• EN
ﺳﻪشنبه 30 آبان 1396

مقاله‌ها


عنوان
نوع مقاله
کلید واژه
سال انتشار

جستجو

عنوان مقاله نوع مقاله سال چاپ نویسندگان محل ارائه
An Investigation on Fire Hazard and Smoke Toxicity of Epoxy FRP Composites ISI 1396 Bakhtiari, Taghiakbari, Jamali Ashtiani International Journal of Disaster Resilience in the Built Environment
The Experimental Behavior of CFRP-Strengthened Reinforced Concrete Slabs with Fire Protection Systems Subjected to Standard Fire Exposure ISI 1396 S Bakhtiyari, A Kalali,L Taghi Akbari, F Farahbod International Journal of Disaster Resilience in the Built Environment
Performance of geosynthetic reinforced soil bridge abutments with modular block facing under fire scenarios ISI 1396 A Yarivand, C Behnia, S Bakhtiyari, A Ghalandarzadeh Computers and Geotechnics 85
مدلسازی انتقال یون کلراید در بتن در معرض شرایط جزر و مدی: بررسی اثر نسبت آب به سیمان روی غلظت بیشینه کلراید علمی - پژوهشی 1396 مهدی نعمتی چاری، اکبر صفری، محمد شکرچی‌زاده، مهدی چینی مجله تحقیقات بتن
Performance of Steel Beams Strengthened with Pultruded CFRP Plate under Various Exposures ISI 1395 M.Gholami, A.R. Mohd Sam, A.K. Marsono, M.M. Tahir, I. Faridmehr Steel and Composite structures. Vol. 20, No. 5, (2016) 999-1022 ISI - IF=0.95
An Investigation On Fire Hazard And Smoke Toxicity Of Epoxy FRP Composites کنفرانس ها و سمینارها 1395 S.Bakhtiyari, L.taghiakbari, M. Jamali Ashtiani 20th CIB World Building Congress, 30 MAY-3 June 2016, Tampere University of Technology, Finland, Proccedings of the Congress, Vol. 5, pp. 475-483
The Experimental Behavior Of CFRP-Strengthened Reinforced Concrete Slabs With Fire Protection Systems Subjected To Standard Fire Exposure کنفرانس ها و سمینارها 1395 S.Bakhtiyari, A. Kalali, L.taghiakbari, F. Farahbod 20th CIB World Building Congress, 30 MAY-3 June 2016, Tampere University of Technology, Finland, Proccedings of the Congress, Vol. 5, pp. 529-542
مروری بر تحقیقات آتش در ایران در 20 سال اخیر: مقررات، استانداردها و چشم‌انداز پیش رو کنفرانس ها و سمینارها 1395 سعید بختیاری، مسعود قاسم‌زاده کنفرانس ملی محافظت ساختمان‌ها و سیستم‌های حمل و نقل در برابر آتش، تهران، مجموعه مقالات کنفرانس، ص 1-19
عملکرد کامپوزیت‌های آلومینیوم نما در برابر آتش کنفرانس ها و سمینارها 1395 لیلا تقی اکبری، سعید بختیاری کنفرانس ملی محافظت ساختمان‌ها و سیستم‌های حمل و نقل در برابر آتش، تهران، مجموعه مقالات کنفرانس، ص 32-44
بررسی موردی مشخصات و مدل‌سازی ایمنی در برابر آتش برای سیستم راه خروج یک آپارتمان مسکونی کنفرانس ها و سمینارها 1395 مسعود جمالی آشتیانی، سعید بختیاری، مسعود قاسم‌زاده کنفرانس ملی محافظت ساختمان‌ها و سیستم‌های حمل و نقل در برابر آتش، تهران، مجموعه مقالات کنفرانس، ص121-134.
"بررسی آزمایشگاهی میزان مقاومت در برابر آتش دال‌های بتن مسلح تقویت نشده و تقویت شده با CFRP کنفرانس ها و سمینارها 1395 سعید بختیاری، ارسلان کلالی، فرهنگ فرحبد، لیلا تقی‌اکبری کنفرانس ملی محافظت ساختمان‌ها و سیستم‌های حمل و نقل در برابر آتش، تهران، مجموعه مقالات
Evaluation of thermal fire hazard of 10 polymeric building materials and proposing a classification method based on cone calorimeter results ISI 1394 Saeed Bakhtiyari, Leila Taghi-Akbari and Masoud Jamali Ashtiani Fire and Materials, Vol 39, Issue 1, pp 1-13
واکاوی مفهوم «گونه» در مسکن بومی و تبيين رويکردی برای دسته‌بندی گونه‌های مسکن روستايی در ايران ISC 1394 غزال راهب فصلنامه علمی پژوهشی مسکن و محیط روستا
Mohammad Hosein Dehnad “The effect of abrasive minerals on the mechanism of road stones polishing علمی - پژوهشی 1394 Soleymani Kermani Mohammad Reza , Mohammad Hosein Dehnad Petroleum and Coal open access journal, ISSN 1337
طراحي مدل سيستم تغذيه كننده موثر متروي تهران-كرج علمی - پژوهشی 1394 محمد رضا سليماني كرماني، نويد فراهاني پژوهشنامه حمل و نقل
محمد رضا سليماني کرمانی، حامد روح الامینی علمی - پژوهشی 1394 پهنه بندی تعیین قیر مناسب بر اساس شاخص عملکردی در ایران پژوهشنامه حمل و نقل
بررسی خواص مکانیکی بتن ساخته شده از نخاله های ساختمانی کنفرانس ها و سمینارها 1394 محسن احمدی، ابوالفضل حسنی، محمدرضا سلیمانی کرمانی اولین کنفرانس ملی رویه های بتنی دانشگاه تربیت مدرس
بررسی تاثیر مقدیر مختلف نانو لوله کربن و کیفیت پخش آن ها بر عملکرد دینامیکی حسکرهای هوشمند بتنی علمی - پژوهشی 1394 مصطفی آدرسی، ابولفظل حسنی، محمد رضا سلیمانی کرمانی و علی یزدیان ورجانی مهندسی زیرساخت‌های حمل و نقل دانشگاه سمنان
عملکرد بتن الیافی سازگار با محیط زیست در روسازی بتنی علمی - پژوهشی 1394 محسن احمدی، ابوالفضل حسنی، محمدرضا سلیمانی کرمانی، حسین یوسفی مجله عمران مدرس دانشگاه تربیت مدرس
نقش الیاف فلزی بازیافتی از لاستیک خودرو بر بتن حاوی سنگ‌دانه‌های بازیافتی ناشی از نخاله‌های ساختمانی علمی - پژوهشی 1394 محسن احمدی، ابوالفضل حسنی، محمدرضا سلیمانی کرمانی مجله تحقیقات بتن دانشگاه گیلان
بررسی نقش الیاف بر خواص مکانیکی بتن ساخته شده از نخاله های ساختمانی کنفرانس ها و سمینارها 1394 محسن احمدی، ابوالفضل حسنی، محمدرضا سلیمانی کرمانی اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری دانشکده آزاد اسلامی واحد سنندج 13، 14، 15 اسفند ماه
بررسی ابعاد طوقه پایه پل در رژیم‌های مختلف جریان با استفاده از تنش برشی کنفرانس ها و سمینارها 1394 امیر محجوب، امیرحسین عباس‌نیا کنفرانس بین المللی پژوهش‌های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
بررسی محل مناسب قرارگیری طوقه بر روی پایه جهت دستیابی به حداکثر کاهش آبشستگی در اطراف پایه‌های پل کنفرانس ها و سمینارها 1394 امیرحسین عباس‌نیا، امیر محجوب کنفرانس بین‌المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط‌زیست
استفاده از آزمایش‌های بارگذاری سریع روسازی در ارزیابی روش‌های تعمیر و نگهداری روسازی کنفرانس ها و سمینارها 1394 محمدرضا سلیمانی کرمانی، امیر محجوب، محسن احمدی، حامد روح الامینی کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مقاوم‌سازی بستر با کاربرد طوقه در پل‌های رودخانه‌ای (مطالعه موردی پل کمر واقع بر رودخانه قزل اوزن) کنفرانس ها و سمینارها 1394 امیر محجوب، امیرحسین عباس‌نیا کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
بهبود عملکرد هیدرولیکی پل‌ها با کاربرد دیوار هدایت آب بیضوی شکل (مطالعه موردی پل کمر واقع بر رودخانه قزل اوزن) علمی - ترویجی 1394 امیرمحجوب، سید محمد منصورزاده مجله جاده - مقاله پذیرفته شده و در نوبت چاپ است.
نشت مجاز آب به داخل تونل‌های راه و راه آهن علمی - ترویجی 1394 سید محمد منصورزاده، امیرمحجوب مجله جاده - مقاله پذیرفته شده و در نوبت چاپ است.
Rock Slope Stability Analysis Using Discrete element Method 1394 Maleki Javan, M.H., Kilanehei F. and Mahjoob, A International Journal of Transportation Engineering, Vol.2, No. 3, pp 199-212
Experimental work on single and double-sided steel sheathed cold-formed steel shear walls for seismic actions, Thin-Walled Structures ISI 1394 Mohebbi, S., Mirghaderi, S. R., Farahbod, F., and Bagheri Sabbagh, A. Elsevier, Vol. 91, 50-62, 2015
The Effect of Concrete Panel Thickness Upon Composite Steel Plate, Journal of Constructional Steel Research ISI 1394 Shafaei, S., Ayazi, A., and Farahbod, F. Elsevier, Vol. 117, 81-90, 2016
Experiments on Seismic Behaviour of Steel Sheathed Cold-Formed Steel Shear Walls Cladded by Gypsum and Fiber Cement Boards, Thin-Walled Structures ISI 1394 Mohebbi, S., Mirghaderi, S. R., Farahbod, F., Bagheri Sabbagh, A., and Torabian, S., Elsevier, Vol. 104, 238-247, 2016
Influence of Mineral Powder Content on the Fracture Behaviors and Ductility of Self-Compacting Concrete ISI 1394 Nikbin, I. M., Davoodi, M. R., Fallahnejad, H., Rahimi, S. and F. Farahbod, F., Journal of materials in Civil engineering, ASCE, Vol. 28, No.3, 1-14, 2016
Analysis and Design Recommendations for Diagonally Stiffened Steel Plate Shear Walls ISI 1394 M. Akhavan, A. Joghataie, Nader K.A. Attari Thin-Walled Structures, Vol.103, pp:72–80, 2016, DOI:10.1016/j.tws.2016.02.008
Cyclic behavior of interior reinforced concrete beam-column connections with Self-Consolidating Concrete ISI 1394 J.Salehi, M.T. Kazemi , Nader K. A. Attari Structural Concrete(FIB journal), Accepted Jan. 2016, DOI: 10.1002/suco.201500133
Investigation of CFS shear walls with one and two-sided steel sheeting ISI 1394 Nader K. A. Attari • s. Alizadeh • S. Hadidi Journal of Constructional Steel Research(JCSR), Vol . 122, PP: 292-307, 2016, DOI: 10.1016/j.jcsr.2016.03.025
Resonance of a rectangular plate influenced by sequential moving masses ISI 1394 M. Ebrahimzadeh, Nader K.A. Attari, A. Nikkhoo, S. Mariani, Coupled Systems Mechanics, Vol. 5, No. 1 (2016) 87-100 DOI: http://dx.doi.org/10.12989/csm.2016.5.1.087
Experimental and finite element study of the reverse faulting effects on buried continuous steel gas pipelines ISI 1394 H. Hojat Jalali, F.R.Rofooei, Nader K. A. Attari, M.Samadian , Soil Dynamics and Earthquake Engineering , Accepted ,2016
An optimum modal superposition approach in the computation of moving mass induced vibrations of a distributed parameter system ISI 1394 M. Ebrahimzadeh , Nader K. A. Attari, A. Nikkhoo, Journal of Mechanical Engineering Science, Vol. 229, PP:1015-1028, 2015, DOI: 10.1177/0954406214542968
Structural Seismic Response Mitigation using Optimized Vibro-Impact Nonlinear Energy Sinks ISI 1394 M. Ahmadi, Nader K. A. Attari, M. Shahrouzi, Journal of Earthquake Engineering, Vol. 19 , PP: 193–219, 2015, DOI: 10.1080/13632469.2014.962671
Experimental investigation of RCS connections performance using self-consolidated concrete ISI 1394 S. Alizadeh, Nader K.A. Attari, M.T. Kazemi, Journal of Constructional Steel Research(JCSR),Vol. 114 ,PP: 204-216, 2015
Parametric study of buried steel and high density polyethylene gas pipelines due to oblique-reverse faulting ISI 1394 F.R.Rofooei, H. Hojat Jalali, Nader K. A. Attari, H. Kenarangi, M.Samadian, Canadian Journal of Civil Engineering, Vol. 42, PP:178-189, 2015
Experimental and Numerical Evaluation of Progressive Collapse Behavior in Scaled RC Beam- Column Sub-assemblage ISI 1394 Rasool Ahamdi,Omid Rashidian , Reza Abbasnia,Foad Mohajeri , and Nima Usefi, Hindawi Publishing Corporation , Shock and Vibration , Volume 2016 , 17 pages
Progressive Collapse of Exterior RC Beam-Column Sub-assemblage considering the effect of Transverse Frame ISI 1394 Omid Rashidian , Reza Abbasnia, Rasool Ahamdi, Foad Mohajeri Nav, Hindawi Publishing Corporation , Shock and Vibration , 2016 , Accepted
مقاوم‌سازي ستون‌هاي بتن مسلح با استفاده از كامپوزيت‌هاي FRP چند جهته علمی - پژوهشی 1394 حبیب پور، م.، و فرحبد، ف مجله تحقیقات بتن، دانشگاه گیلان، سال هشتم، شماره دوم، صفحه 101 تا 115، 1394
بررسي رفتار لرزه اي لوله هاي مدفون فولادي تحت اثر گسلش نرمال علمی - پژوهشی 1394 نادر خواجه احمد عطاري، محمدرضا دلجوان،هيمن حجت جلالي،مهدي مومني عمران مدرس، جلد 16، شماره1 ، فروردين 95 ، صفحه 35-44
کنترل ارتعاشات سازه ها با استفاده از سیستم های جاذب انرژی غیرخطی ارتعاشی –ضربه ای علمی - پژوهشی 1394 مصطفی احمدی،نادر خواجه احمد عطاري نشريه روش‌هاي عددي در مهندسي، مقاله پذيرش شده
Experintal Research on Concrete Stiffened Steel Plate Shear Wall کنفرانس ها و سمینارها 1394 Ayazi, A., Farahbod, F., Rassouli, B., and Shafaei, S., 7th International Conference on Seismology & Earthquake Engineering (SEE7), International Institute of Earthquake an d Seismology (IIEES), Tehran, Iran, 18-21 May 2015
Nonlinear Behavior of Concrete Stiffened Steel Plate Shear Wall کنفرانس ها و سمینارها 1394 Shafaei, S., Rassouli, B., Ayazi, A., and Farahbod, F., 7th International Conference on Seismology & Earthquake Engineering (SEE7), International Institute of Earthquake an d Seismology .(IIEES), Tehran, Iran, 18-21 May 2015
ارزیابی عملکرد خارج از صفحه اي میانقابهاي گچی بر روي میز لرزان کنفرانس ها و سمینارها 1394 محمدعلی حسنی، مهرتاش معتمدي و طارق مهدی دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، تبریز، اردیبهشت 1394
مقایسه و ارزیابی روش های اجرایی دیوارهای جداکننده با بهره گیری از تولیدات صنعتی کنفرانس ها و سمینارها 1394 طارق مهدی دومین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات، تهران، اسفند 1394
Performance of Essential Facilities ın the 2012 Varzaghan-Ahar Earthquakes کنفرانس ها و سمینارها 1394 Mahdi, T., 7th International Conference on Seismology & Earthquake Engineering, Tehran, Iran, May 2015
بررسی و مقایسه تأثیر به کارگیری انواع مختلف ترکیبات عمل آورنده بر مقاومت فشاری رویه های بتن غلتکی (RCCP) کنفرانس ها و سمینارها 1394 حمیدرضا ربانی، آزاده عسکری نژاد، سید محمود فاطمی عقدا، امیرمازیار رئیس قاسمی، اسماعیل افشار اولین کنفرانس ملی رویه‌‏های بتنی- دانشگاه تربیت مدرس
An investigation on pozzolanic activity of Iranian kaolins obtained by thermal treatment ISI 1394 سهراب ویسه، سوری، گلستانی‌فرد، رحیمی نقی‌زاده Applied Clay Science, 2015
Evaluation of thermal fire hazard of 10 polymeric building materials and proposing a classification method based on cone calorimeter results ISI 1394 سعيد بختياري، ليلا تقي اكبري، مسعود جمالی آشتیانی Fire and Materials, DOI: 10.1002/fam.2219, 2013.Fire and Materials. V39-1.pages:1-13
اصول مدل‌هاي ناحيه‌اي آتش‌سوزی در فضای بسته علمی - ترویجی 1393 ليلا تقي‌اكبري، سعید بختیاری، مسعود جمالي آشتياني نشريه مهندسي شيمي ایران، سال سیزدهم، شماره 74
A case study on modifying the fire resistance of self-compacting concrete with expanded perlite aggregate and zeolite powder additives علمی - پژوهشی 1393 سعید بختیاری، الله‌وردی، امیرمازیار رئیس‌قاسمی Asian Journal of Civil Engineering (Building & Housing), 15, No.3 , 2014, 339-349
بررسی شرایط آکوستیکی کلاس‌های درسی با استفاده از نرم افزار ODEON کنفرانس ها و سمینارها 1393 محمدجعفر هدایتی، زینب سهرابی‌کیا چهارمین کنفرانس بین‌المللی آکوستیک و ارتعاشات، تهران-دانشگاه علم و صتعت
Effects of particle packing density on the stability and rheology of self-consolidating concrete containing mineral dmixtures ISI 1393 پرویز قدوسی، شیرزادی جاوید، جعفر سبحانی Construction and Building Materials
بررسی اپیدمیولوژیک تلفات ناشی از تصادفات جاده‌ای ( مطالعه سال‌های 1383تا 1391) علمی - پژوهشی 1393 پیمان پژمان‌زاد مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت‌ها، سال دوم، شماره 4
نوارهای لرزاننده و نقش آن در افزايش ايمني و كاهش تصادفات کنفرانس ها و سمینارها 1393 محمدرضا احدي دومين كنفرانس بين‌المللي فناوري زمين اطلاعات در مديريت بلاياي طبيعي و مقاوم‌سازي
Measuring wave velocity, damping, stress-strain behaviors of geomaterials using GAP-SENSOR ISI 1393 عطا آقایی آرائی، توآتا، رازقی، سعید هاشمی طباطبایی Scientia Iranica
Rate dependence of rockfill behavior on propagated near fault ground motions ISI 1393 رازقی، عطا آقایی آرائی، عباس قلندرزاده، سعید هاشمی طباطبایی Scientia Iranica
Artificial neural networks for modeling drained monotonic behaviors of rockfill materials ISI 1393 عطا آقایی آرائی، توهاتا، رازقی، سعید هاشمی طباطبایی International Journal of Geomechanics (ASCE)
Impact and cyclic shaking on loose sand properties in laminar box using gap sensors ISI 1393 عطا آقایی آرائی، توهاتا Soil dynamic and earthquake engineering
بهره وري در بخش حمل و نقل با استفاده از رهيافت كالمن فيلتر 1393 پريسا بازدار اردبيلي، ميرحسين موسوي و پيمان پژمان¬زاد پژوهشنامه حمل و نقل
Experimental and analytical investigation on bond performance of the interfacial debonding in flexural strengthened RC beams with CFRP sheets at tensile face علمی - پژوهشی 1393 صدرممتازی، رسمی عتیق، جعفر سبحانی Asian Journal of Civil Engineering
توسعه پایگاه داده‌ها برای مدل تخلیه اضطراری کنفرانس ها و سمینارها 1393 سعید بختیاری، زهرا درودیانی، مسعود جمالي آشتياني، ، لیلا تقی‌اکبری همایش ملی رفتار شناسی حریق
ایمنی ساختمان و رفتار انسان‌ها هنگام حریق کنفرانس ها و سمینارها 1393 مسعود جمالي آشتياني، سعید بختیاری، مسعود قاسم زاده، لیلا تقی‌اکبری همایش ملی رفتار شناسی حریق
رفتاركامپوزيت‌هاي FRP با رزين اپوكسي و الياف تقويت‌كننده شيشه و كربن در برابر آتش کنفرانس ها و سمینارها 1393 لیلا تقی‌اکبری، سعید بختیاری، مسعود جمالي آشتياني سومین همایش ملی فناوریهای نوین صنعت ساختمان، مشهد مقدس
مقاوم‌سازی ساختمان‌ها در برابر آتش: انتخاب مصالح، طرح سازه و مقدمه‌ای بر پوشش‌های محافظت‌کننده کنفرانس ها و سمینارها 1393 سعید بختیاری، مسعود جمالي آشتياني، لیلا تقی‌اکبری اولین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات، مرکز همایش های بین المللی رازی
گونه‌شناسی پهنه‌های شکل‌گیری مسکن در سکونتگاه‌های روستایی ایران در تعامل با عوامل محیطی ISC 1393 غزال راهب فصلنامه علمی - پژوهشی هنرهای زیبا
بررسی عوامل موثر بر کارکرد فضای نیمه باز خصوصی واحدهای مسکونی شهر تهران ISC 1393 غزال راهب – محيا نظري فصلنامه علمی پژوهشی آرمانشهر
Appropriate type of green roof considering urban typology and climatic zoning in Iran ISC 1393 غزال راهب Environmental Science Journal
الگويی برای طراحی مسکن روستايی مبتنی بر مشارکت و تأمين نيازهای ساکنين ISC 1393 غزال راهب فصلنامه علمی پژوهشی مسکن و محیط روستا، نسخه 33 شماره 146
واکاوی علل عدم مطلوبیت مناسب‌سازی‌های انجام شده در مسیرهای پیاده شهر تهران ISC 1393 ندا رفیع زاده مجله علمی پژوهشی معماری و شهرسازی آرمانشهر
A case study on modifying the fire resistance of self-compacting concrete with expanded perlite aggregate and zeolite powder additives ISI 1393 S Bakhtiyari, A Allahverdib, M Rais-Ghasemi Asian Journal of Civil Engineering (Building & Housing), 15, No. 3 ,339-349
Reaction to fire of CFRP and GFRP epoxy composites in bench-scale کنفرانس ها و سمینارها 1393 S.Bakhtiyari, L.taghiakbari, M. Jamali Ashtiani 11th International Seminar on Polymer Science and Technology (ISPST 2014), Iran Polymer and Petrochemical Institute,Tehran,Iran
بررسي تجربی خطرپذیری حریق و همبستگی پارامترهاي ريسك آتش‌سوزي براي تعدادي مصالح ساختماني پلیمری ISI 1392 سعيد بختياري، ليلا تقي‌اكبري، مسعود جمالي آشتياني مجله عمران مدرس، دوره 13، شماره 5، ص 29-40
بررسی مدل‌سازي اطفاء حریق اسپرینکلر در ساختمان و انبار کنفرانس ها و سمینارها 1392 سعید بختیاری، مسعود جمالي آشتياني، لیلا تقی‌اکبری نخستین همایش تخصصی ایمنی در انبار و ایمن‌سازی خدمات انبارداری
Concrete made with zeolite and metakaolin: A comparison on the strength and durability properties علمی - پژوهشی 1392 مدن‌دوست، جعفر سبحانی، آشوری Asian Journal of Civil Engineering
برآورد تابع تقاضاي سفر در بخش حمل و نقل جاده اي با استفاده از روش خودرگرسيون برداري(VAR) 1392 پريسا بازدار اردبيلي فصلنامه جاده
تأثير تقاضاي متغير بر مسيرهاي اتوبوس تندرو 1392 محمود صفارزاده، اميررضا ممدوحي و سيدشهاب حسني نسب پژوهشنامه حمل و نقل
تحليل مكاني و زماني بلاياي جوي مؤثر بر حمل و نقل جادهاي كشور 1392 مجيد وظيفه دوست، ميترا لاله سياه پيراني و امير محجوب پژوهشنامه حمل و نقل
Direction and Velocity Determination Of the Conductive Contaminated Groundwater Using Mise-a-la-masse Surveys کنفرانس ها و سمینارها 1392 علی بیت‌اللهی، محمدصادق رودسری، زهرا فقیه 4th international multidisciplinary conference on Hydro Eco,
Tunable Wettability and Rewritable Wettability-Gradient in Self-Cleaning Composites Containing Nano-Photo Catalysts ISI 1392 مرادپور، طاهری، توسلی، پرهیزکار، قدسیان Journal of Nanoscience and Nanotechnology
Hydrothermal preparation of natural pozzolan nanostructures as a new route to activate cement replacement materials ISI 1392 آزاده عسگری‌نژاد، زیستی، علیرضا پورخورشیدی، طیبه پرهیزکار Synthesis and Reactivity in Inorganic and Nano-metal Chemistry
Transport and strength properties of ternary concrete mixtures containing combinations of natural zeolite with silica fume or fly ash ISI 1392 احمدی، جعفر سبحانی، محمد شکرچی‌زاده، میثم نجیمی Magazine of Concrete Research
Electrochemical impedance behavior and transport properties of silica fume contained concrete ISI 1392 جعفر سبحانی، میثم نجیمی Construction and Building Materials
An experimental study on durability properties of concrete containing zeolite as a highly reactive natural pozzolan ISI 1392 میثم نجیمی، جعفر سبحانی، احمدی، محمد شکرچی‌زاده Construction and Building Materials
An experimental study on the flexural performance of agro-waste cement composite boards ISI 1392 مرتضی خرمی، جعفر سبحانی International Journal of Civil Engineering
Predicting rapid chloride permeability of self-consolidating oncrete: A Comparative study on statistical and neural network models ISI 1392 غفوری، میثم نجیمی، جعفر سبحانی، آگل Construction and Building Materials
Modeling compressive strength of EPS lightweight concrete using regression, neural network and ANFIS ISI 1392 صدرممتازی، جعفر سبحانی، میرگذار، میثم نجیمی Construction and Building Materials
Support vector machine for prediction of the compressive strength of no-slump concrete ISI 1392 جعفر سبحاني، خانزادی، موحدیان Computers and Concrete is An International Journal
Sonochemical nano fabrication as a new method for activation of Ground Granulated Blast Furnace Slag (GGBFS) ISI 1392 آزاده عسگری‌نژاد، فاطمه زیستی، علیرضا پورخورشیدی، طیبه پرهیزکار QScience Connect
Sunlight absorbing potential of carbon nanoball water and ethylene glycol-based nanofluids ISI 1392 مریم کرمی، مهرداد رئیسی دهکردی، شهرام دلفانی، علیکراد رشیدی Optics and Spectroscopy, Volume 115, No 3
A new application of carbon nanotubes nanofluid as working fluid of direct absorption solar collector ISI 1392 مریم کرمی، محمدعلی اخوان بهابادی، شهرام دلفانی، قضاتلو Solar Energy Materials and Solar Cells, Volume 121, No 114-118
برآورد ضرائب ظرفيت باربري لرزه‌اي پي نواري مجاور شيرواني با روش خطوط مشخصة تنش علمی - پژوهشی 1392 محسن کمالیان، محمدحسن گلدسته، روزبه صفائیان آملی، ایرج رحمانی مجله علمی و پژوهشی مهندسي عمران شریف
بررسی تجربی خطرپذیری حریق و همبستگی پارامترهای ریسک آتش‌سوزی برای تعدادی مصالح ساختمانی پلیمری علمی - پژوهشی 1392 سعید بختیاری، لیلا تقی‌اکبری، مسعود جمالی آشتیانی مجله عمران مدرس، دوره 13، شماره 5
بررسي تجربی خطرپذیری حریق و همبستگی پارامترهاي ريسك آتش‌سوزي براي تعدادي مصالح ساختماني پلیمری علمی - پژوهشی 1392 سعيد بختياري، ليلا تقي‌اكبري، مسعود جمالي آشتياني مجله عمران مدرس، دوره 13، شماره 5، ص 29-40
توسعه مدل عددي دوبعدي در پلان به منظور بررسي شكل ديوار هدايت آب پل‌ها علمی - پژوهشی 1392 فواد كيلانه‌ئي، امیر محجوب، مسعود منتظري نمين پژوهشنامه حمل و نقل، سال دهم، شماره اول
تحليل مكاني و زماني بلاياي جوي موثر بر حمل و نقل جاده‌اي كشور علمی - پژوهشی 1392 مجيد وظيفه دوست، ميترا لاله سياه پيراني، امير محجوب پژوهشنامه حمل و نقل، سال دهم، شماره سوم
بررسی اثرات تخریبی آبها بر تونل‌ها علمی - ترویجی 1392 محمد منصورزاده، ایرج رحمانی، مسعود ظهیری مجله علمي- ترويجي جاده، ، شماره 75
Prioritizing Iranian Provinces In The National Seismic Risk Reduction Program کنفرانس ها و سمینارها 1391 علی بیت‌اللهی، اعظم نعمتی، فاطمه دهقان World Conference on Earthquake Engineering,
تحلیل عملکرد پل‌های حرارتی محل اتصال پنجره‌های نوین به دیوارهای ساختمانی با عایق حرارتی از خارج علمی - پژوهشی 1391 مهدیه آبروش، بهروز محمدکاری فصلنامه فني مهندسي مدرس، شماره 3
مقررات بهینه‌سازی مصرف انرژی و پایداری در ساختمان کنفرانس ها و سمینارها 1391 بهروز محمدکاری نهمين همایش بین‌المللی انرژی
معرفی گونه‌های مختلف دیوارهای سبز و تأثیر آنها در کاهش میزان مصرف انرژی کنفرانس ها و سمینارها 1391 هدا گنجی، بهروز محمد کاری نهمین همایش بین‌المللی انرژی
مطالعه ميداني رفتار پايه‌هاي سنگريزه‌اي كوبشي (نسبت به تغيير قطر) علمی - پژوهشی 1391 حمیدرضا رازقی، بهمن نیرومند، محمد منصورزاده مجله علمي - پژوهشي شريف، شماره 4
بررسی خواص فیزیکی، مکانیکی و ایمنی در برابر آتش براي بلوك‌هاي سقفی پلی‌استایرن منبسط شده در سیستم سقف تیرچه- بلوك علمی - پژوهشی 1391 سعید بختیاري، کیان خلیلی جهرمی، بهروز محمدکاري، محمدجعفر هدایتی مجله عمران مدرس، دوره 12، شماره 2
فعال‌سازی پوزولان‌های طبیعی با استفاده از مواد شیمیایی علمی - ترویجی 1391 فاطمه جعفرپور، فهیمه فیروزیار ماهنامه علمی، فنی، اقتصادی سیمان، شماره 170، سال نوزدهم
تولید آجر و بلوک سفالی سبک با استفاده از افزودنی ‌پلی‌استایرن منبسط علمی - ترویجی 1391 سهراب ویسه، علی‌اکبر یوسفی مجله علمی- ترویجی بسپارش، سال دوم، شماره 3
ارزيابي اثر انتخاب مدل‌هاي رفتاري بر پيش‌بيني جابه‌جايي خاك در مجاورت ترانشه‌هاي عميق علمی - ترویجی 1391 ایرج رحمانی، ایمان گل‌پذیر فصلنامه علمي ترويجي جاده
طراحی و اجرای تزريق سيمانی جهت آب‌بندی تونل‌ها و فضاهای زیرزمینی (مطالعه موردی خط 2 متروی تهران) کنفرانس ها و سمینارها 1391 عباس مجدی، مسعود ظهیری، محمد منصورزاده اولين كنفرانس ملي زيرساختهاي حمل و نقل، دانشگاه علم و صنعت ايران
تعیین ظرفیت باربری پوشش نگهداری سگمنتی تونل‌ها کنفرانس ها و سمینارها 1391 عباس مجدی، حامد عجم‌زاده، مسعود ظهیری، محمد منصورزاده اولين كنفرانس ملي زيرساخت‌هاي حمل و نقل، دانشگاه علم و صنعت ايران
بررسی تاثیر موقعیت سگمنت کلید بر روی ظرفیت باربری پوشش نگهداری سگمنتی تونل‌ها کنفرانس ها و سمینارها 1391 عباس مجدی، حامد عجم‌زاده، مسعود ظهیری، محمد منصورزاده اولين كنفرانس ملي زيرساخت‌هاي حمل و نقل، دانشگاه علم و صنعت ايران
روش‌هاي طراحي پوشش نگهداري سگمنتي تونل‌ها علمی - ترویجی 1391 عباس مجدی، حامد عجم‌زاده، محمد منصورزاده مجله علمي- ترويجي جاده، شماره 73
تحلیل و بررسی عوامل محیطی و پدیده‌های آب و هوایی موثر بر حمل و نقل جاده‌اي کنفرانس ها و سمینارها 1391 مجید وظیفه دوست، میترا لاله سیاه، امیر محجوب اولين كنفرانس ملي زيرساختهاي حمل و نقل، دانشگاه علم و صنعت ايران
شهروز شريفي، امیر محجوب کنفرانس ها و سمینارها 1391 نگرشی بر الگوی صحیح مطالعات زمین شناسی مهندسی راه و ابنیه اولين كنفرانس ملي زيرساختهاي حمل و نقل، دانشگاه علم و صنعت ايران
بررسي اثرات زاويه بيه پل بر شكل هندسي ديوار هدايت آب پلها با استفاده از مدلسازي عددي کنفرانس ها و سمینارها 1391 فواد كيلانه‌ئي، مهدي حيدري، امیر محجوب اولين كنفرانس ملي زيرساختهاي حمل و نقل، دانشگاه علم و صنعت ايران
بررسی خواص فیزیکی، مکانیکی و ایمنی در برابر آتش برای بلوک‌های سقفی پلی‌استایرن منبسط‌شده در سیستم سقف تیرچه علمی - ترویجی 1391 سعید بختیاری، کیان خلیلی جهرمی، بهروز محمدکاری ، محمد جعفر هدایتی مجله عمران مدرس، دوره دوازدهم، شماره 2
تحلیل عملکرد پل‌های حرارتی محل اتصال پنجره‌های نوین به دیوارهای ساختمانی با عایق حرارتی از خارج علمی - ترویجی 1391 مهدیه آبروش، بهروز محمدکاری مجله مهندسی مدرس شماره 3
مقدمه ای بر اصول و ضوابط ایمنی در برابر آتش در ساختمان‌ها کنفرانس ها و سمینارها 1391 سعید بختیاری سمینار آموزشی محافظت ساختمان‌ها در برابر آتش
مقاومت در برابر آتش: آشنایی با مدارک فنی، گزارش‌ها و گواهینامه‌های فنی آتش کنفرانس ها و سمینارها 1391 سعید بختیاری سمینار آموزشی محافظت ساختمان‌ها در برابر آتش
Experimental investigation of heat recovery system for building air conditioning in hot and humid areas ISI 1391 شهرام دلفانی، هادی پاسدار شهری، مریم کرمی Energy and Buildings, Vol. 49
Energy analysis of evaporative cooling to select the optimum system in diverse climates ISI 1391 معین فراهانی، شهرام دلفانی، جعفر اسماعیلیان Energy, Volume 40, Issue 1
Prediction of Effective thermal conductivity of moistened insulation materials by neural network علمی - پژوهشی 1391 سهراب ویسه، مصطفی سفیدگر Asian Journal of Civil Engineering, Vol. 13, No. 3, June 2012
Results of 3-D Geoelectrical Anomaly Investigation کنفرانس ها و سمینارها 1391 سهراب نظام خیاوی، علی بیت‌اللهی، خسرو نظام خیاوی The 15th Geophysics Conference of Iran
Cyclic and post-cyclic monotonic behavior of crushed conglomerate rockfill material under dry and saturated conditions ISI 1391 عطا آقایی آرائی، سعید هاشمی طباطبایی، رازقی Scientia Iranica A
Loading frequency effect on stiffness, damping and cyclic strength of modeled rockfill materials, Soil Dynamic and Earthquake Engineering ISI 1391 عطا آقایی آرائی، رازقی، سعید هاشمی طباطبایی، عباس قلندرزاده Soil Dynamic and Earthquake Engineering
Transverse Resistivity Values Modifications in Estimation Of Aquifer yield Using the Resistivity Method کنفرانس ها و سمینارها 1391 زهرا فقیه، علی بیت‌اللهی International Symposium on Geophysics for Discovery and Exploration Fostering International Collaboration in Geophysics, Republic of Korea
Study of Minimum Average Temperature changes of Chaharmahal and Bakhtiari Province for Disaster Response Planning کنفرانس ها و سمینارها 1391 فاطمه دهقان، علی بیت‌اللهی، اعظم نعمتی International Disaster and Risk Conference (IDRC), Davos , Switzerland
Roadmap for Implementation of Performance Based Navigation (PBN) in Iran کنفرانس ها و سمینارها 1391 - 16th Air Transport Research Society, Tainan, Taiwan
Recommendations for Separation of Regulatory and Operational Activities in Iranian Civil Aviation کنفرانس ها و سمینارها 1391 - 16th Air Transport Research Society, Tainan, Taiwan
طراحي شبکه اتوبوسراني با استفاده از الگوریتم کلونی مورچگان با هدف بيشينه سازي رضايت استفاده کنندگان 1391 فاطمه چگینی، محمود صفارزاده، امیرعلی زرین مهر، هیما ساکی فصلنامه جاده
تعیین گسل سناریو بر اساس منحنی‌های مشارکت چشمه‌های لرزه‌ای محدوده دماوند 1391 علی بیت اللهی، زینب حسن زاده کاهانی، شیدا شاطریان پانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
Durability of Concretes Containing Natural Pozzolan ISI 1391 میثم نجیمی، جمشیدی، علیرضا پورخورشیدی Construction Materials
A comprehensive study on no-slump concrete: From laboratory towards manufactory ISI 1391 میثم نجیمی، جعفر سبحانی، علیرضا پورخورشیدی Construction and Building Materials
Effects of retempering methods on the compressive strength and water permeability of concrete ISI 1391 جعفر سبحانی، میثم نجیمی، علیرضا پورخورشیدی International Journal of Science and Technology
Properties of multi-strength grade EPS concrete containing silica fume and rice husk ash ISI 1391 صدرممتازی، جعفر سبحانی، میرگذار، میثم نجیمی Construction and Building Materials
Effects of retempering methods on the compressive strength and water permeability of concrete ISI 1391 جعفر سبحانی، میثم نجیمی، علیرضا پورخورشیدی Scientia Iranica: Transactions A: Civil Engineering
A comprehensive study on no-slump concrete: From laboratory towards manufactory ISI 1391 میثم نجیمی، جعفر سبحانی، علیرضا پورخورشیدی Construction and Building Materials
بررسي تاثير نوع پوزولان بر روي خواص مكانيكي و دوام روسازي‌هاي بتني خود تراكم مورد استفاده در سطوح پروازي فرودگاه‌ها کنفرانس ها و سمینارها 1391 پرهام حياتي، حسن زياري، سبحاني پنجمين کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
روش الكتروشيميايي در بررسي رفتار خوردگي فولاد در بتن خود تراكم کنفرانس ها و سمینارها 1391 جعفر سبحانی چهارمين سمينار ملي بتن خود تراكم ايران
خواص مکانیکی بتن های توانمند سه جزئی حاوی پوزولان‌های متاکائولن و زئولیت کنفرانس ها و سمینارها 1391 پوریا عاشوری، جعفر سبحانی، رحمت مدندوست چهارمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
تخمين مقاومت فشاري بتن با استفاده از شبكه‌هاي عصبي مصنوعي کنفرانس ها و سمینارها 1391 علي اكبر رمضانيانپور، اميررضا پيلوار، جعفر سبحاني چهارمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
بررسی طیف امپدانس و ارائه مدار الكتريكي معادل براي بتن‌هاي سه جزئي و دو جزئي حاوي زئوليت طبیعی و سرباره مس کنفرانس ها و سمینارها 1391 جعفر سبحانی، ميثم نجيمي، علیرضا پورخورشیدی، مهندس بابک احمدی چهارمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
معرفی توف‌های آهکی به عنوان منابع جدید پوزولان بر اساس مطالعه توف‌ های سازند کرج در جنوب غرب بلده علمی - پژوهشی 1391 فریبرز مسعودی سیدمحمود فاطمی عقدا، مهناز خادمی پارسا، طیبه پرهیزکار نشریه زمین شناسی کاربردی پیشرفته
فرآیند دگرگونی آب گرمایی،‌روشی نوین جهت فعال سازی پوزولان‌های طبیعی علمی - پژوهشی 1391 آزاده عسکری نژاد، علیرضا پورخورشیدی، طیبه پرهیزکار مجله مهندسی ساختمان و علوم مسکن
تاثير نانورس بر خواص مكانيكي ملات سيمان علمی - پژوهشی 1391 آزاد عرفاني جاوداني، احمد خدادادي، طيبه پرهيزكار، بيتا آيتي مجله علمي و پژوهشي بتن – انجمن بتن ايران
اثرات اندرکنش خاک و سازه در سازه های سنگین و نیمه مدفون کنفرانس ها و سمینارها 1391 سیدمحمد حسینی، فرامرز یوسف‌پور، فریدون سینائیان، کاوه کریمی، عطا آقایی آرائی هفتمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی 7thsastech2013
مطالعه اعتبار سنجی اندرکنش خاک و سازه در کد SASSI2000 با استفاده از داده های تجربی کنفرانس ها و سمینارها 1391 سیدمحمد حسینی، فرامرز یوسف‌پور، فریدون سینائیان، کاوه کریمی، عطا آقایی آرائی هفتمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی7thsastech2013
بررسی تحلیل احتمالاتی ریسک لرزه ای (Seismic PRA) و کاربرد آن در ایران کنفرانس ها و سمینارها 1391 سیدمحمد حسینی، فرامرز یوسف‌پور، فریدون سینائیان، کاوه کریمی، عطا آقایی آرائی دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک
بررسی نیروهای وارد بر شمع تکی تحت اثر بروز روانگرایی با نرم افزار OpenSeesPL0.8.0 کنفرانس ها و سمینارها 1391 ایرج رحمانی، میرحاجی نهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران
بررسي عملكرد ستونهاي سنگي در كاهش اثرات گسترش جانبي ناشي از روانگرايي بر گروه شمع انعطاف پذير با استفاده از آزمايشات بزرگ مقياس ميز لرزان کنفرانس ها و سمینارها 1391 سید محسن حائری، علی کاوند، جواد رييسيان زاده، علی بخشی، ايرج رحماني نهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران
معرفی دستورالعمل ارزیابی سریع سازه اسکله های بنادر ایران کنفرانس ها و سمینارها 1391 بهروز عسگریان، ایرج رحمانی، سیدحامد بدری، جواد مهدوی، ساناز فتوحی، علی‌اکبر آقاکوچک نهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران
مقدمه ای بر اصول و ضوابط ایمنی در برابر آتش در ساختمان‌ها کنفرانس ها و سمینارها 1391 سعید بختیاری سمینار آموزشی محافظت ساختمان‌ها در برابر آتش
مقاومت در برابر آتش: آشنایی با مدارک فنی، گزارش‌ها و گواهینامه‌های فنی آتش کنفرانس ها و سمینارها 1391 سعید بختیاری سمینار آموزشی محافظت ساختمان‌ها در برابر آتش
An experimental study on reaction to fire and fire risk of some MDF, HDF and PVC building finishes کنفرانس ها و سمینارها 1391 سعید بختیاری، مسعود جمالي آشتياني، لیلا تقی‌اکبری 10th International Seminar on Polymer Science and Technology, 21-25 Oct
بررسی خواص فیزیکی، مکانیکی و ایمنی در برابر آتش براي بلو كهاي سقفی پلی‌استایرن منبسط شده در سیستم سقف تیرچه- بلوك ISI 1391 سعید بختیاري، کیان خلیلی جهرمی، بهروز محمدکاري، محمدجعفر هدایتی مجله عمران مدرس، دوره 12، شماره 2
An experimental study on reaction to fire and fire risk of some MDF, HDF and PVC building finishes کنفرانس ها و سمینارها 1391 Bakhtiyari, S., Taghi-Akbari, L., Jamali Ashtiani., M 10th International Seminar on Polymer Science and Technology, 21-25 Oct
Single Versus Shared Hospital Accommodation: Paients' Perspective In A Developing Country ISI 1391 ملیحه باقری، کسری حسن پور Turkish medical journal (ISI Journal), دردست چاپ
درس‌های برگرفته از یک حادثه آتش‌سوزی علمی - ترویجی 1391 سعید بختیاری، زهرا درودیانی مجله پیام نظام مهندسی، سال 15، دوره 5، شماره 7
گواهینامه فنی محصولات ساختمانی: فلسفه، مفاهیم و نگاهی به الگوهای جهانی علمی - ترویجی 1391 سعید بختیاری مجله گواهینامه فنی، سال 1ول، شماره 2
ملاحظات طراحی معماری در کاهشِ آلودگی‌های صوتیِ محیط‌های درمانی ISC 1391 هاشم هاشم نژاد، کریم مردمی، ملیحه باقری، کسری حسن پور مجله علمی پژوهشی هنرهای زیبا
معماری مسیریابی،طراحی فرآیندِ مسیریابی در معماریِ بناهای درمانی ISC 1391 کریم مردمی، هاشم هاشم نژاد، ملیحه باقری، کسری حسن پور مجله علمی پژوهشی هنرهای زیبا
Toxicity of building materials ISI 1391 زهرا درودیانی، بابک درودیانی، سعید درودیانی chapter 9-pp: 241-289,"Materials that release toxic fumes during fire" Woodhead Publishing"
باغ ایرانی، باغ شفابخش (ارتقاء کیفیت شفابخشی محیط‌های درمانی با نگاه اسلامی) ISC 1390 هاشم هاشم نژاد، کریم مردمی، ملیحه باقری، کسری حسن پور نشریه علمی-پژوهشی آرمانشهر
مرور خواص بتن‌های خودتراکم و اثرات پودرهای مورد استفاده در آنها علمی - ترویجی 1390 بختیاری، اله‌وردی، رمضانیانپور، پرهیزکار، رییس‌قاسمی مجله علمي-ترويجي انجمن مهندسي شيمي
مروری بر رفتار بتن‌هاي معمولي و متراكم در برابر آتش علمی - ترویجی 1390 بختیاری، اله‌وردی ، رمضانیانپور، پرهیزکار، رییس‌قاسمی مجله علمي- ترويجي انجمن مهندسي شيمي
Influence of permanent expanded polystyrene formwork on fire resistance of self-compacting concrete کنفرانس ها و سمینارها 1390 Bakhtiyari, Allahverdi, Rais-Ghasemi The proceedings of 4th Int. Conference on Non-Traditional Cement & Concrete, Brno University of Technology, Czech Republic
Compressive strength and resistance to elevated temperature (500 c) of self-compacting concretes containing limestone and quartz fillers ISI 1390 Bakhtiyari, Allahverdi, Rais-Ghasemi, Ramezanianpour, Parhizkar, Zarrabi International Civil Engineering Journal, Vol. 9, No. 3
Self-compacting concrete containing different powders at elevated temperatures – Mechanical properties and changes in the phase composition of the paste ISI 1390 Bakhtiyari, Allahverdi, Rais-Ghasemi, Zarrabi, T. Parhizkar Thermochimica Acta 514/74–81
The influence of permanent expanded polystyrene formwork on fire resistance of self-compacting and normal vibrated concretes ISI 1390 Bakhtiyari, S, Allahverdi, A, Rais-Ghasemi, M Asian Journal of Civil Engineering (Building & Housing), 12, No.3 ,353-374
Influence of permanent expanded polystyrene formwork on fire resistance of self-compacting concrete کنفرانس ها و سمینارها 1390 سعید بختیاری، الله‌وردی، امیرمازیار رئیس‌قاسمی The proceedings of 4th Int. Conference on Non-Traditional Cement & Concrete, Brno University of Technology, Czech Republic
تحليل قابليت اطمينان ديوارهاي ميخكوبي شده با استفاده از روش احتمالاتي مونت كارلو کنفرانس ها و سمینارها 1390 حامد اردلان‌اکبری ، محمد مقدری‌پور، ایرج رحمانی دومين كنفرانس مهندسي قابليت اطمينان
آناليز حساسيت در ديوارهاي ميخكوبي شده خط راه آهن تهران،تبريز از طريق بررسي تغييرات پارامترهاي موثر در تحليل پايداري کنفرانس ها و سمینارها 1390 حامد اردلان‌اکبری ، محمد مقدری‌پور، ایرج رحمانی دومين كنفرانس مهندسي قابليت اطمينان
مقايسه نتايج تحليل هاي عددي و تحليل هاي تجربي جهت بررسي پتانسيل روانگرايي کنفرانس ها و سمینارها 1390 ایرج رحمانی، امین رضایی ششمين كنگره ملي مهندسي عمران
بهينه سازي آرايش نامنظم گروه شمع ها با بهره گيري از الگريتم ژنتيك تحت بارگذاري نامتقارن کنفرانس ها و سمینارها 1390 مجید خندان بکاولی، جعفر بلوري بزاز، جعفر رحماني، ايرج نجفي زاده ششمين كنگره ملي مهندسي عمران
بررسي پاسخ گروه شمع چهار تايي به پديده گسترش جانبي ناشي از روانگرايي با استفاده از آزمايشات بزرگ مقياس ميز لرزان کنفرانس ها و سمینارها 1390 سيد محسن حائری، آرين آصف زاده، علي کاوند، ایرج رحمانی ششمين كنگره ملي مهندسي عمران
گزارشي از تهيه دستورالعمل انجام عمليات شناسايي هاي ژئوتكنيك دريايي ايران کنفرانس ها و سمینارها 1390 علی فاخر، مهدی احسانی، ایرج رحمانی ششمين كنگره ملي مهندسي عمران
ارزیابی لرزه ای دیواره میخکوبی شده هتل نرگس مشهد تحت بارهای دینامیکی لرزه ای و شبه استاتیکی، اولين كنفرانس ملي مديريت بحران: زلزله و آسيب پذيري اماكن و شريان هاي حياتي کنفرانس ها و سمینارها 1390 ايرج رحمانی، سهیل حسین قره، حامد اردلان اکبری، محمد مقدری‌پور
تحقيق بر روي رفتار برخي فراورده هاي ساختماني در برابر آتش کنفرانس ها و سمینارها 1390 ليلا تقي‌اكبري، سعيد بختياري همايش ملي سازه، راه، معماري، دانشگاه آزاد اسلامي واحد چالوس، مجموعه خلاصه مقالات، صفحه 121
مقاوم سازي ساختمان‌ها در برابر آتش: الزامات مصالح و مقدمه‌اي بر پوشش‌هاي محافظت كننده در برابر آتش کنفرانس ها و سمینارها 1390 سعيد بختياري، ليلا تقي‌اكبري همايش ملي سازه، راه، معماري، دانشگاه آزاد اسلامي واحد چالوس
امیرمازیار رئیس قاسمی، طیبه پرهیزکار، هرمز فامیلی کنفرانس ها و سمینارها 1390 طرح اختلاط بتن‌های سبکدانه با استفاده از مدل دوفازی اولین کنفرانس ملی بتن سبک
Properties of concrete containing copper-slag-waste ISI 1390 علیرضا پورخورشیدی، میثم نجیمی Magazine of Concrete Research
Modified polyester resins as an effective binder for polymer concretes ISI 1390 علیرضا پورخورشیدی، جمشیدی Materials and Structures
Service life of the reinforced concrete bridge deck in corrosive environments: A soft computing system ISI 1390 علی اکبر رمضانیانپور، جعفر سبحانی Applied Soft Computing
Durability of copper slag contained concrete exposed to sulfate attack ISI 1390 میثم نجیمی، جعفر سبحانی، علیرضا پورخورشیدی Construction and Building Materials
Requirements for Implementing Integrated Airport Management in Iran کنفرانس ها و سمینارها 1390 - 15th Air Transport Research Society, Sydney, Australia
Implementation of Air Traffic Management Operational Concept in Iran کنفرانس ها و سمینارها 1390 - 15th Air Transport Research Society, Sydney, Australia
تحقيق بر روي رفتار برخي فراورده هاي ساختماني در برابر آتش کنفرانس ها و سمینارها 1390 ليلا تقي‌اكبري، سعيد بختياري همايش ملي سازه، راه، معماري، دانشگاه آزاد اسلامي واحد چالوس، مجموعه خلاصه مقالات، صفحه 121
مقاوم سازي ساختمان‌ها در برابر آتش: الزامات مصالح و مقدمه‌اي بر پوشش‌هاي محافظت كننده در برابر آتش کنفرانس ها و سمینارها 1390 سعيد بختياري، ليلا تقي‌اكبري همايش ملي سازه، راه، معماري، دانشگاه آزاد اسلامي واحد چالوس
اجرای پوسته خارجی ساختمان با استفاده از سیستم‌های نوین ساختمانی کنفرانس ها و سمینارها 1390 بهروز محمدکاری سمینار اقتصادی-کاربردی «عایق با رویکردی بر بهینه‌سازی مصرف انرژی»، نمایشگاه بین‌المللی، تهران
روش‌های نوین عایق‌کاری حرارتی پوسته خارجی ساختمان کنفرانس ها و سمینارها 1390 بهروز محمدکاری همایش سراسری کاربرد مصالح و فن‌آوری‌های نوین در صنعت ساختمان
بررسی پدیده میعان و تأثیر آن بر عملکرد حرارتی و رطوبتی بتن سبک در جدارهای ساختمانی کنفرانس ها و سمینارها 1390 مهدیه آبروش، بهروز محمدکاری اولین کنفرانس ملی بتن سبک
مروري بر وضعيت ژئوفيزيك در پروژه‌هاي راهسازي در ايران و لزوم تهيه دستورالعملي در اين رابطه کنفرانس ها و سمینارها 1390 ابراهيم حق شناس، هادي گريواني، منصورزاده محمد، كيومرث عماد مجموعه مقالات هفتمين كنفرانس زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايران، دانشگاه صنعتي شاهرود
مدلسازی دوبعدی توزیع آلودگی نفتی در رودخانه کنفرانس ها و سمینارها 1390 سپهر گرشاسبی، رضا غیاثی، امير محجوب پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست، انجمن مهندسی محیط زیست ایران
تحليل پايداري كف ترانشه هاي مهار شده در خاك هاي نرم با استفاده از روش عددي علمی - ترویجی 1390 ایرج رحمانی، ایمان گل‌پذیر فصلنامه علمي ترويجي جاده
غلظت و منشا هيدروكربن هاي نفتي در رسوبات بندر انزلي علمی - پژوهشی 1390 ناصر حاجی‌زاده ذاکر، ایرج رحمانی، رامین شادی، مونا مقدم، عزیز عابسی فصلنامه علمي،پژوهشي محيط شناسي، شماره 60
مرور خواص بتن‌های خودتراکم و اثرات پودرهای مورد استفاده در آنها علمی - ترویجی 1390 سعید بختیاری، اله‌وردی، رمضانیانپور، طیبه پرهیزکار، امیرمازیار رئیس‌قاسمی مجله علمي-ترويجي انجمن مهندسي شيمي
مروری بر رفتار بتن‌هاي معمولي و متراكم در برابر آتش علمی - ترویجی 1390 سعید بختیاری، الله‌وردی، امیرمازیار رئیس‌قاسمی، طیبه پرهیزکار، رمضانیانپور مجله علمي-ترويجي انجمن مهندسي شيمي
Self-compacting concrete containing different powders at elevated temperatures – Mechanical properties and changes in the phase composition of the paste ISI 1390 سعید بختیاری، الله‌وردی، امیرمازیار رئیس‌قاسمی،‌ضرابی، طیبه پرهیزکار Thermochimica Acta 514 (2011) 74–81
بررسي توليد مسکن در ايران و آلمان نگاهي به مسکن مهر‏، ساختمان علمی - ترویجی 1390 مریم زارعیان نشريه سازمان نظام مهندسي
Mix design, compressive strength and resistance to elevated to elevated temperature (500°C) of self-compacting concretes containing limestone and quartz fillers ISI 1390 سعید بختیاری، الله‌وردی، امیرمازیار رئیس‌قاسمی،‌ضرابی، طیبه پرهیزکار، رمضانیانپور International Civil Engineering Journal, Vol. 9, No. 3
بازسازی شرایط جریان آواری ماسوله تحت تاثیر بارندگی شدید علمی - پژوهشی 1390 سعید هاشمی طباطبائی، علی اکبر موسی‌وند، سید محمد صفوی، بهمن اکبری مجله علوم زمین، شماره 77
رويكرد روش‌های مختلف مطالعاتي جهت ریزپهنه‌‌بندی لرزه‌ای شهر بم علمی - پژوهشی 1390 سعید هاشمی طباطبایی، اشکان محمدی، امیرسعید سلامت مجله علوم زمین، شماره 78
طبقه‌بندی نوع زمین با استفاده از سرعت موج برشی در گستره شهر شیراز بر اساس آیین نامه‌های ساختمانی علمی - پژوهشی 1390 سعید هاشمی طباطبایی، اشکان محمدی، امیرسعید سلامت مجله علوم زمین، شماره 82
مدل‌سازی عددی انتقال حرارت مرکب رسانش و تابشی گذرا در عایق‌های حرارتی الیاف معدنی علمی - پژوهشی 1390 سهراب ویسه، علي حکاکی‌فرد، محمدعلی میرمحمدی نشریه علمی پژوهشی امیرکبیر، سال 43، شماره 1
Comparison of Experimental and analytical Results in Rammed Aggregate Piers with Variable diameters علمی - پژوهشی 1390 رازقی، نیرومند، محمد منصورزاده Transportation Research Journal, Vol. 1
نقش بتن سبک در عایق‌کاری حرارتی جدارهای پوسته خارجی ساختمان‌ها کنفرانس ها و سمینارها 1390 هروز محمدکاری، الهام هراتیان، فرهنگ کوشا اولین کنفرانس ملی بتن سبک
تحلیل تأثیرگذاری میزان مقاومت حرارتی و جهت جداره‌های نورگذر بر اندازۀ بهینۀ پنجره در اقلیم تهران کنفرانس ها و سمینارها 1390 منا ‌خاتمی، ماریا‌ کردجمشیدی، بهروز‌ محمدکاری، سید‌علیرضا‌ ذوالفقاری همایش عایق‌های حرارتی
روشی جدید برای طراحی پنجره با توجه به مصرف انرژی علمی - پژوهشی 1390 عبدالسلام ابراهیم‌پور، بهروز محمدکاری فصلنامه فني مهندسي مدرس، شماره 1
بررسی عملکرد گرمایشی گلخانه‌های خورشیدی در ساختمان‌های مسکونی اقلیم سرد کنفرانس ها و سمینارها 1390 سارا گیلانی، بهروز محمدکاری فصلنامه فني مهندسي مدرس، شماره 2
تشریح مبانی در نظر گرفته شده در ویرایش جدید مبحث 19 مقررات ملی ساختمان کنفرانس ها و سمینارها 1389 بهروز محمدکاری سومین همایش مقررات ملی ساختمان، وزارت مسکن، هتل المپیک، تهران
Zero Extension Line Method for Three-Dimensional Stability Analysis in Soil Engineering ISI 1389 جهان‌اندیش، محمد منصورزاده، عماد Iranian Journal of Science and Technology, Transaction B: Engineering, Vol. 34, No. B1
Application of a coupling algorithm for the simulation of flow and pollution in open channels ISI 1389 امیر محجوب، غیاثی World Applied Sciences Journal, Vol. 12
مدلسازي عددي جريان در محل كوله پل‌هاي رودخانه‌اي و بررسي تأثير ديوار هدايت آب بر گرداب‌هاي افقي کنفرانس ها و سمینارها 1389 امير محجوب، رضا غياثي، زهرا گواشيري پنجمين كنگره ملي مهندسي عمران- مشهد
The effective parameters for reaction-to-fire properties of Expanded Polystyrene foams in bench scale ISI 1389 سعيد بختياري، ليلا تقي اكبري، باریکانی Iranian Polymer Journal, Vol. 19, No. 1
A two-stage system of nocturnal radiative and indirect evaporative cooling for conditions in Tehran ISI 1389 معین فراهانی، قاسم حیدری‌نژاد، شهرام دلفانی Energy and Buildings, Volume 42, Pages 2131–2138
Investigation of a hybrid system of nocturnal radiative cooling and direct evaporative cooling ISI 1389 قاسم حیدری‌نژاد، معین فراهانی، شهرام دلفانی Building and Environment, Volume 45, Issue 6, Pages 1521-1528
بهینه‌سازی اندازه بلوک (بین) با استفاده از تابع هدف مدل ریاضی علمی - ترویجی 1389 سعید هاشمی طباطبایی، محمد علی ریاحی، حکیم اسماعیلی اوغاز مجله فیزیک زمین و فضا
بررسی موردی پل دسترسی برج میلاد، نخستین نشیمن گاه ژئوگریدی پل در ایران کنفرانس ها و سمینارها 1389 ايرج رحماني، سید علیرضا میرلطیفی، امین سلمان زاده زنوز چهارمين همايش بين‌المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران
بررسی تاثیر گسترش جانبی ناشی از روانگرایی بر پی‌های عمیق منفرد با استفاده از آزمایش میز لرزان کنفرانس ها و سمینارها 1389 آرین آصف‌زاده، ايرج رحماني، علی کاوند، هومن ترابی، سید محسن حائری چهارمين همايش بين‌المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران
مسكن روستايي و ضوابط صرفه‌جويي در مصرف انرژي علمی - ترویجی 1389 مسعود قاسم‌زاده، بهروز محمدکاری، فرهنگ طهماسبی مجله مسکن و محیط روستایی
Presentation of Strategies to Promote the Performance of Iranian Airlines کنفرانس ها و سمینارها 1389 - 14th Air Transport Research Society, Porto, Portugal, 7-9 July
Development of a Strategy for using Global Navigation Satellite System (GNSS) in Iran کنفرانس ها و سمینارها 1389 - 14th Air Transport Research Society, Porto, Portugal
Study Of Effective Socio-Economic Indices In Earthquake Disaster Risk Reduction In Rural Area(Case Study: CHAHAR MAHAL VA BAKHTIARI Province) کنفرانس ها و سمینارها 1389 فاطمه دهقان، اعظم نعمتی، علی بیت‌اللهی International Conference on Seismology and Earthquake Engineering
Experimental investigation of dehumidification process in cooling coil by utilizing air-to-air heat exchanger, in humid climate of Iran, Energy and Buildings ISI 1389 شهرام دلفانی، هادی پاسدار شهری، مریم کرمی Energy and Buildings, Volume 42, Issue 6
Performance analysis of a ground-assisted direct evaporative cooling air conditioner ISI 1389 قاسم حیدری‌نژاد، وحید خلج‌زاده، شهرام دلفانی Building and Environment, Volume 45, Issue 11
The effects of climate change on energy consumption of cooling systems in Tehran ISI 1389 شهرام دلفانی، هادی پاسدار شهری، مریم کرمی Energy and Buildings, Volume 42, Issue 10
Energy-saving potential of an indirect evaporative cooler as a pre-cooling unit for mechanical cooling systems in Iran ISI 1389 شهرام دلفانی، جعفر اسماعیلیان، هادی پاسدار شهری، مریم کرمی Energy and Buildings, , Volume 42, Issue 11
بررسی وضعیت آکوستیکی مدارس- تأثیر نوفه ناشی از ورزش دانش‌آموزان بر کلاس‌های درس کنفرانس ها و سمینارها 1389 مینا مکانیک، خسرو مولانا پنجمین کنفرانس بین‌المللی عمران، مشهد - دانشگاه فردوسي مشهد
Propozing a new approach for qualification of natural pozzolans ISI 1389 طیبه پرهیزکار، علیرضا پورخورشیدی، میثم نجیمی، فاطمه جعفرپور، هیله مایر scientia iranica, transaction A: civil engineering مجله دانشگاه شریف
Applicability of the standard specification of ASTM C618 for evaluation of natural pozzolans ISI 1389 علیرضا پورخورشیدی، میثم نجیمی، طیبه پرهیزکار، فاطمه جعفرپور، هیله مایر Construction and Building Materials
Self Compacting Concrete Containing different powders at elevated temperatures – mechanical properties and change in the phase composition of the paste" ISI 1389 سعید بختیاری، الله‌وردی، امیرمازیار رئیس‌قاسمی Thermochimica Acta
Durability of copper slag contained concrete exposed to sulfate attack ISI 1389 میثم نجیمی، جعفر سبحانی، علیرضا پورخورشیدی Construction and Building Materials
Effects of w/c ratio on Portland limestone cement concrete ISI 1389 علیرضا پورخورشیدی، جمشیدی، میثم نجیمی Construction Materials
Influence of colloridal nano-sio2 addition as silica fume replacement materials in properties of concrere کنفرانس ها و سمینارها 1389 امیرمازیار رئيس قاسمي – طیبه پرهيزكار - علی‌اکبر رمضانيانپور Second International conference on sustainable construction materials and technologies
Influence of fly ash and dense packing method for increase durability of high performance concrete against to acid corrosion کنفرانس ها و سمینارها 1389 طیبه پرهيزكار، امیرمازیار رئيس قاسمي – علیرضا پورخورشيدي - علی‌اکبر رمضانيانپور Second International conference on sustainable construction materials and technologies
Properties and application of polymer modified and sulphur repair mortarz in aggressive environments کنفرانس ها و سمینارها 1389 همایون صادق پویا، اسماعیل گنجیان، طیبه پرهیزکار، آرش زمانی Second International conference on sustainable construction materials and technologies
Production of cement composite board using cellulose fibers کنفرانس ها و سمینارها 1389 اسماعیل گنجیان، مرتضی خرمی، طیبه پرهیزکار Second International conference on sustainable construction materials and technologies
Behavior of self –compacting concrete containing quartz and limestone filler at elevated temperature of 500 C کنفرانس ها و سمینارها 1389 سعید بختیاری، علی اله وردی، مازیار رئیس قاسمی، طیبه پرهیزکار، علی اکبر رمضانیانپور 13th Iranian national chemical engineering congress & 1th International regional chemical and petroleum engineering
Mix design and compressive strength of self-compacting concretes containing limestone and quartz fillers کنفرانس ها و سمینارها 1389 سعید بختیاری، علی اله وردی، امیرمازیار رئیس قاسمی، طیبه پرهیزکار،علی اکبر رمضانیانپور 13th Iranian national chemical engineering congress & 1th International regional chemical and petroleum engineering
تاریخچه‌ای از پیدایش و توسعه صنعت بتن آماده علمی - ترویجی 1389 جعفر سبحاني، حسین فروتن‌مهر، محسن کلانتری فصلنامه انجمن بتن ایران
مروری بر رفتار بتن های معمولی و متراکم در برابر آتش علمی - ترویجی 1389 سعید بختیاری، علی اکبر رمضانیانپور، مازیار رئیس قاسمی، طیبه پرهیزکار مجله علمی – ترویجی انجمن مهندسی شیمی ایران
مروری بر ترکیب و برخی خواص بتن های خودتراکم علمی - ترویجی 1389 سعید بختیاری، علی اکبر رمضانیانپور، مازیار رئیس قاسمی، طیبه پرهیزکار مجله علمی – ترویجی انجمن مهندسی شیمی ایران
طراحی و اصلاح خواص بتن بدون اسلامپ و پیش‌بینی مقاومت آن با استفاده از شبکه‌های عصبی تطبیقی علمی - پژوهشی 1389 میثم نجیمی، جعفر سبحانی، علیرضا پورخورشیدی مجله تحقيقات بتن-دانشگاه گيلان، انجمن بتن ايران
جمع‌شدگی خودزا و عمل‌آوری داخلی بتن خودمتراکم پرمقاومت علمی - پژوهشی 1389 هرمز فامیلی، مهدی خداداد سریزدی، طیبه پرهیزکار نشریه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز
A comparative study on physical/mechanical properties of polymer concrete and Portland cement concrete علمی - پژوهشی 1389 جمشیدی، علیرضا پورخورشیدی Asian Journal of Civil Engineering
A genetic rule-based fuzzy system to estimate the cover thickness of durable RC structures علمی - پژوهشی 1389 جعفر سبحاني Asian Journal of Civil Engineering
مقياس كردن مصالح لايروبي دانه اي به منظور مدلسازي فيزيكي سازه ژئوسينتتيكي سلولي کنفرانس ها و سمینارها 1389 ایرج رحمانی، حسین غیاثیان، مهدی جلیلی چهارمين همايش بين‌المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران
پهنه بندي خطر روانگرايي در سواحل جنوبي ايران با استفاده از تفسير تصاوير ماهواره اي کنفرانس ها و سمینارها 1389 ابراهيم حق شناس، ایرج رحمانی، هادي گريواني، معصومه رخشنده چهارمين همايش بين‌المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران
بررسی مدل های رفتاری جهت تعیین نشست های زیاد ناشی از تحکیم و خزش کنفرانس ها و سمینارها 1389 ایرج رحمانی، بهرام نادي همايش ملي يافته هاي نوين در مهندسي عمران
The effective parameters for reaction-to-fire properties of Expanded Polystyrene foams in bench scale ISI 1389 Bakhtiyari, S., Taghiakbari, L., Barikani, M Iranian Polymer Journal, Vol. 19, No. 1
Evaluation of heat and smoke release from Expanded Polystyrene foam under fire condition کنفرانس ها و سمینارها 1389 Taghi-Akbari, L., Bakhtiyari, S 13th Iranian National Chemical Engineering Congress & 1st International Regional Chemical and Petroleum Engineering, Kermanshah, Iran, 25-28 October
Behavior of Self-Compacting Concrete containing quartz and limestone filler at elevated temperature of 500 C کنفرانس ها و سمینارها 1389 Bakhtiyari, Allahverdi, Rais-Ghasemi, Parhizkar, Ramezanianpour 13th Iranian National Chemical Engineering Congress & 1st International Regional Chemical and Petroleum Engineering, Kermanshah, Iran, 25-28 Oct
Mix design and compressive strength of self-compacting concretes containing limestone and quartz fillers کنفرانس ها و سمینارها 1389 Bakhtiyari, Allahverdi, Rais-Ghasemi, Parhizkar, Ramezanianpour 13th Iranian National Chemical Engineering Congress & 1st International Regional Chemical and Petroleum Engineering, Kermanshah, Iran, 25-28 Oct
روش‌های مناسب‌سازی ساختمان‌های اداری برای افراد دارای معلولیت ISC 1389 شعله نوذری نشریه علمی-پژوهشی صفه، سال نوزدهم
Adaptation Methods of Off Official Buildings for Disabled in Iran ISI 1389 شعله نوذری Open House International Journal
جايگاه پايه‌اي اتاق در طراحي مسكن ISC 1389 مسعود قاسم زاده مجلة هنرهاي زيبا
مسكن روستايي و ضوابط صرفه‌جويي در مصرف انرژي ISC 1389 مسعود قاسم زاده، بهروز محمد کاری، فرهنگ طهماسبی مجلة مسكن و محيط روستا
Evaluation of heat and smoke release from Expanded Polystyrene foam under fire condition کنفرانس ها و سمینارها 1389 سعید بختیاری، لیلا تقی‌اکبری 13th Iranian National Chemical Engineering Congress & 1st International Regional Chemical and Petroleum Engineering, Kermanshah
Behavior of Self-Compacting Concrete containing quartz and limestone filler at elevated temperature of 500 C کنفرانس ها و سمینارها 1389 سعید بختیاری، الله‌وردی، امیرمازیار رئیس‌قاسمی، طیبه پرهیزکار، رمضانیانپور 13th Iranian National Chemical Engineering Congress & 1st International Regional Chemical and Petroleum Engineering, Kermanshah
Mix design and compressive strength of self-compacting concretes containing limestone and quartz fillers کنفرانس ها و سمینارها 1389 سعید بختیاری، الله‌وردی، امیرمازیار رئیس‌قاسمی، طیبه پرهیزکار، رمضانیانپور 13th Iranian National Chemical Engineering Congress & 1st International Regional Chemical and Petroleum Engineering, Kermanshah
Fire risk assessment on metal faced Polyurethane sandwich panels and polyurethane foam core based on cone calorimeter data کنفرانس ها و سمینارها 1388 سعید بختیاری، لیلا تقی‌اکبری، باریکانی 9th International Seminar on Polymer Science and Technology, Iran Polymer and Petrochemical Institute, Tehran, Iran
Reaction-to-fire of Expanded Polystyrene (EPS) foams in bench-scale and effective parameters کنفرانس ها و سمینارها 1388 سعيد بختياري، ليلا تقي‌اكبري، مهدي باريكاني 9th International Seminar on Polymer Science and Technology, Iran Polymer and Petrochemical Institute, Tehran, Iran
نقش «انتزاع» در پرورش «درك» كل‌نگر و توانایی «بیان» دانشجویان درس درک و بیان معماری ISC 1388 عباس ترکاشوند، غزال راهب فصلنامه علمی پژوهشی هنرهای زیبا
بررسی میزان توجه به محیط طبیعی و حفظ محیط زیست در برپایی مسکن روستایی در سکونتگاه‌های روستایی حاشیه دریای خزر ISC 1388 مهران علی‌الحسابی- غزال راهب فصلنامه علمی پژوهشی علوم محیطی
Fire risk assessment on metal faced Polyurethane sandwich panels and polyurethane foam core based on cone calorimeter data کنفرانس ها و سمینارها 1388 Bakhtiyari, S., Taghi-Akbari, L., Barikani, M 9th International Seminar on Polymer Science and Technology, Iran Polymer and Petrochemical Institute, Tehran, Iran, 17-21 Oct
Reaction-to-fire of Expanded Polystyrene (EPS) foams in bench-scale and effective parameters کنفرانس ها و سمینارها 1388 Taghi-Akbari, L., Bakhtiyari, S., Barikani, M 9th International Seminar on Polymer Science and Technology, Iran Polymer and Petrochemical Institute, Tehran, Iran, 17-21 Oct
رفتار فوم سخت پلی‌یورتان و پانل‌های ساندویچی پلی‌یورتان در برابر آتش و ارزیابی خطر مشارکت آنها در آتش‌سوزی ISI 1388 سعيد بختياري، ليلا تقي‌اكبري، مهدي باريكانی مجله علوم و تكنولوژي پليمر، سال 22، شماره 3، ص 183-195
بررسي تأثير سوانح هوايي بر رشد ارزش افزوده بخش حمل و نقل هوايي كشور با استفاده از تابع توليد كاب داگلاس کنفرانس ها و سمینارها 1388 آرشام پژمان‌زاد سومين كنفرانس ملي تصادفات جاده‌ای سوانح ريلي و هوايي زنجان
بررسي نقش سوانح ريلي در رشد اقتصادي كشور کنفرانس ها و سمینارها 1388 آرشام پژمان‌زاد اولين كنفرانس ملي تصادفات و سوانح جاده‌ای و ريلي
تاثیر عوامل بصری در ایمنی ترافیک علمی - ترویجی 1388 آرشام صلاحی‌مقدم مجله فناوری حمل و نقل
برآورد تابع توليد در بخش حمل ونقل جاده‌ای كشور با استفاده از تابع توليد ترانسلوگ علمی - ترویجی 1388 پیمان پژمان‌زاد مجله علمي- ترويجي جاده
تأثير سرمايه‌گذاري بر رشد اقتصادي بخش حمل و نقل جاده‌اي ايران با استفاده از مدل رشد نئوكلاسيك علمی - ترویجی 1388 پیمان پژمان‌زاد مجله علمي- ترويجي جاده
The role of supplementary cementing materials on durability and sustainability of concrete structures International congress on civil engineering کنفرانس ها و سمینارها 1388 علي اكبر رمضانيانپور، طيبه پرهيزكار، عليرضا پورخورشيدي هشتمين كنگره بين المللي مهندسي عمران – دانشگاه شيراز
High performance concrete for repair of sewer network کنفرانس ها و سمینارها 1388 طيبه پرهيزكار، مازيار رئيس قاسمي، عليرضا پورخورشيدي كنفرانس بين المللي بتن و توسعه
Using simple paste and mortar tests results to optimize self consolidating concrete کنفرانس ها و سمینارها 1388 خداداد سريزدي، هرمز فاميلي، طيبه پرهيزكار، اميرمازيار رئيس قاسمي كنفرانس بين المللي بتن و توسعه
Contrdictory effects of silica fume concretes in sulfuric acid environments کنفرانس ها و سمینارها 1388 حميدرحمانی، علي اكبر رمضانيانپور، طيبه پرهيزكار، هيله ماير كنفرانس بين المللي بتن و توسعه
Application of polymeric latexes to improve concrete performance کنفرانس ها و سمینارها 1388 مسعود جمشيدي، عليرضا پورخورشيدي، حميدرضا پاكروان، طيبه پرهيزكار 9 th international seminar on polymer science and technology – Iran Polymer and Petrochemical Institure
عملكرد و تأثير سيستم GPS در حوادث و تخلفات جاده‌اي (مطالعه موردي اتوبوس‌هاي مسافربری محور تهران- شيراز) کنفرانس ها و سمینارها 1388 محمدرضا احدي Switzerland, Davos IDRC
Evaluating the Factors Affecting Student Travel Mode Choice کنفرانس ها و سمینارها 1388 محمدرضا احدي چهارمين كنفرانس بين المللي مديريت جامع بحران و پدافند غيرعامل در پايداري ملي
راهكارهاي بسته‌بندي كالاهاي خطرناك و مواد سمي کنفرانس ها و سمینارها 1388 محمدرضا احدي چهارمين كنفرانس بين‌المللي مديريت جامع بحران و پدافند غيرعامل در پايداري ملي
EVALUATING SKID RESISTANCE OF USING STEEL SLAG AGGREGATE IN ASPHALT MIXTURE کنفرانس ها و سمینارها 1388 محمدرضا احدي 14th World Conference on Earthquake Engineering (14WCEE
ارزيابي استفاده از مصالح سنگي GSLA در مخلوطهاي آسفالتي متخلخل علمی - پژوهشی 1388 محمدرضا احدي پژوهشنامه حمل و نقل
ارزیابی آزمایشگاهی افزودني الیاف تایر بازیافت شده در مسلح نمودن مخلوط های آسفالتی کنفرانس ها و سمینارها 1388 محمدرضا احدي 14th World Conference on Earthquake Engineering (14WCEE
ارزیابی بازتابندگی مواد خط‌کشی رویه‌ها تحت شرایط پیوسته مرطوب علمی - پژوهشی 1388 محمدرضا احدي مجله انسان راه وسیله نقلیه
کاربرد روش ابداعی سری‌های زمانی برای ارتباط بین بازتابندگی خط‌کشی جاده و تصادفات علمی - پژوهشی 1388 محمدرضا احدي پژوهشنامه حمل و نقل
Experimental Investigation of Performance of Asphalt Mixtures Containing Polymer Modifiers علمی - ترویجی 1388 محمدرضا احدي فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک
Application of Hydrated Lime in Asphalt Mixture for Moisture Damage and Rutting Resistance علمی - ترویجی 1388 محمدرضا احدي مجله انسان راه وسیله نقلیه
Barriers to Students Walking and Biking to School علمی - ترویجی 1388 محمدرضا احدي 9th National Injury Prevention Conf Melbourne
A Strategy for Pedestrian Safety in Iran علمی - پژوهشی 1388 روزيخواه، شعباني دومين سمينار رنگ‌هاي ترافيكي خط كشي و ايمني راه‌ها
اصلاح فرمولاسيون رنگ‌هاي ترموپلاستيكي گرم علمی - ترویجی 1388 بختياري، شعباني دومين سمينار رنگ‌هاي ترافيكي خط كشي و ايمني راه‌ها
اصلاح خواص ويسكوالاستيك رنگ‌هاي ترموپلاستيكي گرم علمی - ترویجی 1388 سعید بختياري، شعباني 1st International Bitumen Conference
پايانه هاي حمل و نقل کنفرانس ها و سمینارها 1388 سعید بختياري 1st International Bitumen Conference
Uncertainty analysis of corroded reinforced concrete structures علمی - پژوهشی 1388 جعفر سبحانی، علی‌اکبر رمضانیانپور Asian Journal of Civil Engineering
مدل‌سازي احتمالاتي مسائل مهندسي عمران توسط شبيه‌سازي مونت‌كارلو علمی - پژوهشی 1388 جعفر سبحاني مجله تحقيقات بتن-دانشگاه گيلان، انجمن بتن ايران
بررسي حذف فلز سرب از محلول‌هاي آبي توسط ملات سيمان اصلاح شده با نانورس علمی - پژوهشی 1388 آزاد عرفاني جاوداني، احمد خدادادي، بيتا آيتي، طيبه پرهيزكار مجله دانش و فناوري اميركبير
ارائه مدل دو فاز خمير – دانه براي تعيين نسبت اختلاط بتن هاي سبكدانه حاوي ليكا علمی - پژوهشی 1388 اميرمازيار رئيس قاسمي، طيبه پرهيزكار، هرمز فاميلي مجله فني و مهندسي تربيت مدرس
مرور طرح هاي اختلاط و خواص بتن‌هاي خودتراكم کنفرانس ها و سمینارها 1388 سعيد بختياری، علي الله‌وردي، طيبه پرهيزكار، مازيار رئيس قاسمي كنفرانس بين المللي بتن و توسعه
بتن هاي توانمند نسل جديد کنفرانس ها و سمینارها 1388 اميرمازيار رئيس قاسمي، طيبه پرهيزكار سومين كنفرانس بين المللي بتن و توسعه
The cumulative sum (susum) system for quality control of ready mixed concrete: fundamentals and application - International conference on concrete technology کنفرانس ها و سمینارها 1388 جعفر سبحاني، طيبه پرهيزكار، عليرضا پورخورشيدي، ميثم نجيمي، محسن كلانتري كنفرانس بين المللي تكنولوژي بتن تبريز
كنترل و پايش كيفي بتن در كارگاه هاي توليد بتن آماده کنفرانس ها و سمینارها 1388 جعفر سبحاني، عليرضا پورخورشيدی، ميثم نجيمي، طيبه پرهيزكار،محسن تدين، محسن كلانتري اولين كنفرانس ملي بتن
شبيه سازي رفتار حركتي رانندگان با استفاده از مدل بهينه سازي رانندگان 1388 رسول جوادیان فصلنامه علمي پژوهشي پژوهشنامه حمل و نقل- شماره 7
Mathematical Models For Thermal Conductivity-Density Relationship In Fibrous Thermal Insulations for Practical Applications علمی - پژوهشی 1388 سهراب ویسه، ناهید خدابنده، حکاکی‌فرد Asian Journal of Civil Engineering, Vol. 10, No. 2, 2009
Investigation on expansion of mortars containing tuff natural pozzolan due to sulfate attack علمی - پژوهشی 1388 میثم نجیمی، جمشیدی، علیرضا پورخورشیدی Asian Journal of Civil Engineering
بهبود مقاومت در برابر آتش و خواص فیزیکی – مکانیکی اندود و تخته‌های گچ و گچ/ پرلیت به وسیله الیاف شیشه و امولسیون پلی‌وینیل‌استات علمی - پژوهشی 1388 سعید بختياري، فاطمه جعفرپور، فهیمه فیروزیار، محمدجعفر هدايتي، بهروز محمدکاری مجله علمی- پژوهشی امیرکبیر
Numerical simulation of counter-flow wet-cooling towers ISI 1388 قاسم حیدری‌نژاد، مریم کرمی، شهرام دلفانی International Journal of Refrigeration, Volume 32, Issue 5
Forward Modeling And Inversion Of Self-potential Anomalies Caused by 2D Inclined Sheets ISI 1388 محمدصادق رودسری Journal of Exploration geophysics
A Framework for Air Traffic Management System of Iran کنفرانس ها و سمینارها 1388 - 13th Air Transport Research Society, Abu Dhabi, United Arab Emirates
Numerical Modeling of Combined Radiation and Conduction Heat Transfer in Mineral Wool Insulations ISI 1388 سهراب ویسه، حکاکی‌فرد Heat Transfer Engineering,Vol.30, No. 5, 2009
Determination of the Air/Fiber Conductivity of Mineral Wool Insulations in Building Applications Using Nonlinear Estimation Methods ISI 1388 سهراب ویسه، حکاکی‌فرد، کوثری Journal of Building Physics,Vol. 32, No. 3, 2009
Prediction of the compressive strength of no-slump concrete: A comparative study of regression, neural network and ANFIS models ISI 1388 جعفر سبحاني، ميثم نجيمي، عليرضا پورخوشيدي، طيبه پرهيزكار Construction and Building Materials
Experimental investigation of two-stage indirect/direct evaporative cooling system in various climatic conditions ISI 1388 قاسم حیدری‌نژاد، مجتبی بزرگمهر، شهرام دلفانی، جعفر اسماعیلیان Building and Environment, Volume 44, Issue 10, 2009
شبيه سازي رفتار حركتي رانندگان با استفاده از مدل بهينه سازي رانندگان علمی - پژوهشی 1388 - پژوهشنامه حمل و نقل-شماره 7
Site Effect Information Layer In Providing Earthquake Scenario Of Gorgan City In IRAN کنفرانس ها و سمینارها 1388 علی بیت‌اللهی، اعظم نعمتی، حامد طاهری 8th General Assembly ASC 2010, Hanoi, Vietnam
Fault- Kinematic and geomorphic observations along the North Tehran Thrust and mosha Fasham Fault, Alborz mountains Iran, implications for fault- system evolution and interaction in a changing tectonic regime ISI 1388 Landgraf, A., Ballato, P., Strecker, M. R., Friedrich, A. and Tabatabaei, S. H, M. Shahpasandzadeh Journal of Geophysic
Forward Modeling And Inversion Of Self-potential Anomalies Caused by 2D Inclined Sheets ISI 1388 محمدصادق رودسری، علی بیت‌اللهی Journal of Exploration geophysics
اولویت‌بندی استان‌های ایران بر اساس میزان خطرپذیری دانش آموزان در برابر زلزله علمی - ترویجی 1388 - فصلنامه علمی تخصصی دانش پیشگیری و مدیریت بحران
برآورد نرخ لغزش گسل‌های پیرامون بم و کاربرد آن در ارزیابی خطر زمین لرزه علمی - پژوهشی 1388 مرتضی طالبیان، سعید هاشمی ‌طباطبایی، مرتضی فتاحی، منوچهر قریشی، علی بیت‌الهی، عباس قلندرزاده، محمدعلی ریاحی فصلنامه علمي،پژوهشي علوم زمين
بررسي تحليلي و آزمايشگاهي تأثیرات تسليح در بهبود خواص ژئوتكنيكي خاك علمی - پژوهشی 1388 غياثيان، سهیل حسین قره، حسين صالح زاده، رزا رسولی، ايرج رحمانی فصلنامه علمي،پژوهشي علوم زمين
روش های نوین پایدارسازی و تثبیت سواحل کنفرانس ها و سمینارها 1388 سهیل حسین قره، ايرج رحمانی يازدهمين همايش صنايع دريايي
ارائه روش‌های مناسب در استفاده از مصالح بوم آورد، مسکن و محیط روستا علمی - ترویجی 1388 سهراب ویسه، ناهید خدابنده، حمیدرضا حکاکی‌فرد، فرهنگ طهماسبی فصلنامه تخصصی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
انتخاب عايق حرارتي و روش‌هاي اجرا با در نظر گرفتن انتظارات آكوستيكي کنفرانس ها و سمینارها 1388 محمدجعفر هدایتی دوره آموزشي آشنايي با مبحث 19 مقررات ملي ساختمان، صرفه‌جويي در مصرف انرژي
مبحث عایق‌بندي صوتی در فناوري‌هاي نوين کنفرانس ها و سمینارها 1388 محمدجعفر هدايتي سمينار آموزشي معرفي مصداق‌هاي فناوري‌هاي نوين جهت اعطاي تسهيلات براي مسكن مهر
مباني آكوستيك در ساختمان کنفرانس ها و سمینارها 1388 محمدجعفر هدايتي سمينار آموزشي تخصصي مبحث 18 مقررات ملي ساختمان عايق‌بندي صدا در ساختمان
راه‌هاي افزايش صدابندي در ساختمان کنفرانس ها و سمینارها 1388 محمدجعفر هدایتی سمينار آموزشي تخصصي مبحث 18 مقررات ملي ساختمان عايق‌بندي صدا در ساختمان
بررسی و دسته بندی محتوای پژوهش های انجام شده در حوزه معماری اسلامی- ایرانی در دوران پس از انقلاب در ایران کنفرانس ها و سمینارها 1388 مهتا میرمقتدایی، فهیمه یاری، هانیه هجری، نیکو نوراللهی -
پیشنهاداتی برای اصلاح رویکرد تدریس درس روش تحقیق با تأکید بر الگوی دانشجو محور کنفرانس ها و سمینارها 1388 مهتا میر مقتدایی -
مسکن در برنامه‌های توسعه ایران علمی - ترویجی 1388 فرزانه کردی مجله مهندسی ساختمان و علوم مسکن
رفتار اسفنج سخت پلی‌یورتان و دیواره‌های ساندویچی پلی‌یورتانی فلزپوش در برابر آتش و ارزیابی خطر مشارکت آنها در آتش‌سوزی علمی - پژوهشی 1388 سعيد بختياري، ليلا تقي‌اكبري، مهدي باريكاني مجله علوم و تكنولوژي پليمر، سال 22، شماره 3، شهريور 88، ص 183-195.
برآورد نرخ لغزش گسل‌های پیرامون بم و کاربرد آن در ارزیابی خطر زمین لرزه علمی - پژوهشی 1388 مرتضی طالبیان، سعید هاشمی ‌طباطبایی، مرتضی فتاحی، منوچهر قریشی، علی بیت‌الهی، علی قلندرزاده، محمدعلی ریاحی فصلنامه علوم زمین، شماره 74
ریزپهنه‌بندی ژئوتکنیک لرزه‌ای شهر بم (مطالعات زمین‌شناسی مهندسی و ژئوتکنیک لرزه‌ای) کنفرانس ها و سمینارها 1388 سعید هاشمی طباطبایی، اشکان محمدی، امیرسعید سلامت سمینار ارزیابی تجارب و آموزه‌های بازسازی بم
مروری بر رویکرد آیین‌نامه‌های ساختمانی بر حرکات دامنه‌ای کنفرانس ها و سمینارها 1388 سعید هاشمی طباطبایی، اشکان محمدی، نریمان سعید چهارمین همایش نگرشی بر آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد2800)؛ حال و آینده
مروری بر ضوابط طبقه‌بندی نوع زمین بر اساس آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد 2800) کنفرانس ها و سمینارها 1388 سعید هاشمی طباطبایی، اشکان محمدی، سعید نریمان چهارمین همایش نگرشی بر آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد2800)؛ حال و آینده
بررسی عملکرد استاندارد 2800 در شهرهای نزدیک گسل (مطالعه موردي شهر بم) کنفرانس ها و سمینارها 1388 سعید هاشمی طباطبایی، اشکان محمدی، سعید نریمان چهارمین همایش نگرشی بر آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد2800)؛ حال و آینده
كاربرد تزريق در سنگ‌هاي درزه‌دار در تونل‌ها علمی - ترویجی 1388 عباس مجدی، مسعود ظهیری، محمد منصورزاده مجله علمي- ترويجي جاده، شماره 65
تصحيح تحليل دو بعدی جريان در رودخانه با استفاده از مقادير دقيق يک بعدی کنفرانس ها و سمینارها 1388 امير محجوب، رضا غياثي هشتمين كنگره بين المللي مهندسي عمران، دانشگاه شيراز
Design of Masonry Infilled Reinforced Concrete Frames in Different Seismic Codes کنفرانس ها و سمینارها 1388 طارق مهدی، مریم خرمی‌آذر the Third International Conference on Concrete & Development
مدلسازي عددي حوضچه هاي بنادر رودخانه‌اي و بررسي تاثير رژيم جريان بر گردابه‌هاي افقي علمی - پژوهشی 1388 امير محجوب، رضا غياثي مجله علمي-پژوهشي مهندسي دريا، شماره 10
Comparison of energy conservation building codes of Iran, Turkey, Germany, China, ISO 9164 and EN 832 ISI 1388 ریما فیاض، بهروز محمدکاری Applied Energy, Vol. 86, Issue 10
بررسي نقش نگهداري و تعميرات ابنيه فني راه آهن در افزايش بهره وري شبكة حمل و نقل ريلي کنفرانس ها و سمینارها 1387 - پنجمين كنفرانس بين المللي نگهداري و تعميرات-تهران مركز همايشهاي رازي
كاربرد نظريه خاك غيراشباع در بررسي پايداري خاكريزها علمی - پژوهشی 1387 محمدمنصورزاده، محمود وفائیان، مسعود میرمحمد صادقی پژوهشنامه حمل و نقل
بررسي و مدلسازي تاثير جريان‌هاي چرخشي بر روي رسوب گذاري و آب‌شستگي پشت پايه پل‌ها کنفرانس ها و سمینارها 1387 اميرحسين عباس نيا، رضا غياثي، امير محجوب سومين كنفرانس بين‌المللي پل
Lateral Response of Structures Containing a Cylindrical Liquid Tank under the 1:1 Internal Fluid/Structure Resonances ISI 1387 رفوعی، نادر خواجه احمد عطاری Journal of Applied Mathematics, Vol 1, No.1
Performance of Historical Monuments in the 2003 Bam's Earthquake کنفرانس ها و سمینارها 1387 طارق مهدی International Conference on Earthquake Engineering and Disaster Mitigation
عایق‌های صوتی کنفرانس ها و سمینارها 1387 محمدجعفر هدايتي دوره آموزشي مصالح و فرآورده‌های ساختمانی
مطالعه پايداري شيبهاي خاكي غيراشباع با استفاده از شكل تعميم يافته روش تعادل حدي علمی - ترویجی 1387 محمد منصورزاده مجله علمي- ترويجي جاده، شماره 61
توصيه‌هايي براي طراحي تونل‌هاي راه و راه‌آهن در مناطق لرزه‌خيز علمی - ترویجی 1387 كامران گشتاسبي، محمد منصورزاده، کیومورث عماد مجله علمي- ترويجي جاده، شماره 62
مدلسازي هيدروليكي تالاب انزلي، مقدمه اي بر مدلسازي زيست محيطي کنفرانس ها و سمینارها 1387 رضا غياثي، امير محجوب، سميه يوسفي چهارمين كنگره مهندسي عمران، دانشگاه تهران
فناوری‌های نوین و الزامات قانونی ساختمان: مفاهیم، الگوهای جهانی و توصیه‌های راهبردی برای ایران کنفرانس ها و سمینارها 1387 سعید بختیاری سیزدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران
بررسي زيرساخت هاي جاده اي و ريلي منتهي به بندر چابهار و ارائه راهكار مناسب براي دستيابي به ظرفيت بيشتر کنفرانس ها و سمینارها 1387 - همايش بين المللي چابهار ترانزيت و توسعه محور شرق
اولويت بندي به كارگيري سيستمهاي هوشمندحمل و نقل در شناورها و بنادر كشور کنفرانس ها و سمینارها 1387 - همايش بين المللي ترانزيت و توسعه محور شرق
بررسي نقش سيستمهاي هوشمند حمل و نقل (ITS) در تامين ايمني حمل و نقل ريلي علمی - ترویجی 1387 - ماهنامه تحليلي، پژوهشي مهندسي زير ساخت‌ها- شمارة 3
راهكارهاي بسته‌بندي كالاهاي خطرناك و مواد سمّي علمی - ترویجی 1387 محمدرضا احدي فصلنامه علمی تخصصی راهور
کاربرد حصارهاي حاشيه مسيرهاي ريلي جهت افزايش ايمني علمی - ترویجی 1387 محمدرضا احدي فصلنامه علمی تخصصی راهور
ارائه یک مدل کاربردی جهت مدیریت بحران در حوزه ایمنی جاده‌ای علمی - ترویجی 1387 آرشام صلاحی‌مقدم مجله فناوری حمل و نقل
تأثير سرمايه‌گذاري بر رشد اقتصادي بخش حمل و نقل جاده‌اي ايران با استفاده از مدل رشد نئوكلاسيك علمی - ترویجی 1387 پیمان پژمان‌زاد مجله جاده
Feasibility of using various kinds of cooling systems in a multi-climates country ISI 1387 قاسم حیدری‌نژاد، محمد حیدری‌نژاد، شهرام دلفانی، جعفر اسماعیلیان Energy and Buildings, Volume 40, Issue 10, 2008
بررسي نقش سيستمهاي هوشمند حمل و نقل (ITS) در تامين ايمني حمل و نقل ريلي 1387 رسول جوادیان ماهنامه تحليلي،پژوهشي مهندسي زير ساختها- شماره 3
بررسي نقش نگهداري و تعميرات ابنيه فني راه آهن در افزايش بهره وري شبكة حمل و نقل ريلي 1387 رسول جوادیان پنجمين كنفرانس بين المللي نگهداري و تعميرات
اولويت بندي به كارگيري سيستمهاي هوشمندحمل و نقل در شناورها و بنادر كشور 1387 رسول جوادیان همايش بين المللي ترانزيت و توسعه محور شرق
ارزیابی لرزه‌ای ساختمان‌های بتن مسلح با شکل پذیری معمولی و پلان نامتقارن طراحی شده بر اساس آیین‌نامه‌های طراحی ایران» کنفرانس ها و سمینارها 1387 طارق مهدی و حسینعلی دره‌شیری اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه‌ای فارسي - تبریز، ایران
بررسی استفاده از فولاد با تنش جاری شدن پائین در کنترل کننده محوری جهت افزایش شکل پذیری مهاربندهای هم محور کنفرانس ها و سمینارها 1387 رسول احمدی، رضا عباس‌نیا کنفرانس ملی مقاوم سازی - دانشگاه یزد
مدل‌سازي عمر بهره‌برداري سازه‌هاي بتني مسلح در محيط‌هاي خورنده كلرايدي علمی - پژوهشی 1387 جعفر سبحانی مجله تحقيقات بتن-دانشگاه گيلان، انجمن بتن ايران
شبکه‌های عصبی مصنوعی برای پیش‌بینی مقاومت فشاری بتن: پس انتشار خطا و شبکه المان علمی - پژوهشی 1387 زهرا سبحاني، جعفر سبحاني،منصور شيخان مجله تحقيقات بتن-دانشگاه گيلان، انجمن بتن ايران
خواص‌ و موارد مصرف‌ بتن‌ كفي‌ کنفرانس ها و سمینارها 1387 عليرضا باقري‌، طيبه‌ پرهيزكار، اميرمازيار رئيس‌ قاسمي‌ كنفرانس‌ انجمن‌ مهندسين‌ عمران‌ (C.S.C.E) كشور كانادا
مجتمع هاي خدمات رفاهي بين راهي کنفرانس ها و سمینارها 1387 سعید بختياري Communities Conference 2008
فناوری‌های نوین و الزامات قانونی ساختمان: مفاهیم، الگوهای جهانی و توصیه‌های راهبردی برای ایران کنفرانس ها و سمینارها 1387 سعید بختیاری سیزدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران
پیشینه و فرایند ارزیابی سیستم‌های ساختمان برای ساخت مسکن کنفرانس ها و سمینارها 1387 مسعود قاسم‌زاده، بهروز کاری، سعید بختیاری سیزدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران
مرور برخی کاربردهای پلی‌استایرن در سیستم‌های نوین ساختمان و توصیه‌های ایمنی در برابر آتش کنفرانس ها و سمینارها 1387 سعید بختیاری، لیلا تقی‌اکبری، الهام عسکری نخستین همایش بین‌المللی فناوری‌های نوین صنعت ساختمان، مرکز همایش‌های صدا و سیما، تهران
مروری بر خواص بتن‌های خودتراکم کنفرانس ها و سمینارها 1387 سعید بختیاری، اله‌وردی، طیبه پرهیزکار، امیرمازیار رئیس‌قاسمی نخستین همایش بین‌المللی فناوری‌های نوین صنعت ساختمان، مرکز همایش‌های صدا و سیما، تهران
دستورالعمل کاربرد پانل های ساندویچی و عایق های حرارتی پلی یورتان (PUR) در ساختمان کنفرانس ها و سمینارها 1387 سعید بختیاری، لیلا تقی اکبری، الهام عسگری مقدم دوره آموزشی مصالح و فرآورده های ساختمانی
فناوری‌های نوین و الزامات قانونی ساختمان: مفاهیم، الگوهای جهانی و توصیه‌های راهبردی برای ایران کنفرانس ها و سمینارها 1387 سعید بختیاری سیزدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران
پیشینه و فرایند ارزیابی سیستم‌های ساختمان برای ساخت مسکن کنفرانس ها و سمینارها 1387 مسعود قاسم‌زاده، بهروز کاری، سعید بختیاری سیزدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران
مرور برخی کاربردهای پلی‌استایرن در سیستم‌های نوین ساختمان و توصیه‌های ایمنی در برابر آتش کنفرانس ها و سمینارها 1387 سعید بختیاری، لیلا تقی‌اکبری، الهام عسکری نخستین همایش بین‌المللی فناوری‌های نوین صنعت ساختمان، مرکز همایش‌های صدا و سیما، تهران
مروری بر خواص بتن‌های خودتراکم". نخستین همایش بین‌المللی فناوری‌های نوین صنعت ساختمان کنفرانس ها و سمینارها 1387 بختیاری، اله‌وردی، پرهیزکار، رییس‌قاسمی مرکز همایش‌های صدا و سیما، تهران
مفاهیم، چالش‌ها و پیشنهاداتی برای توسعه مقررات ملی ساختمان، بررسی موردی: مبحث سوم علمی - ترویجی 1387 سعید بختیاری مجله پیام نظام مهندسی، دوره 4، سال 13، شماره 7
Performance of Confined Partial Height URM Partitions under Lateral Loads کنفرانس ها و سمینارها 1387 رضوانی اصل، طارق مهدی، علی کاوه International Conference on Earthquake Engineering and Disaster Mitigation
The Effects of Tie-Columns and Bond Beams on the Behavior of Masonry Walls Under Lateral Loads", , Famagusta کنفرانس ها و سمینارها 1387 طارق مهدی و احسان آقابیگی، رضوانی‌اصل Proceedings of 8th International Congress on Advances in Civil Engineering, Eastern Mediterranean University
Simplified Modeling of Confined Masonry Walls کنفرانس ها و سمینارها 1387 طارق مهدی، رضوانی‌اصل Proceedings of 12th Interntional Conference on Computing in Civil and Building Enginnering & 2008 International Conference on Information Technology in Construction
Evaluating Strength and Stiffness of Confined Partial Height Masonry Walls under Lateral Loads کنفرانس ها و سمینارها 1387 طارق مهدی، احسان آقابیگی، رضوانی‌اصل Proceedings of the 1st International Conference on Seismic Retrofitting
درنگی در مفهوم روستا ISC 1386 غزال راهب فصلنامه محیط شناسی
بررسی مقررات محافظت ساختمان‌ها در برابر آتش در چند کشور مختلف: مفاهیم، چالش‌ها و راه‌حل‌هایی برای توسعه مبحث سوم مقررات ملی ساختمان فناوری‌های مرتبط در ایران علمی - ترویجی 1386 سعید بختیاری مجله مهندسی ساختمان و علوم مسکن، دوره پنجم، شماره 11، 27-42
بررسی رفتار برخی مصالح ساختمانی موجود در کشور در برابر آتش علمی - ترویجی 1386 سعید بختیاری تازه‌های ساختمان و مسکن، دوره یازدهم، شماره 32
بررسی خواص اسفنج پلی‌استایرن و برخی جوانب کاربرد آن به عنوان بلوک سقفی در ساختمان علمی - ترویجی 1386 بختیاری، تقی‌اکبری، خلیلی مجله مهندسی ساختمان و علوم مسکن، دوره 5، شماره 10
Performance of Confined Masonry Walls under Cyclic Testing کنفرانس ها و سمینارها 1386 طارق مهدی و احسان آقابیگی First International Workshop on Performance, Protection & Strengthening of Structures under Extreme Loading
نگرش بنیادی برای تدوین ویرایش جدید مبحث سوم مقررات ملی ساختمان کنفرانس ها و سمینارها 1386 سعید بختیاری همایش مقررات ملی ساختمان، شیراز
بررسی ساختارهای مقررات ساختمانی در کشورهای مختلف و ارائه توصیه‌هایی برای ایران کنفرانس ها و سمینارها 1386 سعید بختیاری، دکتر بهروز کاری، مسعود قاسم‌زاده، محمد حسین ماجدی اردکانی همایش مقررات ملی ساختمان، شیراز
بهبود مقاومت در برابر آتش و خواص فیزیکی – مکانیکی اندود و تخته‌های گچ و گچ/پرلیت به وسیله الیاف شیشه و امولسیون پلی‌وینیل‌استات ISI 1386 سعيد بختياري، فاطمه جعفرپور، فهیمه فیروزیار، محمد جعفر هدایتی، بهروز محمد کاری مجله علمی-پژوهشی امیرکبیر، سال هجدهم، شماره ج-66
بررسی آزمایشگاهی رفتار پلی‌استایرن منبسط‌شده ISI 1386 سعید بختیاری، لیلا تقی‌اکبری مجله علمی-پژوهشی علوم و تکنولوژی پلیمر، سال بیستم، شماره 3
بررسی رفتار برخی مصالح ساختمانی موجود در کشور در برابر آتش علمی - ترویجی 1386 سعید بختیاری نشریه تازه‌های ساختمان و مسکن، دوره یازدهم، شماره 32
بررسی مقررات محافظت ساختمان‌ها در برابر آتش در چند کشور مختلف: مفاهیم، چالش‌ها و راه‌حل‌هایی برای توسعه مبحث سوم مقررات ملی ساختمان فناوری‌های مرتبط در ایران علمی - ترویجی 1386 سعید بختیاری مجله مهندسی ساختمان و علوم مسکن، دوره پنجم، شماره 11
بررسی خواص اسفنج پلی‌استایرن و برخی جوانب کاربرد آن به عنوان بلوک سقفی در ساختمان علمی - ترویجی 1386 سعید بختیاری، لیلا تقی‌اکبری، خلیلی مجله مهندسی ساختمان و علوم مسکن، دوره 5، شماره 10
نگرش بنیادی برای تدوین ویرایش جدید مبحث سوم مقررات ملی ساختمان کنفرانس ها و سمینارها 1386 سعید بختیاری همایش مقررات ملی ساختمان، شیراز
بررسی ساختارهای مقررات ساختمانی در کشورهای مختلف و ارائه توصیه‌هایی برای ایران کنفرانس ها و سمینارها 1386 سعید بختیاری، دکتر بهروز کاری، مسعود قاسم‌زاده، محمد حسین ماجدی اردکانی همایش مقررات ملی ساختمان، شیراز
Prediction of performance of fiber reinforced cementitious composite using dynamic mechanical analysis (DMA) کنفرانس ها و سمینارها 1386 مسعود جمشيدي، محمد كريمي، علي اكبر رمضانيانپور، طيبه پرهيزكار International conference on "Advances in cement based materials and applications in civil infrastructure – (ACBM-ACI)" Lahore –Pakistan
نقش راه آهن در حمل و نقل تركيبي كالا و بررسي مزاياي حاصل از آن 1386 رسول جوادیان نهمين كنفرانس بين المللي حمل و نقل ريلي
روش تعيين قيمت بهينه دسترسي به خطوط ريلي جهت افزايش در آمد راه آهن 1386 رسول جوادیان نهمين كنفرانس بين المللي حمل و نقل ريلي
بررسي مدلهاي تعيين شاخص كيفيت هندسي خطوط راه آهن 1386 رسول جوادیان نهمين كنفرانس بين المللي حمل و نقل ريلي
بررسی ضوابط ساختمان‌های بنایی غیر مسلح در استاندارد 2800 کنفرانس ها و سمینارها 1386 سید مهدی زهرایی، لیلی ارشاد پنجمین کنفرانس بين المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران-اردیبهشت
سنجش تطبیقی گونه های مسکن متراکم ، روش تحقیق برای خط و مشی بین المللی علمی - ترویجی 1386 وندلین لانس، مترجم: لیلی ارشاد نشریه تازه های ساختمان و مسکن - مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
بررسی ضوابط ساختمان‌های بنایی غیر مسلح در استاندارد 2800 کنفرانس ها و سمینارها 1386 طارق مهدی و لیلی ارشاد پنجمين کنفرانس بين المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله - تهران
بررسي آسيب پذيري لغزشی اجزاي غير سازه‌اي بلوک مانند تحت اثر تحریکات لرزه‌ای کنفرانس ها و سمینارها 1386 طارق مهدی و رضا اتحادی پنجمين کنفرانس بين المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله - تهران
مسائل سازه‌اي و معماري در تركيب ظاهري ساختمان کنفرانس ها و سمینارها 1386 طارق مهدی و رضا اتحادی اولین کنفرانس سازه و معماری دانشگاه تهران
اثرمیانقاب‌ها و دیوارهای غیرسازه‌ای‌بر‌ رفتار جانبی کلاف‌های بتنی علمی - ترویجی 1386 طارق مهدی، حسین آقابیگی و کیان خلیلی جهرمی نشریه مهندسی ساختمان و علوم مسکن شماره 10 ص 37-50
بررسی‌عملکرد تجهيزات برقي و قطعات مكانيكي هنگام وقوع زلزله کنفرانس ها و سمینارها 1386 طارق مهدی و مازیار رادان مقاله 8610، مجموعه مقالات کنفرانس ملی مرمت و بهسازی لرزه‌ای ایران - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
ضوابط طراحی قاب‌هاي فولادي و بتني با جداگرهاي ميانقابي در آئين‌نامه‌های لرزه‌ای علمی - ترویجی 1386 طارق مهدی و مریم خرمی آذر نشریه تازه‌های ساختمان و مسکن، دوره یازدهم، شماره 33 ص 1-12
Modeling Drivers' Behavior as a crash risk Reduction Process ISI 1386 سادات حسيني، وزيري PROMET- Traffic & Transportation
Estimating Crash Risk Using a Microscopic Traffic Model علمی - پژوهشی 1386 سادات حسيني، وزيري Scientia Iranica,Sharif University of Technology
بررسي تاخير جريان ترافيكي در نواحي تداخلي نوعA علمی - پژوهشی 1386 خاكي، پوررضا، محمدجو پژوهشنامه حمل و نقل
تاثيرات نمك پاشي زمستاني بر مقاومت لغزشي سطح جاده علمی - پژوهشی 1386 سلیمانی پژوهشنامه حمل و نقل
استفاده از روش بيز در برآورد مخاطره مناطق در محورهاي همسان علمی - پژوهشی 1386 محمود صفارزاده، گنجی زهرایی، بروجردیان پژوهشنامه حمل و نقل
ارتقای ارزش صيقل‌پذيري (PSV ) سنگدانه‌ها علمی - پژوهشی 1386 سلیمانی پژوهشنامه حمل و نقل
Seismic microzonation and damage assessment of bam city, Southeastern Iran ISI 1386 معتمد، عباس قلندرزاده، سعید هاشمی طباطبایی، توهاتا Journal of earthquake engineering, Vol 11, No 110
Assessment of Parameters Affecting Compressive Behavior of Mineral Wool Insulations علمی - پژوهشی 1386 سهراب ویسه، میرمحمدی، ناهید خدابنده، حکاکی‌فرد Asian Journal of Civil Engineering, Vol. 8, No. 4, August 2007
Chloride-Induced Corrosion of RC Structures علمی - پژوهشی 1386 جعفر سبحانی، علی‌اکبر رمضانیانپور Asian Journal of Civil Engineering
نقش راه آهن در حمل و نقل تركيبي كالا و بررسي مزاياي حاصل از آن کنفرانس ها و سمینارها 1386 - نهمين كنفرانس بين المللي حمل و نقل ريلي
روش تعيين قيمت بهينه دسترسي به خطوط ريلي جهت افزايش در آمد راه آهن کنفرانس ها و سمینارها 1386 - نهمين كنفرانس بين المللي حمل و نقل ريلي
تحليل و بررسي مسايل قيمت گذاري در راه آهن کنفرانس ها و سمینارها 1386 - نهمين همايش بين المللي حمل و نقل ريلي- 19 و 20 آبان ماه
نگرشي بر خصوص سازي راه‌آهن ملي ژاپن کنفرانس ها و سمینارها 1386 - نهمين همايش بين المللي حمل و نقل ريلي
رفتار مكانيكي خاكهاي غيراشباع علمی - ترویجی 1386 محمد منصورزاده مجله ژئوتكنيك و مقاومت مصالح، شماره 110
ارائه مدل پيش‌بيني واژگوني ناشي از خروج از جاده با استفاده از شاخص خطر حاشيه راه علمی - پژوهشی 1386 برادران، شعباني پژوهشنامه حمل و نقل
ارائه مدل پيش‌بيني واژگوني ناشي از خروج از جاده با استفاده از شاخص خطر حاشيه راه علمی - پژوهشی 1386 شعباني، برادران رحمانيان پژوهشنامه حمل و نقل
مدل پيش‌بيني تصادفات در قوس‌هاي واقع در راه‌هاي دو خطه برون‌شهري علمی - پژوهشی 1386 محمود صفارزاده، شعباني، آذرمي پژوهشنامه حمل و نقل
تخمين ايمني راه با روش EB علمی - ترویجی 1386 محمدرضا احدي، توكلي كاشاني مجله علمي- ترويجي جاده
بهبود مقاومت در برابر آتش، خواص مکانیکی، حرارتی و صوتی اندود و تخته‌های گچ و گچ / پرلیت به وسیله الیاف شیشه و امولسیون پلی‌وینیل استات علمی - پژوهشی 1386 سعید بختیاری، فاطمه جعفرپور، فهیمه فیروزیار، محمدجعفر هدایتی، بهروز محمدکاری نشریه علمی پژوهشی امیرکبیر، سال هجدهم، شماره ج- 66
بررسی مقررات محافظت ساختمان‌ها در برابر آتش در چند کشور مختلف: مفاهیم، چالش‌ها و راه‌حل‌هایی برای توسعه مبحث سوم مقررات ملی ساختمان فناوری‌های مرتبط در ایران علمی - ترویجی 1386 سعيد بختياري مجله مهندسی ساختمان و علوم مسکن، دوره پنجم، شماره 11
بررسی خواص اسفنج پلی‌استایرن و برخی جوانب کاربرد آن به عنوان بلوک سقفی در ساختمان علمی - ترویجی 1386 سعید بختیاری، لیلا تقی‌اکبری، خلیلی مجله مهندسی ساختمان و علوم مسکن، دوره 5، شماره 10
بررسی خواص اسفنج پلی‌استایرن و برخی جوانب کاربرد آن به عنوان بلوک سقفی در ساختمان علمی - ترویجی 1386 سعيد بختياري، ليلا تقي اكبري، كيان خليلي جهرمي مجلة مهندسی ساختمان و علوم مسکن- شمارة 10
بررسی موردي عملكرد ديافراگمي سقف‌هاي مركب تحت تاثير بار درون صفحه‌اي ناشي از زلزله توام با بار ثقلي علمی - ترویجی 1386 كيان خليلي جهرمي مجلة مهندسی ساختمان و علوم مسکن شماره 11
بهبود مقاومت در برابر آتش و خواص فیزیکی – مکانیکی اندود و تخته‌های گچ و گچ/پرلیت به وسیله الیاف شیشه و امولسیون پلی‌وینیل‌استات علمی - پژوهشی 1386 سعيد بختياري، فاطمه جعفرپور، فهیمه فیروزیار، محمد جعفر هدایتی، بهروز محمد کاری مجله علمی-پژوهشی امیرکبیر، سال هجدهم، شماره ج-66
بررسی آزمایشگاهی رفتار پلی‌استایرن منبسط‌شده علمی - پژوهشی 1386 سعید بختیاری، لیلا تقی‌اکبر مجله علمی-پژوهشی علوم و تکنولوژی پلیمر، سال بیستم، شماره 3
بررسی تأثیر نسبی پوزولان‌ها و مخلوط آنها روی سیستم‌های سیمانی با استفاده از روش‌های آنالیز حرارتی علمی - ترویجی 1386 فاطمه جعفرپور، فهیمه فیروزیار مجله فنی، مهندسی، اقتصادی صنعت سیمان، تهران، سال هشتم، شماره 87
بررسی ضوابط ساختمان‌های بنایی غیر مسلح در استاندارد 2800 کنفرانس ها و سمینارها 1386 طارق مهدی و لیلی ارشاد پنجمين کنفرانس بين المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
بررسي مدل‌هاي تعيين شاخص كيفيت هندسي خطوط راه‌آهن کنفرانس ها و سمینارها 1386 - نهمين كنفرانس بين المللي حمل و نقل ريلي- سالن همايشهاي بين المللي سازمان صدا و سيما
بهينه‌سازي هندسه بلوك‌هاي سفالي براي كاهش انتقال حرارت و صرفه‌جويي در مصرف انرژي علمی - پژوهشی 1386 عبدالسلام ابراهیم‌پور، بهروز محمدکاری فصلنامه فني مهندسي مدرس، شماره 29
کارآيي سامانه مديريت نگهداري خطوط راه آهن(TMMS) درافزايش كيفيت وكاهش هزينه هاي تعمير و نگهداری شبکه راه آهن کنفرانس ها و سمینارها 1385 - هشتمين كنفرانس بين المللي حمل و نقل ريلي- دانشگاه علم و صنعت
Static and Dynamic PUSHOVER Analysis of Steel Moment Resisting Frames کنفرانس ها و سمینارها 1385 رفوعی، راسخ، نادر خواجه‌احمد عطاری EASEC10, the Tenth Asia-Pacific Conference on Structural Engineering and Construction, August 3-5
Comparison of static and dynamic pushover analysis in assessment of the target displacement ISI 1385 رفوعی، نادر خواجه احمد عطاری، راسخ International journal of civil engineering, Vol.4, No.3
تولید آجر سبک با استفاده ازباطله کارخانه‌های زغالشویی کشور علمی - ترویجی 1385 سهراب ویسه، ناهید خدابنده مجله مهندسی ساختمان و علوم مسكن، شماره 8
Constraining orogenic evolution of the South-Central Alborz Mountains, northern Iran: insights from preliminary sedimentary provenance and basin architecture studies کنفرانس ها و سمینارها 1385 Ballato, P.; Landgraf, A.; Strecker, M. R., Friedrich, A.; Tabatabaei, S. H. GV International Conference and 96th Annual Meeting of the Geologische Vereinigung e. V., Potsdam
افزايش ايمني با تعمير و بهسازي رويه‌هاي آسفالتي علمی - ترویجی 1385 محمدرضا احدي مجله فناوري حمل و نقل
مقايسه بازيافت آسفالت متخلخل با آسفالت متراكم علمی - ترویجی 1385 محمدرضا احدي مجله علمي- ترويجي جاده
بررسي سيستم‌هاي حمل و نقل هوشمند و ارائه مدل ارزيابي منافع حاصل از آنها علمی - ترویجی 1385 - فصلنامه فناوري حمل و نقل
ارائه مدل زوال خط به منظور مديريت نت در خطوط ريلي ايران کنفرانس ها و سمینارها 1385 - هشتمين كنفرانس بين المللي عمران- دانشگاه تربيت مدرس
Compatibillity of Repair Concretes in the Aggressive Environment of the South of Iran ISI 1385 طیبه پرهیزکار، علی اکبر رمضانیانپور، پروفسور هیله مایر، امیرمازیار رئیس‌قاسمی، نرگس مظفری مجله عربی علوم مهندسی سال
بررسي ميزان مطابقت رفتار حركتي رانندگان با قوانين رانندگي در ايران علمی - ترویجی 1385 - فصلنامه جاده
ارائه روش تعيين و آناليز وضعيت ماشين‌آلات مربوط به ساخت و نگهداري راه‌ها کنفرانس ها و سمینارها 1385 - هشتمين كنفرانس بين‌المللي مهندسي عمران-دانشگاه تربيت مدرس
استفاده از پردازش تصوير براي شناخت رفتار خرد ترافيك علمی - پژوهشی 1385 - پژوهشنامه حمل و نقل-شماره 7
بررسي عملکرد بناهاي تاريخي در زلزله بم کنفرانس ها و سمینارها 1385 طارق مهدی و علی طیبی اولین همایش ملی مدیریت بحران زلزله در شهرهای دارای بافت تاریخی - یزد
بررسی مقررات و ضوابط ساختمان‌ها بر اساس تجربیات حاصل از زمین‌لرزه‌های گذشته علمی - ترویجی 1385 طارق مهدی نشریه تازه‌هاي ساختمان و مسكن، سال دهم، شماره 30، ، ص 17-25
آسيب‌پذيري‌غیر‌سازه‌اي بيمارستان‌ها و مراکز بهداشتی کنفرانس ها و سمینارها 1385 رضا انحادی و طارق مهدی خلاصه مقالات کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران-دانشگاه صنعتی شریف
ايمن سازي ساختمانهاي سنتی روستايي کنفرانس ها و سمینارها 1385 طارق مهدی مقاله 18، خلاصه مقالات کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران- دانشگاه صنعتی شریف
نگرشی بر ضوابط ساختمان های مصالح بنایی در دستور العمل بهسازي لرزه‌ای ساختمان‌های موجود کنفرانس ها و سمینارها 1385 طارق مهدی و احسان آقابیگی مقاله 71، خلاصه مقالات کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران- دانشگاه صنعتی شریف
تاثير ترکیبات گوناگون سیستم های سازه‌ای ،سقف و تیغه های جداگر در وزن اسکلت فولادی علمی - ترویجی 1385 ليلي ارشاد نشریه بنا
استفاده از پردازش تصوير براي شناخت رفتار خرد ترافيك 1385 رسول جوادیان فصلنامه علمي پژوهشي پژوهشنامه حمل و نقل-شماره 7
بررسي ميزان مطابقت رفتار حركتي رانندگان با قوانين رانندگي در ايران 1385 رسول جوادیان فصلنامه علمي ترويجي جاده
کارآيي سامانه مديريت نگهداري خطوط راه آهن(TMMS) درافزايش كيفيت وكاهش هزينه هاي تعمير و نگهداری شبکه راه آهن 1385 رسول جوادیان هشتمين كنفرانس بين المللي حمل و نقل ريلي
ارايه روش تعيين و آناليز وضعيت ماشين آلات مربوط به ساخت ونگهداري راه‌ها 1385 رسول جوادیان هشتمين كنفرانس بين المللي مهندسي عمران
ارائه مدل زوال خط به منظور مديريت نت در خطوط ريلي ايران 1385 رسول جوادیان هشتمين كنفرانس بين المللي عمران
بررسی رفتار میانقاب‌های تک لایه و چند لایه علمی - ترویجی 1385 حسن مقدم، مجيد محمدي قاضي محله، كيان خليلي جهرمي مجله مهندسی ساختمان و علوم مسکن- شمارة 9
اثرات سختی ستونها بر روی رفتار لرزه ای قابهای مهاربندی شده علمی - ترویجی 1385 مريم خرمي آذر نشريه تازه هاي ساختمان و مسكن،دوره 10 ، شماره 30
Comparative study of concrete surface treatment materials on reinforcing steel corrosion behavior کنفرانس ها و سمینارها 1385 پرویز قدوسي، امیرمازیار رئيس قاسمي - طیبه پرهيزكار 2 th International congress of FIB, Naples, Italy
روش‌های طبقه‌بندی مصالح و اجزای ساختمانی از نظر ایمنی در برابر آتش و مقدمه‌ای بر پوشش‌های ضدحریق کنفرانس ها و سمینارها 1385 سعید بختیاری مجموعه مقالات دومین همايش محافظت ساختمان‌ها در برابر آتش، انتشارات مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، نشریه شماره ک-457
رفتار برخی مواد و سیستم‌های عايق‌كاري حرارتي ساختمان کنفرانس ها و سمینارها 1385 سعید بختیاری، لیلا تقی‌اکبری، الهام عسکری مجموعه مقالات دومین همايش محافظت ساختمان‌ها در برابر آتش، انتشارات مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، نشریه شماره ک-457
بررسی اثر افزودن الیاف شیشه و امولسیون ‌پلی ‌وینیل ‌استات بر روی خواص اندودها و تخته‌های پایه گچی در برابر آتش کنفرانس ها و سمینارها 1385 سعید بختیاری، فاطمه جعفرپور، فهیمه فیروزیار مجموعه مقالات دومین همايش محافظت ساختمان‌ها در برابر آتش، انتشارات مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، نشریه شماره ک-457
بتن کفی و نقش آن در سبک سازی ساختمان (چكيده مقاله) کنفرانس ها و سمینارها 1385 طیبه پرهیزکار، میثم نجیمی اولین همایش مقابه با سوانح طبیعی
بررسی برخی از خواص نوعی بتن توانمند برای تعمیر سازه‌های بتنی در شرایط محیطی حاشیه خلیج فارس کنفرانس ها و سمینارها 1385 طیبه پرهیزکار، امیرمازیار رئیس قاسمی هفتمین کنگره بین‌‌المللی مهندسی عمران دانشگاه تربیت مدرس
روش‌های طبقه‌بندی مصالح و اجزای ساختمانی از نظر ایمنی در برابر آتش و مقدمه‌ای بر پوشش‌های ضدحریق کنفرانس ها و سمینارها 1385 سعید بختیاری مجموعه مقالات دومین همايش محافظت ساختمان‌ها در برابر آتش، انتشارات مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، نشریه شماره ک-457
رفتار برخی مواد و سیستم‌های عايق‌كاري حرارتي ساختمان کنفرانس ها و سمینارها 1385 سعید بختیاری، لیلا تقی‌اکبری، الهام عسکری مجموعه مقالات دومین همايش محافظت ساختمان‌ها در برابر آتش، انتشارات مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، نشریه شماره ک-457
بررسی اثر افزودن الیاف شیشه و امولسیون ‌پلی ‌وینیل ‌استات بر روی خواص اندودها و تخته‌های پایه گچی در برابر آتش کنفرانس ها و سمینارها 1385 سعید بختیاری، فاطمه جعفرپور، فهیمه فیروزیار مجموعه مقالات دومین همايش محافظت ساختمان‌ها در برابر آتش، انتشارات مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، نشریه شماره ک-457
روش‌های استاندارد طبقه‌بندی مصالح و ایمنی در برابر آتش علمی - ترویجی 1385 سعید بختیاری مجله پیام نظام مهندسی، سال 12، دوره 4، ص 3-7
خواص اسفنج پلی‌استایرن و توصیه‌های ایمنی علمی - ترویجی 1385 سعید بختیاری مجله پیام نظام مهندسی، سال 12، دوره 4، شماره 1، ص 34-39
بررسی ساختار مقررات ساختمانی در کشورهای مختلف علمی - ترویجی 1385 سعید بختیاری مجله پیام نظام مهندسی، سال 12، دوره 3، شماره 8، ص 8-12
آشنایی با برخی کاربردهای اسفنج پلی‌استایرن در ساختمان علمی - ترویجی 1385 سعيد بختياري ارائه شده در چند دوره آموزشی در تهران و بم
Adaptive Pushover Analysis”, Asian Journal of Civil Engineering کنفرانس ها و سمینارها 1385 رفوعی، نادر خواجه احمد عطاری، راسخ International journal of civilengineering, Iranian society of civil engineering, Vol.4, , pp:212-225
Behavior of Adobe Buildings in the 2003 Bam Earthquake کنفرانس ها و سمینارها 1384 طارق مهدی International Seminar SismoAdobe 2005
بررسی تجارب بازسازی سیل شهرستان نکا از منظر توسعه ISC 1384 غزال راهب فصلنامه هنرهای زیبا
site selection and physical proportions in tall buildings علمی - پژوهشی 1384 ندا رفیع زاده Asian journal of Civil Engineering
اندازه‌گیری سرعت رهایش گرما با استفاده از گرماسنج مخروطی علمی - ترویجی 1384 سعید بختیاری، لیلا تقی‌اکبری تازه‌های ساختمان و مسکن، مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، شماره 29
بررسی برخی از خواص نوعی بتن توانمند برا تعمیر سازه‌های بتنی در شرایط محیطی خلیج فارس کنفرانس ها و سمینارها 1384 طیبه پرهیزکار، امیرمازیار رئیس قاسمی کنگره مهندسی عمران
کیفیت شن و ماسه مورد مصرف در بازسازی ساختمان‌های شهرستان بم کنفرانس ها و سمینارها 1384 ناهید خدابنده، سهراب ویسه، طیبه پرهیزکار همایش زلزله بم، بازسازی دورنمای آینده
بررسی نقش لاتکس پلیمری در عملکرد بتن تعمیری در شرایط محیطی منطقه خلیج فارس کنفرانس ها و سمینارها 1384 طیبه پرهیزکار، علی اکبر رمضانیانپور، امیرمازیار رئیس قاسمی، پرویز قدوسی، نرگس مظفری دومین کنفرانس بین‌المللی بتن و توسعه
مطالعه عوامل موثر بر مقاومت چسبندگی بتن تعمیری پلیمری کنفرانس ها و سمینارها 1384 هانی جان‌نثاری، علی مشرف،کیاچهر بهفرنیا، طیبه پرهیزکار دومین کنفرانس بین‌المللی بتن و توسعه
بررسی موردی کیفیت سنگدانه‌های مورد استفاده در بازسازی منطقه زلزله زده بم کنفرانس ها و سمینارها 1384 سهراب ویسه، ناهید خدابنده،طیبه پرهیزکار دومین کنفرانس بین‌المللی بتن و توسعه
اندازه‌گیری سرعت رهایش گرما با استفاده از گرماسنج مخروطی علمی - ترویجی 1384 سعید بختیاری، لیلا تقی‌اکبری نشریه تازه‌های ساختمان و مسکن، مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، شماره 29
The effect of cilica fume and polymer on properties of repair concrete in simulated conditions of the Persian Gulf کنفرانس ها و سمینارها 1384 طیبه پرهیزکار، علی اکبر رمضانیانپور، امیرمازیار رئیس قاسمی، نرگس مظفری کنفرانس بین المللی آفریقای جنوبی
بررسی عملکرد دیافراگمی سقف‌های مرکب تحت تاثیر بار درون‌صفحه‌ای متناوب توام با بار ثقلی کنفرانس ها و سمینارها 1384 كيان خليلي جهرمي، سيد مهدي زهرايي، لئون سركيسيان دومین كنفرانس بين‌المللي بتن و توسعه - مركز تحقيقات ساختمان و مسكن
ساختمان‌های روستایی بنا شده با خشت و گل با سقف‌های قوسی و عملکرد آنها در زلزله تربت جام علمی - ترویجی 1384 كيان خليلي جهرمي، طارق مهدي نشریه بنا شماره 23
سامانه مديريت نگهداري روسازي و ارتباط آن با سامانه مديريت نگهداري يكپارچه زير ساختهاي حمل ونقل 1384 رسول جوادیان سومين كنفرانس ملي نگهداري و تعميرات(نت)
طراحي و ساخت سيستم نمونه ثبت وضبط اطلاعات ماشين آلات راهداري و راهسازي جهت آناليز وضعيت 1384 رسول جوادیان سومين كنفرانس ملي نگهداري و تعميرات (نت)
ارزیابی آسیب پذیری ساختمان های موجود در قزوین کنفرانس ها و سمینارها 1384 سید مهدی زهرایی، لیلی ارشاد اولین کنگره ملی مهندسی عمران 22 -24 اردیبهشت- دانشگاه صنعتی شریف، تهران
ساخت آزاد : بررسی تجارب کشور ژاپن علمی - ترویجی 1384 مهتا میر مقتدایی، لیلی ارشاد مجله علمی ترویجی بنا
بررسي آسيب پذيري لرزه اي ساختمان هاي شهر قزوين علمی - پژوهشی 1384 سید مهدی زهرایی، لیلی ارشاد نشریه علمی و پژوهشی دانشکده فنی
تعيين تجربی رابطه زمان تناوب اصلی نوسان (T) ساختمان ها با پارمترهای عرض و ارتفاع علمی - ترویجی 1384 سید سهيل مجيد زماني، لیلی ارشاد ‌مجله مهندسی ساختمان و علوم مسکن،‌شماره اول
کنترل سطح عملکرد ساختمانهای بتنی مسکونی متعارف طراحی‌شده با آیین‌نامه‌های موجود در کشور کنفرانس ها و سمینارها 1384 طارق مهدی و حمیدرضا نصیری دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه، تهران، کد مقاله CD4-006
نحوه کاربرد مصالح مختلف در سبک سازی غیر سازه‌ای کنفرانس ها و سمینارها 1384 طارق مهدی اولین همایش بین المللی زلزله و سبک سازی ساختمان، ، ص 168-175
ایمن‌سازی ساختمان‌های خشت و گلی علمی - پژوهشی 1384 طارق مهدی نشریه اساس، سال هشتم، شماره 17، بهار 1384، ص 14-22 - همایش «زلزله بم، بازسازی، دورنمای آینده»
پارامترهای مؤثر در نیروهای وارده بر قطعات الحاقی–بررسی مقایسه‌ای با استاندارد 2800 ایران کنفرانس ها و سمینارها 1384 طارق مهدی نشریه تازه‌هاي ساختمان و مسكن، سال نهم، شماره 28، ، ص 15-26
عملكرد قطعات الحاقي ساختمانها در زلزله‌هاي گذشته علمی - ترویجی 1384 طارق مهدی و سید مصطفی رسولی نشريه تازه‌هاي ساختمان و مسكن، سال نهم، شماره 29، ص 11-22
ساختمان‌های‌روستایی‌بناشده‌با خشت و‌گل با سقف‌های قوسی و عملکرد آنها در زلزله تربت جام در سال 1382 علمی - ترویجی 1384 کیان خلیلی و طارق مهدی نشریه بنا، 23، ص 45-54
اثر کاربرد پودر سنگ آهک بر خواص آجر ساختمانی علمی - پژوهشی 1384 سهراب ویسه، ناهید خدابنده نشریه علمی - پژوهشی، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، سال شانزدهم، شماره 61،
سامانه مديريت نگهداري روسازي و ارتباط آن با سامانه مديريت نگهداري يكپارچه زير ساختهاي حمل ونقل کنفرانس ها و سمینارها 1384 - سومين كنفرانس ملي نگهداري و تعميرات(نت)
طراحي و ساخت سيستم نمونه ثبت وضبط اطلاعات ماشين آلات راهداري و راهسازي جهت آناليز وضعيت کنفرانس ها و سمینارها 1384 - سومين كنفرانس ملي نگهداري و تعميرات (نت)- پذيرش با عنوان مقاله علمي و پژوهشي برگزيده
تعيين تجربی رابطه زمان تناوب اصلی نوسان (T) ساختمان ها با پارمترهای عرض و ارتفاع علمی - پژوهشی 1384 سیدسهيل مجيد زماني، لیلی ارشاد ‌مجله مهندسی ساختمان و علوم مسکن،‌ شماره اول
بررسی عملکرد دیافراگمی سقف‌های مرکب تحت تاثیر بار درون‌صفحه‌ای متناوب توام با بار ثقلی کنفرانس ها و سمینارها 1384 كيان خليلي جهرمي، سيد مهدي زهرايي، لئون سركيسيان اولين كنفرانس بين‌المللي بتن و توسعه، تهران
بررسی کیفیت کلینکر سیمان با استفاده از روش‌های آنالیز حرارتی علمی - ترویجی 1384 فاطمه جعفرپور، فهیمه فیروزیار ماهنامه علمی، فنی، اقتصادی سیمان، شماره 96، سال دوازدهم
تولید آجر سبک برای کاهش جرم ساختمان علمی - پژوهشی 1383 سهراب ویسه مجله بین المللی علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران، جلد 15، شماره 2
Performance of Traditional Arches, Vaults and Domes in the 2003 Bam Earthquake علمی - پژوهشی 1383 طارق مهدی Asian Journal of Civil Engineering, Vol. 5, No. 3-4
برررسی تجربی رفتار خمشی پانلهای ساندویچی علمی - پژوهشی 1383 رسول احمدی، مرتضی زاهدی، رضا عباس نیا مجله بین‌المللی علوم مهندسی، جلد 15، شماره 2 صفحه 62-45
بررسي جمع شدگي خميري بتن هاي حاوي ميكروسيليس علمی - پژوهشی 1383 پرويز قدوسي، طيبه پرهيزكار، اميرمازيار رئيس قاسمي مجله فني و مهندسي دانشگاه تربيت مدر س
مدل هوشمند تقاضاي سفر/تحليل و بازشناسي الگوي مدل تقاضاي سفرهاي جاده‌اي کنفرانس ها و سمینارها 1383 - همايش اقتصاد حمل و نقل
Prediction of the Behaviour of Exterior Reinforced Concrete Joints Using Artificial Neural Networks. علمی - پژوهشی 1383 مستوفی‌نژاد، جعفر سبحانی Amirkabir Journal of Science and Technology
Application of Network-Based Neuro-Fuzzy System for Prediction of the Strength of High Strength Concrete علمی - پژوهشی 1383 رمضانیانپور، سبحانی، جعفر سبحانی Amirkabir Journal of Science and Technology
بررسی ساخت و ساز و آسیب پذیری لرزه ای کیفی در شهر قزوین علمی - ترویجی 1383 سید مهدی زهرایی، لیلی ارشاد ‌نشریه تازه های ساختمان و مسکن
مقایسه عملکرد روشهای مقیاس سازی رکوردهای زلزله علمی - ترویجی 1383 فیاض رحیم زاده، نادر خواجه احمد عطاری، حمید سلطانی نشریه مهندسی ساختمان و علوم مسکن، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ،شماره 4
مطالعه فشار ديناميكي در مخازن مدفون با در نظر گرفتن اثر ضربه و لغزش بين خاك و سازه کنفرانس ها و سمینارها 1383 نادر خواجه احمد عطاري اولين كنگره ملي مهندسی عمران - تهران- ايران
تحليل لرزه‌اي مخازن مدفون کنفرانس ها و سمینارها 1383 نادر خواجه احمد عطاری اولين كنگره ملي مهندسی عمران
کاربرد روش اجزاء محدود در مسائل پوسته‌های استوانه‌ای دارای یک و دو سوراخ کنفرانس ها و سمینارها 1383 طارق مهدی و علی طیبی اولین کنگره ملی مهندسی عمران، کد مقاله 1190-83، دانشگاه صنعتی شریف
بررسی تجربی رفتار خمشی پانلهای ساندویچی علمی - ترویجی 1383 رسول احمدی، مرتضی زاهدی، رضا عباس‌نیا مجله بین‌المللی علوم مهندسی، جلد 15، شماره 2 صفحه 62-45
پنجره‌های پیش ساخته با بتن سبک سازه‌ای کنفرانس ها و سمینارها 1383 رسول احمدی اولین کنگره علمی مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی شریف
خوردگي بتنهاي مسلح مختلف در شرايط محيطي گرم و خورنده کنفرانس ها و سمینارها 1383 علي اكبر رمضانيانپور، عليرضا پورخورشيدي، طيبه پرهيزكار، اميرمازيار رئيس قاسمي هشتمين كنگره ملي خوردگي – دانشكده فني دانشگاه تهران
تاثير استفاده از مواد پوزولاني جايگزين سيمان در كنترل واكنش قليايي هاي سيمان با سنگدانه ها کنفرانس ها و سمینارها 1383 علي اكبر رمضانيانپور، طيبه پرهيزكار، اميرمازيار رئيس قاسمي همايش بين المللي سيمان – تهران
بررسي روشهاي اندازه‌گيري يون كلريد در بتن هاي سخت شده کنفرانس ها و سمینارها 1383 فاطمه جعفرپور، طيبه پرهيزكار، ناهيد خدابنده، علي اكبر رمضانيانپور، فهيمه فيروزيار، پرويز قدوسي، سهراب ويسه همايش بين‌المللي سيمان – تهران
آسيب‌ديدگيهاي بتن در محيطهاي اسيدي و ارائه راه حل مناسب جهت كاهش خرابي ها کنفرانس ها و سمینارها 1383 علي اكبر رمضانيانپور، طيبه پرهيزكار، حميد رحماني اولين كنگره مهندسي عمران دانشگاه شريف
The use of natural pozzolans to control Alkali-silica reaction کنفرانس ها و سمینارها 1383 علي اكبر رمضانيانپور، طيبه پرهيزكار، اميرمازيار رئيس قاسمي دوازدهمين كنفرانس بين المللي واكنش قليايي سنگدانه – چين
Influence of silica fume on Alkali-silika mitigation کنفرانس ها و سمینارها 1383 علي اكبر رمضانيانپور، طيبه پرهيزكار، اميرمازيار رئيس قاسمي دوازدهمين كنفرانس بين المللي واكنش قليايي سنگدانه – چين
Evaluation of plastic shrinkage in concrete containting Iranian silica fume کنفرانس ها و سمینارها 1383 پرويز قدوسي، اميرمازيار رئيس قاسمي، طيبه پرهيزكار بيست و نهمين كنفرانس بين‌المللي بتن در جهان ما – سنگاپور
The use of polymer in concrete repair systems for the Gulf Regine کنفرانس ها و سمینارها 1383 طيبه پرهيزكار، مالتس، هيله ماير سمينار بين المللي كاربرد پليمر در ساختمان – آلمان
Comparative study of several repair mortars in simulated Persian Gulf علمی - پژوهشی 1383 علي اكبر رمضانيانپور، طيبه پرهيزكار مجله دانشگاه اميركبير
Protection Of Buildings Against Fires Following Earthquakes کنفرانس ها و سمینارها 1383 Saeed B. Bakhtiyari, Soheil M. Zamani CIB World Building Congress: Building for the future, Tornto
طراحی معماری برای سالمندان ISC 1383 ندا رفیع زاده مجله علمی پژوهشی صفه
رهنمودهای طراحی فضاهای باز مسکونی ISC 1383 شعله نوذری نشریه علمی-پژوهشی صفه، سال چهاردهم، شماره 39
انتخاب عایق‌های حرارتی با توجه به مخاطرات حریق در ساختمان کنفرانس ها و سمینارها 1382 سعید بختیاری دوره آموزشی آشنایی با مبحث 19 مقررات ملی ساختمان
معرفي سيستم‌هاي گچي محافظ ساختمان در برابر حريق کنفرانس ها و سمینارها 1382 سعيد بختياري سمينار آموزشي گچ و فرآورده‌هاي گچي در صنعت ساختمان، مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، مجموعه مقالات سمينار، ص 43-53
روش‌هاي طبقه‌بندي مصالح و اجزاي ساختماني از نظر خطر حريق کنفرانس ها و سمینارها 1382 سعيد بختياري همايش محافظت ساختمان‌ها در برابر آتش، وزارت مسكن و شهرسازي، مجموعه مقالات همايش، ص 3-12
آشنايي با سيستم‌هاي محافظت، اعلام و اطفاي حريق علمی - ترویجی 1382 سعيد بختياري دوره آموزشي تأسيسات الكتريكي و مكانيكي ساختمان‌هاي بلندمرتبه، مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، مجموعه مقالات دوره، ص 117- 128
انتخاب عایق‌های حرارتی با توجه به مخاطرات حریق در ساختمان علمی - ترویجی 1382 سعيد بختياري ارائه‌شده در بیش از 40 دوره آموزشی "آشنایی با مبحث 19 مقررات ملی ساختمان" در تهران و شهرستان‌ها، از 1382 تاکنون
روش‌هاي طبقه‌بندي مصالح و اجزاي ساختماني از نظر خطر حريق کنفرانس ها و سمینارها 1382 سعيد بختياري همايش محافظت ساختمان‌ها در برابر آتش، وزارت مسكن و شهرسازي،مجموعه مقالات همايش، ص 3-12
A Functional Approach to Fire Tests on Building Products ISI 1382 Bakhtiyari, S. B Asian Journal Of Civil Engineering (Building & Housing), Vol. 4, No. 2 and 3,pp 63-72.
استفاده از طرح اختلاط بهينه به منظور خواص مكانيكي و كاهش‌ نفوذپذيري بتن در شرايط آزمايشگاهي و شبيه‌ سازي‌ شده‌ خليح‌ فارس‌ کنفرانس ها و سمینارها 1382 طيبه‌ پرهيزكار، علي‌ اكبر رمضانيانپور ششمين‌ كنفرانس‌ بين‌ المللي‌ مهندسي‌ عمران‌ اصفهان‌
بررسي دوام بتن مسلح با سيمانها و پوزولانهاي مختلف در شرايط محيطي خليج فارس کنفرانس ها و سمینارها 1382 علي اكبر رمضانيانپور، عليرضا پورخورشيدي، طيبه پرهيزكار، اميرمازيار رئيس قاسمي ششمين‌ كنفرانس‌ بين‌ المللي‌ مهندسي‌ عمران‌ اصفهان‌
Performance of pozzolanic cement concretes on hot and aggressise environment کنفرانس ها و سمینارها 1382 علي اكبر رمضانيانپور، هيله ماير، عليرضا پورخورشيدي، طيبه پرهيزكار، اميرمازيار رئيس قاسمي هفتمين كنفرانس بين المللي بتن – بحرين
The role of non-destructive tests for evaluation a concrete structure in the persion Gulf کنفرانس ها و سمینارها 1382 طيبه پرهيزكار، هيله ماير، علي اكبر رمضانيانپور، نرگس مظفري كنفرانس بين المللي آزمايشهاي مخرب جهت ارزيابي بتن
Durability of mortars in hot-weather conditions کنفرانس ها و سمینارها 1382 طيبه پرهيزكار، هيله ماير، علي اكبر رمضانيانپور، نرگس مظفري ششمين كنفرانس بين المللي بتن – يونان
آشنايي با سيستم‌هاي محافظت، اعلام و اطفاي حريق کنفرانس ها و سمینارها 1382 سعيد بختياري دوره آموزشي تأسيسات الكتريكي و مكانيكي ساختمان‌هاي بلندمرتبه- مجموعه مقالات دوره، ص 117-128
برآورد روابط میرایی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی با روش انتشار برگشتی علمی - ترویجی 1382 علي كاوه، مريم خرمي آذر نشريه تازه هاي ساختمان و مسكن،دوره 7، شماره 24
عملکرد ساختمان‌های خشتی سنتی در زمین‌لرزه بم کنفرانس ها و سمینارها 1382 طارق مهدی در مجموعه مقالات همایش علمی یافته‌های زلزله بم یادمان چهلمین روز وقوع زمین‌لرزه بم، ، تهران، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ص 226-227
بررسي آسيب‌ديدگي‌ ساختمانهاي بنايي در زمين‌لرزه چنگوره-آوج و ارائه سيستم‌هاي ساختماني مناسب علمی - ترویجی 1382 طارق مهدی نشريه تازه‌هاي ساختمان و مسكن، ص 23- 35
بررسي صدابندي سيستم‌هاي جداكننده گچي کنفرانس ها و سمینارها 1382 محمدجعفر هدايتي سمينار آموزشي گچ و فرآورده‌هاي گچي در ساختمان
A Functional Approach to Fire Tests on Building Products علمی - پژوهشی 1382 سعيد بختياري Asian Journal Of Civil Engineering (Building & Housing), Vol. 4, No. 2 and 3, July 2003, pp 63-72.
بررسي پايداري شيبهاي خاكي براساس تئوري خاك غير اشباع و مقايسه با وضعيت خشك و اشباع کنفرانس ها و سمینارها 1382 محمد منصورزاده، محمود وفائيان، مسعود ميرمحمد صادقي مجموعه مقالات ششمين كنفرانس بين المللي مهندسي عمران، دانشگاه صنعتي اصفهان، جلد 5، صفحه 151-158
تعيين انتظارات عملكردي و روش طبقه‌بندي براي مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني از نظر خطر حريق علمی - پژوهشی 1381 سعيد بختياري، مسعود قاسم‌زاده مجله علمي – پژوهشي صفه
تعيين تجربي رابطه زمان تناوب اصلي نوسان (T) ساختمان‌ها با پارامترهاي عرض و ارتفاع به روش بررسي ارتعاشات محيطي کنفرانس ها و سمینارها 1381 سیدسهيل مجيد زماني، لیلی ارشاد همايش ملي نقد و بررسي آيين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد 2800)
كاربرد GIS در مهندسي عمران کنفرانس ها و سمینارها 1381 امير محجوب، محمد واقفي همايش دانشجويي عمران_دانشگاه خليج فارس بوشهر
Finite Element Analysis of Cylinder-to-Cylinder Shell Structures علمی - پژوهشی 1381 طارق مهدی Asian Journal of Civil Engineering, Vol. 3
بررسي روشهاي كاهش تمركز تنش در اطراف سوراخهاي سازه‌هاي پوسته‌اي کنفرانس ها و سمینارها 1381 طارق مهدی مجموعه مقالات اولين كنفرانس سازه‌هاي جدار نازك كشور، ص 190-198، دانشكده فني دانشگاه اروميه
مطالعه رفتار دینامیکی مخازن مدفون کنفرانس ها و سمینارها 1381 نادر خواجه احمد عطاري هشتمین همایش ملی رفتار سازه ها تحت اثر زلزله -ایران، گیلان
تعيين تجربي رابطه زمان تناوب اصلي نوسان (T) ساختمانها با پارامترهاي عرض و ارتفاع به روش بررسي ارتعاشات محيطي کنفرانس ها و سمینارها 1381 سید سهيل مجيد زماني، لیلی ارشاد همايش ملي نقد و بررسي آيين نامه طراحي ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد 2800)
نقش عايق‌هاي اليافي در آكوستيك کنفرانس ها و سمینارها 1381 محمدجعفر هدايتي همايش فني تخصصي عايق‌هاي حرارتي ساخت داخل
نقش عايق‌هاي حرارتي در مسائل آكوستيكي ساختمان کنفرانس ها و سمینارها 1381 محمدجعفر هدايتي دوره آموزشي آشنايي با مبحث 19 مقررات ملي ساختمان
بررسي‌ تاثير استفاده‌ از ميكروسيليس‌ و حفاظت‌ سطحي‌ بر خوردگي‌ آرماتور در شرايط شبيه‌سازي‌ شده کنفرانس ها و سمینارها 1381 طيبه‌ پرهيزكار،پرويز قدوسي‌، اميرمازيار رئيس‌ قاسمي‌ پنجمين‌ همايش‌ بين‌ المللي‌ سواحل‌، بنادر و سازه‌ هاي‌ دريايي‌ رامسر
تعيين انتظارات عملكردي و روش طبقه‌بندي براي مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني از نظر خطر حريق ISI 1381 سعيد بختياري، مسعود قاسم‌زاده مجله علمي – پژوهشي صفه
حفاظت از ساختمان‌ها به وسيله پوشش‌هاي ضدحريق کنفرانس ها و سمینارها 1381 سعيد بختياري نهمين همايش توسعه مسكن در ايران و دومين گردهمايي فناوري در صنعت ساختمان و مسكن، تهران، وزارت مسكن و شهرسازي، مجموعه مقالات همايش، ص 555-572
استانداردسازي و طبقه‌بندي مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني از نظر خطر حريق کنفرانس ها و سمینارها 1381 سعيد بختياري، مسعود قاسم‌زاده اولين كنفرانس ايمن‌سازي و بهسازي سازه‌ها، دانشگاه اميركبير
بررسي حوادث حريق ناشي از زمين لرزه در جهان علمی - ترویجی 1381 سعيد بختياري فصلنامه فرهنگ ايمني، شماره 2، ص 54-62
استانداردسازي و طبقه‌بندي مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني از نظر خطر حريق کنفرانس ها و سمینارها 1381 سعيد بختياري، مسعود قاسم‌زاده اولين كنفرانس ايمن‌سازي و بهسازي سازه‌ها، دانشگاه اميركبير
حفاظت از ساختمان‌ها به وسيله پوشش‌هاي ضدحريق کنفرانس ها و سمینارها 1381 سعيد بختياري نهمين همايش توسعه مسكن در ايران و دومين گردهمايي فناوري در صنعت ساختمان و مسكن، تهران، وزارت مسكن و شهرسازي، مجموعه مقالات همايش، ص 555-572
ملاحظات محيطي در طراحي معابر شهري ISC 1381 بهناز امين زاده، فرامرز داعي نژاد مجله علمي پژوهشي هنرهاي زيبا
تعييـن انتظـارات عملكردي و روش طبقه‌بندي براي مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني ازنظر حريق ISC 1381 سعید بختیاری، مسعود قاسم زاده نشریه علمی-پژوهشی صفه، شماره 34
استانداردها و مقررات ايمني ساختمان‌ها در برابر آتش علمی - ترویجی 1380 سعيد بختياری اولين همايش مهندسي ايمني و پيشگيري از آتش‌سوزي"، ستاد هماهنگي امور ايمني و آتش‌نشاني كشور، تهران، مهر 1380، فصلنامه فرهنگ ايمني، شماره 1، ص 14-22
محافظت سازه‌ها در برابر حريق به وسيله برخي اندودهاي مقاوم در برابر آتش ISI 1380 سعيد بختياري، فاطمه جعفرپور، فهيمه فيروزيار مجله علمي – پژوهشي اميركبير، سال سيزدهم، شماره 49، ص 66-75
بررسي‌ خزش‌ و جمع‌شدگي‌ حاوي‌ مواد افزودني‌ معدني‌ ايران‌ کنفرانس ها و سمینارها 1380 پرويز قدوسي‌ - طيبه‌ پرهيزكار - علي‌ اكبر رمضانيانپور - اميرمازيار رئيس‌ قاسمي‌ اولين‌ كنفرانس‌ بين‌المللي‌ بتن‌ و توسعه‌
بررسي‌ خواص‌ فيزيكي‌ و مكانيكي‌ و دوام‌ ملاتهاي‌ تعميري‌ کنفرانس ها و سمینارها 1380 طيبه‌ پرهيزكار، برند هيله‌ ماير،علي‌ اكبر رمضانيانپور، پرويز قدوسي‌ اولين‌ كنفرانس‌ بين‌المللي‌ بتن‌ و توسعه‌
بتن‌ گازي‌ (AAC) - خواص‌ و زمينه‌هاي‌ كاربرد کنفرانس ها و سمینارها 1380 عليرضا باقری، طيبه‌ پرهيزكار، اميرمازيار رئيس‌ قاسمي اولين‌ كنفرانس‌ بين‌المللي‌ بتن‌ و توسعه‌
بررسي‌ و ارزيابي‌ خواص‌ فيزيكي‌ و مكانيكي‌ بتن‌ دانه‌ سبك‌ (ليكا بتن) کنفرانس ها و سمینارها 1380 طيبه‌ پرهيزكار، اميرمازيار رئيس‌ قاسمي‌، پرويز قدوسي‌ ، نرگس‌ مظفري‌ اولين‌ كنفرانس‌ بين‌المللي‌ بتن‌ و توسعه‌
بررسي‌ عملكرد ملاتهاي‌ تعميري‌ در شرايط اقليمي‌ گرم‌ و مرطوب‌ کنفرانس ها و سمینارها 1380 طيبه‌ پرهيزكار، علي‌ اكبر رمضانيانپور هفتمين‌ كنفرانس‌ بين‌المللي‌ تعمير و نگهداري‌ سازه‌هاي‌ بتني‌ انگلستان‌
مشکل نوفه در کلاس‌های درس مدارس – بررسی وضعیت موجود علمی - ترویجی 1380 مینا مکانیک، خسرو مولانا مجله تازه‌های ساختمان و مسکن، ویژه‌نامه هفته پژوهش
بررسي رفتار سقف‌هاي انعطاف‌پذير ارتوتروپ تحت اثر بارهاي جانبي کنفرانس ها و سمینارها 1380 كيان خليلي جهرمي، عليرضا مصيبي اولين كنفرانس بين‌المللي بتن و توسعه - مركز تحقيقات ساختمان و مسكن
بررسی مشخصات بتن با سیستم بتن پاشی در پانلهای ساندویچی کنفرانس ها و سمینارها 1380 رسول احمدی، رضا عباس‌نیا اولین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه- مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
بررسي رفتار سقف‌هاي انعطاف‌پذير ارتوتروپ تحت اثر بارهاي جانبي کنفرانس ها و سمینارها 1380 كيان خليلي جهرمي، عليرضا مصيبي اولين كنفرانس بين‌المللي بتن و توسعه، تهران
Finite Element Analysisof Cylindrical shells with Large Holes علمی - پژوهشی 1380 طارق مهدی Amir-Kabir Journal, Vol. 12, No. 45, pp. 10-17
بررسی مشخصات بتن با سیستم بتن پاشی در پانل‌های ساندویچی کنفرانس ها و سمینارها 1380 رسول احمدی، رضا عباس نیا اولین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
محافظت سازه‌ها در برابر حريق به وسيله برخي اندودهاي مقاوم در برابر آتش علمی - پژوهشی 1380 سعيد بختياري، فاطمه جعفرپور، فهيمه فيروزيار مجله علمي – پژوهشي اميركبير، سال سيزدهم، شماره 49، ص 66-75.
Thermal and Mechanical Properties of Fire Resistant Gypsum Plasters علمی - پژوهشی 1379 سعيد بختياري، فاطمه جعفرپور، فهیمه فیروزیار Asian Journal of Civil Engineering (Building And Housing), Vol. 1, No.2, (2000), PP67-82
مروري بر وضع موجود توليد صنعتي ساختمان در ايران کنفرانس ها و سمینارها 1379 مسعود قاسم زاده، لیلی ارشاد سمينار آموزش انبوه‌سازي و روش‌هاي توليد صنعتي ساختمان در ايران
بررسي تاثير عوامل موثر بر صلبيت جانبي سقف‌ها کنفرانس ها و سمینارها 1379 كيان خليلي جهرمي، مرتضي واثقي اميري، حسينعلي بيگي پنجمين كنفرانس بين‌المللي عمران- دانشگاه فردوسي مشهد
ارزيابي‌ واكنش‌ قليائي‌ سنگدانه‌ و تأثير ميكروسيليس‌ در خصوص‌ چند سنگدانه‌ مورد مصرف‌ درسدهاي‌ ايران‌ کنفرانس ها و سمینارها 1379 علي‌ اكبر رمضانياپور، طيبه‌ پرهيزكار، نرگس‌ مظفري‌، اميرمازيار رئيس‌ قاسمي‌ يازدهمين‌ كنفرانس‌ بين‌ المللي‌ (ICAAR) كشور كانادا
اثر ميكروسيليس‌ در كاهش‌ واكنش‌ قليائي‌ سنگدانه‌هاي‌ مورد مصرف‌ در ساخت‌ برخي‌ از سدها کنفرانس ها و سمینارها 1379 علي‌ اكبر رمضانيانپور، طيبه‌ پرهيزكار، نرگس‌ مظفري‌، اميرمازيار رئيس‌ قاسمي‌ سمينار بين‌المللي‌ مهندسي‌ عمران‌، مشهد
روش‌ارزيابي‌ سازه‌هاي‌ بتن‌ مسلح‌ آسيب‌ديده‌ ناشي‌ از عوامل‌ محيطي‌ مخرب‌ بر اساس‌ مطالعات‌ ميداني کنفرانس ها و سمینارها 1379 پرويز قدوسي‌، طيبه‌ پرهيزكار، نرگس‌ مظفري‌ سمينار بين‌المللي ‌ بتن‌ دانشگاه‌ اميركبير
بررسي‌ آزمايشگاهي‌ خواص‌ فيزيكي‌ و مكانيكي‌ بتن‌هاي‌ كفي‌ کنفرانس ها و سمینارها 1379 عليرضا باقري‌، طيبه‌ پرهيزكار، نرگس‌ مظفري‌ سمينار بين‌المللي‌ بتن‌ - دانشگاه‌ اميركبير
بررسي‌ عملكرد ملات‌ تعميري‌ اصلاح‌ شده‌ با پليمر در شرايط محيطي‌ خليج‌ فارس‌ کنفرانس ها و سمینارها 1379 طيبه‌ پرهيزكار چهارمين‌ كنفرانس‌ بين‌المللي‌ سواحل‌، بنادر و سازه‌هاي‌ دريايي‌
Thermal and Mechanical Properties of Fire Resistant Gypsum Plasters ISI 1379 Bakhtiyari, S.B.; Jafarpoor, F.; Firoozyar, F Asian Journal of Civil Engineering (Building And Housing), Vol. 1, No.2,PP67-82
عوامل مؤثر بر ايمني ساختمان‌ها در برابر آتش و نقش آن در صنعت ساختمان و مسكن کنفرانس ها و سمینارها 1379 سعيد بختياري همايش فن‌آوري در صنعت ساختمان، تهران، وزارت مسكن و شهرسازي، مجموعه مقالات سمينار، ص 747 – 762
عوامل مؤثر بر ايمني ساختمان‌ها در برابر آتش و نقش آن در صنعت ساختمان و مسكن کنفرانس ها و سمینارها 1379 سعيد بختياري همايش فن‌آوري در صنعت ساختمان، تهران، وزارت مسكن و شهرسازي، مجموعه مقالات سمينار، ص 747 – 762
اندودهاي مقاوم در برابر آتش بر پايه گچ کنفرانس ها و سمینارها 1378 سعيد بختياري، فاطمه جعفرپور، فهيمه فيروزيار اولين كنفرانس علمي – تخصصي انجمن مهندسان راه و ساختمان ايران، تهران، مجموعه مقالات كنفرانس، جلد دوم، ص 619-631
ارزيابي‌ عملكرد ملات‌ هاي‌ سيماني‌ و پليمري‌ در شرايط محيطي‌ خليج‌ فارس‌ کنفرانس ها و سمینارها 1378 هيله‌ ماير، طيبه‌ پرهيزكار ششمين‌ كنفرانس‌ بين‌المللي‌ تعمير و نگهداري‌ سازه‌ها، استراليا
بررسی صدابندي ديوار آجري در مقايسه با ديوار يك يا دوجدار سبك علمی - ترویجی 1378 محمد جعفر هدايتي مجله تازه‌هاي ساختمان و مسكن
اندودهاي مقاوم در برابر آتش بر پايه گچ کنفرانس ها و سمینارها 1378 سعيد بختياري، فاطمه جعفرپور، فهيمه فيروزيار اولين كنفرانس علمي – تخصصي انجمن مهندسان راه و ساختمان ايران، تهران، مجموعه مقالات كنفرانس، جلد دوم، ص 619-631
كاربرد روش اجزاء محدود در مسائل پوسته‌هاي استوانه‌اي داراي حفره کنفرانس ها و سمینارها 1378 علی طیبی و طارق مهدی مجموعه مقالات اولين كنفرانس علمي تخصصي انجمن مهندسان راه وساختمان ايران، ص 123-129 - تهران
مطالعه‌ و بررسي‌ خواص‌ فيزيكي‌ و مكانيكي‌ بتن‌ كفي‌ کنفرانس ها و سمینارها 1377 عليرضا باقري‌، طيبه‌ پرهيزكار ششمين‌ سمينار بين‌ المللي‌ سيمان‌ و مصالح‌ ساختماني‌
ارزيابي‌ و مقايسه‌ عملكرد ملات‌ هاي‌ تعميري‌ سازه‌ هاي‌ بتن‌ مسلح‌ کنفرانس ها و سمینارها 1377 طيبه‌ پرهيزكار، پرويز پرويز قدوسی، علي‌ اكبر رمضانيانپور، نرگس‌ مظفري‌ سومين‌ كنفرانس‌ بين‌ المللي‌ سواحل‌، بنادر و سازه‌هاي‌ دريايي‌
ارزيابي‌ انواع‌ ملات‌ هاي‌ تعميري‌ بتن‌ کنفرانس ها و سمینارها 1377 طيبه‌ پرهيزكار سمينار تكنولوژي‌ بتن‌ در سواحل‌ جنوبي‌ كشور
ملاحظات آكوستيكي در طراحي يك فضا کنفرانس ها و سمینارها 1377 خسرو مولانا دوره آموزشي فيزيك ساختمان ـ مبحث آكوستيك
صدارساني در تالارها کنفرانس ها و سمینارها 1377 غلامعلي لياقتي دوره آموزشي فيزيك ساختمان ـ مبحث آكوستيك
تنظيم آكوستيكي فضاهاي داخلي کنفرانس ها و سمینارها 1377 حميد باقري ارائه شده در دوره آموزشي فيزيك ساختمان ـ مبحث آكوستيك
ضرورت كنترل آلودگي صوتي در ساختمان و محيط زيست کنفرانس ها و سمینارها 1377 پروين نصيري دوره آموزشي فيزيك ساختمان ـ مبحث آكوستيك
ضوابط و مقررات صدابندي در ساختمان‌هاي مسكوني کنفرانس ها و سمینارها 1377 محمدجعفر هدايتي دوره آموزشي فيزيك ساختمان ـ مبحث آكوستيك
ارزيابي‌ ميكروسيليس‌ بعنوان‌ عامل‌ حفاظتي‌ سازه‌ هاي‌ بتني‌ در مقابل‌ خوردگي‌ آرماتور کنفرانس ها و سمینارها 1376 پرويز قدوسي‌، طيبه‌ پرهيزكار، اسماعيل‌ گنجيان‌، علي‌ اكبر رمضانيانپور پنجمين‌ كنگره‌ ملي‌ خوردگي‌
بررسي‌ اثر پوشش‌هاي‌ سطحي‌ پليمري‌ در افزايش‌ دوام‌ بتن‌ کنفرانس ها و سمینارها 1376 پرويز قدوسي‌، طيبه‌ پرهيزكار، علي‌ اكبر رمضانيانپور سمينار بين‌ المللي‌ علوم‌ و تكنولوژي‌ پليمر (انگليسي‌)
اثر ميكروسيليس‌ در مقاومت‌ سايشي‌ بتن‌ در سازه‌ هاي‌ هيدروليكي‌ کنفرانس ها و سمینارها 1376 طيبه‌ پرهيزكار - علي‌ اكبر رمضانيانپور - پرويز قدوسي‌ سومين‌ همايش‌ بزرگ‌ سدسازي
نقش‌ پليمرها در ملات‌ هاي‌ تعميري‌ بكار رفته‌ در محيط واقعي‌ خليج‌ فارس‌ کنفرانس ها و سمینارها 1376 طيبه‌ پرهيزكار، علي‌ اكبر رمضانيانپور، پرويز قدوسي‌، نرگس‌ مظفري‌ سمينار بين‌ المللي‌ علوم‌ و تكنولوژي‌ پليمر
بررسي سازگاري و رفتار حرارتي آميزه‌هاي PVC/NBR کنفرانس ها و سمینارها 1376 سعيد بختياري، محمود محراب‌زاده، عبدالصمد زرين‌قلم مجموعه مقالات اولين سمينار ملي لاستيك ايران، كرمان، ص 117-130
بررسي خواص آميزه‌هاي PVC/NBR علمی - پژوهشی 1376 محمود محراب‌زاده، سعيد بختياري، عبدالصمد زرين‌قلم مجله علمي-پژوهشي علوم و تكنولوژي پليمر، تهران، سال دهم، شمارة‌ چهارم، ص 229-238
كاربرد مواد پوشش‌ سطحي‌ براي‌ افزايش‌ دوام‌ بتن‌ مسلح‌ کنفرانس ها و سمینارها 1375 پرويز قدوسي‌، علي‌ اكبر رمضانيانپور، افشين‌ طاهری، طيبه‌ پرهيزكار كنگره‌ بين‌ المللي‌ بتن‌ در خدمت‌ بشر انگلستان‌ - دانشگاه‌ داندي‌
نقش‌ خواص‌ بتن‌ جديد در كارهاي‌ تعميراتي‌ بتن‌هاي‌ تخريب‌ شده‌ کنفرانس ها و سمینارها 1375 علي‌‌اكبر رمضانيانپور، صدرائي‌ ، طیبه پرهيزكار دومين‌ سمينار بين‌ المللي‌ سواحل‌ و بنادر و سازه‌ هاي‌ دريایي
اثر ميكروسيليس‌ در مقاومت‌ سايشي‌ بتن‌ کنفرانس ها و سمینارها 1375 اسماعيل‌ گنجيان‌، طيبه‌ پرهيزكار، پرويز قدوسي‌ سمينار بين‌المللي‌ كاربرد ميكروسيليس‌ در بتن‌
بتن‌ مناسب‌ در ساخت‌ و سازهاي‌ آينده‌ کنفرانس ها و سمینارها 1373 علي‌‌اكبر رمضانيانپور، پرويز قدوسي‌، طیبه پرهيزكار سمينار سياست‌هاي‌ توسعه‌ مسكن‌ در ايران‌
لزوم‌ تدوين‌ طرح‌ اختلاط بر اساس‌ مصالح‌ کنفرانس ها و سمینارها 1373 علي‌‌اكبر رمضانيانپور، پرويز قدوسي‌، طیبه پرهيزكار سمينار سياستهاي‌ توسعه‌ مسكن‌ در ايران‌
بررسي و مطالعه فرآيند هوادهي قير کنفرانس ها و سمینارها 1373 سعید بختياري، ابولفضل حسني اولين سمينار قير و آسفالت ايران، تهران، مجموعه مقالات سمينار، ص 231-251
On the Implementation of Finite Element For Tunnelling in Soft Ground علمی - پژوهشی 1373 طارق مهدی Amir-Kabir Journal, Vol. 7, No.25
مواد و مصالح‌ جهت‌ تعمير سازه‌ هاي‌ بتني‌ و روش‌هاي‌ متداول‌ آن کنفرانس ها و سمینارها 1371 طيبه‌ پرهيزكار سمينار تعمير و نگهداري‌ ساختمان‌
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
اندازه فونت