جستجو

گروه: عنوان واژه: دستگاه: جستجو

گروه واژه تعریف واژه دستگاه پیشنهاد دهنده
بازرگانی و بازارهای مالی ارز ارز، در مفهوم محدود آن پول رايج كشورهاي خارجي و در مفهوم وسيع آن كليه وسايل پولي پرداختي در مبادلات بين‌المللي است. ارز، در مفهوم وسيع آن منحصر به اسكناس نبوده بلكه اسنادي از قبيل چك، سفته و برات را نيز شامل مي‌شود. بانك مركزي
بازرگانی و بازارهای مالی ارزش افزوده ارزش افزوده، ارزش اضافي ايجاد شده در جريان توليد است تفاوت بين ارزش ستانده و مصرف واسطه در هر فعاليت اقتصادي را ارزش افزوده ناخالص مي‌گويند، پس از كسر مصرف سرمايه ثابت از ارزش افزوده ناخالص، ارزش افزوده خالص به دست مي‌آيد. مركز آمار ايران
بازرگانی و بازارهای مالی ارزش اموال سرمايه‌اي ارزش اموال سرمايه‌اي غير منقول، عبارت از پرداختي كارگاه براي خريد يا تحصيل ساختمان، زمين و هزينه‌هاي انتقال مالكيت است. مركز آمار ايران
بازرگانی و بازارهای مالی اظهارنامه مالياتي فرم خاصي است كه مؤدي مالياتي مشخصات و اطلاعات مربوطه خود و نيز اطلاعات مربوط به فعاليت و يا منبع مشمول ماليات را در يك دوره زماني مشخص و يا مقطع تحقق ماليات درآن درج و به مراجع مالياتي ذي‌ربط تسليم مي‌نمايد. وزارت امور اقتصادي و دارايي
بازرگانی و بازارهای مالی اعتبار عبارت از مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معين به منظور نيل به اهداف و اجراي برنامه هاي دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد. وزارت امور اقتصادي و دارايي
بازرگانی و بازارهای مالی اعتبار تملك دارايي‌هاي سرمايه اي منظور اعتبار مجموعه عمليات و خدمات مشخصي است كه براساس مطالعات توجيهي، فني، اقتصادي و اجتماعي كه توسط دستگاه اجرايي انجام مي شود، طي مدت معين و با اعتبار معين براي تحقق بخشيدن به هدف‌هاي برنامه توسعه پنج ساله به صورت سرمايه‌گذاري ثابت يا مطالعه براي ايجاد دارائي سرمايه‌اي اجرا مي گردد و منابع مورد نياز اجراي آن از محل اعتبارات مربوط به تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي تامين مي‌شود و به دو نوع انتفاعي و غيرانتفاعي تقسيم مي‌گردد . وزارت امور اقتصادي و دارايي
بازرگانی و بازارهای مالی اعتبار هزينه منظور اعتبار آن دسته از داد و ستدهاي بخش دولتي است كه ارزش خالص را كاهش مي‌دهد وزارت امور اقتصادي و دارايي
بازرگانی و بازارهای مالی اعتبارات اسنادي اعتبارات اسنادي، تعهد مشروطي است كه بانك باز كننده اعتبار در ازاي درخواست متقاضي اعتبار مبني بر تسويه طلب ذي‌نفع در قبال ارائه اسناد معين و رعايت شرايط مقررات اعتبار در يك دوره زماني مشخص به يكي از صور زير به عهده مي‌گيرد :پرداختي را به شخص ثالث (ذي‌نفع) يا به حواله كرد او به عمل آورد يا برات‌هاي صادره توسط ذي‌نفع را بپردازد يا قبولي نويسي نمايد، بانك ديگري را مجاز دارد كه پرداخت موردنظر را انجام داده يا برات‌هاي مربوطه را پرداخت، قبول يا معامله كند. بانك مركزي
بازرگانی و بازارهای مالی اموال دولت اموالي است كه توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي خريداري و يا ايجاد مي شود و يا به هر طريق قانوني ديگر به تملك دولت درآمده يا در مي‌آيند . وزارت امور اقتصادي و دارايي
بازرگانی و بازارهای مالی اوراق بهادار عبارتست از انواع تمبر و اوراقي كه براي وصول درآمدهاي عمومي منظور در بودجه كل كشور مورد استفاده قرار مي‌گيرند و انواع گذرنامه، شناسنامه، سند مالكيت و همچنين ساير اوراق و اسناد رسمي دولتي موضوع ماده 46 قانون محاسبات عمومي مصوب 1366 را شامل مي­شود. وزارت امور اقتصادي و دارايي
بازرگانی و بازارهای مالی اوراق قرضه اوراقي بي ‌نام يا با نامي است كه براي تامين قسمتي از اعتبارات مورد نياز برنامه‌هاي عمراني يا دفاعي انتشار مي يابد. وزارت امور اقتصادي و دارايي
بازرگانی و بازارهای مالی پروانه كسب مجوزي است كه طبق مقررات قانون نظام صنفی به منظور شروع و ادامه كسب و كار يا حرفه به فرد يا افراد صنفي براي محل مشخص يا وسيله كسب معين داده مي‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت
بازرگانی و بازارهای مالی حداقل دستمزد حداقل حقوق يا دستمزد ماهانه مشمول كسرحق بيمه را حداقل دستمزد نامند. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
بازرگانی و بازارهای مالی درآمد اختصاصي دولت عبارت است از درآمدهايي كه به موجب قانون براي مصرف و يا مصارف خاص در بودجه كل كشور تحت عنوان درآمد اختصاصي منظور مي‌گردد. وزارت امور اقتصادي و دارايي
بازرگانی و بازارهای مالی درآمد عمومي عبارت است از درآمدهاي وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي و ماليات و سود سهام شركت‌هاي دولتي و درآمدهاي حاصل از انحصارات و مالكيت و ساير درآمدهايي كه در قانون بودجه كل كشور تحت عنوان درآمد عمومي منظور مي‌شود. وزارت امور اقتصادي و دارايي
بازرگانی و بازارهای مالی درآمد دولت منظور آن دسته از داد و ستد هاي بخش دولتي است كه ارزش خالص را افزايش مي دهد وزارت امور اقتصادي و دارايي
بازرگانی و بازارهای مالی درآمد موقوفه عوايد رقبات موقوفه مانند اجاره، پذيره، سرقفلي، پذيره انتقال و اهدايي در يك دوره مالي معين مي باشد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
بازرگانی و بازارهای مالی درآمد ناخالص ملي درآمد ناخالص ملي، عبارت است از حاصل جمع درآمدهاي اوليه قابل دريافت توسط واحدهاي نهادي مقيم يك كشور در يك دوره زماني معين. به عبارت ديگر، درآمد ناخالص ملي از حاصل‌جمع جبري محصول ناخالص داخلي با خالص درآمد از خارج به دست مي‌آيد كه محصول ناخالص ملي نيز ناميده مي‌شود. مركز آمار ايران
بازرگانی و بازارهای مالی درآمدهاي اوليه درآمدهاي اوليه درآمدهاي هستند كه به واحدهاي نهادي در نتيجه مشاركت در مراحل توليد يا مالكيت دارايي‌هايي كه در فعاليت‌هاي توليدي به كار مي‌اندازند تعلق مي‌گيرند و از محل ارزش افزوده واحدها قابل پرداخت هستند. درآمدهاي اوليه شامل جبران خدمات كاركنان، خالص ماليات بر توليد و واردات و مازاد عملياتي عملياتي است. مركز آمار ايران
بازرگانی و بازارهای مالی درآمدهاي مالياتي يكي از منابع درآمد دولت است كه تحت عنوان ماليات و طبق قوانين وصول و با عناوين اصلي مستقيم و غيرمستقيم طبقه بندي مي شود. وزارت امور اقتصادي و دارايي
بازرگانی و بازارهای مالی صادرات عبارت است از فروش، معامله تهاتری و یا اهدای کالاها و خدمات يك كشور به كشورهاي ديگر، پس از انجام تشريفات گمركي و رعايت ساير مقررات
وزارت امور اقتصادي و دارايي
بازرگانی و بازارهای مالی صادرات قطعي رويه‌ي گمركي است كه براساس آن كالاهاي داخلي به منظور فروش يا مصرف از كشور خارج مي‌شوند وزارت امور اقتصادي و دارايي
بازرگانی و بازارهای مالی صادرات موقت رويه‌ گمركي كه بر اساس آن كالاهاي خاصی مي‌توانند تحت شرايطي به طور موقت از كشور خارج و پس از حصول هدف مورد نظر دوباره به کشور بازگردانده شوند.
وزارت امور اقتصادي و دارايي
بازرگانی و بازارهای مالی فوب فروشنده، تحویل کالا را هنگامی به انجام می‌رساند که کالا در بندر بارگیری تعیین‌شده، از لبه کشتی عبور کند. وزارت امور اقتصادي و دارايي
بازرگانی و بازارهای مالی قيمت یمت یک کالا یا خدمت عبارت است از ارزش یک واحد از آن کالا یا خدمت. قیمت یک کالا یا خدمت بر حسب واحدی که برای مقدار انتخاب می شود متغیر است. سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان
بازرگانی و بازارهای مالی قيمت بازار آزاد قيمتي است كه جريان آزاد عرضه و تقاضاي كالا در بازار، آن را تعيين مي‌كند. درصورتي كه براي كالا قيمت رسمي وجود داشته باشد ولي آن کالا در بازار به قيمت ديگري به فروش برسد، اين قيمت نيز قيمت بازار آزاد است. سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان
بازرگانی و بازارهای مالی قيمت توليد كننده در كارگاه قيمت توليد كننده در كارگاه، قيمت كالاي توليد شده كارگاه به اضافه ماليات غيرمستقيم و عوارض محصول، منهاي يارانه است. مركز آمار ايران
بازرگانی و بازارهای مالی قيمت خريدار قيمت خريدار، عبارت است از قيمتي كه خريدار در قبال تحويل گرفتن يك واحدكالا يا خدمت در زمان و مكان موردنظر خود پرداخت مي‌كند، منهاي هر نوع ماليات ارزش افزوده با ماليات كسركردني مشابه.قيمت خريدار شامل هر نوع هزينه حمل و نقلي كه خريدار جهت تحويل گرفتن كالا در زمان و مكان موردنظر خود به طور جدا پرداخت كرده باشد نيز مي‌شود.همچنين قيمت خريدار شامل هر نوع ماليات كسر نكردني ارزش افزوده هم مي‌شود. مركز آمار ايران
بازرگانی و بازارهای مالی قيمت رسمي(تثبيتي) قيمتي است كه توسط دولت و مقام‌هاي مسئول تعيين مي‌شود. سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان
بازرگانی و بازارهای مالی قيمت پايه قيمت پايه، مبلغ قابل دريافت براي يك واحد كالا يا خدمت توليد شده (به­عنوان ستانده) توسط توليد كننده از خريدار منهاي هر نوع ماليات قابل پرداخت و به علاوه هر نوع سوبسيد قابل دريافت بر آن واحد است. اين ماليات و سوبسيد به ازاي توليد يا فروش هر واحد كالا يا خدمت، تعيين مي‌شود.هر نوع هزينه حمل و نقل كه توليد كننده به طور جداگانه صورتحساب داده باشد، در قيمت پايه به منظور نمي‌شود. مركز آمار ايران
بازرگانی و بازارهای مالی قيمت‌هاي جاري و قيمت‌هاي ثابت در صورتي كه براي تعيين ارزش كالاها و خدمات، قيمت متداول روز انتخاب شود، ارزش كالاها و خدمات به قيمت‌هاي جاري به دست مي آيد. با حذف نوسان قيمت‌ها در طول زمان، ارزش كالاها و خدمات به قيت ثابت "سال پايه" محاسبه مي‌شود. مركز آمار ايران
بازرگانی و بازارهای مالی كارت اقتصادي مدرك ويژه‌اي است كه توسط مراجع مالياتي ذي‌ربط صادر و شماره اقتصادي تخصيص يافته به هر مؤدي مالياتي در آن درج شده باشد. وزارت امور اقتصادي و دارايي
بازرگانی و بازارهای مالی گواهي حمايت عبارت است از تاییدیه­ای که به عنوان گمرکات کشور برای اقلام وارداتی و صادراتی که ترخیص آن­ها از گمرکات منوط به اجازه سازمان حمایت مصرف­کنندگان و تولیدکنندگان می­باشد صادر می­گردد. وزارت امور اقتصادي و دارايي
بازرگانی و بازارهای مالی ماليات عبارتست از پرداخت‌هاي اجباري و بلاعوض اشخاص حقيقي و حقوقي به دولت كه مطابق قانون و در جهت اعمال حاكميت و تامين مصارف عمومي صورت مي‌گيرد. وزارت امور اقتصادي و دارايي
بازرگانی و بازارهای مالی ماليات اتفاقي مالياتي است كه طبق قانون بر آن بخش از درآمد اشخاص كه به صورت بلاعوض و يا از طريق معاملات محاباتي و يا جايزه تحصيل مي‌شود وضع مي‌گردد. وزارت امور اقتصادي و دارايي
بازرگانی و بازارهای مالی ماليات بر درآمد مالياتي است كه طبق قانون بر عوايد اشخاص وضع مي‌شود. از قبيل ماليات بردرآمدهاي املاك، كشاورزي، حقوق، مشاغل، اشخاص حقوقي، اتفاقي و ... وزارت امور اقتصادي و دارايي
بازرگانی و بازارهای مالی ماليات بر دارايي مالياتي است كه طبق قانون بر دارايي اشخاص وضع مي‌شود. از قبيل ماليات بر ارث، حق تمبر و... وزارت امور اقتصادي و دارايي
بازرگانی و بازارهای مالی ماليات بر كالاها و خدمات مالياتي است كه طبق قانون بر توليد، فروش و مصرف برخي از كالاها و خدمات وضع مي شود. وزارت امور اقتصادي و دارايي
بازرگانی و بازارهای مالی ماليات بر واردات شامل حقوق ورودي (حقوق پايه و سود بازرگاني) و كليه عوارضي است كه براساس قوانين و مقررات از واردكنندگان كالا دريافت مي‌گردد. وزارت امور اقتصادي و دارايي
بازرگانی و بازارهای مالی ماليات حقوق مالياتي است كه طبق قانون بر درآمدي كه شخص حقيقي در قبال تسليم نيروي كار خود در خدمت شخص ديگر تحصيل مي‌نمايد وضع مي‌گردد. وزارت امور اقتصادي و دارايي
بازرگانی و بازارهای مالی ماليات مستغلات مالياتي است كه طبق قانون بر درآمد شخص، ناشي از واگذاري حقوق خود نسبت به املاك وضع مي‌گردد. وزارت امور اقتصادي و دارايي
بازرگانی و بازارهای مالی معامله اجاري معامله‌اي است كه به موجب آن مستأجر براي مدت معيني، مالك منافع عين مستأجره مي‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت
بازرگانی و بازارهای مالی حداقل حقوق حداقل حقوق،‌ مبلغي است كه ماهانه كمتر از آن به شاغلين،‌ بازنشستگان و موظفين به موجب قانون پرداخت نمي‌شود. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
بازرگانی و بازارهای مالی تست تست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

En


home cantactus