاي آبي Code186
187 دستور العمل رفتار سنجي کيفي آبهاي زیرزميني Code187
188 دستورالعمل آزمایش هاي تراوایي Code188
189 دستورالعمل برداشت صحرایي گسستگيهاي سنگ در کارهاي مهندسي و سدسازي Code189
190 فهرست خدمات مطالعات مرحله شناسایي طرح هاي مهندسي رودخانه Code190
191 فهرست خدمات مطالعات مرحله توجيهي طرحهاي مهندسي رودخانه Code191
192 فهرست خدمات مطالعات مرحله طراحي تفصيلي طرحهاي مهندسي رودخانه Code192
193 فهرست جزئيات خدمات مطالعات بخش سيلاب وتغذیه مصنوعي مراحل اول ودوم Code193
194 فهرست جزئيات خدمات مطالعات ساماندهي چشمه ها و قنات ها Code194
196 آیين نامه طرح هندسي راه روستایي Code196
197 آیين نامه طراحي محوطه زميني فرودگاه ها Code197
198 ضوابط طراحي سازه اي بندهاي انحراف Code198
199 فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنيک و خطر زمين لرزه (مرحله شناسایي ) Code199
200 فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنيک و برآورد خطر زمين لرزه (مرحله توجيهي) Code200
201 فهرست خدمات مهندسي ژئوتکنيک (مرحله اجرا ) Code201
202 فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنيک (مرحله بهره برداري و نگهداري ) Code202
203 ضوابط طراحي فضاي سبز شهري Code203
204 پوشش پلي اتيلني لوله ها و اتصالات فولادي Code204
205 راهنماي تعيين غلظت نمونه هاي رسوبات معلق رودخانه ها Code205
206 طراحي و ارزیابي آزمایشگاهي مخلوط­هاي آسفالتي با استخوان بندي سنگدانه­ای Code206
207 دستورالعمل استفاده از امولسيونهاي قيري در راهسازي Code207
208 مستند سازي طرحهاي آب Code208
209 مدیریت کيفيت فراگير در صنعت ساخت و ساز Code209
210 پوشش جدار لوله ها و اتصالات فولادي با مواد قير نفتي یا قطران ذغال سنگي Code210
211 فهرست خدمات مطالعات ژئوفيزیک، روشهاي الکتریکي مقاومت ویژه و لرزه­ای شکست مرزي Code211
212 فهرست خدمات مطالعات مرحله شناسایي منابع آب زیرزميني Code212
212 فهرست خدمات مطالعات مرحله شناسایي منابع آب زیرزميني Code212
213 فهرست خدمات مطالعات مرحله نيمه تفصيلي منابع آب زیرزميني Code213
214 راهنماي طراحي، ساخت و نگهداري گوره ها Code214
215 مباني محاسبات اقتصادي طرحهاي توسعه منابع آب Code215
216 راهنماي بازرسي در سدهاي بزرگ Code216
217 طراحي، اجرا، نگهداري و بهره برداري خاک چال هاي بهداشتي براي زباله شهري Code217
219 برنامه­ریزي و مطالعات بهينه­سازي طرح­هاي توسعه منابع آب Code219
220 تعيين بار بستر به روش مایر- پيتر و مولر(در مطالعات رسوب ) Code220
221 تعيين حجم رسوبات و توزیع آن در مخازن سدها Code221
222 برنامه­ریزي آزمایش­هاي رسوب Code222
223 دستورالعمل آزمایش پرسيومتر(در مطالعات ژئوتکنيک ) Code223
224 دستورالعمل آزمایش نفوذ استاندارد ( S.P.T ) در مطالعات ژئوتکنيک Code224
225 فهرست جزیيات مطالعات زمين شناسي مهندسي مرحله هاي شناسایي و توجيهي در طرح­هاي سازه هاي آبي Code225
226 فهرست خدمات مرحله اجراي طرح هاي مهندسي رودخانه Code226
227 دستورالعمل ارزیابي زیست محيطي طرح هاي مهندسي رودخانه 1- مرحله شناسایي؛ 2- مرحله توجيهي؛ 3- مرحله تفصيلي . Code227
228 آیين نامه جوشکاري ساختماني ایران Code228
229 بررسي پتانسيل لغزش در محدوده سدها و سازه­هاي وابسته Code229
232 ضوابط طراحي ساختمان های آموزشي Code232
233 آیين­نامه کاربري اراضي اطراف فرودگاه Code233
234 آیين­نامه روسازي آسفالتي راه­هاي ایران Code234
235-1 ضوابط و معيارهاي طرح و اجراي سيلوهاي بتني مشخصات فني عمومي و اجرایي سازه و معماري سيلو Code235-1
235-2 ضوابط و معيارهاي طراحي و اجراي سيلوهاي بتني مشخصات فني عمومي و اجرایي تاسيسات برق سيلو Code235-2
235-3 ضوابط و معيارهاي طرح و اجراي سيلوهاي بتني - مشخصات فني عمومي و اجرایي تاسيسات مکانيکي سيلو Code235-3
236 فهرست خدمات مطالعات طرحهاي تغذیه مصنوعي 1 -مرحله شناسایي 2 -مرحله توجيهي 3 -مرحله تفصيلي Code236
237 راهنماي بهره برداري و نگهداري تصفيه خانه هاي فاضلاب Code237
238 فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنيک و برآورد خطر زمين لرزه و زلزله شناسي مهندسي )مرحله طراحي تفصيلي ( Code238
239 دستور العمل آماربرداري منابع آب - بخش اول : اندازه گيري پدیده هاي هواشناسي، بخش دوم : برگ هاي شناسایي و آمار Code239
240 راهنماي برگزاري مسابقات معماري و شهرسازي در ایران Code240
241 راهنماي نشت یابي و جلوگيري از تلفات آب در تاسيسات آبرساني شهري Code241
242 راهنماي مهار سيلاب رودخانه )روش هاي سازه اي ( Code242
243 دستورالعمل اندازه گيري سرعت نفوذ آب به خاک با روش استوانه Code243
244 شرح خدمات مهندسي مطالعات مرحله طراحي تفصيلي شبکه هاي فرعي آبياري و زهکشي (ثقلي ) Code244
245 معيارهاي طراحي سينما Code245
246 ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد معلول جسمي حرکتي Code246
247 دستورالعمل حفاظت و ایمني در کارگاه هاي سدسازي Code247
248 فرسایش و رسوب­گذاري در محدوده آبشکن ها Code248
249 فهرست خدمات مرحله توجيهي مطالعات ایزوتوپي و ردیابي مصنوعي منابع آب زیرزميني Code249
250 آیين نامه طرح و محاسبه قطعات بتن پيش تنيده Code250
251 فهرست خدمات مطالعات بهسازي لرزه اي ساختمانهاي موجود Code251
252 رفتارسنجي فضاهاي زیرزميني درحين اجرا Code252
253 آیين نامه نظارت و کنترل بر عمليات و خدمات نقشه برداري Code253
254-3 دستورالعمل ارزیابي پيامدهاي زیست محيطي طرح هاي عمراني - راهنماي ارزیابي پيامدهاي زیست محيطي صنایع فولاد Code254-3
255 دستورالعمل آزمایش هاي آبشویي خاک هاي شور و سدیمي در ایران Code255
256 استانداردهاي نقشه کشي ساختماني Code256
257 دستورالعمل تهيه طرح مدیریت مناطق تحت حفاظت Code257
258 دستورالعمل بررسي هاي اقتصادي منابع آب Code258
259 دستورالعمل آزمون ميکروبيولوژي آب Code259
260 راهنماي تعيين عمق فرسایش و روش هاي مقابله با آن درمحدوده پایه هاي پل Code260
261 ضوابط و معيارهاي فني آبياري تحت فشار (مشخصات فني عمومي) Code261
262 فهرست جزئيات خدمات مطالعات تاسيسات آبگيري(مرحله هاي شناسائي ، اول و دوم ایستگاههاي پمپاژ ) Code262
263 فهرست جزیيات خدمات مهندسي مطالعات تاسيسات آبگيري (سردهانه سازي ) Code263
264 آیين نامه اتصالات در سازه هاي فولادي Code264
265 دستورالعمل برپایي آزمایشگاه آب Code265
266 دستورالعمل تعیین اسيدیته و قليایيت آب، دستورالعمل تعيين نيتروژن آب Code266
268 دستورالعمل تثبيت لایه هاي خاکریز و روسازي راه ها Code268
269 راهنماي آزمایش هاي دانه بندي رسوب Code269
270 معيارهاي برنامه ریزي و طراحي کتابخانه هاي عمومي کشور Code270
271 شرایط طراحي )براي محاسبات تاسيسات گرمایي، تعویض هوا و تهویه مطبوع ویژه تعدادي از شهرهاي کشور ( Code271
272 راهنماي مطالعات بهره برداري از مخازن سدها مراحل شناسایي، توجيهي، طراحي تفصيلي Code272
273 راهنماي تعيين بار کل رسوب رودخانه ها به روش انيشتين و کلبي Code273
274 دستورالعمل نمونه برداري آب Code274
275 ضوابط بهداشتي و ایمني پرسنل تصفيه خانه هاي فاضلاب Code275
276 شرح خدمات مطالعات تعيين حد بستر و حریم رودخانه یا مسيل Code276
277 راهنماي بررسي پيشروي آب هاي شور در آبخوان هاي ساحلي و روش هاي کنترل آن Code277
278 راهنماي انتخاب ظرفيت واحدهاي مختلف تصفيه خانه هاي فاضلاب شهري Code278
279 مشخصات فني عمومي زیرسازي راه آهن Code279
280 مشخصات فني عمومي راهداري Code280
281 ضوابط عمومي طراحي شبکه هاي آبياري و زهکشي Code281
282 ضوابط هيدروليکي طراحي ساختما نهاي تنظيم سطح آب و آبگيرها در کانال هاي روباز Code282
284 راهنماي بهره برداري و نگهداري از تصفيه خانه هاي فاضلاب شهري بخش دوم تصفيه ثانویه Code284
285 راهنماي تعيين و انتخاب وسایل و لوازم آزمایشگاه تصفيه خانه هاي فاضلاب Code285
286 ضوابط و معيارهاي فني آبياري تحت فشار (طراحي) Code286
287-10-2 طراحي بناهاي درماني جلد دوم : راهنماي طراحي تاسيسات مکانيکي بخش کاتتریزاسيون قلب Code287-10-2
288 آیين نامه طرح هندسي راه آهن Code288
289 راهنماي روش محاسبه تعدیل آحاد بهاي پيمان ها Code289
296 راهنماي بهسازي رویه هاي آسفالتي و شني Code296
300-1 آیين نامه طراحي بنادر و سازه هاي دریایي ایران - جلد اول : ملاحظات محيطي و بارگذاري Code300-1
300-2 آیين نامه طراحي بنادر و سازه هاي دریایي ایران - جلد دوم : مصالح Code300-2
300-3 آیين نامه طراحي بنادر و سازه هاي دریایي ایران - جلد سوم : مکانيک خاک و پي Code300-3
300-4 آیين نامه طراحي بنادر و سازه هاي دریایي ایران - جلد چهارم : اصول و مباني مطالعات و طراحي بنادر Code300-4
300-5 آیين نامه طراحي بنادر و سازه هاي دریایي ایران - جلد پنجم : موج شکن ها و سازه هاي حفاظتي Code300-5
300-6 آیين نامه طراحي بنادر و سازه هاي دریایي ایران - جلد ششم : سازه و تجهيزات پهلوگيري Code300-6
300-7 آیين نامه طراحي بنادر و سازه هاي دریایي ایران - جلد هفتم : آبراهه و حوضچه Code300-7
300-8 آیين نامه طراحي بنادر و سازه هاي دریایي ایران - جلد هشتم : تسهيلات و تجهيزات بهره برداري و پشتيباني بنادر Code300-8
300-9 آیين نامه طراحي بنادر و سازه هاي دریایي ایران - جلد نهم : سکوهاي دریایي Code300-9
300-10 آیين نامه طراحي بنادر و سازه هاي دریایي ایران - جلد دهم : ملاحظات زیست محيطي بنادر Code300-10
301 مشخصات فني عمومي روسازي راه آهن Code301
302 دستورالعمل مطالعات هيدروليکي و آبشستگي پل Code302
305 شرح خدمات مطالعات برنامه ریزي و تهيه طرح هاي تفصيلي - اجرایي جنگلداري جنگل هاي شمال کشور Code305
306 آماده سازي و تميز کاري سطوح فلزي جهت اجراي پوشش Code306
307 راهنماي پهنه بندي سيل و تعيين حد بستر و حریم رودخانه Code307
308 راهنماي طراحي دیوارهاي حائل Code308
309 راهنماي طراحي سازه اي تونل هاي آب بر Code309
311 راهنماي حفاظت کاتدي خطوط لوله و سازه هاي فولادي Code311
312 ضوابط عمومي طراحي سازه هاي آبي بتني Code312
315 راهنماي نگهداري سامانه هاي زهکشي Code315
317 ضوابط طراحي هيدروليکي ایستگاه هاي پمپاژ شبکه هاي آبياري و زهکشي Code317
318 دستورالعمل کنترل کيفيت در تصفيه خانه­هاي آب Code318
319 ضوابط طراحي تعيين فاصله و عمق زهکش­های زیرزميني Code319
320 فهرست خدمات ارزیابي عملکرد سامانه­های زهکشي زیرزميني Code320
321 ضوابط طراحي هيدروليکي سيفون­هاو آبگذر زیر جاده Code321
322 دستورالعمل تعيين هدایت هيدروليک خاک به روش هاي مختلف Code322
323 دستورالعمل ارزیابي اثرات زیست محيطي طرح­های آب و فاضلاب در مرحله اجمالي Code323
329 فهرست خدمات مطالعات برداشت مصالح رودخانه­ای Code329
330 دستورالعمل آماربرداري از منابع آب - وسایل و روش­هاي اندازه­گیری Code330
331 راهنماي تشخيص اثرهاي اقتصادي، اجتماعي، ارزش­گذاري و توجيه اقتصادي طرح­هاي توسعه منابع آب Code331
332 راهنماي طراحي، ساخت و نگهداري پوشش­ها در کارهاي مهندسي رودخانه Code332
333 شرح خدمات توجيه فني و اقتصادي - اجتماعي سامانه هاي آبياري تحت فشار )در سه سطح الف - ب - پ Code333
334 روش نامه مطالعات توجيه فني، اقتصادي - اجتماعي و زیست محيطي سامانه­های آبياري تحت فشار Code334
335 راهنماي بهره برداري هيدروليکي از مخزن سدهاي بزرگ Code335
336 راهنماي برداشت مصالح رودخانه­ای Code336
337 ضوابط طراحي هيدروليکي ساختمان هاي حفاظتي و تقاطعي، تبدیل و ایمني و ساختمان هاي حفاظت در مقابل فرسایش سامانه هاي آبياري Code337
338 دستورالعمل ارزیابي اثرات زیست محيطي طرح هاي آب و فاضلاب در مرحله تفصيلي Code338
339 مشخصات فني اجرائي بازیافت سرد آسفالت Code339
340 تعاریف و مفاهيم در فعاليت هاي معدني - واژه ها و اصطلاحات پایه استخراج معدني Code340
341 مشخصات فني اجرائي بازیافت گرم آسفالت Code341
343 راهنماي طراحي آکوستيکي فضاهاي آموزشي Code343
344 آیين­نامه سازه­های بتني حجيم )بخش الحاقي به آیين­نامه بتن ایران آبا Code344
345 راهنماي طراحي و ضوابط اجرایي بهسازي ساختمان هاي بتني موجود با استفاده از مصالح تقویتي FRP Code345
347 راهنماي طراحي تلمبه خانه هاي فاضلاب Code347
348 ضوابط انتخاب و طراحي مزرعه آزمایشي زهکشي زیرزميني Code348
349 راهنماي عمليات صحرایي نمونه برداري مواد رسوبي رودخانه ها و مخازن سدها Code349
351 مراحل مختلف اکتشاف زغال سنگ Code351
352 معيارهاي فني طراحي پایانه­هاي مسافري جاده­ای Code352
353 راهنماي طراحي روسازي فرودگاه Code353
354 راهنماي طراحي و اجراي بتن غلتکي در روسازي راه­هاي کشور Code354
355 دستورالعمل نظارت بر اجراي روسازي راه آهن Code355
356 ضوابط و دستورالعمل پردازش رقومي تصاویر ماهواره اي + ETM در استخراج نقشه کاربري و پوشش اراضي مطالعات ساماندهي دشت Code356
357 ضوابط عمومي و دستورالعمل ایجاد پایگاه اطلاعات جغرافيایي ) GIS ( براي کاربردهاي مطالعاتي بخش کشاورزي و منابع طبيعی Code357
358 ضوابط طراحي سازه­های اتصال و تخليه زهکش­های روباز Code358
359 راهنماي کاربرد مدل هاي تجربي و نظري آبشویي نمک هاي خاک هاي شور Code359
360 دستورالعمل بهسازي لرزه اي ساختما نهاي موجود Code360
361 تفسير دستورالعمل بهسازي لرزه­اي ساختمان­هاي موجود (ویرایش اول ) Code361
363-1 راهنماي کاربردي دستورالعمل بهسازي لرزه اي ساختمان­هاي موجود - ساختمان­هاي فولادي Code363-1
363-2 راهنماي کاربردي دستورالعمل بهسازي لرزه اي ساختما نهاي موجود - ساختما نهاي بتني Code363-2
363-3 راهنماي کاربردي دستورالعمل بهسازي لرزه اي ساختما نهاي موجود - ساختما نهاي بنایي Code363-3
365 فهرست خدمات مطالعات بهسازي لرزه اي سامانه هاي آبرساني شهري موجود Code365
367 شناسنامه فني پل ها Code367
368 راهنماي طراحي و انتخاب مواد و مصالح براي زهکش هاي زیرزميني Code368
369 ضوابط احداث تونل مشترک تاسيسات شهري Code369
370 راهنماي نگهداري از علایم و تجهيزات ایمني راه Code370
371 مجموعه مقالات همایش آشنایي با تکنولوژي­هاي نوین بهسازي لرزه­ای Code371
374 مشخصات فني، عمومي و اجرایي خطوط توزیع هوایي و کابلي فشار متوسط و ضعيف Code374
375 مشخصات فني، عمومي و اجرایي پست هاي توزیع هوایي و زميني 20 و 33 کيلوولت Code375
376 دستورالعمل بهسازي لرزه اي ساختما نهاي بنایي غيرمسلح موجود Code376
378 راهنماي اکتشاف، استخراج و فرآوري سنگ هاي تزیيني و نما Code378
379 دستورالعمل رده بندي ذخایر معدني Code379
381 راهنماي ارزیابي عملکرد سامانه هاي زهکشي زیرزميني Code381
382 راهنماي نصب انشعابات فاضلاب ابنيه Code382
383 راهنماي مطالعات فرسایش و رسوب در ساماندهي رودخانه­ها Code383
385 دستورالعمل طراحي، ساخت و اجراي سيستم هاي پانل پيش­ساخته سبک سه بعدي Code385
388 آیين نامه طرح و محاسبه سازه هاي بتني پيش­ساخته Code388
389 آیين نامه طرح و محاسبه پل هاي بتن آرمه Code389
390 راهنماي انجام مطالعات خدمات جنبي در پروژه هاي بهسازي لرزه­ای Code390
391 راهنماي طراحي روسازي بنادر Code391
392 ضوابط و مباني طراحي انبارهاي فني چند منظوره Code392
394 دستورالعمل طراحي و نظارت بر روسازي راه آهن سریع السير Code394
396 شرح خدمات مرحله توجيهي مطالعات آبخيزداري Code396
397 راهنماي تهيه شناسنامه غار Code397
400 آیين نامه سازه هاي فضاکار Code400
404 مشخصات فني عمومي و اجرایي خطوط فوق توزیع و انتقال، زمين شناسي خطوط انتقال نيروي برق Code404
405 راهنماي طراحي هيدروليکي تصفيه خانه­هاي فاضلاب Code405
410 مقررات فني مواد منفجره و آتشباري در معادن Code410
416 دستورالعمل طراحي ، اجرا و نگهداري سازه هاي کنترل سيل و رسوب (بندهاي اصلاحي) Code416
417 مباني طراحي سازه هاي کنترل فرسایش در رودخانه­ها و آبراهه­ها Code417
418 ضوابط و دستورالعمل هاي فني مرتع - دستورالعمل تبدیل دیم­زارهاي کم بازده و پر شيب به مراتع دست کاشت Code418
419 ضوابط و دستورالعمل هاي فني مرتع -دستورالعمل اصلاح مراتع با استفاده از روش هاي ذخيره نزولات آسماني Code419
420 ضوابط و دستورالعمل هاي فني مرتع -دستورالعمل کودپاشي در مرتع Code420
N92 فهرست خدمات مرحله شناسایي طرح هاي حفاظت خاک و آبخيزداري CodeN92
N220 آماده سازي لجن حاصل از تصفيه فاضلاب شهري براي مصارف کشاورزي 220-A
421 ضوابط و دستورالعمل هاي فني مرتع -دستورالعمل فني مدیریت چرا و قرق Code421
422 ضوابط و دستورالعمل هاي فني مرتع -دستورالعمل فني مرتع کاري Code422
422 ضوابط و دستورالعمل هاي فني مرتع -دستورالعمل فني مرتع کاري Code422
425 شرح خدمات مطالعات خاکشناسي(تفصيلي دقيق، تفصيلي، نيمه تفصيلي، اجمالي ) Code425
433 فهرست خدمات مطالعات طرح هاي استفاده از فاضلاب هاي تصفيه شده شهري و روستایي (تصفيه خانه هاي در دست ساخت و در حال بهره برداري ) ( Code433
434 راهنماي مطالعات طرح هاي استفاده از فاضلاب هاي تصفيه شده شهري و روستایي Code434
435 فهرست خدمات مطالعات مرحله توجيهي طرح هاي فاضلاب و آب هاي سطحي Code435
436 راهنماي طراحي هيدروليکي تصفيه خانه هاي آب Code436
441 تعاریف و مفاهيم در فعاليت هاي معدني - واژه ها و اصطلاحات پایه فرآوري مواد معدني Code441
442 مقررات تهيه نقشه هاي استخراجي معدن Code442
447 مدیریت ایمني در کارگاههاي عمراني Code447
447 مدیریت ایمني در کارگاههاي عمراني Code447
448 مدیریت نگهداري وتعميرات ماشين آلات عمراني Code448
449 مدیریت بهره برداري ماشين آلات عمراني Code449
460 راهنماي راهبري و نگهداري تاسيسات مکانيکي ساختمان )تاسيسات گرمایي، تعویض هوا و تهویه مطبوع ( - شرح خدمات در دوره تهيه و اجراي طرح Code460
462 راهنماي طبقه بندي کيفيت آب خام، پساب ها وآب هاي برگشتي براي مصارف صنعتي و تفرجي Code462
463 آیين نامه طرح پل هاي راه و راه آهن در برابر زلزله Code463
466 دستورالعمل انجام مطالعات خاک شناسي Code466
467 دستورالعمل تجزیه هاي آزمایشگاهي نمونه هاي خاک و آب Code467
469 موافقت نامه ساخت بهر ه برداري واگذاري Build – Operate – Transfer Code469
470 راهنماي طراحي تلمبه خانه هاي آب Code470
471-1 مباني و ضوابط طراحي، تجهيز و نوسازي زمين هاي شاليزاري - جلد اول : کليات Code471-1
472 دستورالعمل و مقررات اجرایي گلخانه ها و نظام گلخانه اي کشور Code472
474 مباني و ضوابط توسعه گلخانه ها - مباني و ضوابط طراحي Code474
481 راهنماي مطالعات ظرفيت خودپالایي رودخانه ها Code481
482 ضوابط طراحي هيدروليکي شيب شکن ها، تندآب ها و تاسيسات پایانه اي استهلاک انرژي در شبکه هاي آبياري و زهکشي Code482
488 دستورالعمل امداد و نجات در معادن Code488
489 مقررات روشنایي در معادن Code489
492 راهنماي برآورد ضریب زهکشي زیرزميني در اراضي تحت آبياري مناطق خشک و نيمه خشک Code492
493 معيارها و ضوابط فني عمليات اکتشافي ژئوتکنيک سامانه هاي آبياري و زهکشي Code493
494 راهنماي اندازه گيري و ثبت پارامترها درتصفيه خانه هاي فاضلاب و پردازش آن Code494
496 راهنماي تهيه گزارش هاي طراحي معدن Code496
497 فهرست خدمات مرحله ي طراحي پایه واحدهاي فرآوري مواد معدني Code497
498 راهنماي ملاحظات زیست محيطي در فعاليت هاي اکتشافي معدن Code498
500 دستورالعمل نظارت و کنترل فني مطالعات خاکشناسي Code500
505 دستورالعمل پایش و ارزیابي طرح هاي مدیریت منابع طبيعي و آبخيزدازي Code505
506 دستورالعمل ترابري در معادن Code506
507 مشخصات فني عمومي و اجرایي پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال پي هاي تجهيزات در پست هاي فشار قوي Code507
508 علایم استاندارد نقشه هاي فرآوري مواد معدني(کانه آرایي) Code508
509 راهنماي آبگيري از رودخانه و حفاظت آن Code509
510 دستورالعمل احداث باغ در اراضي شيب دار Code510
511 راهنماي بهسازي لرزه اي پل ها Code511
515 راهنماي مکان یابي واحدهاي کانه آرایي و فرآوري Code515
516 راهنماي طراحي، ساخت و نگهداري آبشکن هاي رودخانه اي Code516
517 دستورالعمل انتخاب و طراحي تجهيزات کنترل ضربه قوچ در تاسيسات آبرساني شهري Code517
517 دستورالعمل انتخاب و طراحي تجهيزات کنترل ضربه قوچ در تاسيسات آبرساني شهري Code517
518 راهنماي طراحي، ساخت و نگهداري دیوارهاي سيل بند Code518
519 راهنماي برآورد رواناب در طراحي شبکه هاي آبياري و زهکشي Code519
520 راهنماي بهره برداري و نگهداري از شبکه هاي جمع آوري فاضلاب Code520
522 دستورالعمل پایش کيفيت آب هاي سطحي (جاري ) Code522
523 راهنماي طراحي و اجراي سيستم هاي جداساز لرزه اي در ساختمان ها Code523
526 راهنماي بهره برداري و نگهداري نيروگاه هاي آبي سدهاي بزرگ Code526
529 راهنماي انتخاب نوع و موقعيت شيرآلات صنعت آب و بهره برداري از آنها Code529
530 راهنماي طراحي بنادر تفریحي و مسافري کوچک Code530
531 دستورالعمل توزیع هواي فشرده در معادن Code531
532 دستورالعمل تهيه نقشه­هاي زمين­شناسی اکتشافي بزرگ مقياس ورقومي­کردن آن­ها Code532
534 راهنماي مطالعات تعيين حریم سواحل دریاها، دریاچه ها، تالاب ها و خورها Code534
535 ضوابط زیست محيطي استفاده مجدد از آب هاي برگشتي و پساب ها Code535
536 فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف سنگ آهن Code436
543 دستورالعمل طراي و اجراي سقف هاي تيرچه و بلوک )تيرچه هاي پيش ساخته خرپایي و تيرچه هاي فولادي با جان باز ( Code543
546 دستورالعمل کاربرد روش هاي ردیابي در مطالعات کارست و سازندهاي سخت Code546
548 مباني، ضوابط و راهنماي اجرایي شناسگرهاي ترافيکي Code548
549 راهنماي روش هاي محاسبه آبشستگي موضعي Code549
550 راهنماي مطالعات کيفيت آب مخازن سدهاي بزرگ Code550
551 دستورالعمل اجرایي پایش کيفيت آب مخازن پشت سدها Code551
552 دستورالعمل کاربرد روش هاي ردیابي در مطالعات آبخوان هاي آبرفتي Code552
58167 راهنماي تهيه گزارش توجيه طرح هاي راهسازي RahnamaTojihRah
89666 اختصاص فضاي مناسب به نمازخانه در طرح هاي عمراني 100-89666
84-15 دستورالعمل ارزشيابي گزارش توجيهي طرح­هاي تملک دارایي­هاي سرمایه­ای Arzeshyabi Gozaresh tarha 84-15
N56 فهرست خدمات مرحله شناسایي سدسازي CodeN56
N57 فهرست خدمات مرحله توجيهي سدسازي CodeN57
N93 فهرست خدمات مرحله یک )توجيهي ( طرح هاي آبياري و زهکشي CodeN93
N94 فهرست خدمات مرحله دو )تشریحي ( طرح هاي آبياري و زهکشي CodeN94
N95 فهرست خدمات مرحله شناسایي طرح هاي زهکشي و بهسازي خاک براي دشت هایي که در آن ها شبکه آبياري احداث شده است . CodeN95
N96 فهرست خدمات مرحله شناسایي طرح هاي آبياري و زهکشي CodeN96
N98 شرح خدمات مهندسي مطالعات مراحل مختلف طرح هاي آبياري و زهکشي CodeN98
N103 فهرست خدمات مطالعات مرحله طراحي تفصيلي سدسازي CodeN103
N104 فهرست خدمات مهندسي مرحله ساخت سدها CodeN104
N220 آماده سازي لجن حاصل از تصفيه فاضلاب شهري براي مصارف کشاورزي 220-A
14 تجزیه و تحليل هزینه کارهاي ساختماني و راهسازي Code14

En


home cantactus